Hotărârea nr. 21/2019

Hotărârea nr.21 – aprobarea organigramei şi a statului de funcții pentru Direcţia de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 21 din data de 29.01.2019

- privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 ianuarie 2019;

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive, înregistrate cu nr. 680/21.01.2019, întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov, ca urmare a aplicării H.G.R. nr. 937/2018 și a O.U.G. nr.l 14/2018; în Expunerea de motive se precizează că la nivelul organigramei au avut loc modificări, prin desființarea Compartimentului juridic, ca urmare a transformării postului vacant de consilier juridic în agent de intervenție pază și ordine, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 310/27.09.2018; se menține numărul total de posturi aprobate, respectiv, 126 posturi, stabilite conform O.U.G. nr. 63/2010, pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

Văzând adresa nr. 40/2019 a Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 37/28.07.2016;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. „a” și alin. (2) lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr.937/2018 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, și a O.U.G. nr.l 14/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, prevederile Legii -cadru nr.l53/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - Anexa nr.VII, Capitolul I și II, art. 7 și art. 12;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă organigrama pentru Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă statul de funcții pentru Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 310/27.09.2018, își încetează aplicabilitate.

Art.4- Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 37/28.07.2016 se modifică în mod corespunzător.

Art.5. - Răspunderea privind stabilirea salariilor de bază individuale, precum și a celorlalte drepturi salariale revine conducătorului instituției.

Art.6. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Du^^ăveanujbj/.

";ci

TOTAL FUNCȚII

Din care:

De conducere =   2

De execuție = 124ANEXA NR 2


SECRETAR C.J.

MARIA DUMBRĂVEANU

cV

STAT DE FUNCȚII

pentru personalul Direcției de Pază și Ordine Brașov valabil de la data de 01.01.2019Nr. crt.

Funcția

Nivel studii

Grad

Număr posturi

0

1

2

3

4

1

Director

S

II

1

2

Contabil Șef

S

II

1

3

Specialist resurse umane

S

1

4

Economist

s

1

5

Tehnician SSM

M

1

6

Consilier

S

1

7

Inspector

PL

1

8

Funcționar economic

M

1

9

Șef formație pază

M

4

10

Agent de intervenție pază și ordine

G,M

114

TOTAL:

126

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.

DIRECTOR