Hotărârea nr. 208/2019

Hotărârea nr.208 – numirea domnului POPICA RADU în funcţia de manager /director, gradul II, al Muzeului de Artă Braşov, pe o perioadă de 3 ani începând cu data de 03.06.2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.208

din data de 30 mai 2019

privind numirea domnului POPICA RADU în funcția de manager /director, gradul II, al Muzeului de Artă Brașov, pe o perioadă de 3 ani începând cu data de 03.06.2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând Expunerea de motive nr. 5871/13.05.2019 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. Ad. 5871/13.05.2019, întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune numirea, începând cu data de 03.06.2019 a domnului POPICA RADU în funcția de manager/director, gradul II, al Muzeului de Artă Brașov, pe o perioadă determinată, egală cu cea pentru care a fost aprobat proiectul de management, respectiv, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 03.06.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 28 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, art.34 și art.36 din O.U,G, nr. 114/2018, precum și dispozițiile art.91, alin. (1) lit. ”a” și alin. (2), lit. „e” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - începând cu data de 03.06.2019, domnul POPICA RADU se numește, pe o perioadă de 3 ani, în funcția manager/director al Muzeului de Artă Brașov, gradul II, urmând a avea un salariu de bază brut de 8.301 lei și o indemnizație lunară de hrană de 347 lei calculată proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.


Contrasemnează,


SEC


TAR


Maria


raveanu