Hotărârea nr. 209/2019

Hotărârea nr.209 – aprobarea caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Brașov pentru Muzeul de Etnografie Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 offi ce @j u d b ra sov. ro, www.j u d b ra sov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 209 din data de 30.05.2019

- privind aprobarea caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Brașov pentru Muzeul de Etnografie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019;

Analizând expunerea de motive nr. 8180 și raportul de specialitate nr. 8181 din data de 16.05.2019, 'ntocmite de către Direcția Management Proiecte, prin care se propune aprobarea caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Brașov pentru Muzeul de Etnografie Brașov;

Luând în considerare faptul că, în urma demisiei managerului instituției, dna. Ligia Fulga, postul de manager al Muzeului de Etnografie Brașov a ramas vacant;

Ținând cont de dispozițiile art. 4 alin. (1), art. 6 și art. 7 alin. (1) din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Anexa nr. 3 din Ordinul Ministerului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare si desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum si a modelului-cadru al contractului de management, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. “d” și alin. (5) lit. “a”, pct. 4 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă caietul de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Brașov pentru Muzeul de Etnografie Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte.


Contrasemnează,

CAIET DE OBIECTIVE

pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Brașov pentru MUZEUL DE ETNOGRAFIE BRAȘOV

Anexă la Hot. Consiliului Județean Brașov Nr. 209/30.05.2019

Perioada de management este de 3 ani, începând cu data de....................

I. TIPUL INSTITUȚIEI PUBLICE DE CULTURĂ, DENUMITĂ ÎN CONTINUARE „INSTITUȚIA”: MUZEU

în temeiul Deciziei nr. 227 din 11 iunie 1990 a Primăriei Județului Brașov, Muzeul de Etnografie funcționează ca instituție de sine stătătoare, fiind o instituție publică de cultură de importanță județeană aflată în subordinea Consiliului Județean Brașov

Finanțarea Muzeului de Etnografie Brașov se realizează din subvenții acordate de la bugetul local, prin bugetul Județului Brașov, din venituri proprii, subvenții și donații.

Conform Regulamentului de organizare și funcționare a instituției, obiectivele instituției sunt următoarele:

 • 1.  Efectuază cercetări privind mărturiile materiale și manifestările spirituale ale omului în mediul său ambiant, le achiziționează, le conservă și le restaurează, le comunică și le expune, pentru studiu, educație și delectare;

 • 2.  Păstrează pentru a transmite generațiilor viitoare patrimoniul cultural care face parte din patrimoniul public.

II. MISIUNEA INSTITUȚIEI

Misiunea Muzeului de Etnografie Brașov vizează colectarea și păstrarea bunurilor muzeale pe care le valorifică prin introducerea în circuitul public cu scop educativ, contribuind la definirea și dezvoltarea conștiinței individuale și collective.

 • III.  EVOLUȚIILE ECONOMICE ȘI SOCIO-CULTURALE SPECIFICE COMUNITĂȚII ÎN CARE MUZEUL DE ETNOGRAFIE BRAȘOV ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA

Instituție de rang județean, Muzeul de Etnografie Brașov își desfășoară activitatea în municipiul Brașov, cel mai important centru cultural și economic al județului și cel mai mare centru turistic al țării. Oraș al multiculturalității, cu un trecut istoric bogat și un patrimoniu arhitectonic și cultural de excepție, Brașovul este caracterizat de o viață culturală intensă, susținută de numeroase instituții publice de cultură, dar și de entități neguvernamentale de profil.

Pol de creștere economică al Regiunii Centru, Brașovul este județul cel mai industrializat al acesteia, cu cea mai mare populație ocupată în industrie. Sectorul serviciilor este puternic dezvoltat, turismul aducând în Brașov în anul 2017 un număr de 1, 24 milioane de turiști, secondat fiind, ca cifră de afaceri, de domeniul IT. Dinamica acestor sectoare economice se reflectă în gradul ridicat de urbanizare (73%), doar municipiul Brașov având, în 2018, o populație de 289.646 de locuitori. Centru universitar puternic (peste 21.000 de studenți în anul universitar 2016-2017). Brașovul este și un pol de cercetare științifică, în anul 2014 fiind înființat Institutul de Cercetare și Dezvoltare a Universității Transilvania. Este considerat ca fiind unul dintre orașele României aflat în plină expansiune economică.

De aici decurg o serie de elemente care influențează structura publicului țintă în termeni de diversitate culturală, capacitate financiară, obiceiuri de consum cultural și generează, totodată, necesitatea unei emulații culturale care să racordeze Brașovul la marile orașe europene nu doar în termeni de economie, ci și de cultură.

Studiul privind consumul cultural în Brașov realizat în anul 2015 de către Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală arată că în topul practicilor de accesare a ofertei culturale pe primele locuri se situează vizitarea unor obiective de patrimoniu, dar și consumul ofertei culturale din cele mai importante instituții publice de cultură ale orașului. La nivelul acestor instituții, Muzeul de Etnografie Brașov se poziționează ca un reper cultural major, depozitar al moștenirii ce definește identitatea culturală a tuturor etniilor care au conviețuit timp de secole în acest spațiu, care, printr-o abordare modernă a actului cultural, ținând seamă de contextul nou al societății de azi și de mutațiile importante în stilul de viață al oamenilor acestui secol, poate fi mai bine integrat în viața comunității brașovene.

IV. DEZVOLTAREA SPECIFICĂ A INSTITUȚIEI

Documente de referință, necesare analizei:

 • - organigrama și regulamentul de organizare și funcționare ale instituției - prevăzute în anexa nr. 1;

 • - statul de funcții al instituției - prevăzut în anexa nr. 2;

 • - bugetul aprobat al instituției - pe ultimii trei ani - prevăzut în anexa nr. 3.

4.1. Scurt istoric al instituției, de la înființare până în prezent

La sfârșitul secolului al XlX-lea apar primele colecții particulare de obiecte ilustrând diverse aspecte ale istoriei, etnografiei și artelor din orașul Brașov și Țara Bârsei.

In anul 1908 se constituie Muzeul Asociațiunii Colecționarilor Brașoveni, prima colecție muzeală publică din Brașov, pe baza donațiilor unor colecționari sași. Acesta va deveni ulterior, nucleul Muzeului Săsesc al Țării Bârsei, fondat de Julius Teutsch (1867-1936), un pasionat colecționar de artă populară.

Muzeul Săsesc al Țării Bârsei se va îmbogăți în perioada interbelică prin donații particulare sau publice, ca de pildă colecția Gimnaziului „Honterus” din Brașov, ilustrând civilizația, cultura și arta sașilor din Brașov și din Țara Bârsei.

în anul 1937, prin aportul unor cărturari români care au întreprins cercetări și achiziții, îndeosebi de obiecte etnografice și de artă populară românească, s-a înființat Muzeul Asociațiunii Culturale ASTRA.

în anul 1950, prin contopirea colecțiilor Muzeului Săsesc al Țării Bârsei cu cele ale Muzeului Asociațiunii Culturale ASTRA, se înființează Muzeul Regional Brașov, care din anul 1967 a devenit Muzeul Județean Brașov, în cadrul căruia în anul 1967 s-a înființat Secția de etnografic.

Muzeul de Etnografie Brașov a fost înființat în anul 1990, când, prin Decizia Primăriei Județului Brașov nr. 227 din 11 iunie 1990, Muzeul Județean Brașov se desființează și totodată se înființează alte trei „unități muzeistice”, fiecare cu personalitate juridică și administrație proprie: Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă și Muzeul de Etnografie.

Actualmente, Muzeul de Etnografie Brașov (mun. Brașov, B-dul Eroilor nr. 21 A) are în componență trei muzec-filială: Muzeul Etnografic Săcele, Muzeul Etnografic Gh. Cernea Rupea și Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului (mun. Brașov, Piața Sfatului nr. 15).

4.2. Criterii de performanță aie instituției în ultimii trei ani:

Nr. crt.

Indicatori de performanță

2016

2017

2018

1.

Cheltuieli pe beneficiar (subvenție + venituri - cheltuieli de capital) / nr. de beneficiari

43,12 lei

44.51 lei

54,65

2.

Fonduri nerambursabile atrase (lei)

-

-

-

3.

Număr de activități educaționale/ateliere

183

193

307

4.

Număr de apariții media (fără comunicate de presă)

23

19

42

5.

Număr de beneficiari neplătitori

25.932 persoane

27.494

persoane

23.487 persoane

6.

Număr de beneficiari plătitori

8.754 persoane

11.418 persoane

10.375 persoane

7.

Număr de expoziții

18

13

10

8.

Număr de proiecte / acțiuni culturale (lansări de carte, conferințe, simpozioane)

21

16

11

9.

Număr proiecte de cercetare

9

7

8

10.

Număr proiecte privind evidența și îmbogățirea patrimoniului

5

3

6

11.

Număr proiecte de conservare - restaurare

3

3

1

12.

Număr proiecte privind activitatea editorială

2

1

3

13.

Venituri proprii din activitatea de bază

108.813

123.071

93.876

14.

Venituri proprii din alte activități

48.502

48.817

52.375

Candidatul va ține seama de indicatorii de performanță realizați în ultimii 3 ani la elaborarea proiectului de management, astfel încât să rezulte din propunere evoluția preconizată pentru perioada următoare. Valorile rezultate din propunere vor sta la baza contractului de management și în funcție de aceștia se va face evaluarea anuală a activității de management.

 • 4.3. Scurtă descriere a patrimoniului instituției

4.3.1. Sediul/spațiile muzeului

Muzeul de Etnografie Brașov funcționează astăzi în sediul central din Brașov, B-dul Eroilor nr. 2 IA, și în cele trei muzee-filiale, fără personalitate juridică:

 • 1. Muzeul Etnografic Săcele (mun. Săcele, B-dul Brașovului nr. 153)

 • 2.  Muzeul Etnografic Gh. Cernea (orașul Rupea, B-dul Republicii nr. 191)

 • 3.  Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului (mun. Brașov, Piața Sfatului nr. 15).

Muzeul de Etnografie Brașov dispune, în sediul său central, de o suprafață expozițională de 208,46 mp pentru expoziția permanentă Patrimoniul textil și o sală de 111,89 mp destinată expoziției permanente Memoria fibrelor textile. De la împletitul manual la tricotajul mecanic. deschisă în anul 2017, fiecare dintre cele două expoziții având tematica sa distinctă. La intrarea în muzeu funcționează atât Galeria de artă populară, cu o suprafață de 70,2 mp, unde se organizează expoziții temporare, cât și un spațiu cu acoperiș vitrat de 55 mp, în care funcționează Galeria cu vânzare și un spațiu pentru expoziții temporare.

Muzeul Etnografic din Săcele funcționează într-o clădire atestată documentar în anul 1543 care, timp de trei secole a servit ca loc de strângere a dijmelor, fiind denumită în documentele istorice „Kuria” sau „Dornus Dominarum” iar în memoria orală a localnicilor „Casa dijmelor". Clădirea a suferit modificări în timp, iar în anul 1962 clădirea a fost atribuită Muzeului Regional Brașov, care a organizat aici prima expoziție permanentă, cu profil istoric și etnografic, ilustrând în principal specificul pastoral al celor „Șapte sate săcelene” (Baciu, Turcheș, Cernatu, Satulung, Tărlungeni, Zizin și Purcăreni).

începând cu anul 1990, odată cu înființarea Muzeului de Etnografie Brașov, Muzeul Etnografic Săcele devine filială a acestuia, iar între anii 1996 și 2001 clădirea muzeului intră într-un proces de reparații capitale și amenajări, muzeul redeschizându-se pentru public în 2001. Expoziția este extinsă, actualizată, modernizată; modalitățile elegante de expresie muzeotehnică. filmele documentare și pliantele explicative în trei limbi (română, maghiară și engleză) subliniază conceptul de muzeu pedagogic.

Expoziția permanentă are 8 săli cu o suprafață totală de expunere de 226,12 mp. Piua cu ciocane și vâltoarea din Tărlungeni ocupă o suprafață de 57,75 mp în curtea muzeului.

Muzeul Etnografic Gh. Cernea ia ființă în anul 1957, din inițiativa intelectualului avocat dr. Ioan Iosif, Muzeul orașului din orașul Rupea, într-un imobil din strada Republicii nr. 280, unde erau expuse tablouri, obiecte de cult, icoane pe sticlă, obiecte de etnografie și artă populară și de arheologie.

Sub această formă muzeul a funcționat până în anul 1960, iar după o întrerupere de zece ani. a fost redeschis într-o clădire mai generoasă ca spațiu de expunere, situată pe str. Republicii nr. 191.

Devenind filială a Muzeului Județean Brașov, structura tematică a acestui muzeu a fost axată pe ilustrarea zonei etnografice Rupea, prezentând istoria orașului și a cetății Rupea, cât și principalele aspecte care definesc specificul local: agricultura, creșterea animalelor, olăritul, țesutul, portul și interiorul casei țărănești.

începând cu anul 1990. odată cu înființarea Muzeului de Etnografie Brașov, Muzeul Etnografic Rupea devine filială a acestuia, iar între 2003 și 2007 acesta se află într-un amplu proces de consolidare, restructurare a spațiilor interioare și de amenajări. în anul 2008 a fost amenajată noua expoziție permanentă a muzeului, cu o tematică adaptată statutului de muzeu zonal reprezentativ pentru zona etnografică Rupea.

Muzeul dispune de o suprafață totală de expunere de 364,11 mp (9 săli de expoziție + holuri cu expunere).

Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului este adăpostit într-un important monument de arhitectură civilă, atestată arheologic încă din sec. XIII-XIV, fiind situată în incinta vechii cetăți a Brașovului. înfățișarea acestui imobil cu nucleu medieval a suferit multe transformări și modificări în cursul secolelor. Clădirea se ridică pe trei niveluri: subsol, parter și etaj și are o suprafață totală utilă de 670,00 mp.

Clădirea cuprinsă pe Lista monumentelor istorice din România, în categoria celor de importanță națională și internațională, a intrat începând din anul 1991 într-un amplu proces de consolidare și restaurare care s-a încheiat la sfârșitul anului 2010. Amenajarea muzeala a fost finalizată in octombrie 2010, muzeul având ca tematică ilustrarea modului de viață a locuitorilor Brașovului de-a lungul secolelor.

în afara pieselor expuse în expozițiile permanente din cele patru sedii, Muzeul Etnografic deține un important patrimoniu mobil depozitat în imobilul situat în strada Nicolae Bălcescu nr. 67.

Colecțiile muzeale cuprind o diversitate de obiecte, structurate pe următoarele colecții: textile, port popular, lemn, metal, ceramică, sticlă, icoane pe sticlă, fond documentar (fotografii de epocă, documente și carte veche), însumând circa 32. 000 de piese, grupate în depozite pe o suprafață de cea. 584 mp, adaptate pentru a îndeplini condiții specifice pentru un spațiu de depozitare de bunuri culturale: salubre, stabile din punct de vedere al microclimatului, folosindu-se aparatură de monitorizare și reglare, având ferestre ecranate și iluminat adecvat. Depozitele sunt prevăzute cu un sistem complex de semnalizare a efracțiilor și incendiilor, detectoare de fum și stingătoare P.S.I., cf. reglementărilor în vigoare.

Situația juridică actuală a clădirilor care găzduiesc muzeul și filialele sale

Sediul central al Muzeului de Etnografie din B-dul Eroilor nr. 21A este în proprietatea Bisericii Evanghelice din Brașov.

Sediul Muzeului Civilizației Urbane din Piața Sfatului nr. 15 nu are o situație juridică definitivă, făcând obiectul unui proces aflat pe rol la instanțele judecătorești din Brașov.

Bunurile culturale mobile expuse în cele două sedii sunt în proprietatea Județului Brașov; ele constituie obiectul unui contract de administrare care este în curs de elaborare.

în ceea ce privește filialele din Săcele și din Rupea, sediile lor sunt în proprietatea Județului Brașov și există contracte de închiriere cu Muzeul de Etnografie Brașov pentru o perioadă de 10 ani.

 • 4.3.2. Dotări cu echipamente pentru asigurarea securității spațiilor și protejarea patrimoniului mobil

Muzeul de Etnografie Brașov:

 • •  Sistem de detecție și semnalizare efracții

 • •  Sistem de detecție și semnalizare incendiu

 • •  Sistem de supraveghere video cu circuit închis

Muzeul Civilizației Urbane Brașov:

 • •  Sistem de detecție și semnalizare efracții

 • •  Sistem de detecție și semnalizare incendiu

 • •  Sistem de supraveghere video cu circuit închis

 • •  Sistem de detecție efracție cu avertizare acustică și luminoasă, pentru limitarea accesului la exponate

Muzeul Etnografic Săcele:

 • •  Sistem de detecție și semnalizare efracții

 • •  Sistem de detecție și semnalizare incendiu

 • •  Sistem de supraveghere video cu circuit închis

Muzeul Etnografic „Gh. Cernea” Rupea:

 • •  Sistem de detecție și semnalizare efracții

 • •  Sistem de detecție și semnalizare incendiu

 • •  Sistem de supraveghere video cu circuit închis

Clădire cu depozite, laboratoare și spații administrative Brașov:

 • •  Sistem de detecție și semnalizare efracții

 • •  Sistem de detecție și semnalizare incendiu.

4.4. Lista programelor și proiectelor desfășurate în ultimii trei ani.

Nr. crt.

Numele programelor și ale proiectelor

Anul

2016

Anul 2017

Anul

2018

1.

PROGRAMUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

SI EVIDENȚA PATRIMONIULUI

l.a. SUBPROGRAM:

l.a. 1. Proiectul

Proelniculturci

în zone cu populație mixtă din zona Săcele (Baciu,Turcheș, Cematu și Satulung)

l.a.2. Proiectul de

1 ,a.l. Proiectul

Proetniculîura-cercetări în zona Săcele (Baciu, Turcheș, Cernatu și Satulung) și raionul Cahul, Rep. Moldova

1 .a. 1. Proiect de cercetare dedicat comunității scheienilor: cercetare în teren și documentare în arhivă; tematică: ocupații, tradiții, obiceiuri specifice, gastronomie

CERCETAREA

ȘTIINȚIFICĂ


cercetare și documentare pentru organizarea expoziție permanentă, Sala II, Muzeul de Etnografie Brașov, sediu

De la împletitul manual la tricotajul mecanic; cercetări în loc. Săcele


1 .a.3.Proiectul de cercetare privind cetele de feciori din Țara Făgărașului, având în vedere cântecul de ceată bărbătească care a fost înscris pe Lista patrimoniului imaterial reprezentativ UNESCO; cercetări în loc. Viștea de Sus, Sâmbăta de Jos și Sâmbăta de Sus


 • I. a.2. Proiectul de cercetare și documentare pentru organizarea expoziție permanentă, Sala

 • II, Muzeul de Etnografie Brașov, sediu

De la împletitul manual la tricotajul mecanic; cercetări în loc. Săcele, Avrig, Perșani, Sacadate, jud. Sibiu și Sâncrai, jud. Harghita

1 .a.3 Proiectul de cercetare privind cetele de feciori din Țara Făgărașului; cercetări în loc. Comăna de Sus, Dacia, Voivodeni, Ludișor, Breaza, Lisa

l.a.3. Continuarea cercetărilor privind patrimoniul etnologic din jud. Brașov pentru depistarea de Tezaure vii, păstrători și continuatori de tradiții


l.a.2. Proiectul de cercetare privind cetele de feciori din Țara Făgărașului: cercetări în loc. Voivodenii Mari. Ludișor, Sâmbăta de Sus


l.a.3. Proiectul Proetnicultura în zona Rupea; cercetări în loc. Dăișoara, Ungra, Dacia, Lovnic.


1 .a.4 Proiect Tezaure umane vii, depistare de păstrători și continuatori de tradiții: loc. Cuciulata și Dăișoara


1 ,a,4. Proiectul Cercetarea glăjăriilor transilvănene din sud-estul Transilvaniei: (continuare), documentare în colecția de sticlă a muzeului

1 .a. 5. Proiectul

Cercetarea glăjăriilor transilvănene din sud-estul Transilvaniei'. continuaare cercetări de teren în Avrig, jud. Sibiu


 • l.a.5. Documentare privind istoria spectacolelor de marionete in Bucovina si Romania, prezenta lor la Brașov in prima jum.a sec.XX

  l.a.6. Proiectul de cercetare și documentare privind vechi familii brașovene și asociații culturale cu tradiție în Brașov


 • l.a.6. Proiectul

Meserii uitate (continuare) - tema Cizmarii si pantofarii-, cercetări în loc.

Mercheașa si Hoghiz - zona Rupea

 • l.a.4. Proiectul dedicat Centenarului; cercetări de teren privind prezența românilor din zona Rupea la Primul Război Mondial și Marea Unire, în loc. Ungra, Dacia, Crihalma, Cuciulata, Bunești, Rupea.

 • l.a.5. Proiectul de cercetare dedicat Centenarului comun România și Republica Moldova cu tema păstoritului transhumant, anume prezența urmașilor mocanilor săceleni în Raionul Cahul; cercetări de teren în satele Brânza, Colibași, Crihana Veche. Manta. Slobozia Mare, Văleni, Vadul lui Isac.

1 ,a.6. Documentare în arhive privind universul urban transilvănean: ilustrarea vieții comerciale a Brașovului

l.a.7. Proiectul

Meserii uitate -tema

Cizmarii și pantofarii', cercetări de teren în loc.

Holbav

1 .a.7. Proiectul

Cercetarea glăjăriilor transilvănene din sud-estul Transilvaniei'. continuare cercetări și sondaje arheologice în loc. Comăna de Sus

1 .a.8. Proiectul Meserii uitate cu tema Cojocarii și blănării; cercetările de teren în loc. Sâmbăta de Sus și Drăguș

l.b.

SUBPROGRAMUL:

EVIDENȚA

ȘTIINȚIFICĂ ȘI ÎMBOGĂȚIREA PATRIMONIULUI

l.b.l. Clasarea patrimoniului

l.b.2. Completarea arhivei Martori etnologici si continuarea sistematizării Arhivei de specialitate de documente orale si iconografice

l.b.3 Achiziții muzeale

l.b.l. Clasarea patrimoniului

1 .b. 2. Continuarea sistematizării Arhivei de specialitate

l.b.3 Achiziții muzeale

l.b.l. Clasarea patrimoniului

1 ,b. 2. Demararea procesului de digitizare a patrimoniului

l.b.3 Reevaluarea patrimoniului

1 .b. 4. Continuarea sistematizării

Arhivei de specialitate

l.b.5. Sistematizarea rezultatelor

cercetării de teren perioada 1993- 2001

1 .b.6 Achiziții muzeale             i

l.c

SUBPROGRAMUL


 • l.c.l. Conservare preventivă: dotări laborator textile, redistribuire piese în colecții

  CONSERVAREA ȘI RESTAURAREA PATRIMONIULUI MUZEAL


 • l.c.2. Conservare piese în vederea amenajării expoziției permanente, MEBv. sediu, Sala II, De la împletitul manual la tricotajul mecanic-războiul de tricotat tul

 • l.c.l. Conservare preventivă: dotări laborator textile, redistribuire piese în colecții

 • I. c.2 Conservare piese în vederea amenajării expoziției permanente, MEBv. sediu. Sala

 • II, De la împletitul manual la tricotajul mecanic. mobilier stil, obiecte port și textile

 • l.c.l. Conservare preventivă: dotări laborator restaurare sticlă și ceramică

PROGRAMUL

VALORIFICAREA PATRIMONIULUI MUZEAL

2.a.

SUBPROGRAMUL

ACTIVITATE EXPOZIȚIONALĂ

 • 2.a.l. Expoziție interactivă Sate românești - tezaure umane vii: întâlnire cu grupul de dansuri Fecioreasca fetelor din Crihalma

 • 2.a.2. Expoziția temporară

Artizani brașoveni

Valeria Neuvirt (păpuși din pănuși de porumb)

Gabriela Bularca (jucării croșetate) MCU

 • 2.a.3. Expoziția temporară

Asociația cultural sportivă Izvorul din Sacele

MEBv sediu

 • 2.a. 1. Expoziție interactivă Tradiții ceangaiesti din Tara Barsei( transfer de la muzeu Sacele) MEBv sediu

 • 2.a.2. Organizarea expoziției permanente Memoria fibrelor textile. De la împletitul manual la tricotajul mecanic

MEBv sediu

 • 2.a.3. Expoziția temporară

 • 2.a.l. Organizarea expoziției temporare Negustori români din Șcheii Brașovului. Oameni, case, destine

MCU

 • 2.a.2. Organizarea expoziției temporară Dobrogea spațiu multietnic. Păpuși simbolice cu marcă identitară expoziție de autor, artist plastic Elena Orbocea

MCU

2.a.3. Expoziție în cadrul programului național „Centenarul Marii Uniri: Primul muzeu românesc din Brașov. Edificarea instituțiilor culturale

2.a.4. Expoziția temporară

Meserii uitate.

Cizmarii și pantofarii

MEBv sediu

2.a.5. Continuarea expoziției Pentru o istorie a simbolurilor: tatuajul în România

Colab. Muzeul Mun. București, Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici

MCU

2.a.6. Expoziția temporară Corul mixt maghiar din Brașov

MCU

2.a.7. Expoziția temporară Un nou geoparc în județul Brașov? Din Alpii elvețieni în Carpații României MCU

2.a.8. Expoziția temporară

Brașoveni din elita românească. Frații Ion și Alexandru Lapedatu la 140 de ani de la naștere MCU

2.a.9. Expoziție temporară internațională Orașul adaptiv. Puncte energizante MCU

Fire și forme, autor Claudia Mușat

MEBv sediu

2.a.4. Expoziția temporara

Târgul de Crăciun cu dantele

MEBv sediu

2.a.5. Expoziție interactivă

Bombons, Chocolat , Caramels

Istoria ciocolatei la Brașov

MCU

2.a.6. Expoziția temporară Samaritenii din Markova

MCU

2.a.7. Expoziția temporară Natura de lângă noi. Protecția patrimoniului natural din Tara Barsel

MCU

2.a.8. Expoziție temporară O poveste cu marionete. Colecția familiei Sesan

MCU

2.a.9. Expoziția temporară

Meserii uitate.

Cizmarii si pantofarii din zona Rupea românești din Transilvania după Unirea din 1918 MCU

2.a.4. Organizarea expoziția temporare Amintiri din Șcheii Brașovului. Sărbători și obiceiuri culinare MEBv sediu

2.a.5. Expoziția Metamorfozele borangicului, de la tradițiile textile românești la arta textilă contemporană, Retoumac, Franța Programului cultural comun Franța -România dedicat Centenarului Marii Uniri, Festivalul Internațional de Textile Extraordinare 2018. Clermont - Ferrand, France

2.a.6. Organizarea expoziției temporare Urmele mocanilor săceleni în California românească /Basarabia (partea a Il-a)

MEBv sediu

2.a.7. Expoziția temporară Românii din zona Rupea, eroi în Primul Război Mondial -Participanți la

2.a. 10. Expoziție temporară: Bonbons, Chocolat, Caramels. Istoria ciocolatei la Brașov MCU

2,a.l 1. Expoziția temporară Tradiții ceangăiești în comunitățile din Țara Bârsei

MCU

2.a.l2. Expoziție Profunzimi sacre în icoane pe sticlă Muzeu Săcele

Muzeu Etnografic „Gh. Cernea”

Rupea

2.a. 10. Expoziția temporara Urmele mocanilor saceleni in Dobrogea si Basarabia

Muzeul Etnografic Săcele

2.a. 11. Expoziția temporară Din universul satului săsesc transilvănean. Wan dspruche - Gebet und Arbeit Colab. Muzeul Satului București

Marea Unire din 1918

Muzeu Gh. Cernea

Rupea

2.b.

SUBPROGRAMUL

ACTIVITATEA

METAMUZEALÂ

APARIȚII EDITORIALE

2,b. 1. Zilele europene ale morilor și patrimoniului mulinologic ed. a XXÎI-a, proiecții de filme documentare și vizite la obiectivele turistice incluse in proiect

2.b.2. Ziua Universală a Iei, postare pe pag de Facebook: descrierea modelelor de decorare a iei din Crihalma, jud. Brașov

2.b.3. Lansare CD Basme ceangăiești povestite de copii

2.b.4. Tipărire și lansare

2.bA. Zilele europene ale morilor și patrimoniului mulinologic, ed. a XXIII-a, proiecții de filme documentare la sediul muzeului, Muzeul Etnografic Săcele și Rupea

2.b.2. Ziua Universală a lei, postarea pe pagina de Facebook: descrierea modelelor de decorare a iei din Șercaiajud. Brașov :

2.b.3. Șezătoarea din Bibliotecă, MEBv sediu

2.b.l. Editarea și lansarea volumului Discursul ritual și costumul tradițional ; din sud - estul Transilvaniei, autori dr. Ligia Fulga si Gabriela Chiru

2.b.2. întâlnire dialog Textilele continuă să fascineze cu invitații muzeului, artiști      j

actuali din domeniul textilelor, în cadrul expoziției permanente

Memoria Fibrelor textile. De la împlelitul manual la tricotajul mecanic

............i

Arhitectura vernaculară a mocanilor din Săcele, autor arh. Dan Median, coord. dr.

Ligia Fulga

2.b.5. Editare voi.

Sașii despre ei înșiși / Siebenburgische Sachsen uber sich selbst, voi. 11, loc. Cristian (restanță de plată editare 2015)

2.b.6. Lansarea periodicului de specialitate etno. brașov, ro nr. 7-8,2013-2016

2.b.7. Expoziție temporară cu vânzare Târgul de Paște la Muzeul de Etnografie Brașov

2.b.8. Noaptea muzeelor la Muzeul de Etnografie Brașov

2.b.9. Pregătirea în vederea editării albumului Dumitru Voinea, Dârstele Brașovului

2.b.l0. Pregătirea în vederea editării voi. Costumul tradițional și peisajul cultural în sud-estul

Transilvaniei

2.b. 11. Lansare de carte De la Verdun la Oituz, autor Alexandru

Teodoreanu, Sighișoara

2.b.4. Noaptea muzeelor la MCU

2.b.5. Pregătirea în vederea editării voi. Costumul tradițional și peisajul cultural în sud-estul

Transilvaniei

2.b.6. Lansare album Ierusalim. Lumină și culoare, autor Aurelia Stoie Mărginean

MCU


2.b.3. Lansare de carte N.G.V. Gologan. Amintiri. Cartea stânii. Gânduri și fapte. Hronicul copilăriei și al tinereților volum îngrijit de prof. Steluța Pestrea MCU

2.b.4. Lansare de carte dedicată Centenarului Marii etno. brașov.ro -percepții, medii culturale, comunicare. Pe urmele eroilor noștri, nr. 9/2017-2018

MCU

2.b.5. Lansarea mapei bilingve (romana-engleză) a expoziției permanente Memoria Fibrelor textile. De la împletitul manual la tricotajul mecanic MCU

2.b.6. Ziua Internațională a Muzeelor MEBv sediu

2.b.7. Zilele europene ale morilor și patrimoniului mulinologic, ed. a XXIV-a

2.b.8. Ziua

Universală a Iei postare pe pagina de Facebook: cămașa tradițională din zona

2.b. 12. Proiecție film documentar istoric Războiul regelui

2.b.l3. Promovare în ghidul turistic internațional Petite fiute

2.b.l4. Demonstrație Încondeierea oualor de sfintele Paști

Cahul, Rep.

Moldova

2.b.9. Noaptea muzeelor, vizita și atelier de împletit găitane (Asociația DOR)

MEBv sediu

2.c.

SUBPROGRAMUL

PEDAGOGIE

MUZEALĂ

2.b.l. Programul anual de educație muzeală: ateliere pedagogice

2.b.2. Expoziție temporară

Copiii descoperă meșteșuguri tradiționale, ed. a

Xll-a

Muzeu Săcele

2.b.3 Proiectul educațional DOR -expoziție interactivă, ateliere de lucru

2.b.4 Expoziție temporară

Mărțișor la muzeu, ed. a VUI-a

2.b.5. Programul Școala altfel

2.b.6. Concurs cu premii Maratonul basmului popular ceangăiesc, ed. a IX-a

2.b. 1. Programul anual de educație muzeală: ateliere pedagogice

2.b.2. Expoziție temporară

Copiii descoperă meșteșuguri tradiționale, ed. a XlII-a

Muzeu Săcele

2.b.3 Expoziție temporară Mărțișor la muzeu, ed. a IX-a

2.b.4 Programul Școala altfel

2.b.5. Concurs cu premii Maratonul basmului popular ceangăiesc, ed. a XIU-a Muzeul Etnografic Săcele

2.b.6. Ziua Națională a României

Muzeul Gh. Cernea Rupea

2.b. 1. Programul anual de educație muzeală: ateliere pedagogice

2.b.2. Expoziție temporară

Copiii descoperă meșteșuguri tradiționale, ed. a

XlV-a

Muzeu Săcele

2.b.3 Expoziție temporară

Mărțișor la muzeu, ed. a X-a

Muzeul Etnografic Gh. Cernea Rupea

2.b.4 Programul

Școala altfel

2.b.5. Demonstrații de mânuire păpuși și ateliere de teatru de păpuși în colaborare cu Asociația Povestea unei seri

2.b.6. Concurs cu premii Maratonul basmului popular ceangăiesc,

Muzeul Etnografic Săcele                 |

 • 4.5. Programul minimal realizat pe ultimii 3 ani

Program minimal 2016:

Nr. crt.

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. proiecte în cadrul programului

Demunirea proiectului

Descriere

Buget prevăzut

(lei)

Buget

I realizat

(lei)

1.

Cercetarea științifica si evidenta patrimoniului

l.a. Subprogram:

Cercetarea științifică

Continuarea cercetărilor de teren în localități din jud. Brașov, prin înregistrări audio și video, realizare de fotografii, achiziții muzeale

7

Proetnicultura, cercetări în loc. Săcele (Baciu, Turcheș, Cematu, Satulung)

cercetări de teren privind obiceiuri Ia Confirmare, sărbătoarea Sf. Mihail, Farsang-ul și cercetări privind transhumanța mocanilor din Săcele în Basarabia

5 000

(cumulate

7 proiecte)

2 020 lei

Cercetare în localitatea Săcele: documentare pentru organizare expoziție permanentă Sala II, De la împletitul manual la tricotajul mecanic,

Muzeul de Etnografie Brașov, sediu

Cercetare de teren privind: filatura Fischer Săcele, Cooperativa meșteșugărească Săceleana, ateliere de tors lâna din Săcele

339

Cercetare de teren în Țara Făgărașului privind cântecul de ceata bărbătească (înscris pe lista patrimoniului imaterial reprezentativ UNESCO)

Continuarea cercetării de teren în localitățile Sâmbăta de Jos, Sâmbăta de Sus, Viștea de Sus

2 700

Continuarea cercetărilor privind patrimoniul etnologic din județul Brașov pentru depistarea

Cercetare de teren în loc. Cuciulata și Dăișoara:

reconstituiri găteala capului și costume

294

de Tezaure umane vii, păstrători și continuatori de tradiții

tradiționale, colindul fetelor neintrate in ceată și inventarul riturilor de trecere la români

Cercetări glăjăriilor transilvănene în sud - estul Transilvaniei

Cercetări de teren în loc.

Avrig; interviuri cu familii de meșteri sticlari

1 142

Documentare privind vechi familii brașovene și asociații culturale cu tradiție in Brașov

Documentare privind

activitatea Corului Mixt maghiar din Brașov și familii brașovene;

Cercetări în

Arhivele Naționale

Brașov

Proiectul Meserii uitate privind meserii artizanale în curs de dispariție

Cercetare de teren în loc. Ruja, Holbav și Brașov privind meșteșugul cizmăritului și pantofăritului; cercetare în Arhiv. Naț. Brașov ref. la meșterii cizmari și pantofari din Brașov, Rupea, Făgăraș

l.b.

Subprogramul:

Evidența științifică și îmbogățirea patrimoniului

Continuarea activității de digitizarea patrimoniului, sistematizarea arhivei de specialitate, achiziții obiecte muzeale

3

Clasarea patrimoniului

întocmire a 222 fișe analitice de evidență si clasare (colecțiile Port, Textile, Fond documentar)

Completarea arhivei Martori etnologici si

Continuarea sistematizării arhivei cu materiale

L

continuarea sistematizării

Arhivei de specialitate de documente orale si iconografice

foto, zona Săcele (66 imag.), Cristian (68 imag.), zona ȚaraBârsei, 100 casete audio verificate și transcrise in 2016;

29 foldere digitale transcrise in 2016

"1-------------------------

Achiziții muzeale

Achiziții obiecte cu ocazia cercetărilor de teren sau la sediu în vederea îmbogățirii patrimoniului

40.000 lei

42.475 lei

Subprogramul:

Conservarea si restaurarea patrimoniului muzeal

2

Sistematizarea colecțiilor, masuri de conservare preventiva și operații de restaurare a pieselor muzeale

Dotări laborator textile și depozit col. Port pentru protecția colecțiilor, redistribuire piese în colecții restaurare 1 piesă

33 152 lei

33 152

lei*

Priorități privind lucrări de conservare și restaurare in funcție de tema expozițională Sala II

Lucrări de conservare și refuncționalizare a războiului de țesut tuli

1 190 lei*

2.

Valorificarea patrimoniului muzeal

2.a. Subprogramul: Activitate expozițională

Valorificare tematica a patrimoniului propriu, prin expoziții, activități metamuzeale, ateliere pedagogice

12

Manifestare în cadrul expoziției temporare: Sate românești -tezaure umane vii

Expoziție interactiva

Fecioreasca fetelor din Crihalma

4.000 lei

1.603 lei

Expoziția temporară Artizani brașoveni

Valeria Neuvirt -păpuși din pănuși de porumb Gabriela Bularca -jucării croșetate Filme documentare:

- Faleria Neuvirt -pdpuși și ornamente din

400 lei

726 lei

1

pănuși de porumb

- Gabriela Bularca -jucării croșetate

Expoziția temporară Asociația cultural sportivă Izvorul din

Sacele

transfer de la

Muzeul Etnografic

Sacele

300

Expoziția temporară Meserii uitate. Cizmarii și pantofarii

Păstrarea memoriei meșterilor artizani și a universului lor profesional Film documentar: Meserii uitate.

Cizmarii și pantofarii

500 lei

884 lei

Continuarea expoziției Pentru o istorie a simbolurilor: tatuajul in România

Colaborare Muzeul Mun. București Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici

Expoziția temporară Corul mixt maghiar din Brașov

Prezentarea aspectelor privind istoria comunității maghiare din Brașov

1.500 lei

2.053 le

Expoziția temporară

Un nou geoparc în județul Brașov?

Din A Ipii elvețieni în Carpații României

Proiect cofinanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul contribuției elvețiene pentru Uniunea europeană extinsă

Proiecții filme documentare

485 lei

Expoziția temporară Brașoveni din elita românească. Frații Ion și Alexandru Lapedatu la 140 de ani de la naștere.

Prezentarea personalităților Ion și Alexandru Lapedatu originari din Săcele, cu contribuții majore în modernizare României Mari

4.000 lei

1.779 le

Expoziție temporară internațională Orașul adaptiv.

Puncte energizante

Ordinul Arhitecților din România, filiala teritorială Brașov, Covasna. Harghita în colaborare cu filiala teritorială Timiș, Ungaria și Serbia

!

i

80 lei

Expoziție temporară:

Bonbons, Chocolat, Caramels. Istoria ciocolatei la

Brașov

Prezentarea istoriei fabricilor de ciocolată din Brașov Prezentarea filmelor documentare:

Cum se face ciocolata?

Prima fabrică de bomboane și ciocolată din

Transilvania colaborare cu firma Luado din Brașov

2.000 lei

f2.507 Ici

Expoziția temporară

Tradiții ceangăiești in comunitățile din Țara Bărsei

Ilustrarea tradițiilor cele mai reprezentative ale ceangăilor din satele săcelene de lângă Brașov: Baciu, Turches, Cernatu, Satulung, Tărlungeni, Zizin, Purcăreni, dar și din satele Apata, Crizbav si Satu Nou

1.000

2 525 lei

Expoziție

Profunzimi sacre în icoane pe sticlă

colaborare cu Parohia ortodoxă Sf. Nicolae din Augustin

190

2.b.

Subprogramul:

Activitatea metamuzeală

Apariții editoriale

14

Zilele europene ale morilor și patrimoniului mulinologic a

XXI l-a ediție

Proiecții de filme documentare și vizite la obiectivele turistice incluse in proiect (Teascul de presat di mia de la Muzeul Etnografic Săcele, Complexul de prelucrat straie din Lisa, Moara din Ohaba) proiect inițiat de Federația Morilor din Franța, cu scopul de a aduce în atenția publicului instalațiile tradiționale, mărturii ale civilizației rurale cu valoare patrimonială deosebită

500 lei

1 56 lei

Ziua Universală a lei

I Postarea pe pagina de Facebook a muzeului a unui fragment de interviu din timpul cercetărilor de teren din localitatea Crihalmajud. Brașov cu Maria Toma și Eugenia Fuciu: descrierea modelelor de decorare a iei

r~........

Lansare CD

Basme ceangăiești povestite de copii

3.000 lei

2.500 lei

Tipărire și lansare Arhitectura vernacularâ a mocanilor din

Săcele,

autor arh. Dan Median

coord. dr. Ligia Fulga

Volum inedit care aduce contribuții originale privind vechile case mocănești cu valoare de arhitectură patrimonială

7.000 lei

7.585 lei

Editare voi. Sașii despre ei inșiși / Siebenburgische Sachsen uber sich selbsl, voi. 11, loc. Cristian

restanță privind editarea din anul 2015

6.786 lei

Lansarea periodicului de specialitate etno. brașov, ro nr.

7-8, 2013-2016

Lucrări de specialitate ale colectivului si colaboratori

300 lei

333 lei

Expoziție temporară cu vânzare

Târgul de Paște la Muzeul de

Etnografie Brașov

Valorificarea creației meșterilor populari contemporani și a artizanilor Galeria de Artă Populară

500 lei

Noaptea muzeelor la Muzeul de

Etnografie Brașov

vizitarea muzeului

proiecția filmului protest Muzeele pierdute-, filme documentare;

Jocul CuiB educațional dedicat copiilor, în colab. cu Asociația Carpaterra

500 lei

1.301

Pregătirea în vederea editării albumului Dumitru i'oinea, Dârstele Brașovului

7.000 lei

1.071 lei

Pregătirea în vederea editării voi. Costumul tradițional și peisajul cultural în sud-estul Transilvaniei

20.000 lei

4.536 lei

Lansare de carte De la Verdun la Oituz autor Alexandru Teodoreanu, Sighișoara

Volum realizat cu ocazia comemorării a 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial, valorificări ale folcloristului Gh. Cernea

384 iei

Proiecție film documentar istoric

Războiul regelui

Aniversarea a 150 de ani a Casei Regale a României,

documentarul tratează evenimetele istorice din cel deal Doilea Război Mondial cât și momente din viața privată a familiei regale

Promovarea muzeului in ghidul turistic internațional Petite fute

Introducerea muzeului in ghidul turistic european Petit Fute pentru anul 2016-2017 in versiune franceza si pe doua site-uri in lb. franceza si engleza

2.500 lei

Demonstrație încondeierea oualor de sfintele Paști

Activitate susținută de femei din Cuciulata

Muzeul de Etnografie sediu

655 lei

2.c. Subprogramul:

Pedagogie muzeala

Activități teoretice și practice care urmăresc dezvoltarea unor deprinderi creatoare și înțelegerea patrimoniului expus în muzeu

6

1 Programul anual de educație muzeală

ateliere pedagogice coordonate de meșteri și artizani: teme: icoane pe sticlă, țesut, cusături, încondeiat ouă, modelare lut, împletituri pănuși, crestături lemn, tehnica șervețelului, podoabe, mărțișoare, decorați uni de Crăciun

5.000 lei

4.573 lei

Proiectul educațional DOR -expoziție interactivă, ateliere de lucru

lecții integrate de știință, tehnologie și istorie, copiii luând contact direct cu uneltele din industria casnică textilă, materiile prime și tehnicile de prelucrare

Expoziție temporară

Copiii descoperă meșteșuguri tradiționale, ed. a

XlII-a

Finalizarea activitatii atelierelor pedagogice

3.000 lei

2.357 lei

Expoziție temporară

Mărțișor la muzeu, ed. a VIH-a

Valorificarea activității din cadrul atelierului pedagogic de mărțișoare Muzeul Etnografic Gh. Cernea Rupea

500 lei

97 lei

Programul

Școala altfel

Vizite ghidate, vizionare filme documentare și ateliere pedagogice Program derulat în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Brașov

Concurs cu premii Maratonul basmului popular ceangăiesc.

ed. a IX-a

Concurs de oratorie pentru elevi (basme și teatru popular în limba maghiară) Colaborare cu Liceul Zajzoni Rab Istvan, Asociația

3.000 lei

1.064 Ici

Culturală Maghiară din cele Șapte Sate Săcelene

Prestări servicii foto-video pentru expoziții temporare și cercetare de teren

Colaborare cu

Firma FOTO-ART

S.R.L

16.300

lei

TOTAL

114.000 lei

Program minimal 2017 :

Nr.

crt.

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. proiecte în cadrul programului

Dentunirea proiectului

Descriere

Buget prevăzut

(lei)

Buget

■ realizat

(Ici)

1.

Cercetarea științifica si evidenta patrimoniului

l.a.

Subprogram:

Cercetarea științifică

Continuarea cercetărilor de urgență în sate cu populație mixtă din jud. Brașov, în vederea protecției patrimoniului etnologic

7

Continuarea proiectului

Proetnicullura

cercetări de teren privind cunoașterea tradiției mocanilor și ceangăilor, modificarea stilului de viață și consecințele migrației.

Cercetări de teren în raionul Cahul, Republica Moldova, privind transhumanța mocanilor din Săcele în Basarabia

500

900 Ici

Continuarea organizării expoziției permanente din sala II Memoria fibrelor textile. De la impletitul manual la tricotatul mecanic

Cercetări tematice de teren in jud. Brașov (Săcele, Scheii Brașovului), Sibiu (Avrig, Săcădate, Agnita) și Harghita (Sâncrai); documentare bibliografica privind tehnici de împletit;

1.000

1.000

1

1

Cercetare de teren în Țara Făgărașului privind cântecul de ceata bărbătească (înscris pe lista patrimoniului

Continuarea cercetării de teren în Comana de Sus, Dacia, documentare foto

4.000

4.000

imaterial reprezentativ

UNESCO)

Voivodeni, Ludisor.

Breaza, Lisa

i

i

Continuarea cercetărilor privind patrimoniul etnologic din județul Brașov pentru depistarea de Tezaure umane vii, păstrători și continuatori de tradiții

Cercetare de teren în loc. Dăisoara, Dacia

privind obiceiurile de Paști, costume tradiționale, colindul fetelor neintrate in ceată și inventarul riturilor de trecere la români

1

i

i

Cercetări privind glăjăriile transilvănene în sud - estul Transilvaniei

Documentare științifica si foto in colecția de sticla a muzeului

i

Documentare privind istoria spectacolelor de marionete in Bucovina si Romania, prezenta lor la Brașov in prima jum.a sec.XX

Documentare in colecția privata Lucian Sesan din Cluj Napoca; documentare de arhiva, film de prezentare a fam.

Sesan - 3 generații de artiști ai marionetelor

500

Continuarea proiectului Meserii uitate: cizmarii ș/ pantofarii

privind meserii artizanale în curs de dispariție

Cercetare de teren în Dacia, Rupea, Lovnic privind cizmarii și pantofarii; unelte, atelier, procedee, materii prime

500

l.b. Subprogramul:

Evidența științifică și îmbogățirea patrimoniului

Continuarea activității de digitizarea patrimoniului, sistematizarea arhivei de specialitate, achiziții obiecte muzeale

Clasarea patrimoniului

Demararea procesului de digitizare a patrimoniului

Achiziție soft pentru digitizare muzeala

15.000

14.290

Continuarea sistematizării

Arhivei de specialitate

Continuarea sistematizării înregistrărilor din teren: verificare 135 casete audio

înregistrate în anul 2005

Continuare transcrieri interviuri realizate în teren: 48 casete audio și 12 înregistrări digitale

Achiziții muzeale

Achiziții obiecte cu ocazia cercetărilor de teren sau la sediu în vederea îmbogățirii patrimoniului muzeal

40.000 lei

43.7 r

■       lei

1 .c.

Subprogramul:

Conservarea si restaurarea patrimoniului muzeal

Sistematizarea colecțiilor, măsuri de conservare preventiva și operații de restaurare a pieselor muzeale

2

Dotări laborator textile și depozit col. Port pentru protecția colecțiilor, redistribuire piese în colecții

17,500

17.2 l(

Priorități privind lucrări de conservare și restaurare in funcție de tema expozițională Sala 11

Lucrări de conservare și refuncționalizare a războiului de țesut tul, piese de costum, textile si mobilier stil

2.500

2.500

2.

Valorificarea patrimoniului muzeal

2.a.

Subprogramul:

Activitate expozițională

Valorificare tematică a patrimoniului propriu, prin expoziții, activități metamuzeale, ateliere pedagogice

11

Manifestare în cadrul expoziției temporare: Tradiții ceangaiesti din Tara Barseif transfer de la muzeu Sacele)

Muzeul de Etnografie, sediu

Expoziție interactiva

Completare expoziție si Întâlnire cu comunitatea din Apata; ilustrarea tradițiilor reprezentative ale ceangăilor din satele din Țara Bârsei,

Proiecție film documentar

500 lei

1.300 lei

Organizarea expoziției permanente

Expoziția completează universul amplu ilustrat de expoziția permanentă actuală, prin prezentarea de

60.000

67.552

Memoria fibrelor textile. De la impletilul manual la tricotajul mecanic

Muzeul de Etnografie, sediu

piese textile realizate în alte tehnici decât țesutul (împletitul, istoria tricotajelor la Brașov)

Expoziția temporară

Fire f forme, autor Claudia

Mușat

Muzeul de Etnografie, sediu

Expoziția ilustrează relația cu arta textilă contemporană, oferă o viziune actuală asupra firelor și formelor textile

Expoziția temporara

Târgul de Crăciun cu dantele

Muzeul de Etnografie, sediu

Valorificarea creației meșterilor populari contemporani și a artizanilor

Aceasta premiera se inscrie in promovarea si susținerea meșteșugurilor artistice din domeniul textilelor

Continuarea expoziției

Bombons, Chocolat, Caramels

Istoria ciocolatei la Brașov

Muzeul Civilizației Urbane

Expoziție interactiva organizarea atelierelor de ciocolata si întâlniri cu foștii lucratori de la Fabrica CIBO Brașov

1.000 lei

1.535

Expoziția temporară

Samaritenii din Markova

Muzeul Civilizației Urbane

Se înscrie în programul Proetnicultura care extinde sfera de interes asupra comunităților de evrei din Polonia- realități și destine

1.000 lei

964

Expoziția temporară

Natura de lângă noi.

Protecția patrimoniului natural din Tara Barsei

Muzeul Civilizației Urbane

Expoziția atrage atenția asupra importanței conservării faunei și a habitatelor naturale, ca parte a patrimoniului natural local

2.000 '

3.1 13

| Proiecții filme

Expoziție temporară

0 poveste cu marionete.

Colecția familiei Sesan

Muzeul Civilizației Urbane

Expoziția cuprinde date despre istoria teatrului de marionete în România, trupe private, legaturi internaționale și succese artistice

2. 000 lei

1.316

i

Expoziția temporară

Meserii uitate. Cizmarii si pantofarii din zona Rupea

Transfer de la muzeul Brașov, completare cu noi meseriași din zona Rupea. Păstrarea memoriei meșterilor:

500 lei

909

Muzeul Etnografic „Gheorghe Cernea” Rupea

film documentar

Expoziția temporara

Urmele mocanilor saceleni in Dobrogea si Basarabia

Muzeul Etnografic Săcele

Continuarea programului multianual privind cercetarea și cunoașterea mocanilor săceleni în contextul practicării transhumanței în regiuni îndepărtate, raportat la locul lor de origine; prezentarea unor noi portrete de mocani și destinul lor

1.000

2.01 1

Expoziția temporară

Din universid satului săsesc transilvănean. Wandspruche - Gebet und Arbeil

Colab. Muzeul Satului București

Expoziția a fost organizată cu ocazia deschiderii ediției a IV-a a programului cultural Săptămâna Haferland, initiat de Fundația Michael Schmidt București

2.b.

Subprogramul:

Activitatea metamuzeală

Apariții editoriale

6

Zilele europene ale morilor și patrimoniului mulinologic a XA'lll-a edific

Proiect inițiat de Federația Morilor din Franța, cu scopul de a aduce în atenția publicului instalațiile tradiționale, mărturii ale civilizației rurale

204 lei

cu valoare patrimon ialădeosebită.

Proiecții de filme documentare la sediul muzeului, Muzeul Etnografic Săcele și Rupea

Ziua Universală a Iei

Postarea pe pagina de Facebook a muzeului a unui fragment de interviu din timpul cercetărilor de teren din loc.Sercaia jud. Brașov : descrierea modelelor de decorare a iei

Șezătoarea din Bibliotecă

Muzeul de Etnografie sediu

întâlnire în cadrul muzeului cu femeile din Avrig, organizate în cadrul asociației Șezătoarea din Bibliotecă, păstrătoare și continuatore de tradiții

3 13

Noaptea muzeelor la Muzeul

Civilizației Urbane

vizitarea muzeului

proiecție filme documentare

130

Pregătirea în vederea editării voi. Costumul tradif ionul și peisajul cultural în sud-estul Transilvaniei

documentare foto și colecțiile muzeului privind costumul de ceremonial din jud. Brașov, simbol identitar local

15. 000

1.000

Lansarea albumului

Ierusalim. Lumină și culoare, autor Aurelia Stoie Mărginean

Muzeul Civilizației Urbane

albumul conține impresii artistice ale pictorului plastic brașovean privind orașul Ierusalim

330

2.c. Subprogramul:

Pedagogie muzeala

Activități teoretice și practice care urmăresc dezvoltarea unor

6

Programul anual de educație muzeală

Ateliere pedagogice coordonate de meșteri și artizani; teme:

icoane pe sticlă, țesut, cusături, încondeiat

5.000 lei

i

5.652

lei

deprinderi creatoare și înțelegerea patrimoniului expus în muzeu

ouă, modelare lut. împletituri pănuși, crestături lemn, tehnica șervețelului, podoabe,mărțișoare,

decorațiuni de Crăciun

Expoziție temporară

Copiii descoperă meșteșuguri tradiționale, ediția a XllI-a

Muzeul Etnografic Săcele

Finalizarea activitatii atelierelor pedagogice

3.000

2.063

Expoziție temporară

Mărțișor la muzeu,

ed. a IX-a

Valorificarea activității din cadrul atelierului pedagogic de mărțișoare

Muzeul Etnografic Gh. Cernea Rupea

Programul

Școala altfel

Vizite ghidate, vizionare filme documentare și ateliere pedagogice

Program derulat în colaborare cu Inspectoratul Școlar

Județean Brașov

Concurs cu premii

Maratonul basmului poptdar

ceangăiesc,

ed. a XIII-a

Muzeul Etnografic Săcele

Concurs de oratorie pentru elevi (basme și teatru popular în limba maghiară)

Colaborare cu Liceul Zajzoni Rab lstvan, Asociația Culturală Maghiară din cele Șapte Sate Săcelene

3.000

1.456

Ziua Națională a României

Muzeul Gh. Cernea Rupea

Program organizat de elevii din Ticușu Nou la Muzeul Etnografic Gh. Cernea Rupea

104

Prestări servicii foto-video pentru expoziții temporare si cercetare de teren

Colaborare cu Firma FOTO -

ART S.R.L

2.343

TOTAL

143.000

142.915

lei

Program minimal 2018:

Nr. crt.

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. proiecte în cadrul programului

Demunirea proiectului

Descriere

Buget prevăzut

(lei)

j Buget realizat

j (lei)

1.

Cercetarea științifica si evidenta patrimoniului

l.a. Subprogram:

Cercetarea științifică

Continuarea cercetărilor de urgență în sate cu populație mixtă din jud. Brașov, în vederea protecției patrimoniului etnologic

8

Cercetare de teren în Țara Făgărașului privind cântecul de ceată bărbătească (înscris pe lista patrimoniului imaterial reprezentativ UNESCO)

Continuarea cercetării de teren în localități din Țara Oltului: Voivodeni, Ludisor, Sâmbăta de Jos, Sâmbăta de Sus Apuseană

5.000

1.500

Cercetări de teren de tip monografic pentru cunoașterea tradițiilor mocanilor saceleni, modificarea stilului de viață și consecințele migrației in Romania Mare

Cercetare de teren și realizare de interviuri în loc. Săcele și Raionul Cahul, Rep. Moldova, privind transhumanța mocanilor din Săcele în Basarabia

5.000

9.445

Documentare în arhive privind univesul urban transilvănean: oameni, locuri, mentalitati, ocupații specifice, mod de viata, obiceiuri (continuare 2017)

Proiectul a avut ca obiectiv documentarea si ilustrarea vieții comerciale a Brașovului prin prezentarea unor negustori ren urniți din Șcheii Brașovului;

Cercetare de teren si documentare în arhivă în cadrul programului dedicat comunității scheienilor,

Documentarea arhivă și cercetare de teren în cartierul Șcheii Brașovului în vedere |

500

500

ocupații, tradiții, obiceiuri specifice (continuare)

organizării expoziției

Gastronomia tradițională din Scheii

Brașovului

Programul multianual

Meserii uitate: cojocarii si blănării

Programul aduce în atenția publicului meserii manuale, oamenii specializați valori ale patrimoniului imaterial.

Continuarea cercetărilor de teren în localități din zona Țara Oltului, Drăguș și Sâmbăta de Sus

1.500

2.000

Cercetări de tip monografic in zone cu populație mixta din sate din jurul or.Rupea

Cercetare de teren și realizare de interviu, achiziții de piese cu caracter etnografic din loc. Ungra, Lovnic, Dacia

500

1.000

Cercetări de teren în localități din zona Rupea în cadrul Programului Centenarul Marii Uniri derulat de Ministerul Culturii și Identității Naționale

Cercetare de teren în Ioc din zona Rupea, pentru identificarea persoanelor care dețin informații cu referire la Primul Război Mondial, participanții la Marea Unire de la Alba lulia, 1 Dec 1918;

1.000

1.954

Cercetări privind glăjăriile transilvănene în sud - estul Transilvaniei (continuare)

Sondaj arheologic în loc. Comăna de Sus

500

1.000

l.b.

Subprogramul:

Evidența științifică și îm bogățirea patrimoniului

Continuarea activității de digitizarea patrimoniului, sistematizarea arhivei de specialitate, achiziții obiecte muzeale

Clasarea patrimoniului

Clasarea 35 obiecte categoria acoperământul capului, cămăși femeiești, acoperământul poalelor, încălțăminte

Demararea procesului de digitizare a patrimoniului

Introducerea de date în softul de gestiune pt. digitizare muzeala:

colecția Port: 341 ob

colecția Sticlă: 524 ob.

i

Activitatea de reevaluare a patrimoniului

Col. Sticlă-524 ob.

Col. Port - 183 ob. (acoperământul capului)

i

Continuarea sistematizării

Arhivei de specialitate

Continuarea sistematizării înregistrărilor din teren: verificare 123 casete audio din anul 2006

Continuare transcrieri interviuri realizate în teren: 36 casete audio, 24 fișiere digitale din 2006-2007

Continuarea sistematizării rezultatelor cercetărilor de teren si a acțiunilor culturale din perioada 1993 - 2001

Sistematizarea pe ani a imaginilor pe suport analog și digital (clișee a/'n, clișee diapozitive color si dia negativ color), a înregistrări video pe suport analog; distribuire in cutii

Achiziții muzeale

Achiziții obiecte cu ocazia cercetărilor de teren sau la sediu în vederea îmbogățirii patrimoniului muzeal

40.000

lei

35.360

lei

l.c. Subprogramul:

Conservarea si restaurarea patrimoniului muzeal

Sistematizarea colecțiilor, masuri de conservare preventiva și operații de restaurare a

1

Amenajarea cu dotări la laboratorul de restaurare sticlă și ceramică

5.000 j

5.000 ’

pieselor muzeale

2.

Valorificarea patrimoniului muzeal

2.a.

Subprogramul:

Activitate expozițională

Valorificare tematica a patrimoniului propriu, prin expoziții, activități metamuzeale, ateliere pedagogice

Organizarea

expoziției temporare

Negustori români din Șcheii

Brașovului. Oameni, case, destine

Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului

Expoziția evocă negustorii români din Șcheii Brașovului, aspecte privind istoria comerțului brașovean de-a lungul secolelor

2.000 lei

2.26-

lei

Organizarea expoziției temporară

Dohrogea - spațiu multietnic. Păpuși simbolice cu marcă identitară expoziție de autor, artist plastic Elena Orbocea

Expoziția prezintă o colecție de păpuși cu costume inspirate din portul tradițional al celor 14 etnii dobrogene, cu elemente de stilizare după un concept original

1.500

778

Muzeul Civilizației Urbane a

Brașovului

Organizarea expoziției temporare

Primul muzeu românesc din Brașov. Edificarea instituțiilor culturale românești din Transilvania după Unirea din 1918

Programul Centenarul Marii Uniri

Expoziția a puș în lumină acțiunile întreprinse după Unirea din 1918 de către intelectualii români, pentru consolidarea sentimentului național și a afirmării românilor ca națiune

13.000

16.85.

L

Organizarea expoziția temporare

Amintiri din Șcheii

Brașovului. Sărbători și obiceiuri culinare

Muzeul de Etnografie, sediu

Expoziția și-a propus să ilustreze amintirile șcheienilor despre modul lor de viață și alimentație, în funcție de anotimpuri, de posturile religioase sau de zilele „de dulce”

2.000

2.625

Expoziția temporară

Metamorfozele borangicului, de la tradițiile textile românești la arta textilă contemporană, Retournac, Franța

Expoziția urmărește să prezinte o mică zonă cuprinsă între arcul intracarpatic -Țara Bârsei și zona Bran - și arealul subcarpatic - Rucăr-Muscel, Argeș

30.000

| 27.576

Programului cultural comun Franța - România dedicat Centenarului Marii Uniri

Festivalul Internațional de Textile Extraordinare - FITE 2018, Clermont - Ferrand, France

Organizarea expoziției temporare

Urmele mocanilor săceleni in California românească /Basarabia (partea a Il-a)

Se înscrie în programul multianual privind cercetarea mocanilor săceleni în contextul practicării transhumanței în

500

567

Muzeul de Etnografie

Brașov sediu

Basarabia si locul lor de origine; prezentarea unor noi portrete de mocani și destinul lor

1

Expoziția temporară

Românii din zona Rupea, eroi in Primul Război Mondial -Participanți la Marea Unire din 1918

Expoziția oferă prilejul evocării soldaților - eroi din zona Rupea, participanți la Primul Război Mondial.

13.500

19.159

2.b.

Subprogramul:

Activitatea metamuzeală

Apariții editoriale

9

Editarea volumului si lansarea de carte Discursul ritual și costumul tradițional din sud - estul Transilvaniei, autori dr. Ligia Fulga si Gabriela Chiru;

prezintă relația dintre metamorfozele costumului de ceremonial din sud-estul Transilvaniei și momentele ritualice în special ale nunții

19.000

21.938

întâlnire dialog Textilele continuă să fascineze cu invitații muzeului, artiști actuali din domeniul textilelor, în cadrul expoziției permanente

demonstrații de tehnici de împletit: împletitul cu bâtele, împletitul găitanelor la troaca cu ciocănele, împletit cu noduri,

1000

1349

Memoria Fibrelor textile.

De la împletitul manual la tricotajul mecanic

tehnica dantelei cu ciocănele, tehnica dantelei tip fileu cu artiști în domeniul textilelor

Lansare de carte

Muzeul Civilizației Urbane a

Brașovului

N.G.V. Gologan, Amintiri. Cartea stânii. Gânduri și fapte. Hronicul copilăriei și al tinereților

volum îngrijit de prof. Steluța Pestrea

i

Lansare de carte dedicată Centenarului Marii Uniri

Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului

periodicul de specialitate al muzeului, etno.brașov.ro -percepții, medii culturale, comunicare. Pe urmele eroilor noștri, nr. 9/2017-2018

4.000

Lansare de carte

Muzeul de Etnografie

Brașov sediu

lansarea mapei bilingve (romana-engleză) a expoziției permanente Memoria Fibrelor textile. De la impletitul manual la tricotajul mecanic

15,000

Ziua Internațională a Muzeelor

Muzeul de Etnografie Brașov sediu

acces gratuit al vizitatorilor în cadrul muzeului,

vizitarea expozițiilor permanente și temporare, vizionarea de filme documentare

Zilele europene ale morilor și patrimoniului mulinologic aXXIV-a ediție

Proiecții de filme documentare la sediul muzeului și postare pe pagina de facebook a doua materiale video referitoare la morile care au funcționat în Șcheii Brașov și Săcele

250

2.726

13.090

Ziua Universală a lei

Postarea pe pagina de facebook a muzeului de imagini din timpul cercetărilor de teren în Rep. Moldova, reprezentând cămașa tradițional, parte din ansamblul de obiecte din costum

Noaptea muzeelor

Muzeul de Etnografie

Brașov sediu

vizitarea expoziției permanente și a expozițiilor temporare, vizionarea de filme documentare

atelier de împletit găitane (Asociația DOR)

150

2.c.

Subprogramul:

Pedagogie muzeala

Activități teoretice și practice care urmăresc dezvoltarea unor deprinderi creatoare și înțelegerea patrimoniului expus în muzeu

Programul anual de educație muzeală

ateliere de jucării croșetate, grafică, desen, pictură, ouă încondeiate, tehnica șervețelului, iconografie, modelare în lut, ceramică decorativă, urmele acului și lutului polimeric, creație, mărgelit cu croșeta, împletit găitane, pictură pe lemn, împletire pănuși, personaje și decorațiuni din materiale textile, confecționat mărțișoare

5.000 lei

12.610

lei

Expoziție temporară

Copiii descoperă meșteșuguri tradiționale. ediția a XlV-a

Muzeul Etnografic Săcele

finalizarea activitatii atelierelor pedagogice

3.000

1.003

Expoziție temporară

Valorificarea activității din cadrul

-

-

Mărțișor la muzeu,

ed. a X-a

Muzeul Etnografic Gh.

Cernea Rupea

atelierului pedagogic de mărțișoare

Programul

Școala altfel

Vizite ghidate, vizionare filme documentare și ateliere pedagogice

Program derulat în colaborare cu Inspectoratul Școlar

Județean Brașov

în cadrul expoziției temporare

0 poveste cu marionete -colecția familiei Șesan (continuarea)

Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului

în cadrul expoziției au avut loc întâlniri cu elevii și Asociația Povestea unei seri, în cadrul creia s-au desfășurat demonstrații de mânuire păpuși și ateliere de teatru de păpuși

3.000

Concurs cu premii

Maratonul basmului popular

ceangăiesc,

ed. a XlV-a

Muzeul Etnografic Săcele

Concurs de oratorie pentru elevi (basme și teatru popular în limba maghiară)

Colaborare cu Liceul Zajzoni Rab Istvan, Asociația Culturală

Maghiară din cele Șapte Sate Săcelene

3.000

Prestări servicii foto-video pentru expoziții temporare si cercetare de teren

Colaborare cu Firma

FOTO -ARTS.R.L

16.000

TOTAL

196.492

16.184

196.492


V. SARCINI PENTRU MANAGEMENT

A. Managementul va avea următoarele sarcini pe durata proiectului de management:


491


 • 1. îndeplinirea tuturor obligațiilor care derivă din aprobarea proiectului de management și în conformitate cu ordinele/dispozițiile/hotărârile Consiliului Județean Brașov, respectiv cele prevăzute în legislația în vigoare și în reglementările care privesc funcționarea Muzeului de Etnografic Brașov;

 • 2. Constituirea științifică, administrarea, conservarea și restaurarea patrimoniului;

 • 3. Cercetarea științifică, evidența, documentarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului: se va pune accent pe dezvoltarea patrimoniului, având în vedere faptul că artefactele specifice culturii satului tradițional sunt pe cale de a dispărea.

 • 4. Punerea în valoare a patrimoniului în scopul cunoașterii, educării și recreerii;

 • 5. Elaborarea și punerea în aplicare a proiectelor de restaurare, cercetare, punere în valoare și dezvoltare a patrimoniului;

 • 6. Crearea unei baze de date care să includă meșterii populari din județ; maparea obiceiurilor populare autentice care s-au conservat până astăzi. Postarea acestor materiale pe site-ul instituției.

 • 7. Valorificarea cât mai bună a colecțiilor muzeale, realizarea unor materiale publicitare performante, elaborarea de studii, informări și comunicări, participarea la conferințe, publicarea în reviste de specialitate;

 • 8. Intensificarea colaborării cu alte instituții de profil și cu personalități din țară și din străinătate, realizarea în colaborare cu acestea de proiecte culturale și științifice ale căror rezultate să se reflecte concret în îmbogățirea ofertei culturale pentru comunitate;

 • 9. Creșterea gradului de implicare în comunitate prin diversificarea serviciilor oferite de către muzeu;

 • 10. Dezvoltarea cooperării cu organizații neguvernamentale din domeniul culturii și educației;

 • 11. Organizarea/găzduirea de ateliere tematice, evenimente neconvenționale în spațiul muzeului, pentru atragerea de vizitatori;

 • 12. Dezvoltarea de programe educative moderne, interactive, independent și în parteneriat cu școli din Brașov, care să stimuleze interesul copiilor și tinerilor pentru trecut și pentru cunoaștere în general, inclusiv de programe de instruire a profesorilor pentru ținerea de lecții în muzeu;

 • 13. Implementarea unor strategii de marketing pentru o mai bună promovare a instituției; integrarea mai mare a Internetului și a noilor tehnologii în valorificarea colecțiilor și în comunicarea cu exteriorul, întărind relația muzeului în special cu școlile și profesorii;

 • 14. Atragerea de fonduri și granturi pentru programele instituției; participarea în calitate de partener la proiecte cu finanțare guvernamentală și europeană;

 • 15. Eficientizarea și dezvoltarea calitativă a resurselor umane prin punerea unui accent deosebit pe evaluare, motivare, instruire;

 • 16. Creșterea ponderii veniturilor proprii în totalul veniturilor și a gradului de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii și alte surse atrase;

 • 17. Transmiterea către Consiliul Județean Brașov, conform dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, a rapoartelor de activitate și a tuturor comunicărilor necesare.

VI. Structura și conținutul proiectului de management

Proiectul întocmit de candidat este limitat la un număr de 40 pagini + anexe și trebuie să conțină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării instituției pe durata proiectului de management. în întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor conform definițiilor prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare.

în evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care oferta candidatului răspunde sarcinilor formulate în baza prevederilor art. 12 alin. (1) din ordonanța de urgență, având în vedere următoarele prevederi, care reprezintă totodată și criteriile generale de analiză și notare a proiectelor de management:

 • a) analiza socio-culturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent;

 • b) analiza activității instituției și, în funcție de specific, propuneri privind îmbunătățirea acesteia;

 • c) analiza organizării instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare, după caz;

 • d) analiza situației economico-financiare a instituției;

 • e) strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate;

 • f) o previziune a evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse.

Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conțină soluții manageriale concrete, în vederea funcționării și dezvoltării instituției, pe baza sarcinilor formulate de autoritate.

 • A. Analiza socio-culturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent:

 • 1. instituții, organizații, grupuri informate (analiza factorilor interesați) care se adresează aceleiași comunități. Analiza va trebui să cuprindă o defalcare cât mai amănunțită a categoriilor de beneficiari ai instituțiilor similare din municipiul Brașov/județul Brașov, pe categorii de vârstă, ocupație, proveniență (localnici, turisți), naționalitate, etc și poziția instituției în arhitectura instituțiilor specifice similare la nivel județean/reședință de județ. ;

 • 2. analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări);

 • 3. analiza imaginii existente a instituției și propuneri pentru îmbunătățirea acesteia;

 • 4. propuneri pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte surse de informare), corelat cu bugetarea acestei activități, detaliată în programul minimal;

 • 5. grupurile-țintă ale activităților instituției pe termen scurt/mediu. Concluziile acestei analize trebuie să poată fi corelate cu programul minimal propus, astfel încât proiectele din programul minimal să aibă o adresabilitate clară pe grupuri țintă;

 • 6. profilul beneficiarului actual, recomandabil cât mai detaliată, respectiv pe categorii de vârstă, ocupație, proveniență (localnici, turisți/din mediul rural, urban), naționalitate, sex, religie, etc.

 • B. Analiza activității instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia:

 • 1. analiza programelor și a proiectelor instituției, corelată cu profilul beneficiarului actual;

 • 2. Concluzii.

  • 2.1. reformularea mesajului, după caz;

  • 2.2. descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii. Acest punct trebuie să susțină propunerile de la secțiunea E.

 • C. Analiza organizării instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare, după caz:

 • 1. analiza reglementărilor interne ale instituției și a actelor normative incidente;

 • 2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne;

 • 3. analiza capacității instituționale din punctul de vedere al resursei umane proprii și/sau externai izate;

 • 4. analiza capacității instituționale din punct de vedere al spațiilor și patrimoniului instituției, propuneri de îmbunătățire;

 • 5. viziunea proprie asupra utilizării instituției delegării, ca modalitate legală de asigurare a continuității procesului managerial.

 • D. Analiza situației economico-financiare a instituției:

Analiza financiară, pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective:

 • 1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute de la instituție:

  • 1.1. bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii);

  • 1.2. bugetul de cheltuieli (personal; bunuri și servicii din care: cheltuieli de întreținere, colaboratori; cheltuieli de capital);

 • 2. analiza comparativă a cheltuielilor (estimate și, după caz, realizate) în perioada/perioadele indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute de la instituție:

  Nr. crt.

  Programul/proiectul

  Devizul estimat

  Devizul realizat

  Observații, comentarii, concluzii

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  Total:

  Total:

  Total

 • 3. soluții și propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituției:

  • 3.1. analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției, pe categorii de produse/servicii, precum și pe categorii de bilete/tarife practicate: preț întreg/preț redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menționarea celorlalte facilități practicate;

  • 3.2. analiza veniturilor proprii realizate din alte activități ale instituției;

3.3 analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorități publice locale;

4. soluții și propuneri privind gradul de creștere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor:

 • 4.1. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;

 • 4.2. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;

 • 4.3. analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenție/alocație;

 • 4.4. ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte și convenții civile);

 • 4.5. cheltuieli pe beneficiar, din care:

 • a) din subvenție;

 • b) din venituri proprii.

E. Strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției, conform sarcinilor formulate de autoritate:

Propuneri, pentru întreaga perioadă de management:

 • 1. viziune;

 • 2. misiune;

 • 3. obiective (generale și specifice). Se va avea în vedere faptul că prin realizarea mai multor obiective specifice se urmărește atingerea unui obiectiv general;

 • 4. strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management, corelată cu analiza de la secțiunea A.

 • 5. strategia și planul de marketing, corelate cu analiza de la secțiunea A;

 • 6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management, unde se va detalia legătura cu categoriile de beneficiari identificate la secțiunea A;

 • 7. proiectele din cadrul programelor. Fiecare proiect propus va avea activitățile distincte bugetate separat pentru a se putea analiza bugetul estimativ propus (se va evita menționarea unei sume globale pentru un proiect care cuprinde mai multe tipuri de activități);

 • 8. alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de management.

Candidatul va identifica parteneriatele și colaborările pe care își propune să le încheie, făcând propuneri concrete în acest sens , în vederea realizării sarcinilor stabilite de către autoritate la punctul V, în special cele care privesc diversificarea ofertei culturale.

 • F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse

1. Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe perioada managementului:

Nr. crt.

Categorii

Anul...

Anul...

Anul...

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

TOTAL VENITURI, din care

l.a. venituri proprii, din care:

1 .a. 1. venituri din activitatea de bază l.a.2. surse atrase

1 .a.3. alte venituri proprii

1 .b. subvenții/alocații

l.c. alte venituri

2.

TOTAL CHELTUIELI, din care

2.a. cheltuieli de personal, din care:

2.a.l. cheltuieli cu salariile

2.a.2. alte cheltuieli de personal

2.b. cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:

2.b. 1. cheltuieli pentru proiecte

2.b.2. cheltuieli cu colaboratorii

2.b.3. cheltuieli pentru reparații curente

2.b.4. cheltuieli de întreținere

2.b.5. alte cheltuieli cu bunuri și servicii

2.c. cheltuieli de capital

 • 2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului:

  • 2.1. la sediu;

  • 2.2. în afara sediului.

 • 3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată

  Nr. crt.

  Program

  Scurtă descriere a programului

  Nr. proiecte în     cadrul

  programului

  Denumirea proiectului

  Buget prevăzut de program *3)

  Primul an de management

  1.

  Al doilea an de management

  1.

  Al treilea an de management

  1.

*3) Bugetul alocat pentru programul minimal.

VIL Alte precizări

Candidații, în baza unei cereri motivate, pot solicita de la Muzeul de Etnografie Brașov informații suplimentare, necesare elaborării proiectelor de management (telefon +40 (0)268 47 62 43, fax +40 (0)268 47 55 62, e-mail muzeu@etnobrasov.ro). Relații suplimentare privind întocmirea proiectului de management se pot obține și de la Serviciul învățământ. Cultură, Turism. Sport, Culte, Relații Externe din cadrul autorității, consilier Daniela Prahoveanu, telefon 0 268 -41 07 77/int. 143, fax 0268/47 5576, e-mail daniela.prahoveanu@judbrasov.ro,.

VIII. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul caiet de obiective.

Anexa nr. 1:

Organigrama și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Muzeului de Etnografie Brașov Anexa nr. 2:

Statul de Funcții al Muzeului de Etnografie Brașov

Anexa nr. 3:

Bugetul aprobat al Muzeului de Etnografie Brașov pe ultimii 3 ani.

BIBLIOGRAFIE:

 • 1.  Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. Ordonanța de Urgență nr. 189 /2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;

 • 3.  Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4. Ordonanța de Urgență nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5. Ordinul nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management;

 • 6.  Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 7.  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 8. Legea 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;

 • 9.  Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • 10. Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

 • 11. Legea nr. 182/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • 12. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.


Șef Serviciu ÎCTSCRE Nicoleta Iureș