Hotărârea nr. 207/2019

Hotărârea nr.207 – aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Artă Brașov

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


HOTĂRÂREA NR. 207

din data de 30.05.2019

- privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Artă Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019;

Analizând Raportul de Specialitate nr. 7539 din data de 8.05.2019 și Expunerea de motive înregistrată cu nr. ad. 7359 din data de 8.05.2019 întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune spre aprobare rezultatul final al concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Artă Brașov, proiectul de management câștigător la concursul de proiecte de management la Muzeul de Artă Brașov și durata pentru care se va încheia contractul de management, respectiv 3 ani;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 101/28.03.2019 privind aprobarea caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Brașov pentru Muzeul de Artă Brașov;

Ținând cont de dispozițiile art. 19 alin. (5), art. 20 alin. (5), art. 23 din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile Ordinului Ministerului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. “d” și alin. (5) lit. “a”, pct. 4 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE;

Art.l. - Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Artă Brașov, după cum urmează:

Nr. crt.

Numele și prenumele

Notă

Proiect de management

Notă interviu

Rezultat final

Rezultat concurs admis/respins

1.

Popica Radu

9.01

9,46

9,23

Admis

Art.2. - Se aprobă proiectul de management câștigător la concursul de proiecte de management la Muzeul de Artă Brașov, conform anexei și încheierea contractului de management pentru o perioadă de 3 ani.

Art.3. -Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.

PREȘEDINTE,

Adrian-1Contrasemnează,


SEC

Mariaj^

Secretar
PROIECT DE MANAGEMENT

MUZEUL DE ARTĂ BRAȘOV

2019-2022


Brașov 2019A. Analiza socioculturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent

Muzeul de Artă Brașov funcționează în centrul istoric al municipiului Brașov, oraș aflat în inima României, la intersecția unor importante căi de comunicație, un important centru turistic, economic și industrial. Oraș multietnic, multicultural și multiconfesional, conservând importante monumente istorice și dispunând de un potențial natural bogat, Brașovul este reședința unui județ cu un ridicat flux turistic (12,8 milioane turiști în anul 2018, în creștere cu 6,3% față de anul 2017, din care turiștii români au reprezentat 78,3%, iar turiștii străini 21,7%). Restaurarea monumentelor din centrul istoric, realizată prin grija Consiliului Județean Brașov, modernizarea infrastructurii publice și investițiile în economie și turism fac din muncipiul Brașov unul dintre cele mai modeme și dinamice orașe ale țării. Populația dețului Brașov la 1 ianuarie 2018 a fost de 633.686 persoane, iar populația Municipiului Brașov la 1 nuarie 2017 era de 289.646 locuitori, fiind al 8-lea oraș ca mărime din România. Populația adultă (26-64 ani) are o pondere majoritară, având un grad de educație ridicat (26,5% absolvenți de studii superioare).

Prezentul proiect de management identifică direcțiile strategice, cadrul operațional, resursele financiare, materiale, culturale și umane de natură să asigure funcționarea în condiții de maximă eficiență și atractivitate a Muzeului de Artă Brașov într-un cadru modem în conformitate cu obiectivele incluse în caietul de obiective. Prin misiunea sa, Muzeul de Artă Brașov „este o instituție publică de cultură, aflată în serviciul societății, fără scop lucrativ, deschisă publicului, care colecționează, conservă, cercetează, restaurează, realizează documentarea patrimoniului muzeal, comunică și expune, în scopul cunoașterii, educării, recreerii și a valorificării patrimoniului muzeal și a patrimoniului artistic local, regional și național în beneficiul publicului larg" (Regulamentul de Organizare și Funcționare a Muzeului de Artă Brașov, Art. 5). Activitatea muzeului este reglementată de Legea nr. 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor și a colecțiilor publice și, în calitate de administrator de bunuri culturale proprietate publică, de Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil.

Pornind de la obiectivele stabilite prin caietul de obiective pentru perioada 2019-2022 și prin Strategia de dezvoltare a județului Brașov orizonturi 2013-2020-2030 (Hotărârea nr. 325 din 02.11.2010 a Consiliului Județean Brașov), Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Zonei Metropolitane Brașov (Hotărârea nr. 209 din 09.05.2017 a Consiliului Județean Brașov), precum și prin Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Brașov 2030, Strategia pentru Cultură a Municipiului Brașov 2015-2030 și Strategia Sectorială în Domeniul Culturii și Patrimoniului Național pentru Perioada 2014-2020, având în vedere analiza SWOT a mediului intern și a celui extern, prezentul proiect managerial propune strategia de dezvoltare a Muzeului de Artă Brașov în beneficiul patrimoniului cultural și a mediului cultural din județul și municipiul Brașov.
PROIECT DE MANAGEMENT

MUZEUL DE ARTĂ BRAȘOV

2019 -2022

Brașov 2019
A. Analiza socioculturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția $i propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent

Muzeul de Artă Brașov funcționează în centrul istoric al municipiului Brașov, oraș aflat în inima României, la intersecția unor importante căi de comunicație, un important centru turistic, economic și industrial. Oraș multietnic, multicultural și multiconfesional, conservând importante monumente istorice și dispunând de un potențial natural bogat, Brașovul este reședința unui județ cu un ridicat flux turistic (12,8 milioane turiști în anul 2018, în creștere cu 6,3% față de anul 2017, din care turiștii români au reprezentat 78,3%, iar turiștii străini 21,7%). Restaurarea monumentelor din centrul istoric, realizată prin grija Consiliului Județean Brașov, modernizarea infrastructurii publice și investițiile în economie și turism fac din muncipiul Brașov unul dintre cele mai modeme și dinamice orașe ale țării. Populația județului Brașov la 1 ianuarie 2018 a fost de 633.686 persoane, iar populația Municipiului Brașov la 1 ianuarie 2017 era de 289.646 locuitori, fiind al 8-lea oraș ca mărime din România. Populația adultă (26" 64 ani) are o pondere majoritară, având un grad de educație ridicat (26,5% absolvenți de studii superioare).

Prezentul proiect de management identifică direcțiile strategice, cadrul operațional, resursele financiare, materiale, culturale și umane de natură să asigure funcționarea în condiții de maximă eficiență și atractivitate a Muzeului de Artă Brașov într-un cadru modem în conformitate cu obiectivele incluse în caietul de obiective. Prin misiunea sa, Muzeul de Artă Brașov „este o instituție publică de cultură, aflată în serviciul societății, fără scop lucrativ, deschisă publicului, care colecționează, conservă, cercetează, restaurează, realizează documentarea patrimoniului muzeal, comunică și expune, în scopul cunoașterii, educării, recreerii și a valorificării patrimoniului muzeal și a patrimoniului artistic local, regional și național în beneficiul publicului larg’'’ (Regulamentul de Organizare și Funcționare a Muzeului de Artă Brașov, Art. 5). Activitatea muzeului este reglementată de Legea nr. 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor și a colecțiilor publice și, în calitate de administrator de bunuri culturale proprietate publică, de Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil.

Pornind de la obiectivele stabilite prin caietul de obiective pentru perioada 2019-2022 și prin Strategia de dezvoltare a județului Brașov orizonturi 2013-2020-2030 (Hotărârea nr. 325 din 02.11.2010 a Consiliului Județean Brașov), Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Zonei Metropolitane Brașov (Hotărârea nr. 209 din 09.05.2017 a Consiliului Județean Brașov), precum și prin Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Brașov 2030, Strategia pentru Cultură a Municipiului Brașov 2015-2030 și Strategia Sectorială în Domeniul Culturii și Patrimoniului Național pentru Perioada 2014-2020, având în vedere analiza SWOT a mediului intern și a celui extern, prezentul proiect managerial propune strategia de dezvoltare a Muzeului de Artă Brașov în beneficiul patrimoniului cultural și a mediului cultural din județul și municipiul Brașov.

A.l. Instituții, organizații, grupuri informate (analiza factorilor interesați) care se adresează aceleiași comunități

Muzeul de Artă Brașov funcționează ca instituție publică de cultură, având personalitate juridică proprie, în subordinea Consiliului Județean Brașov, în conformitate cu Legea muzeelor și a colecțiilor publice fiind clasificat drept muzeu de importanță județeană. Alături de Muzeul de Artă Brașov, în municipiul Brașov funcționează mai multe instituții muzeale (Muzeul Județean de Istorie, Muzeul de Etnografie, Muzeul „Casa Mureșenilor”, Muzeul „Prima Școală Românescă”, Muzeul din Casa Junilor) și culturale (Centrul Multicultural al Universității „Transilvania”, Teatrul Dramatic „Sică Alexandrescu”, Opera Brașov, Filarmonica „Gheorghe Dima”, Teatrul de păpuși „Arlechino”, Centrul Cultural „Reduta”). Muzeul de Artă Brașov este singura instituție muzeală cu acest profil. în municipiul (Brașov funcționează o serie de galerii de artă private: „Europe” - galeria U.A.P. Brașov, „Kron-Art”, „Transilvania”, „Hora”, „OraO” și hub-ul cultural-creativ „Visssual”. Oferta acestor galerii poate fi considerată ca fiind complementară celei a Muzeului de Artă Brașov, care prin expozițiile temporare de anvergură organizate în ultimii ani s-a afirmat ca principalul promotor al patrimoniului de artă plastică și al artei contemporane în Brașov. Expoziții temporare interactive și un spațiu de manifestare a creativității și educație informală oferă „Muzeul Pedagogic”. Alături de muzeu, în domeniul artei contemporane au desfășurat programe Centrul Multicultural al Universității „Transilvania” și Centrul Cultural „Reduta”. în comunitatea creativă din Brașov s-au remarcat prin activitatea lor asociațiile Kunstadt și Laborazon.

A.2. Analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări)

Pentru înțelegerea contextului intern și extern, a evoluțiilor care influențează activitatea muzeului, este necesar ca periodic să se realizeze analize SWOT. în urma acestora se pot contura strategii de dezvoltare adecvate îndeplinirii misiunii muzeului.

MEDIUL INTERN

Puncte Tari

-Valoarea deosebită și diversitatea patrimoniului muzeal alcătuit din bunuri culturale de valoare națională, dar și bunuri culturale reprezentative pentru arta din regiune, arta brașoveană și arta universală (artă decorativă);

- Expoziția permanentă reunește o selecție valoroasă, reprezentativă pentru arta națională, regională și brașoveană, recomandată de ghidurile de călătorie internaționale;

 • - Spațiile generoase disponibile pentru expoziții temporare;

 • - Muzeul de Artă Brașov este capabil să organizeze expoziții de artă de valoare națională și expoziții internaționale de artă;

 • - Experiență în organizarea de expoziții temporare și evenimente prin care a valorificat atât patrimoniul propriu, dar și colecții de artă valoroase din țară și străinătate;

 • - Itinerarea unor expoziții de patrimoniu la nivel internațional și național;

 • - Website modem, actualizat permanent, și o prezență activă pe rețelele sociale din mediul online.

Puncte Slabe

 • - Lipsa unui sediu care să aparțină Consiliului Județean Brașov, ceea ce face imposibile investițiile de anvergură necesare întreținerii și modernizării spațiilor muzeale și nu oferă o perspectivă sigură de dezvoltare a instituției pe termen mediu și lung;


 • - Amplasarea într-o zonă mai puțin frecventată de turiști;

 • - Personal de specialitate calificat în număr insuficient și suprasolicitat;

 • - Caracterul învechit al modului de expunere și iluminatul neadecvat din expoziția permanentă;

 • - Insuficienta prezență a muzeului în comunitatea creativă locală și în sfera artei contemporane;

 • - Materiale de promovare insuficient de atractive și prezentare online redusă în limbi de circulație internațională;

 • - Experiența redusă a personalului muzeului în gestionarea unor proiecte cu finanțare nerambursabilă;

 • - Cunoașterea insuficientă a publicului și a așteptărilor sale cu privire la oferta muzeului;

 • - Promovarea insuficientă a muzeului în comunitatea locală și în rândul turiștilor.

MEDIUL EXTERN

Oportunități

 • - Numărul mare de turiști români și străini care vizitează Brașovul;

 • - Nivelul de interes relativ ridicat al publicului față de muzee la nivelul orașului Brașov și al zonei metropolitane;

 • - Interesul profesorilor și al elevilor din instituțiile de învățământ din Brașov și zona metropolitană pentru participarea la activitățile educative organizate de muzeu;

 • - Existența unor programe naționale și europene pentru cercetarea, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural mobil;

 • - Existența unor programe guvernamentale și europene de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale;

 • - Colaborarea cu organizații neguvemamentale la implementarea unor proiecte culturale.

Amenințări

9

 • - Riscul pierderii posibilității de a funcționa în clădirea de pe B-dul. Eroilor nr. 21 anterior existenței unei alternative certe pentru sediul muzeului;

 • - Nivelul relativ redus de dezvoltare al mediului artistic din Brașov;

 • - Concurența în continuă creștere din cadrul programelor de finanțare a proiectelor culturale și educaționale;

 • - Semnalizarea deficitară a muzeului în spațiul public;

 • - Lipsa unor studii de consum cultural actuale/ recente la nivel local care să permită o corectă fundamentare a ofertei muzeului.

Analiza SWOT evidențiază persistența unor tendințe active în mediul extern în ultimii ani, dar și cu o durată mai lungă, și existența unei amenințări externe de natură să afecteze grav funcționarea muzeului. Analiza mediului intern și extern al Muzeului de Artă Brașov evidențiază câteva din oportunitățile și amenințările cu care se confruntă muzeul, care pot fi grupate pe mai multe direcții: Valoarea deosebită a patrimoniului muzeal și poziția unică pe piața culturală a orașului;

Incertitudinea funcționării în viitor a muzeului în actualul sediu și a disponibilității previzibile a unui alt sediu potrivit destinației;

Degradarea continuă a sediului muzeului și imposibilitatea efectuării unor investiții de anvergură care să permită îmbunățirea semnificativă a condițiilor de vizitare;

Insuficiența personalului calificat pentru promovarea muzeului și derularea unor proiecte cu finanțare nerambursabilă;

Oferta muzeului este inadecvată celor mai noi tendințe ale comunității în care își desfășoară activitatea;

Prezența publică este redusă, ceea ce face ca imaginea muzeului să fie insuficient conturată în cadrul comunității locale;

în urma analizei SWOT rezultă că este necesară dezvoltarea în continuare a ofertei muzeului, o prezență publică a muzeului mai dinamică și mai atractivă, întărirea rolului patrimoniului în activitățile destinate publicului și sporirea personalului de specialitate responsabil cu valorificarea patrimoniului, promovare, derulare proiecte cu finanțare nerambursabilă și cu rol activ în restaurarea patrimoniului.

A.3. Analiza imaginii existente a instituției și propuneri pentru îmbunătățirea acesteia

Muzeul de Artă Brașov este, în conformitate cu Legea muzeelor și colecțiilor publice, un muzeu de importanță județeană, dispunând de un patrimoniu reprezentantiv pentru arta națională, regională și brașoveană. Este singurul muzeu de artă din municipiul și județul Brașov. Imaginea muzeului nu a fost 4

suficient de dinamică și prezentă în spațiul public, multe din activitățile sale rămânând puțin cunoscute publicului local. Oferta muzeului este insuficient diversificată și corelată cu așteptările publicului, fiind perceput ca un spațiu cultural puțin atractiv și lipsit de dinamism. Lipsa unei strategii de branding și marketing a întărit această percepție publică.

în perioada de management 2019-2022 este necesar ca activitățile muzeului să fie orientate mai mult spre nevoile publicului și muzeul să devină o prezență publică dinamică, atractivă și neconvențională. în acest scop este necesară conceperea și promovarea unei strategii de creare a unui brand dinamic și atractiv, în care valorile de patrimoniu să se îmbine cu un profil modem și actual.

A.4. Propuneri pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari (studii de consuni, cercetări, alte surse de informare)

Cunoașterea publicului vizitator constituie o condiție esențială pentru formularea și atingere^ obiectivelor unei instituții muzeale. Studiul de Consum și practici culturale în rândul populație’ municipiului și zonei metropolitane Brașov realizat în anul 2015 de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală a arătat că la Brașov există un interes destul de ridicat față de muzee în raport cu alte zone, 23,9% dintre respondenți declarând că în ultimele 12 luni au fost între o dată și trei ori la muzeu, muzeele de artă fiind preferate pentru vizitare (50,4%). Având în vedere acest fapt, oferta muzeului trebuie să fie proiectată astfel încât să păstreze publicul fidel și să atragă unul nou.

Considerăm că o mai bună cunoaștere a beneficiarilor serviciilor muzeului și a așteptărilor lor față de oferta muzeului se poate realiza numai prin efectuarea unui sondaj sociologic profesionist în rândul comunității locale (Brașov și zona metropolitană) realizat în colaborare cu Facultatea de Sociologie și Comunicare a Universității „Transilvania” Brașov, în vederea stabilirii profilului sociologic detaliat al potențialilor vizitatori și al așteptărilor acestora cu privire la oferta muzeului. Organizarea unor focus-grupuri care să permită testarea inițiativelor și strategiilor culturale ale muzeului ar fi de natură să contribuie la cunoașterea și înțelegerea așteptărilor publicului cu privire la muzeu. Prin studiile și sondajul propuse trebuie să se obțină: profilul vizitatorilor, stabilirea frecvenței de vizitare și a motivațiilor care stimulează revenirea vizitatorilor, înțelegerea intereselor vizitatorilor și stabilirea coordonatelor imaginii muzeului în rândul publicului brașovean. în vederea creșterii calității managementului și a serviciilor oferite vizitatorilor vom aplica un chestionar privind satisfacția vizitatorilor.

A.5. Grupurile-țintă ale activităților instituției pe termen scurt/mediu

Oferta muzeului se adreseză comunității locale, dar și turiștilor care vizitează Brașovul. Principalul grup-țintă al serviciilor culturale oferite de muzeu îl constituie publicul urban, activ, cu un grad mediu sau superior de educație.

In următoarea perioadă de management, categoriile principale de public ce trebuie incluse printre beneficiarii serviciilor muzeului sunt:

- cadrele didactice și elevii;

 • - familiile cu copii - publicul muzeelor dezvoltându-se în timp, începând de la vârste fragede;

 • - adulții și persoanele de vârsta a treia (în concordanță cu dezideratele educației permanente și ale învățării pe tot parcursul vieții);

 • - persoanele cu dizabilități;

 • - publicul activ preponderent în mediul Online.

Pe termen mediu și lung, prioritară este sporirea atractivității și o prezență mai extinsă a muzeului în mediul online, acest fapt creând premisele atragerii publicului spre muzeu.

A. 6. Profilul beneficiarului actual

De serviciile culturale oferite de muzeu beneficiază, alături de comunitatea locală, turiștii care vizitează orașul Brașov. în perioada 2012-2016 turiștii din România au reprezentat cca. 30-38 % din ^totalul vizitatorilor, iar turiștii proveniți din străinătate cca. 13-23 %. Principalii beneficiari ai ofertei ^muzeului aparțin populației active (adulți 28-36% în 2014-2017, elevi, studenți 35-55% în 2014-2017).

Beneficiarul actual al ofertei muzeului este publicul urban tânăr sau matur, activ, având un nivel de educație ridicat, atât în cazul comunității locale, cât și în cel al turiștilor. Barometrul de Consum Cultural realizat la nivel național de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală pentru anul 2018 confirmă că vizitatorul obișnuit al muzeelor este tânăr sau matur, activ, având un nivel de educație ridicat.

 • B.  Analiza activității instituției $i propuneri privind îmbunătățirea acesteia

B.l. Analiza programelor și a proiectelor instituției

în vederea îndeplinirii misiunii sale, Muzeul de Artă Brașov desfășoară următoarele activități specifice: îmbogățirea patrimoniului muzeal prin achiziții și donații; conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal; cercetarea și evidența științifică a patrimoniului muzeal, valorificarea patrimoniului muzeal de artă brașoveană, regională și națională pentru educarea și delectarea publicului prin intermediul expozițiilor permanente și a expozițiilor temporare, educația pentru artă și patrimoniu prin desfășurarea unui program de activități educative specifice.

în perioada 2006-2018 Muzeul de Artă Brașov a achiziționat un număr redus de bunuri culturale (1 - 2006, 1 - 2017). în această perioadă au intrat în patrimoniul muzeal bunuri culturale aproape exclusiv prin donații sau transferuri. Astfel, o componentă fundamentală a funcțiilor muzeului, constituirea patrimoniului muzeal, nu a beneficiat de o dezvoltare suficientă. Pentru suplimentarea acestui deficit este necesară conturarea unei strategii coerente de achiziții muzeale, orientată cu precădere spre achiziția unor bunuri culturale reprezentative pentru patrimoniul de artă brașoveană. în acest scop este necesară informarea permanentă a publicului cu privire la bunurile culturale care constituie o prioritate de achiziție pentru muzeu prin publicitate în mass-media și pe internet. Totodată, muzeul trebuie să dezvolte o relație specială cu colecționarii de artă locali, oferind beneficii de imagine consistente celor dispuși să ofere donații. Se impune informarea din timp a ordonatorului principal de credite cu privire la ofertele de achiziții de bunuri culturale și o temeinică fundamentare și argumentare a acestora.

Patrimoniul Muzeului de Artă Brașov cuprinde la începutul anului 2019 un număr de 4335 poziții de inventar atribuite unui număr de 4624 bunuri culturale mobile cu semnificație artistică (pictură de șevalet, grafică, sculptură, artă decorativă, tapiserie, covoare orientale). Evidența științifică computerizată a patrimoniului muzeal se realizează din anul 2002 prin intermediul programului DOCPAT, aplicație Acces 2000. Până la începutul anului 2019 au fost întocmite un număr de 3226 de fișe analitice de evidență pentru bunurile culturale din patrimoniul muzeal, evidența computerizată a patrimoniului muzeal fiind realizată în proporție de cea. 75%. Este necesară definitivarea evidenței științifice computerizate a patrimoniului muzeal în cel mai scurt timp posibil și unificarea bazelor de date cuprinzând fișele de evidență științifică a patrimoniului muzeal. Gestiunea computerizată a patrimoniului muzeal este asigurată prin intermediul aplicațiilor sofware PAT și MuzArt, software-uri adaptate nevoilor activității desfășurate, care permit consultarea rapidă a datelor gestiunii și generarea de rapoarte specifice. A fost întocmit registrul topografic al patrimoniului muzeal. Au fost reinscripționadj unitar numerele de inventar pe verso-ul lucrărilor de grafică conform Regulilor de înscriere a numărului de inventar pe bunurile culturale din patrimoniul muzeal. Fototeca digitală a muzeului cuprinde imaginile a aproximativ 90 % din bunurile culturale aflate în patrimoniul muzeului. Este necesară definitivarea fototecii digitale a patrimoniului muzeal în cel mai scurt timp posibil. în continuarea proiectelor aflate în derulare se impune clarificarea evidenței patrimoniului muzeal pentru pozițiile de inventar sub care figurează mai multe bunuri culturale distincte prin atribuirea unor numere de inventar fracționate fiecărui bun cultural, radierea din evidența patrimoniului muzeal a bunurilor culturale distruse și corectarea periodică a eventualelor inadvertențe constatate în datele de identificare ale bunurilor culturale înscrise în registrele pentru evidența analitică a bunurilor culturale. Registrele pentru evidența analitică a bunurilor culturale sunt păstrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare într-un seif ignifug, fiind consultate în mod curent numai prin intermediul unor copii digitale. în acest fel se garantează integritatea și siguranța acestor documente oficiale obligatorii, cu caracter permanent, fundamentale pentru evidența patrimoniului muzeal. Evidența patrimoniului muzeal se prezintă la un nivel satisfăcător, fiind necesară doar finalizarea programelor aflate în derulare.

în conformitate cu planurile de cercetare multianuală în perioada 2005-2018 specialiștii muzeului au publicat în reviste științifice de specialitate („Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Historia Artium”, „Brukenthal Acta Musei”, „Țara Bârsei”, „Marisia”, „Acta Terrae Fogarasiensis”, „Drobeta”) 16 studii științifice privitoare la istoria artei brașovene și bunuri culturale reprezentative din patrimoniul muzeal și 5 studii științifice privitoare la restaurarea unor bunuri culturale din patrimoniul muzeal și județean.

Cu prilejul organizării expozițiilor temporare în perioada 2008-2018 a fost desfășurat un amplu program editorial, fiind editate 28 de cataloage de expoziție, unele bilingve sau trilingve, dedicate cu precădere unor momente și teme semnificative pentru evoluția centrului artistic brașovean în perioada secolelor XVIII-XX sau unor artiști brașoveni reprezentativi, dar și unor artiști contemporani, dintre care amintim: „Hans Eder. Expoziție retrospectivă - 125 de ani de la naștere” (2008), „Artiști brașoveni uitați 1700-1950” (2008), „Mattis-Teutsch, artist al Avangardei” (2009), „Arthur Coulin” (2009), „Brașovul în imagini. Artă și document” (2010), „Elena Popea, catalogul expoziției retrospective” (2010), „Arta sub comunism. Arta oficială a regimului comunist în colecția Muzeului de Artă Brașov (1945-1989)” (2011), „Arta germană din Transilvania în colecția Muzeului de Artă Brașov / Deutsche Kunst aus Siebenbiirgen im Bestand des Kunstmuseums Kronstadt” (2011), „Brașovul și Țara Bârsei în Arta Românească” (2012), „Expoziția retrospectivă Karl Htibner (1902-1981)” (2012), „Școala de la Poiana Mărului” (2013), „Portretele patriciatului săsesc din Brașov. Un capitol de artă transilvăneană / Bildnisse săchsischer Patrizier aus Kronstadt. Ein Kapitel siebenburgischer Kunst” (2013), „Școala de la Poiana Mărului” (2013), „Expoziția retrospectivă Friedrich Miess / Retrospektive Friedrich Miess (1854-1935)” (2014), „Artă și istorie în colecția Muzeului de Artă Brașov” (2014), „Arta Brașoveană Postbelică 1945-1989. Repere din colecția Muzeului de Artă Brașov” (2015), „Expoziția retrospectivă Gustav Kollâr (1879-1970)” (2015), „Expoziția retrospectivă Valeriu Maximilian 1895-1945” (2016), „Arta brașoveană interbelică” (2016), „Un secol de artă brașoveană 1815-1918” (2018). Unele dintre aceste cataloage de expoziție au beneficiat de contribuțiile unor istorici de artă reputați, oferind o informație științifică solidă și cuprinzătoare cu privire la evoluția artei brașovene, a centrului artistic brașovean și artiștii brașoveni reprezentativi. Prin includerea permanentă a unui mare număr de bunuri culturale din patrimoniul muzeului în expozițiile organizate s-a realizat cercetarea și valorificarea științifică treptată a unui important segment din patrimoniul muzeal. De asemenea, în anul 2013 a fost publicat un nou ghid al expoziției permanente a muzeului, „Muzeul de Artă Brașov. Galeria Națională” disponibil și în limba engleză. în privința cercetării științifice a patrimoniului muzeal se impune stabilirea unui plan pentru repertorierea sistematică a patrimoniului muzeal. Inițierea unor simpozioane științifice anuale pe teme de istoria artei și publicarea unui anuar științific care să reunească studiile prezentate ar fi de natură să dinamizeze activitatea de cercetare științifică și să ofere o vizibilitate mult mai bună contribuțiilor științifice ale personalului muzeal.

în perioada 2008-2018 s-au efectuat intervenții de restaurare și conservare activă pentru 37 bunuri culturale din patrimoniul muzeal. Laboratorul de restaurare este autorizat de către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național pentru Conservare curativă și restaurare pictură ulei prin Autorizația de funcționare nr. 56 din 30.10.2012. Este necesară întocmirea unui plan de restaurare multianual care să identifice bunurile culturale prioritare în vederea restaurării. Au fost întocmite 2680 de fișe de conservare și 37 fișe de restaurare pentru bunurile culturale din patrimoniul muzeului. Documentația intervențiilor de restaurare a bunurilor culturale din patrimoniul muzeal este completă. Vizăm realizarea unor software-uri pentru bazele de date fișe conservare și fișe restaurare în care să fie transferată informația existentă și care să permită consultarea rapidă după criterii multiple și generarea unor rapoarte complexe. Prioritate trebuie acordată restaurării lucrărilor ce fac parte din expoziția permanentă și a lucrărilor care au un potențial ridicat de a fi incluse în viitor în expoziția permanentă.

S-a realizat monitorizarea permanentă a microclimatului din expoziția permanentă și depozitele bunuri culturale, muzeul fiind dotat cu un sistem performant de înregistrare a microclimatului și aparatura necesară menținerii microclimatului în spațiile expoziționale și depozite. Managementul trebuie să manifeste o preocupare permanentă pentru dotarea și buna funcționare a aparaturii necesare menținerii microclimatului în spațiile în care se păstrează bunurile culturale din patrimoniul muzeal. Activitățile de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal se desfășoară la un nivel optim fiind necesară continuarea proiectelor aflate în derulare și o preocupare permanentă pentru asigurarea aparaturii necesare restaurării și conservării patrimoniului muzeal și monitorizării spațiilor de expunere și depozitare a bunurilor culturale din patrimoniul muzeal.

în prezent Muzeul de Artă Brașov oferă publicului o singură expoziție permanentă, „Galeria Națională”, care ilustrează evoluția artei românești din secolele XIX-XX (pictură și sculptură), a picturii transilvănene din secolele XVIII-XIX și a artei brașovene de la portretele patriciatului din secolul XVIII până la artiștii contemporani. în urma deciziei conducerii muzeului, Expoziția de Artă Decorativă situată la subsolul muzeului s-a închis începând cu 1 martie 2013 din cauza neîndeplinirii cerințelor minimale pentru respectarea normelor de conservare și asigurarea securității bunurilor culturale expuse. Se impune căutarea unor soluții pentru redeschiderea acestei expoziții permanente, patrimoniul de artă decorativă al muzeului fiind unul valoros și divers și aflat în stare bună de conservare. însă în acest scop este necesară renovarea și reamenajarea spațiului de la subsolul clădirii din B-dul. Eroilor nr. 21 în vederea asigurării securității și siguranței bunurilor culturale expuse, precum și a unui spațiu salubru și cu un microclimat stabil în conformitate cu prevederile normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale. Investițiile necesare nu se pot realiza însă, așa cum am arătat, până la reglementarea statutului funcționării muzeului pe termen mediu și lung în clădirea din Bdul. Eroilor nr. 21.

între anii 2007-2018 Muzeul de Artă Brașov a organizat un număr de 80 expoziții temporare, din care 68 la sediu și 12 itinerate (Sibiu, Timișoara, Bistrița, Cluj, Baia Mare, Veneția, Viena, Szentendre, Făgăraș, Târgu Secuiesc, Centrul Multicultural al Universității „Transilvania” Brașov). Expozițiile temporare au prezentat publicului creația unor artiști contemporani din Brașov și din alte părți ale țării, aspecte și momente semnificative ale evoluției centrului artistic brașovean („Arta Brașoveană Postbelică 1945-1989. Repere din colecția Muzeului de Artă Brașov ”, „Arta Brașoveană Interbelică”, „Un secol de artă brașoveană. 1815-1918”) și colecții de artă valoroase ale altor muzee din țară („Theodor Pallady. Colecția Muzeului de Artă Craiova”, „Marin Sorescu. Pictorul”, „Ion Țuculescu - colecția Muzeului de Artă Craiova”, „Comori de artă din Colecția Ion Chiricuță” - Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad, „Pinacoteca Bucureștiului. Un proiect interbelic” - Muzeul Municipiului București, „Centrul Artistic Baia Mare. Fascinația reînnoirii. 1896-2017” - Muzeul Județean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”). Muzeul de Artă Brașov a conceput și a itinerat 3 expoziții, disponibile în continuare ca ofertă a muzeului pe platforma online a Rețelei Naționale a Muzeelor din România, „Expo Market - Bursa expozițiilor temporare”: „Hans Mattis-Teutsch. Sub semnul avangardei”, „Peisaje transilvănene”, „Periplu grafic transilvan”. Propunem diversificarea ofertei de expoziții itinerabile a muzeului și conceperea unei expoziții fotodocumentare pentru prezentarea patrimoniului de artă brașoveană în localitățile județului Brașov.

Este necesară reorientarea programului expozițional astfel încât să includă periodic organizarea unor expoziții temporare bazate exclusiv pe patrimoniul muzeal, pentru a prezenta treptat patrimoniul muzeal publicului în ansamblul său pe tehnici artistice, genuri și tematici diverse (portretul, peisajul, natura statică, sculptura, acuarela, gravura, desenul, tapiseria, covoarele orientale, arta decorativă). în cadrul pregătirii expozițiilor de patrimoniu se va asigura și restaurarea lucrărilor care necesită intervenții de restaurare. Expozițiile de patrimoniu trebuie să fie realizate în paralel și sub forma unor expoziții virtuale. Expozițiile de patrimoniu trebuie să fie organizate într-un mod interactiv și interdisciplinar, prin includerea unor bunuri culturale cu caracter istoric și etnografic. De asemenea, având în vedere incertitudinea privind un viitor sediu al muzeului, este important ca muzeul să realizeze o expoziție fotodocumentară pentru prezentarea patrimoniului muzeal în localitățile din județul Brașov și să stabilească parteneriate cu actori culturali din Brașov ce dispun de spații în care pot să fie organizate expoziții de patrimoniu muzeal. în acest scop ne propunem, în eventualitatea pierderii dreptului de a funcționa în clădirea de pe B-dul. Eroilor nr. 21, anterior identificării unui alt sediu, încheierea unui parteneriat cu Centrul Multicultural al Universității „Transilvania” în vederea organizării unor expoziții tematice de patrimoniu muzeal.

Totodată, se impune reflectarea mai bună a fenomenului artistic contemporan prin organizarea de expoziții de artă contemporană inovativă și expoziții aparținând unor artiști contemporani consacrați din România și străinătate. în acest scop managementul trebuie să stabilească o relație strânsă de colaborare cu câțiva curatori de succes activi în domeniul artei contemporane și să colaboreze cu organizații neguvemamentale locale active în domeniul artei. Prin intermediul unor astfel de expoziții categoriile de public tânăr și matur activ ar fi atrase într-o mai mare măsură să participe la activitățile muzeului. Propunem organizarea unei bienale de artă contemporană cu participare internațională. Expozițiile de artă contemporană vor contribui la atragerea publicului spre muzeu, prilej de a cunoaște și valorile de patrimoniu.

în varianta existenței garanției unui spațiu pentru funcționarea muzeului cu un statut lipsit de incertitudine pe termen mediu și lung, expoziția permanentă a muzeului, „Galeria Națională”, trebuie reorganizată tematic astfel încât arta brașoveană să fie prezentată în egală măsură în paralel cu marii maeștri ai artei românești (Nicolae Grigorescu, Ion Andreescu, Ștefan Luchian, Theodor Pallady, Gheorghe Petrașcu, Nicolae Tonitza etc.). Extinderea componentei dedicate artei brașovene în cadrul expoziției permanente oferă posibilitatea unei prezentări extinse a patrimoniului artistic local, Muzeul de Artă Brașov având datoria să-l popularizeze mai intens. Trebuie căutate soluții în limitele cadrului legal pentru reamenajarea și modernizarea spațiilor expoziției permanente și, în măsura în care se clarifică statutul clădirii din Bdul. Eroilor nr. 21, refacerea integrală a acestora, pentru a oferi un cadru cât mai plăcut și atractiv vizitatorilor, asigurarea unui microclimat cât mai stabil și a condițiilor optime pentru expunerea lucrărilor de artă plastică. Totodată, pentru îmbunățirea experienței de vizitare este necesară includerea unor materiale informative mai complexe în expoziția permanentă: etichete extinse și prezentări multimedia ale artiștilor reprezentativi (Mișu Popp, Hans Mattis-Teusch, Nicolae Grigorescu, Ion Andreescu, Ștefan Luchian etc.). De asemenea, pentru o experiență de vizitare mai plăcută și atractivă ne propunem includerea unor elemente de interactivitate și de tehnologie modernă în expoziția permanentă: touchscreen, QR code, virtual reality (VR) și tablouri animate. De asemenea, îmbunătățirea securității bunurilor de patrimoniu expuse trebuie să constituie o prioritate. Vizăm și crearea condițiilor pentru a face mai plăcută și atractivă vizita familiilor cu copii la muzeu. Copiii vor primi, în schimbul achitării unei taxe modice de către părinți și bunici, o planșă de colorat („colorează-ți capodopera!”) sau un puzzle (lucrări expuse), pentru a-și putea manifesta creativitatea prin joc. Expoziția permanentă a muzeului trebuie să devină disponibilă și sub forma unei expoziții virtuale, creând astfel posibilitatea accesibilizării patrimoniului muzeal și în folosul publicului din mediul online.

Din anul 2010 Muzeul de Artă Brașov își desfășoară activitatea editorială prin editura proprie. Publicațiile muzeului sunt disponibile în format PDF pe website-ul muzeului, astfel încât informația științifică este accesibilă publicului larg și specialiștilor în domeniu. Propunem diversificarea ofertei de publicații a muzeului prin editarea ghidului muzeului pentru copii și a ghidului extins al muzeului (istoric muzeu, prezentare expoziție permanentă, prezentare de ansamblu a colecției). Repertorierea patrimoniului muzeal va fi valorificată treptat prin publicarea unei serii de repertorii a patrimoniului muzeal dedicate principalelor colecții (Mișu Popp, Nicolae Grigorescu, Hans Mattis-Teutsch, colecția de pictură, colecția de grafică, colecția de sculptură, colecția de artă decorativă, colecția de tapiserie, colecția de covoare orientale). De asemenea, propunem inițierea unei colecții de carte științifică, „Ars Coronensis”, dedicată artei brașovene, evoluției centrului artistic brașovean și unor monumente de artă și arhitectură din județul Brașov, în cadrul căreia să apară un volum anual.

Din anul 2012 muzeul are un program educativ permanent, „Muzeul copiilor”, care s-a extins și diversificat în anii 2016-2018 prin adăugarea secțiunilor „Ateliere creative” și „Literatura și arta” sau a unor secțiuni dedicate celebrării unor evenimente istorice, „Centenart Edu”. Impactul pozitiv pe care desfășurarea programului educativ l-a avut asupra vizitării muzeului (3380 participanți în 2017, 2119 participanți în 2018) impune diversificarea programului educativ prin conceperea unor activități interactive de vacanță („Artvacanța”), activități pentru persoanele cu dizabilități, realizate în colaborare cu asociațiile active în domeniu, activități în familie la muzeu, activități pentru adulți și ateliere tematice organizate în cadrul expozițiilor temporare. Având în vedere impactul pozitiv al secțiunii programului educativ, „Literatura și arta”, desfășurat ca voluntariat de studenți/ absolvenți ai Facultății de Litere a Universității „Transilvania” Brașov, se impune căutarea și cooptarea unor voluntari (artiști, studenți) pentru conceperea și desfășurarea unor noi activități educative. De asemenea, este importantă o prezență mai activă a muzeului în cadrul sistemului educațional prin conceperea și susținerea de către personalul specializat al muzeului a unor lecții de artă și patrimoniu și expoziții fotodocumentare în școlile din Brașov și împrejurimi. Totodată, vizăm stabilirea, prin consultarea cadrelor didactice, unui program de lecții tematice ce urmează să fie desfășurate la muzeu de către profesori după o instruire prealabilă de către personalul muzeal.

B.2. Concluzii

Activitatea muzeului se prezintă la un nivel satisfăcător în ceea ce privește evidența, cercetarea științifică, conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal, fiind necesară continuarea, îmbunătățirea și definitivarea unor programe și proiecte aflate în derulare. Managementul trebuie să se preocupe permanent de atingerea obiectivelor stabilite în această privință. O atenție deosebită trebuie acordată îmbogățirii patrimoniului muzeal, aflată în prezent la un nivel deficitar, astfel încât prin achiziționarea unor lucrări de valoare să se completeze patrimoniul muzeal și expoziția permanentă, oferindu-se perspectiva dezvoltării muzeului pe termen lung. în vederea îmbunătățirii modului în care muzeul își îndeplinește misiunea se impune o activitate expozițională mai dinamică și atractivă, de natură să pună în valoare mai eficient patrimoniul muzeal prin atragerea unui public numeros, diversificarea și adaptarea publicațiilor muzeului unor categorii diverse de public, de la cei mai tineri până la cei maturi, iar activitățile educative ale muzeului să fie atractive pentru toate categoriile de public. Muzeul de Artă Brașov trebuie aibă o prezență publică mult mai activă și mai consistentă, devenind un actor social important pe plan local. Misiunea muzeului, așa cum este definită în prezent, nu impune o reformulare radicală. Accentul trebuie însă să se deplaseze către o mai bună valorificare educativă și culturală a patrimoniului muzeal în beneficiul publicului. Acest fapt nu trebuie să determine neglijarea activităților de conservare-restaurare, evidență și cercetare științifică a patrimoniului muzeal, ci corelarea și echilibrarea acestor două componente majore ale misiunii muzeului. Managementul trebuie să acționeze consecvent în vederea identificării și asigurării unui sediu cu un statut clar determinat pentru muzeu.

B.2.1. Reformularea mesajului, după caz

Misiunea muzeului este definită, în acord cu Legea muzeeelor și colecțiilor publice (Legea nr. 311/2003) de Art. 5 din Regulamentul de organizare și funcționare: „Muzeul de Artă Brașov este o instituție publică de cultură, aflată în serviciul societății, fără scop lucrativ, deschisă publicului, care colecționează, conservă, cercetează, restaurează, realizează documentarea patrimoniului muzeal, comunică și expune, în scopul cunoașterii, educării, recreerii și a valorificării patrimoniului muzeal și a patrimoniului artistic local, regional și național în beneficiul publicului larg.”.

Misiunea muzeului este determinată de valorile de patrimoniu național pe care le păstrează, conservă și restaurează, fiind îndeplinită în primul rând prin intermediul expoziției permanente și a expozițiilor temporare, dar și a altor manifestări cu caracter științific, cultural și educativ menite să asigure valorificarea patrimoniului muzeal în beneficiul publicului. Creșterea calității ofertei muzeale și diversificarea serviciilor culturale va determina creșterea atractivității atât pentru publicul local, cât și pentru turiștii români și străini. în cadrul misiunii ce-i revine muzeului accentul trebuie să se deplaseze spre educarea publicului pentru artă și patrimoniu într-un mod agreabil și o prezență publică mai activă și puternică. în acest sens o contribuție importantă ar avea organizarea anual a unei conferințe pe teme de artă și patrimoniu, susținută de specialiști recunoscuți în domeniu din Brașov și alte orașe ale țării.

B.2.2. Descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii

în urma analizei strategiei de management și a rezultatelor obținute în perioada 2006-2018, se pot identifica mai multe direcții generale de acțiune pentru îndeplinirea misiunii muzeului în perioada următoare, cu mai multe abordări operaționale:

 • a) Dezvoltarea activității publice și educaționale:

Diversificarea ofertei culturale a muzeului prin organizarea de expoziții temporare atractive și organizarea unor noi manifestări culturale și științifice: recitaluri și concerte de muzică organizate în colaborare cu Filarmonica, Opera, Școala Populară de Artă și Liceul de Muzică, atunci când programul expozițional permite desfășurarea unor astfel de activități, conferința muzeului de artă, simpozion științific de istoria artei;

Colaborarea cu organizațiile neguvemamentale active în domeniul artei și culturii în vederea conceperii și desfășurării unor evenimente neconvenționale (teatru de păpuși, întâlniri cu artiștii, happening, performance etc.);

Extinderea spre noi categorii de public și diversificarea programelor educative;

Stabilirea unei relații de colaborare strânse cu cadrele didactice;

- Prezența muzeului în instituțiile de învățământ din Brașov și împrejurimi prin lecții de artă și patrimoniu;

 • b) îmbunătățirea promovării și brandingului muzeului:

Crearea unui brand dinamic și atractiv;

O prezență publică dinamică și atractivă extinsă a muzelui la nivel local;

Promovarea mai eficientă a ofertei muzeului în rândul turiștilor interesați de vizitare sau sosiți la Brașov;

 • c) îmbunătățirea valorificării, cercetării și evidenței patrimoniului muzeal: Organizarea periodic a unor expoziții temporare de prezentare patrimoniului muzeal; Asigurarea condițiilor optime de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal; Extinderea sistematică a cercetării patrimoniului muzeal și valorificarea rezultatelor prin publicații științifice;

Finalizarea și îmbunătățirea instrumentelor de evidență a patrimoniului muzeal;

Conceperea și implementarea unei strategii de îmbogățirea patrimoniului muzeal;

 • d) Dezvoltarea resurselor umane

Implementarea unui program multianual de perfecționare profesională;

-' Suplimentarea personalului de specialitate calificat pentru valorificarea patrimoniului muzeal, promovare, coordonare program educativ și derulare proiecte cu finanțare nerambursabilă;

 • e) Dezvoltarea relațiilor intermuzeale la nivel național și internațional:

Stabilirea unor parteneriate strânse și comunicarea permanentă cu muzee din țară și străinătate în vederea continuării itinerării la Brașov a unor colecții de artă valoroase;

Continuarea și diversificarea programului de itinerare a expozițiilor de patrimoniu de artă brașoveană în plan național și internațional;

O mai bună integrare a muzeului în rețelele și organizațiile profesionale naționale și internaționale;

 • C. Analiza organizării instituției și propuneri de restructurare și/sau reorganizare, după caz

C.l. Analiza reglementărilor interne ale instituției și a actelor normative incidente

Muzeul de Artă Brașov funcționează ca instituție publică de cultură, având personalitate juridică proprie, în subordinea Consiliului Județean Brașov. S-a constituit ca instituție de sine stătătoare în 1990, prin desprinderea din Muzeul Județean Brașov, în baza Deciziei nr. 227 din 11 iunie 1990 a Primăriei Județului Brașov privind înființarea unor unități muzeistice, fiind inițial în subordinea directă a Inspectoratului pentru Cultură a Județului Brașov. în 1997, prin Hotărârea Guvernului nr. 6 din 21 ianuarie 1997, Muzeul de Artă Brașov a trecut în subordinea Consiliului Județean Brașov. Din 1997 până în prezent Muzeul de Artă Brașov se află în subordinea Consiliului Județean Brașov. Funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 311/2003 a muzeelor și a colecțiilor publice și Regulamentul de organizare și funcționare aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 223 din 26 iunie 2016. Structura și modul de funcționare a Consiliului de Administrație și a Consiliului Științific este reglementată prin Regulamentul de organizare și funcționare. Atribuțiile, drepturile și îndatoririle personalului sunt stabilite prin fișele de post și Regulamentul de ordine interioară. Sistemul de proceduri operaționale este parțial implementat (7 proceduri).

C.2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne

Regulamentul de organizare și funcționare și Regulamentul de ordine interioară sunt în acord cu prevederile legale în vigoare și reflectă realitatea organizatorică și instituțională. Regulamentul de organizare și funcționare trebuie modificat în vederea introducerii prevederilor privitoare la delegarea atribuțiilor. Se impune revizuirea periodică, având în vedere eventualele modificări organizatorice și la nivelul legislației. Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial presupune completarea și actualizarea sistemului de proceduri operaționale și elaborarea unui Cod de conduită etică și profesională a personalului muzeal în acord cu prevederile Legii nr. 477/2004, precum și desemnarea unui salariat responsabil cu consilierea etică. Este necesară inițierea procedurii de acreditare a muzeului în cel mai scurt timp posibil în conformitate cu prevederile Ordinului MCC nr. 2057 din 5 februarie 2007.

C.3. Analiza capacității instituționale din punctul de vedere al resursei umane proprii și/ sau externalizate

Personalul muzeului calificat pentru valorificarea patrimoniului muzeal și promovare este în număr insuficient, suprasolicitat și lipsit de experiență în derularea de proiecte cu finanțare nerambursabilă . în vederea îndeplinirii obiectivelor sale este necesar ca muzeul să dispună de personal calificat în raport cu abilitățile și cunoștințele necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor. Perfecționarea profesională a personalului trebuie să constituie o preocupare prioritară a managementului. Participarea Ia cursuri de perfecționare în cadrul muzeului s-a menținut la un nivel redus. în acest sens este necesară identificarea nevoilor de perfecționare profesională pentru fiecare funcție și elaborarea unui Program multianual de perfecționare profesională. Câteva dintre direcțiile prioritare identificate în acest sens sunt: îmbunătățirea abilităților de utilizare a computerului, finanțe publice, resurse umane, marketing muzeal, management de proiect, atestarea de evaluatori autorizați pentru patrimoniu național mobil, alte cursuri de perfecționare organizate de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală pentru personalul de specialitate. Alături de perfecționarea profesională a personalului muzeal, se impune suplimentarea personalului responsabil cu valorificarea patrimoniului muzeal, promovare și relații publice, program educativ și experiență în derularea unor proiecte cu finanțare nerambursabilă.

C.4. Analiza capacității instituționale din punct de vedere al spațiilor și patrimoniului instituției, propuneri de îmbunătățire

Sediul muzeului se află în clădirea situată în B-dul. Eroilor nr. 21. Aici se află spațiile dedicate expozițiilor temporare (parter) și permanente (etajul I), depozite bunuri culturale (parter și subsol) și spații administrative (birouri, magazii). Clădirea este proprietate privată a Parohiei Evanghelice C.A. Brașov (Decizia nr. 1751 din 8 mai 2008 a Comisiei Speciale de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut Cultelor Religioase din România, rămasă definitivă prin Decizia nr. 4916/2009 a înaltei Curți de Casație și Justiție.). Muzeul are un contract de închiriere cu Parohia Evanghelică C.A. Brașov, valabil până la 31 decembrie 2020. Spațiile pentru expoziții temporare și permanente sunt ample și utilizate permanent (cu excepția subsolului, care nu mai este în prezent utilizat în scopuri expoziționale ca urmare a degradării sale în urma infiltrațiilor apei pluviale). Depozitele de bunuri culturale (subsol -artă decorativă; parter - pictură de șevalet, grafică, icoane, artă decorativă) oferă un spațiu relativ redus de depozitare. Muzeul are în administrare și spații situate în clădirea de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 67, depozite ale bunurilor culturale și laboratorul de restaurare (situate la subsol, parter și etajul II). Depozitul bunuri culturale situat la subsol este destinat exclusiv sculpturii de dimensiuni medii și mari. Depozitul bunuri culturale situat la parter, destinat sculpturii, oferă un spațiu redus de depozitare. Depozitul bunuri culturale situat la etajul II, destinat picturii de șevalet și sculpturii mici, dispune de un spațiu amplu. Laboratorul de restaurare, situat la etajul II, dispune de un spațiu adecvat și o dotare satisfăcătoare, fiind reamenajat în anul 2012.

în vederea îmbunătățirii aspectului spațiilor muzeului din clădirea situată în B-dul. Eroilor nr. 21 este necesară optimizarea sistemului de iluminat, zugrăvirea și repararea parchetului din spațiile destinate expozițiilor temporare și permanente situate la parter și etajul I, dotarea expoziției permanente cu un sistem de etalare modem și ecranarea ferestrelor spațiilor expoziției permanente de la etaj. Statutul clădirii din B-dul. Eroilor nr. 21, proprietate privată, face imposibile investițiile din fonduri publice, cu excepția reparațiilor de urgență. Ca atare, realizarea acestor îmbunătățiri, absolut necesare menținerii unui aspect agreabil al spațiilor expoziționale și asigurării condițiilor optime de conservare a bunurilor culturale, este condiționată de atragerea unor fonduri extrabugetare.

Având în vedere cele arătate mai sus, se poate concluziona că principala problemă cu care se confruntă Muzeul de Artă Brașov este lipsa unui sediu proprietate a Consiliului Județean Brașov și aflat în administrarea muzeului. Lipsa unui statut clar, stabil pe termen lung, pentru funcționarea muzeului în clădirea situată în B-dul. Eroilor nr. 21 determină imposibilitatea realizării unor necesare și stringente investiții publice, fapt ce conduce la degradarea continuă a clădirii și a spațiilor expoziționale.

Identificarea unei alternative viabile la actualul sediu sau a unor soluții în privința statutului clădirii care să permită realizarea unor necesare investiții publice pentru renovarea, consolidarea și reamenajarea clădirii muzeului, prin consultarea permanentă a Consiliului Județean Brașov, în vederea implementării unor soluții sustenabile, reprezintă una din cele importante sarcini ce revin managementului. Totodată, având în vedere că există riscul ca în viitor muzeul să nu mai poată funcționa în clădirea din B-dul. Eroilor nr. 21, anterior existenței unei alternative certe pentru un alt sediu al muzeului, se impune conturarea unui plan alternativ de punere în valoare a patrimoniului muzeal prin expoziții fotodocumentare, expoziții virtuale disponibile în mediul online și stabilirea unor parteneriate cu actori culturali locali care să permită organizarea unor expoziții tematice de patrimoniu, dar și a unui plan de evacuare și depozitare a patrimoniului muzeal.

Pentru îmbunătățirea spațiilor muzeului din clădirea de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 67 este necesară realizarea unei mai bune izolații termice a depozitului bunuri culturale de la etajul II și a laboratorului de restaurare astfel încât să se poată asigura permanent stabilitatea microclimatului din aceste spații, precum și reparații la acoperișul clădirii în partea în care sunt situate depozitele, pentru a se evita infiltrațiile apei pluviale. Sistemul de depozitare este învechit, inadecvat picturii de șevalet.

C.5. Viziunea proprie asupra utilizării instituției delegării, ca modalitate legală de asigurare a continuității procesului managerial

Delegarea competențelor este un instrument de management esențial aflat la dispoziția oricărui manager în vederea asigurării continuității activității. Delegarea responsabilităților managerului este insuficient reglementată în Regulamentul de organizare și funcționare și nu există o procedură privind delegarea atribuțiilor. Se impune stabilirea în cel mai scurt timp a sarcinilor ce sunt delegabile, potențial delegabile sau nedelegabile și persoanele ce pot fi delegate pentru fiecare sarcină în parte, precum și a funcțiilor sensibile. Se va elabora în cel mai scurt timp posibil procedura privind delegarea atribuțiilor și se vor include în Regulamentul de organizare și funcționare prevederile referitoare la instituția delegării. Instituția delegării trebuie implementată la nivelul întregii instituții, nu doar a managementului, în mod prioritar pentru funcțiile de conducere și funcțiile sensibile, astfel încât pentru fiecare din situațiile care pot să apară, să existe prevăzute modalitățile asigurării continuității în cazul absenței temporare (concedii, delegații, absențe neprevăzute).

 • D. Analiza situației economico-financiare a instituției

 • D.l. Analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute de la instituție

 • D.l.l. Bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii)

  Anul

  Venituri totale

  Subvenții

  Venituri proprii

  2018

  986973,43 lei

  964606,93 lei

  22366,5 lei (2,27%)

  2017

  939649,97 lei

  919881,97 lei

  19768 lei (2,10%)

  2016

  883647,20 lei

  874092,70 lei

  9554,50 lei (1,08%)

D.1.2. Bugetul de cheltuieli (personal; bunuri și servicii din care: cheltuieli de întreținere, colaboratori; cheltuieli de capital)

Anul

Cheltuieli de personal

Bunuri și servicii

Cheltuieli de capital

2018

711744 lei (72,11%)

2700231,43 (27,38%)

4998 (0,51%)

2017

614022 lei (65,34)

295846,46 (31,48%)

29781,51 (3,18%)

2016

548893,70 lei (61,98)

313446,10(35,39%)

23307,40 lei (2,63 %)

Cheltuielile de personal reprezintă ponderea cea mai însemnată a cheltuielilor, în condițiile în care personalul muzeului nu este supradimensionat, pe anumite poziții importante pentru îndeplinirea misiunii educative și valorificarea patrimoniului muzeal fiind chiar deficitar.

 • D.2. Analiza comparativă a cheltuielilor (estimate și, după caz, realizate) în perioada/perioadele indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute de la instituție

  Nr. crt.

  Programul/proiectul

  Devizul estimat

  Devizul realizat

  Observații, comentarii, concluzii

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  1.

  Acțiuni culturale 2018

  46800 lei

  46212,42 lei (4,6 % - total cheltuieli)

  Se observă îmbunătățirea estimării cheltuielilor necesare pentru desfășurarea acțiunilor culturale, datorată întocmirii unor fișe și devize estimative detaliate pentru acțiunile culturale în ultimii ani. Ponderea sumelor alocate acțiunilor culturale se menține la un nivel redus din totalul cheltuielilor, fiind

  2.

  Acțiuni culturale 2017

  57000 lei

  56867,94 lei (6,05% - total cheltuieli)

  3.

  Acțiuni culturale 2016

  75000 lei

  60911,22 lei (6,8%- total cheltuieli)

  4.


  Total: 163991,58 lei


  Total:178800 lei


  Total: 163991,58 lei


  în scădere. Prin creșterea sumelor alocate acțiunilor culturale se pot realiza expoziții și evenimente culturale valoroase și de impact la public. Sumele alocate acțiunilor culturale pot fi mărite prin accesarea unor finanțări nerambursabile.


D.3. Soluții și propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituției

Se impune o creștere a gradului de acoperire din surse atrase/ venituri proprii a cheltuielilor. Atragerea unor noi categorii de beneficiari și oferirea unor noi servicii vizitatorilor conduce la creșterea veniturilor proprii. Accesarea unor proiecte cu finanțare nerambursabilă trebuie să constituie principala modalitate de creștere a surselor de venit atrase. în acest scop muzeul trebuie să acceseze proiecte culturale cu finanțare nerambursabilă și să participe în calitate de partener la proiecte inițiate de muzee, instituții culturale și asociații active în domeniu și să deruleze proiecte culturale cu finanțare nerambursabilă. Cedarea dreptului de reproducere unor societăți comerciale poate constitui o sursă suplimentară de venituri.

 • D.3.1. Analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției, pe categorii de produse/servicii, precum și pe categorii de bilete/tarife practicate: preț întreg/preț redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menționarea celorlalte facilități practicate

Veniturile din vânzarea de bilete au cunoscut o creștere importantă începând din anul 2017, de la 2259 lei în 2016 la 13592 lei în 2018, creștere datorată extinderii și diversificării programului educativ, în condițiile în care ponderea biletelor cu reducere pentru elevi și studenți a crescut în cadrul biletelor vândute. Și veniturile din prestări servicii (taxe foto-video, taxă ghidaj, taxă audioghid) au înregistrat o creștere semnificativă de la 1101 lei în 2016 la 2219 în 2018.

 • D.3.2. Analiza veniturilor proprii realizate din alte activități ale instituției

Nu s-au înregistrat venituri proprii din alte activități ale instituției cu excepția celor rezultate din activitățile de bază (bilet vizitare, taxă ghidaj, taxe foto-video, taxă audioghid, vânzare publicații și ilustrate).

D.3.3 Analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorități publice locale

Nu au fost prestate servicii culturale către alte autorități publice locale.

D.4. Soluții și propuneri privind gradul de creștere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor

Dezvoltarea și diversificarea programului educativ al muzeului pentru atragerea unor noi categorii de beneficiari este o modalitate verificată de creștere a veniturilor proprii, fapt probat de creșterea semnificativă a veniturilor din bilete începând din anul 2017. De asemenea, diversificarea serviciilor și produselor oferite de muzeu este în măsură să determine o sporire a veniturilor proprii. Accesarea unor proiecte cu finanțare nerambursabilă trebuie să devină principala modalitate de creștere a veniturilor proprii și atrase. în acest scop muzeul trebuie să participe constant în calitate de partener la proiecte culturale cu finanțare nerambursabilă inițiate de muzee, instituții culturale și asociații active în domeniu și să deruleze proiecte culturale cu finanțare nerambursabilă. Cesionarea drepturilor de reproducere a bunurilor culturale din patrimoniul muzeal către societăți comerciale poate constitui o altă modalitate de sporire a veniturilor proprii.

D.4.1. Analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor

Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor a crescut de la 61,98% în 2016 la 72,11 % în 2018 pe fondul majorărilor salariale efectuate în anii 2017-2018.

D.4.2. Analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total

Se constată o scădere a ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total de la 3,95 % în 2016 la 0,50 % în anul 2018. Cheltuielile de capital tind să rămână la un nivel scăzut în condițiile în care nu se pot realiza investiții în sediul muzeului din clădirea de pe B-dul. Eroilor, nr. 21, aflată în proprietate privată.

D.4.3. Analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenție/alocație

Majorările salariale efectuate în anii 2017-2018 au făcut ca ponderea cheltuielilor cu salariile din subvenție/ alocație să rămână ridicată în pofida creșterii veniturilor proprii.

D.4.4. Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte și convenții civile)

Anul

Cheltuieli

Pondere

2018

10260 lei

0,010%

2017

4872 lei

0,05 %

2016

2520 lei

0,02 %

Cheltuielile efectuate în cadrul unor alte tipuri de contracte s-au menținut în anii 2016-2018 la un nivel redus, înregistrându-se o tendință de creștere. Considerăm că ponderea alocată altor tipuri de contracte decât contractele de muncă (drepturi de autor, contracte/ convenții civile, consultanță) este necesar să crească, prin intermediul unor rapoarte contractuale de acest tip putând fi cooptați colaboratori care ar aduce un plus de valoare și eficiență activităților de pedagogie muzeală și marketing muzeal, asigurându-se consultanță de specialitate în domenii în care muzeul nu dispune de personal.

D.4.5. Cheltuieli pe beneficiar, din care:

Beneficiari (vizitatori plătitori și vizitatori cu bilet gratuit)

2018

2017

2016

7971

8178

4095

D.4.5. a) din subvenție

2018

2017

2016

122,72 lei

112,48 lei

213,451ei

D.4.5. b) din venituri proprii

2018

2017

2016

2,80 lei

2,42 lei

2,33 lei

în anii 2016-2018 se constată o scădere a cheltuielilor pe beneficiar din subvenție, pe fondul creșterii numărului de vizitatori ai muzeului începând din anul 2017. Au fost luați în calcul ca beneficiari atât vizitatorii plătitori, cât și vizitatorii cu bilete gratuite, care constituie, de asemenea, beneficiari direcți ai serviciilor muzeului. Cheltuielile pe beneficiar din veniturile proprii s-au menținut la un nivel scăzut, creșterea veniturilor proprii fiind însoțită de o creștere importantă a numărului de vizitatori.

 • E. Strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției, conform sarcinilor formulate de autoritate Propuneri, pentru întreaga perioadă de management:

E.l. Viziune

în cadrul actualului proiect managerial, viziunea avută în vedere pentru Muzeul de Artă Brașov este următoarea: Muzeul de Artă Brașov oferă vizitatorilor delectare culturală într-un mod agreabil și modern, contactul cu operele de artă prilejuind momente plăcute de informare și educație cu privire la artă și valoarea patrimoniului, totodată stimulând și sentimentul de mândrie și apartenență la comunitatea locală. Această viziune trebuie să se reflecte în toate prezențele publice, programele și expozițiile muzeului.

E.2. Misiune

Muzeul de Artă Brașov își propune să devină un muzeu modern, dinamic și atractiv pentru publicul larg, aflat în legătură permanentă cu cele mai noi tendințe ale artei contemporane, dar acordând în egală măsură spațiu patrimoniului muzeal și valorilor consacrate ale artei românești și brașovene. Muzeul trebuie să-și diversifice și dinamizeze oferta culturală și educativă pentru a o face atractivă unor noi categorii de public. Prin activitățile sale muzeul dorește să devină o prezență publică mult mai activă, mai implicată în comunitatea locală, dar și în mediul Online. Muzeul urmărește să educe simțul estetic și să transmită într-un mod accesibil și atractiv informații cu privire la patrimoniul de artă brașoveană și valorile de patrimoniu ale artei românești.

E. 3. Obiective (generale și specifice)

 • 1. Obiectiv general: Documentarea și valorificarea științifică a patrimoniului muzeal

Obiective specifice: Definitivarea evidenței științifice computerizate a patrimoniului muzeal; Repertorierea sistematică a patrimoniului muzeal; Valorificarea patrimoniului muzeal și a patrimoniului artistic local, regional și național prin publicații științifice

 • 2. Obiectiv general: Asigurarea condițiilor optime de conservare și restaurare a bunurilor culturale din patrimoniul muzeal

Obiective specifice: Completarea dotării cu aparatura necesară monitorizării și menținerii microclimatului și asigurarea bunei sale funcționări; îmbunătățirea spațiilor de depozitare a bunurilor culturale din patrimoniul muzeal și a spațiilor expoziționale; îmbunătățirea dotării laboratorului de restaurare; Identificarea priorităților de restaurare

 • 3. Obiectiv general: îmbogățirea patrimoniului muzeal

Obiective specifice: Elaborarea unei strategii de îmbogățire a patrimoniului muzeal; Aducerea la cunoștința publicului a priorităților de achiziție ale muzeului; Asigurarea resurselor financiare necesare achizițiilor muzeale; Stabilirea unei relații strânse între muzeu și colecționarii de artă locali în vederea încurajării donațiilor oferite muzeului.

 • 4. Obiectiv general: Educația publicului și diversificarea serviciilor muzeului

Obiective specifice: Conceperea și desfășurarea unor noi tipuri de activități educative, adresate unor noi categorii de public; O ofertă educațională online consistentă a muzeului; Identificarea unor noi tipuri de servicii ce pot fi oferite de muzeu comunității locale

 • 5. Obiectiv general: Valorificarea patrimoniului muzeal în beneficiul publicului.

Obiective specifice: Prezentarea expozițională treptată a întregului patrimoniu muzeal în cadrul unor expoziții inovative și atractive; Organizarea unei expoziții fotodocumentare de prezentare a patrimoniului muzeal în județul Brașov; Realizarea unor expoziții virtuale de patrimoniu muzeal; Organizarea unor expoziții de prezentare a patrimoniului în spații care îndeplinesc condițiile de expunere în județul Brașov;

 • 6. Obiectiv general: Organizarea unor manifestări culturale care să sporească atractivitatea muzeului Obiective specifice: Organizarea unor expoziții temporare atractive; Itinerarea unor colecții de artă valoroase; Organizarea unor conferințe pe teme de artă și patrimoniu; Organizarea unui simpozion științific pe teme de istoria artei; Organizarea unor concerte și recitaluri muzicale; Organizarea unor evenimente neconvenționale (teatru de păpuși, întâlniri cu artiștii, happening, performance etc.);

 • 7. Obiectiv general:Desfășurarea unui program editorial de înaltă ținută culturală

Obiective specifice: Editarea unor noi ghiduri ale muzeului și repertorii ale patrimoniului muzeal; Publicarea unei colecții de carte științifică și a unui anuar științific al muzeului

 • 8. Obiectiv general: Promovarea eficientă a activității muzeului în spațiul public

Obiective specifice: Profesionalizarea activității de promovare, relații publice; Implementarea unei strategii de comunicare dinamică și neconvențională; Asigurarea unei mai largi difuzări a informațiilor privind activitatea muzeului; Conturarea unei strategii de marketing muzeal modernă și eficientă; Transformarea website-ului într-un portal web și adăugarea de noi funcționalități care să ușureze programarea activităților educative și ghidajelor; Promovarea unor oferte de bilete promoționale și tichete de fidelizare

 • 9. Obiectiv general: Asigurarea resurselor financiare necesare bunei funcționări și dezvoltări a muzeului

Obiective specifice: Buna organizare și gestionare a bugetului; Fundamentarea temeinică a propunerilor bugetare; Atragerea de fonduri financiare prin accesarea unor granturi și finanțări nerambursabile guvernamentale și europene

 • 10. Obiectiv general: îmbunătățirea infrastructurii muzeale

Obiective specifice: Modernizarea spațiilor expoziționale; Asigurarea condițiilor optime de conservare și restaurare a bunurilor culturale

 • 11. Obiectiv general: Asigurarea personalului calificat necesar bunei desfășurări a activității muzeului

Obiective specifice: Identificarea nevoilor de formare profesională a personalului; Conceperea unui program multianual de perfecționare profesională a personalului muzeal; Creșterea numărului personalului de specialitate responsabil cu valorificarea patrimoniului muzeal, programul educativ și implementarea unor proiecte cu finanțare nerambursabilă

 • 12. Obiectiv general: Asigurarea eficienței activității manageriale.

Obiective specifice: Definitivarea implementării standardelor de control managerial; Completarea sistemului de proceduri operaționale

 • 13. Obiectiv general: Stabilirea unor relații de colaborare și parteneriate cu muzee și alte instituții culturale din țară și străinătate

Obiective specifice: Stabilirea unor parteneriate strânse și comunicarea permanentă cu muzee din țară și străinătate în vederea itinerării la Brașov a unor colecții de artă valoroase; Itinerarea unor expoziții de patrimoniu muzeal în țară și străinătate; Integrarea mai eficientă a muzeului în rețelele profesionale; Participarea la târguri muzeale internaționale

E.4. Strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management

Strategia culturală a Muzeului de Artă Brașov pe anii 2019-2022 trebuie să asigure îndeplinirea obiectivelor fundamentale ale muzeului, ce decurg din misiunea sa, în corelație cu sarcinile cuprinse caietul de obiective.

Prin obiectivele asumate pe termen mediu și lung strategia culturală a muzeului trebuie să se armonizeze cu cerințele lumii de azi și ale comunității în care își desfășoară activitatea. Fără a exclude publicul tânăr și matur, activ, vizitator obișnuit al Muzeului de Artă Brașov, actuala strategie de management vizează îmbunătățirea modalităților de atragere a unor segmente de public mai puțin vizate în trecut de către muzeu: familiile cu copii, adulți interesați de educație culturală și persoane cu dizabilități. Astfel relevanța muzeului și a colecțiilor sale va crește pe ansamblu, contribuind la atingerea misiunii și viziunii organizaționale.

Strategia propusă prin acest proiect de management vizează acțiunea simultană pe mai multe direcții: dezvoltarea activității publice și educaționale, îmbogățirea ofertei muzeului pentru comunitatea brașoveană, o prezență publică mai dinamică și mai atractivă a muzeului, atingerea unor noi grupuri-țintă, o mai bună valorificare a patrimoniului, diversificarea ofertei culturale, îmbunătățirea promovării și dezvoltarea brandului muzeului, definitivarea cercetării și evidenței patrimoniului, dezvoltarea profilului internațional al muzeului. Principiile avute în vedere în definirea strategiei sunt: responsabilitate față de comunitatea locală, educație inovativă prin cultură, prezentarea într-un mod dinamic, atractiv și modem a valorilor de artă națională, regională și brașoveană.

E.5. Strategia și planul de marketing

Strategia și planul de marketing al muzeului își propune să prezinte publicului și stakeholderilor prin ce se diferențiază oferta muzeului în raport cu cea a altor actori culturali din Brașov și să identifice nevoile vizitatorilor și a comunității pe care muzeul o deservește, astfel încât muzeul să devină o parte integrantă a societății. Obiectivele urmărite au ca scop: dezvoltarea relațiilor cu stakeholderii muzeului, oferirea unor valori culturale ridicate, atragerea de noi categorii de vizitatori, promovarea eficientă a muzeului, dezvoltarea imaginii muzeului, conturarea unui brand puternic al muzeului și atragerea de fonduri pentru dezvoltarea activității muzeului. Este nevoie de o mai buna cunoaștere a obiectivelor de marketing, atât de către cei care sunt responsabili cu proiectarea și implementarea strategiei de marketing, dar și de către întreg personalul muzeului.

Dezvoltarea brandului muzeului, prin consolidarea atributelor cu care deja este asociat: valori de patrimoniu și profesionalism. O parte esențială a strategiei de branding o reprezintă dinamizarea strategiei de promovare. Este importantă stabilirea unor parteneriate formale și informale cu diverse categorii de stakeholderi și cu reprezentanții mass-media locală. Totodată, vizăm creșterea profesionalismului în activitatea de marketing. în acest scop se impune dezvoltarea abilităților și cunoștințelor profesionale ale persoanelor din muzeu responsabile cu diverse componente ale activității de marketing muzeal, care să dețină și cunoștințe de specialitate.

în vederea îmbunătățirii promovării și creșterii atractivității pentru publicul adult din comunitatea locală propunem inițierea și popularizarea prin mass-media a unor oferte de bilete promoționale, valabile pentru perioade limitate (Sărbătorile de lamă, Sărbătorile Pascale și Zilele Brașovului), constând în bilete cu reducere pentru vizitatorii care domiciliază în județul Brașov. De asemenea, propunem introducerea unor tichete de fidelizare prin care vizitatorii care revin din nou în decurs de un an beneficiază de bilet cu reducere. Se impune acceptarea la plată a tichetelor culturale în vederea procurării biletelor de intrare, achitării taxelor foto-video și audioghid, precum și a achiziționării de produse suvenir și publicații. De asemenea, este necesară conceperea unei linii diversificate de produse suvenir, care să ofere prilejul de a face memorabilă vizitarea muzeului tuturor categoriilor de vârstă și sociale. Muzeul trebuie să devină o prezență mult mai puternică și mai activă în mediul Online, oferind o alternativă în imposibilitatea vizitării muzeului.

E.6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management Cercetarea și evidența științifică a patrimoniului muzeal

Proiectele din cadrul programului vor fi orientate către definitivarea evidenței științifice computerizate a patrimoniului muzeal și prezentarea publică a rezultatelor, astfel încât acestea să se afle la dispoziția publicului larg și a cercetătorilor din domeniul istoriei artei și a artelor plastice.

Conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal

Proiectele din cadrul programului vor urmări ca activitățile de conservare și restaurare să corespundă cerințelor Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate și standardelor ICOM.

îmbogățirea patrimoniului muzeal

Proiectele desfășurate în cadrul programului urmăresc îmbogățirea patrimoniului muzeal în mod constant prin conturarea unei strategii coerente.

Educație muzeală și dezvoltarea publicului

Proiectele din cadrul programului propun extinderea programului educativ al muzeului prin noi activități educative modeme și interactive și atragerea unor noi categorii de public. Prin organizarea unor evenimente neconvenționale poate fi atras spre muzeu publicul care în mod obișnuit nu este interesat de vizitarea muzeelor.

Valorificarea patrimoniului muzeal

Proiectele propuse în cadrul programului vizează sporirea interesului pentru vizitarea expoziției permanente a muzeului și îmbunătățirea experienței de vizitare prin integrarea în cadrul său a unor elemente de tehnologie modernă, interactivă, de natură să ofere informații suplimentare vizitatorilor, și expunerea periodică a unor categorii de bunuri culturale ce nu pot fi incluse în expoziția permanentă.

Manifestări culturale

Proiectele propuse în cadrul programului urmăresc diversificarea și creșterea atractivității ofertei culturale a muzeului, dar și o prezență mai activă a muzeului în spațiul public.

Editorial

Proiectele propuse în cadrul programului urmăresc diversificarea și creșterea valorii cultural-științifice a planului editorial al muzeului.

Promovare, branding, marketing, relații publice și comunicare

Activitatea de relații publice și promovare trebuie să contribuie într-o mai mare măsură la îndeplinirea obiectivelor Muzeului de Artă Brașov. Considerăm că este necesară profesionalizarea activității de promovare și relații publice și conceperea unor modalități alternative de a face cunoscută activitatea muzeului în comunitatea locală. Se impune transformarea website-ului într-un portal web 25

care să prezinte în mod extins patrimoniul muzeal, să ofere suport educațional școlilor și profesorilor și noi funcționalități prin care să pună la dispoziția publicului formulare online ușoare și rapide pentru contact, programare activități educative și ghidaje și comutarea afișării în principalele limbi de circulație internațională.

Muzeul de Artă Brașov este un furnizor de servicii culturale al căror principal beneficiar îl constituie comunitatea locală. Atingerea obiectivelor stabilite prin misiunea sa este imposibilă în absența cunoașterii activităților muzeului de către locuitorii orașului și județului Brașov. îmbunătățirea promovării ofertei muzeale poate contribui la o mai mare participare a brașovenilor la activitățile muzeului. Din acest motiv, inițierea unei strategii de promovare și relații publice mai dinamice și atractive trebuie să constituie o prioritate permanentă a managementului. Se impune organizarea unei expoziții fotodocumentare de promovare a muzeului în localitățile județului Brașov și în centrele comerciale și cartierele Brașovului, precum și a unor evenimente neconvenționale de promovare a muzeului.

Totodată, turiștilor care vizitează Brașovul trebuie să li se pună la dispoziție informații cu privire la muzeu într-un mod facil. în acest scop este necesară încheierea unor convenții cu hotelurile și pensiunile din municipiul Brașov din zona centrală a orașului în vederea amplasării unor materiale informative referitoare la muzeu (flyere bilingve dedicate fiecărei locații) în holul de intrare și recepție al acestora care să ofere într-un mod atractiv informații cu privire la expoziția permanentă a muzeului, programul de vizitare, prețul biletelor, locația muzeului și modul în care turiștii pot ajunge de la hotel/ pensiune la muzeu. Totodată, flyere de prezentare a muzeului vor fi amplasate la recepțiile celorlalte muzee din Brașov și altor obiective turistice majore. De asemenea, se impune încheierea unor parteneriate cu agenții de voiaj care organizează tururi la Brașov în vederea identificării posibilităților de includere a muzeului în circuitul de vizitare.

Proiectele propuse în cadrul programului își propun dinamizarea prezenței în spațiul public a muzeului, o mai bună informare a publicului local și a turiștilor cu privire la activitatea muzeului și creșterea atractivității muzeului în rândul publicului.

Asigurarea resurselor financiare

Proiectele din cadrul programului vizează asigurarea resurselor finaciare necesare implementării proiectelor din cadrul programelor propuse și buna gestionare a bugetului. înregistrarea muzeului în SEAP/ SICAP și efectuarea achizițiilor publice în acord cu legislația referitoare la SEAP/ SICAP.

Investiții și reparații capitale

Proiectele din cadrul programului își propun modernizarea spațiilor muzeale pentru îndeplinirea unor standarde muzeografice ridicate.

Dezvoltarea resurselor umane

Proiectele din cadrul programului propun desfășurarea activității de resurse umane într-un mod planificat și eficient.

Dezvoltarea sistemului de control managerial

Programul urmărește perfecționarea unei componente integrante a managementului instituției, vizând toate nivelurile de conducere și toate activitățile, în vederea asigurării funcționării eficiente a muzeului, utilizarea informațiilor într-un mod corect și eficient și în conformitate cu legile și regulamentele interne.

Dezvoltarea relațiilor intermuzeale la nivel național și internațional

Programul vizează să facă cunoscut muzeul și patrimoniul de artă brașoveană în plan național și internațional, stimularea bunelor practici muzeale, precum și dezvoltarea ofertei muzeului.

E.7. Proiectele din cadrul programelor

Nr. crt.

Program

Nr. proiecte propuse în cadrul programului

Proiecte propuse

Buget program

1.

Cercetarea și evidența științifică a patrimoniului muzeal

3

definitivare evidență științifică computerizată patrimoniu muzeal - definitivare fototecă digitală

patrimoniu muzeal repertoriere patrimoniu muzeal

4000 lei

2.

Conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal

4

completare dotări monitorizare și menținere microclimat și laborator de restaurare

plan multianual de restaurare software bază de date fișe conservare

software bază de date fișe restaurare

12000 lei

<

3.

îmbogățirea patrimoniului muzeal

2

- concepere și implementare strategie îmbogățire patrimoniu muzeal expoziții temporare colecții particulare din județul Brașov

55000 lei

4.

Educație muzeală și dezvoltarea publicului

5

ateliere tematice inițiere în artă și creativitate organizate în expozițiile temporare

„Duminica în familie la muzeu” „Artvacanța”

lecții tematice susținute de

15000 lei

profesori la muzeu lecții de artă și patrimoniu susținute de personalul muzeului în școlile din Brașov și împrejurimi

5.

Valorificarea patrimoniului muzeal

3

expoziții temporare de prezentare patrimoniu muzeal

- modernizare expoziție permanentă expoziții virtuale patrimoniu muzeal

150000 lei

6.

Manifestări culturale

7

expoziții temporare dedicate unor colecții de artă valoroase din țară și străinătate conferințele muzeului de artă simpozion științific de istoria artei expoziție fotodocumentară patrimoniu muzeal itinerată în județul Brașov expoziție fotodocumentară „Muzeul de artă vine la tine!” concerte și recitaluri muzicale bienală de artă contemporană

65000 lei

7.

Editorial

6

publicare ghid muzeu pentru copii publicare ghid extins muzeu publicare repertorii patrimoniu muzeal

editare colecție de carte științifică „Ars Coronensis”

editare anuar muzeu

editare cataloage expoziții temporare

45000 lei

8.

Promovare, branding, marketing, relații publice și comunicare

8

strategie promovare, relații publice și marketing

transformare website în portal web cu noi funcționalități îmbunătățire afișaj public muzeu promovare muzeu în hoteluri și pensiuni din Brașov parteneriate agenții de voiaj linie de produse suvenir sondaj sociologic profesionist oferte bilete promoționale și tichete de fidelitate

24000 lei

9.

Asigurarea resurselor financiare

3

campanie de fundraising depunere proiecte cu finanțare nerambursabilă guvernamentală /   |

europeană / internațională buna organizare, gestionare și fundamentare a bugetului

10.

Investiții și reparații capitale

2

 • -  îmbunățire izolație depozite bunuri culturale și laborator de restaurare și reparații acoperiș

 • -  îmbunătățire spații expoziționale

150000 lei

11.

Dezvoltarea resurselor umane

2

concepere program multianual de perfecționare profesională suplimentare personal responsabil cu valorificarea patrimoniului muzeal, promovare, coordonare program educativ și implementare proiecte cu finanțări nerambursabile

45000 lei

12.

Dezvoltarea sistemului de control managerial

4

completare sistem de proceduri operaționale implementarea instituției delegării atribuțiilor elaborare Cod de conduită etică și profesională a personalului muzeal asigurare de consultanță j urid ică management

30000 lei |

13.

Dezvoltarea relațiilor intermuzeale la nivel național si internațional

♦                 »                           9

4

itinerare expoziții patrimoniu muzeal în țară și străinătate promovare ofertei muzeului în plan național și internațional aderare ICOM

stabilire parteneriate cu muzee din țară și străinătate

5200 lei

E.8. Alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de management

Participarea anuală la evenimente de profil: Noaptea Europeană a Muzeelor și Noaptea Albă a Galeriilor. Colaborarea cu Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea Națională de Arte București și Facultatea de Istorie și Patrimoniu „Nicolae Lupu” Sibiu pentru asigurarea practicii studenților de la catedrele de profil. Participarea la Târgul Internațional de Carte și Muzică și la festivalurile„Strada Dell’Arte”, „Festivalul de artă și tradiții”, „C’Art Fest - Festivalul Internațional de Artă Cristian”, precum și la alte evenimente de profil desfășurate în plan local. Participarea la standul județului Brașov din cadrul Târgurilor de Turism ale Transilvaniei și Târgurilor de Turism ale României. Participarea la târguri muzeale internaționale.

 • F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse

 • F.l. Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe perioada managementului

Mii lei

Nr. crt.

Categorii

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Anul 2022

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

TOTAL VENITURI, din care 1 .a. venituri proprii, din care l.a.l. venituri din activitatea

1409,57

1527

1584

1535

de bază

8,5

10

11

12

l.a.2. surse atrase

-

5

5

10

l.a.3. alte venituri proprii

-

-

-

2

l.b. subvenții/alocații

1401,07

1512

1568

1511

1 .c. alte venituri

- '

-

-

-

2.

TOTAL CHELTUIELI, din

care

1409,57

1527

1584

1535

2.a. Cheltuieli de personal, din

care

1038,32

1090

1095

1095

2.a.l. Cheltuieli cu salariile

1006,57

1055

1060

1060

2.a.2. Alte cheltuieli de personal

2.b. Cheltuieli cu bunuri și

31,75

35

35

35

servicii, din care

2.b. 1. Cheltuieli pentru

340,25

387

389

390

proiecte

2.b.2. Cheltuieli cu

9

9

15

colaboratorii

2.b.3. Cheltuieli pentru

-

-

-

-

reparații curente

24,05

22

20

15

2.b.4. Cheltuieli de întreținere

106

106

110

110

2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

210,20

250

250

250

2.c. Cheltuieli de capital

31

50

100

50

 • F.2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului: 27000

 • F.2.1. La sediu: 24000

 • F.2.2. în afara sediului: 3000

 • F.3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată

  Nr. crt.

  Program

  Scurtă descriere a programului

  Nr. proiecte în cadrul programului

  Denumirea proiectului

  Buget prevăzut pe programă

  Primul an de management

  1

  Cercetarea și evidența științifică a patrimoniului muzeal

  Proiectele din cadrul programului vor fi orientate către definitivarea evidenței științifice computerizate a patrimoniului muzeal și prezentarea publică a rezultatelor, astfel încât acestea să se afle la dispoziția publicului larg și a cercetătorilor din domeniul istoriei artei și a artelor plastice.

  3

  definitivare fototecă digitală patrimoniu muzeal

  4000

  2.

  Conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal

  Proiectele din cadrul programului vor urmări ca activitățile de conservare și restaurare să corespundă cerințelor Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate și standardelor ICOM.

  4

  întocmire plan multianual de restaurare

  -

  3

  Manifestări culturale

  Proiectele propuse în cadrul programului urmăresc diversificarea și creșterea atractivității ofertei culturale a muzeului, dar și o prezență mai activă a muzeului în spațiul public

  7

  expoziție fotodocumentară „Muzeul de artă vine la tine!

  15000 lei

  4.

  îmbogățirea patrimoniului muzeal

  Proiectele desfășurate în cadrul programului urmăresc îmbogățirea patrimoniului muzeal în mod constant prin conturarea unei strategii coerente.

  2

  concepere strategie îmbogățire patrimoniu muzeal

  -

  5.

  Educație muzeală și dezvoltarea publicului

  Proiectele din cadrul programului propun extinderea programului educativ al muzeului prin noi activități educative modeme și interactive și atragerea unor noi categorii de public.

  5

  ateliere tematice inițiere în artă și creativitate în expozițiile temporare

  4000

  6.

  Dezvoltarea sistemului de control managerial

  Programul urmărește perfecționarea unei componente integrante a managementului instituției, vizând toate nivelurile de conducere și toate activitățile, în vederea asigurării funcționării eficiente a muzeului, utilizarea informațiilor într-un mod corect și eficient și în conformitate cu legile și regulamentele interne.

  4

  -completare sistem de proceduri operaționale

  -implementarea instituției delegării atribuțiilor

  -

  7.

  Dezvoltarea resurselor umane

  ’roiectele din cadrul programului propun desfășurarea activității de resurse umane într-un mod planificat și eficient.

  2

  -concepere program multianual de perfecționare profesională

  -

  8.

  Promovare, branding, marketing, relați publice și comunicare

  Proiectele propuse în cadrul programului își propun dinamizarea prezenței în spațiul public a muzeului, o mai bună informare a publicului local și a turiștilor cu privire la activitatea muzeului și creșterea atractivității muzeului în rândul publicului.

  8

  -concepere și implementare strategie promovare, relații publice și marketing -transformare website în portal web cu noi funcționalități

  4000 lei

  Al doilea an de management

  1

  Cercetarea și evidența științifică a patrimoniului muzeal

  Proiectele din cadrul programului vor fi orientate către definitivarea evidenței științifice computerizate a patrimoniului muzeal și prezentarea publică a rezultatelor, astfel încât acestea să se afle la dispoziția publicului larg și a cercetătorilor din domeniul istoriei artei și a artelor plastice.

  3

  -definitivare evidență științifică computerizată patrimoniu muzeal

  -repertoriere patrimoniu muzeal

  -

  1'

  2.

  Conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal

  Proiectele din cadrul programului vor urmări ca activitățile de conservare și restaurare să corespundă cerințelor Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate și standardelor ICOM

  4

  -software bază de date fișe conservare

  -software bază de date fișe restaurare

  4000 lei

  3.

  Dezvoltarea relațiilor intermuzeale Ia nivel național și internațional

  Programul vizează să facă cunoscut muzeul și patrimoniul de artă brașoveană în plan național și internațional, stimularea bunelor practici muzeale, precum și dezvoltarea ofertei muzeului.

  4

  -promovare ofertei muzeului în plan național și internațional -aderare ICOM

  4000 lei

  4.

  îmbogățirea patrimoniului muzeal

  Proiectele desfășurate în cadrul programului urmăresc îmbogățirea patrimoniului muzeal în mod constant prin conturarea unei strategii coerente.

  2

  -expoziții temporare colecții particulare din județul Brașov - implementare strategie îmbogățire patrimoniu muzeal

  30000 lei

  5.

  Editorial

  Proiectele propuse în cadrul programului urmăresc diversificarea și creșterea valorii cultural-științifice a planului editorial al muzeului.

  6

  -publicare ghid muzeu pentru copii

  -publicare ghid extins muzeu -editare anuar muzeu -editare cataloage expoziții temporare

  30000 lei

  6.

  Manifestări culturale

  Proiectele propuse în cadrul programului urmăresc diversificarea și creșterea atractivității ofertei culturale a muzeului, dar și o prezență mai activă a muzeului în spațiul public.

  7

  -conferința muzeului de artă -simpozion științific de istoria artei

  -expoziție temporară artă transilvană

  - bienală de artă contemporană

  30000 lei

  7.

  Dezvoltarea sistemului de control managerial

  Programul urmărește perfecționarea unei componente integrante a managementului instituției, vizând toate nivelurile de conducere și toate activitățile, în vederea asigurării funcționării eficiente a muzeului, utilizarea informațiilor într-un mod corect și eficient și în conformitate cu legile și regulamentele interne.

  4

  -elaborare Cod de conduită etică și profesională a personalului muzeal -asigurare de consultanță juridică management

  15000 lei

  8.

  Dezvoltarea resurselor umane

  ’roiectele din cadrul programului propun desfășurarea activității de resurse umane într-un mod planificat și eficient.

  2

  Suplimentare personal responsabil cu valorificarea jatrimoniului muzeal, promovare, coordonare program

  45000 lei

  educativ și implementare proiecte cu finanțări nerambursabile

  9.

  Educație muzeală și dezvoltarea publicului

  Proiectele din cadrul programului propun extinderea programului educativ al muzeului prin noi activități educative modeme și interactive și atragerea unor noi categorii de public.

  5

  „Duminica în familie la muzeu” „Artvacanța”

  5000 lei

  10.

  Promovare, branding, marketing, relații publice și comunicare

  Proiectele propuse în cadrul programului își propun dinamizarea prezenței în spațiul public a muzeului, o mai bună informare a publicului local și a turiștilor cu privire la activitatea muzeului și creșterea atractivității muzeului în rândul publicului.

  8

  -promovare muzeu în hoteluri și pensiuni din Brașov -parteneriate agenții de voiaj -linie de produse suvenir -sondaj sociologic profesionist în rândul comunității locale -oferte bilete promoționale și tichete de fidelitate

  20000 lei

  11.

  Valorificarea patrimoniului muzeal

  Proiectele propuse în cadrul programului vizează sporirea interesului pentru vizitarea expoziției permanente a muzeului și îmbunățirea experienței de vizitare prin integrarea în cadrul său a unor elemente de tehnologie modernă, interactivă, de natură să ofere informații suplimentare vizitatorilor, și expunerea periodică a unor categorii de bunuri culturale ce nu sunt sau nu pot fi incluse în expoziția permanentă.

  3

  -expoziții temporare de prezentare patrimoniu muzeal -modernizare expoziție permanentă

  100000 lei

  12.

  Dezvoltarea relațiilor intermuzeale la nivel național și internațional

  Programul vizează să facă cunoscut muzeul și patrimoniul de artă brașoveană în plan național și internațional, stimularea bunelor practici muzeale, precum și dezvoltarea ofertei muzeului.

  4

  -promovare ofertei muzeului în plan național și internațional -aderare ICOM

  2700 lei

  Al treilea an de management

  1

  Conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal

  Proiectele din cadrul programului vor urmări ca activitățile de conservare și restaurare să corespundă cerințelor Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate și standardelor 1C0M

  4

  completare dotări monitorizare și menținere microclimat și laborator de restaurare

  8000 lei

  2

  Cercetarea și evidența științifică a patrimoniului muzeal

  Proiectele din cadrul programului vor fi orientate către definitivarea evidenței științifice computerizate a patrimoniului muzeal și prezentarea publică a rezultatelor, astfel încât acestea să se afle la dispoziția publicului larg și a cercetătorilor din domeniul istoriei artei și a artelor plastice.

  3

  -repertoriere patrimoniu muzeal

  -

  3

  Manifestări culturale

  Proiectele propuse în cadrul programului urmăresc diversificarea și creșterea atractivității ofertei culturale a muzeului, dar și o prezență mai activă a muzeului în spațiul public.

  6

  -conferința muzeului de artă -simpozion științific de istoria artei

  20000 lei

  4.

  Educație muzeală și dezvoltarea jublicului

  Proiectele din cadrul programului propun extinderea programului educativ al muzeului prin noi activități educative moderne și interactive și atragerea unor noi categorii de public.

  5

  „Duminica în familie la muzeu” „Artvacanța”

  -lecții tematice susținute de profesori la muzeu

  -lecții de artă și patrimoniu susținute de personalul muzeului în școlile din Brașov și împrejurimi

  6000 lei

  5.

  Dezvoltarea sistemului de control managerial

  Programul urmărește perfecționarea unei componente integrante a managementului instituției, vizând toate nivelurile de conducere și toate activitățile, în vederea asigurării funcționării eficiente a muzeului, utilizarea informațiilor într-un mod corect și eficient și în conformitate cu legile și regulamentele interne.

  4

  -asigurare de consultanță juridică management

  15000 lei

  6.

  Valorificarea patrimoniului muzeal

  Proiectele propuse în cadrul programului vizează sporirea interesului pentru vizitarea expoziției permanente a muzeului și îmbunățirea experienței de vizitare prin integrarea în cadrul său a unor elemente de tehnologie modernă, interactivă, de natură să ofere informații suplimentare vizitatorilor, și expunerea periodică a unor categorii de bunuri culturale ce nu sunt sau nu pot fi incluse în expoziția permanentă.

  3

  -expoziții virtuale patrimoniu muzeal

  50000 lei

  7-

  Investiții și reparații capitale

  Proiectele din cadrul programului își propun modernizarea spațiilor muzeale pentru îndeplinirea unor standarde muzeografice ridicate.

  2

  -îmbunățire izolație depozite bunuri culturale și laborator de restaurare și reparații acoperiș

  150000 lei

  8.

  Editorial

  Proiectele propuse în cadrul programului urmăresc diversificarea și creșterea valorii cultural-științifice a planului editorial al muzeului.

  6

  -editare anuar muzeu -editare cataloage expoziții temporare

  15000 lei

  9.

  îmbogățirea patrimoniului muzeal

  Proiectele desfășurate în cadrul programului urmăresc îmbogățirea patrimoniului muzeal în mod constant prin conturarea unei strategii coerente.

  2

  -implementare strategie îmbogățire patrimoniu muzeal

  25000 lei

  10.

  Dezvoltarea relațiilor intermuzeale la nivel național și internațional

  Programul vizează să facă cunoscut muzeul și satrimoniul de artă brașoveană în plan național și internațional, stimularea bunelor practici muzeale, jrecum și dezvoltarea ofertei muzeului.

  4

  -promovare ofertei muzeului în plan național și internațional -aderare ICOM

  2700 lei

Bugetul alocat pentru programul minimal.

A.l. Instituții, organizații, grupuri informate (analiza factorilor interesați) care se adresează aceleiași comunități

Muzeul de Artă Brașov funcționează ca instituție publică de cultură, având personalitate juridică proprie, în subordinea Consiliului Județean Brașov, în conformitate cu Legea muzeelor și a colecțiilor publice fiind clasificat drept muzeu de importanță județeană. Alături de Muzeul de Artă Brașov, în municipiul Brașov funcționează mai multe instituții muzeale (Muzeul Județean de Istorie, Muzeul de Etnografie, Muzeul „Casa Mureșenilor”, Muzeul „Prima Școală Românescă”, Muzeul din Casa Junilor) și culturale (Centrul Multicultural al Universității „Transilvania”, Teatrul Dramatic „Sică Alexandrescu”, Opera Brașov, Filarmonica „Gheorghe Dima”, Teatrul de păpuși „Arlechino”, Centrul Cultural „Reduta”). Muzeul de Artă Brașov este singura instituție muzeală cu acest profil. în municipiul Brașov funcționează o serie de galerii de artă private: „Europe” - galeria U.A.P. Brașov, „Kron-Art”, „Transilvania”, „Hora”, „OraO” și hub-ul cultural-creativ „Visssual”. Oferta acestor galerii poate fi considerată ca fiind complementară celei a Muzeului de Artă Brașov, care prin expozițiile temporare de anvergură organizate în ultimii ani s-a afirmat ca principalul promotor al patrimoniului de artă plastică și al artei contemporane în Brașov. Expoziții temporare interactive și un spațiu de manifestare a creativității și educație informală oferă „Muzeul Pedagogic”. Alături de muzeu, în domeniul artei contemporane au desfășurat programe Centrul Multicultural al Universității „Transilvania” și Centrul Cultural „Reduta”. în comunitatea creativă din Brașov s-au remarcat prin activitatea lor asociațiile Kunstadt și Laborazon.

A.2. Analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări)

Pentru înțelegerea contextului intern și extern, a evoluțiilor care influențează activitatea muzeului, este necesar ca periodic să se realizeze analize SWOT. în urma acestora se pot contura strategii de dezvoltare adecvate îndeplinirii misiunii muzeului.

MEDIUL INTERN

Puncte Tari

-Valoarea deosebită și diversitatea patrimoniului muzeal alcătuit din bunuri culturale de valoare națională, dar și bunuri culturale reprezentative pentru arta din regiune, arta brașoveană și arta universală (artă decorativă);

- Expoziția permanentă reunește o selecție valoroasă, reprezentativă pentru arta națională, regională și brașoveană, recomandată de ghidurile de călătorie internaționale;

 • - Spațiile generoase disponibile pentru expoziții temporare;

 • - Muzeul de Artă Brașov este capabil să organizeze expoziții de artă de valoare națională și expoziții internaționale de artă;

 • - Experiență în organizarea de expoziții temporare și evenimente prin care a valorificat atât patrimoniul propriu, dar și colecții de artă valoroase din țară și străinătate;

 • - Itinerarea unor expoziții de patrimoniu la nivel internațional și național;

 • - Website modem, actualizat permanent, și o prezență activă pe rețelele sociale din mediul Online.

Puncte Slabe

 • - Lipsa unui sediu care să aparțină Consiliului Județean Brașov, ceea ce face imposibile investițiile de anvergură necesare întreținerii și modernizării spațiilor muzeale și nu oferă o perspectivă sigură de dezvoltare a instituției pe termen mediu și lung;

 • - Amplasarea într-o zonă mai puțin frecventată de turiști;

 • - Personal de specialitate calificat în număr insuficient și suprasolicitat;

 • - Caracterul învechit al modului de expunere și iluminatul neadecvat din expoziția permanentă;

 • - Insuficienta prezență a muzeului în comunitatea creativă locală și în sfera artei contemporane;

 • - Materiale de promovare insuficient de atractive și prezentare Online redusă în limbi de circulație internațională;

 • - Experiența redusă a personalului muzeului în gestionarea unor proiecte cu finanțare nerambursabilă;

 • - Cunoașterea insuficientă a publicului și a așteptărilor sale cu privire la oferta muzeului;

 • - Promovarea insuficientă a muzeului în comunitatea locală și în rândul turiștilor.

MEDIUL EXTERN

Oportunități

 • - Numărul mare de turiști români și străini care vizitează Brașovul;

 • - Nivelul de interes relativ ridicat al publicului față de muzee la nivelul orașului Brașov și al zonei metropolitane;

 • - Interesul profesorilor și al elevilor din instituțiile de învățământ din Brașov și zona metropolitană pentru participarea la activitățile educative organizate de muzeu;

 • - Existența unor programe naționale și europene pentru cercetarea, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural mobil;

 • - Existența unor programe guvernamentale și europene de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale;

 • - Colaborarea cu organizații neguvemamentale la implementarea unor proiecte culturale.

Amenințări

 • - Riscul pierderii posibilității de a funcționa în clădirea de pe B-dul. Eroilor nr. 21 anterior existenței unei alternative certe pentru sediul muzeului;

 • - Nivelul relativ redus de dezvoltare al mediului artistic din Brașov;

 • - Concurența în continuă creștere din cadrul programelor de finanțare a proiectelor culturale și educaționale;

 • - Semnalizarea deficitară a muzeului în spațiul public;

 • - Lipsa unor studii de consum cultural actuale/ recente la nivel local care să permită o corectă fundamentare a ofertei muzeului.

Concluzii

Analiza SWOT evidențiază persistența unor tendințe active în mediul extern în ultimii ani, dar și cu o durată mai lungă, și existența unei amenințări externe de natură să afecteze grav funcționarea muzeului. Analiza mediului intern și extern al Muzeului de Artă Brașov evidențiază câteva din oportunitățile și amenințările cu care se confruntă muzeul, care pot fi grupate pe mai multe direcții: Valoarea deosebită a patrimoniului muzeal și poziția unică pe piața culturală a orașului;

Incertitudinea funcționării în viitor a muzeului în actualul sediu și a disponibilității previzibile a unui alt sediu potrivit destinației;

Degradarea continuă a sediului muzeului și imposibilitatea efectuării unor investiții de anvergură care să permită îmbunățirea semnificativă a condițiilor de vizitare;

Insuficiența personalului calificat pentru promovarea muzeului și derularea unor proiecte cu finanțare nerambursabilă;

Oferta muzeului este inadecvată celor mai noi tendințe ale comunității în care își desfășoară activitatea;

Prezența publică este redusă, ceea ce face ca imaginea muzeului să fie insuficient conturată în cadrul comunității locale;

în urma analizei SWOT rezultă că este necesară dezvoltarea în continuare a ofertei muzeului, o prezență publică a muzeului mai dinamică și mai atractivă, întărirea rolului patrimoniului în activitățile destinate publicului și sporirea personalului de specialitate responsabil cu valorificarea patrimoniului, promovare, derulare proiecte cu finanțare nerambursabilă și cu rol activ în restaurarea patrimoniului.

A.3. Analiza imaginii existente a instituției și propuneri pentru îmbunătățirea acesteia

Muzeul de Artă Brașov este, în conformitate cu Legea muzeelor și colecțiilor publice, un muzeu de importanță județeană, dispunând de un patrimoniu reprezentantiv pentru arta națională, regională și brașoveană. Este singurul muzeu de artă din municipiul și județul Brașov. Imaginea muzeului nu a fost 4

suficient de dinamică și prezentă în spațiul public, multe din activitățile sale rămânând puțin cunoscute publicului local. Oferta muzeului este insuficient diversificată și corelată cu așteptările publicului, fiind perceput ca un spațiu cultural puțin atractiv și lipsit de dinamism. Lipsa unei strategii de branding și marketing a întărit această percepție publică.

în perioada de management 2019-2022 este necesar ca activitățile muzeului să fie orientate mai mult spre nevoile publicului și muzeul să devină o prezență publică dinamică, atractivă și neconvențională. în acest scop este necesară conceperea și promovarea unei strategii de creare a unui brand dinamic și atractiv, în care valorile de patrimoniu să se îmbine cu un profil modem și actual.

A.4. Propuneri pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari (studii de consuni, cercetări, alte surse de informare)

Cunoașterea publicului vizitator constituie o condiție esențială pentru formularea și atingerea obiectivelor unei instituții muzeale. Studiul de Consum și practici culturale în rândul populației municipiului și zonei metropolitane Brașov realizat în anul 2015 de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală a arătat că la Brașov există un interes destul de ridicat față de muzee în raport cu alte zone, 23,9% dintre respondenți declarând că în ultimele 12 luni au fost între o dată și trei ori la muzeu, muzeele de artă fiind preferate pentru vizitare (50,4%). Având în vedere acest fapt, oferta muzeului trebuie să fie proiectată astfel încât să păstreze publicul fidel și să atragă unul nou.

Considerăm că o mai bună cunoaștere a beneficiarilor serviciilor muzeului și a așteptărilor lor față de oferta muzeului se poate realiza numai prin efectuarea unui sondaj sociologic profesionist în rândul comunității locale (Brașov și zona metropolitană) realizat în colaborare cu Facultatea de Sociologie și Comunicare a Universității „Transilvania” Brașov, în vederea stabilirii profilului sociologic detaliat al potențialilor vizitatori și al așteptărilor acestora cu privire la oferta muzeului. Organizarea unor focus-grupuri care să permită testarea inițiativelor și strategiilor culturale ale muzeului ar fi de natură să contribuie la cunoașterea și înțelegerea așteptărilor publicului cu privire la muzeu. Prin studiile și sondajul propuse trebuie să se obțină: profilul vizitatorilor, stabilirea frecvenței de vizitare și a motivațiilor care stimulează revenirea vizitatorilor, înțelegerea intereselor vizitatorilor și stabilirea coordonatelor imaginii muzeului în rândul publicului brașovean. în vederea creșterii calității managementului și a serviciilor oferite vizitatorilor vom aplica un chestionar privind satisfacția vizitatorilor.

A.5. Grupurile-țintă ale activităților instituției pe termen scurt/mediu

Oferta muzeului se adreseză comunității locale, dar și turiștilor care vizitează Brașovul. Principalul grup-țintă al serviciilor culturale oferite de muzeu îl constituie publicul urban, activ, cu un grad mediu sau superior de educație.

în următoarea perioadă de management, categoriile principale de public ce trebuie incluse printre beneficiarii serviciilor muzeului sunt:

- cadrele didactice și elevii;

 • - familiile cu copii - publicul muzeelor dezvoltându-se în timp, începând de la vârste fragede;

 • - adulții și persoanele de vârsta a treia (în concordanță cu dezideratele educației permanente și ale învățării pe tot parcursul vieții);

 • - persoanele cu dizabilități;

 • - publicul activ preponderent în mediul Online.

Pe termen mediu și lung, prioritară este sporirea atractivității și o prezență mai extinsă a muzeului în mediul online, acest fapt creând premisele atragerii publicului spre muzeu.

A. 6. Profilul beneficiarului actual

De serviciile culturale oferite de muzeu beneficiază, alături de comunitatea locală, turiștii care vizitează orașul Brașov. în perioada 2012-2016 turiștii din România au reprezentat cca. 30-38 % din totalul vizitatorilor, iar turiștii proveniți din străinătate cca. 13-23 %. Principalii beneficiari ai ofertei muzeului aparțin populației active (adulți 28-36% în 2014-2017, elevi, studenți 35-55% în 2014-2017).

Beneficiarul actual al ofertei muzeului este publicul urban tânăr sau matur, activ, având un nivel de educație ridicat, atât în cazul comunității locale, cât și în cel al turiștilor. Barometrul de Consum Cultural realizat la nivel național de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală pentru anul 2018 confirmă că vizitatorul obișnuit al muzeelor este tânăr sau matur, activ, având un nivel de educație ridicat.

 • B.  Analiza activității instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia

B.l. Analiza programelor și a proiectelor instituției

în vederea îndeplinirii misiunii sale, Muzeul de Artă Brașov desfășoară următoarele activități specifice: îmbogățirea patrimoniului muzeal prin achiziții și donații; conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal; cercetarea și evidența științifică a patrimoniului muzeal, valorificarea patrimoniului muzeal de artă brașoveană, regională și națională pentru educarea și delectarea publicului prin intermediul expozițiilor permanente și a expozițiilor temporare, educația pentru artă și patrimoniu prin desfășurarea unui program de activități educative specifice.

în perioada 2006-2018 Muzeul de Artă Brașov a achiziționat un număr redus de bunuri culturale (1 - 2006, 1 - 2017). în această perioadă au intrat în patrimoniul muzeal bunuri culturale aproape exclusiv prin donații sau transferuri. Astfel, o componentă fundamentală a funcțiilor muzeului, constituirea patrimoniului muzeal, nu a beneficiat de o dezvoltare suficientă. Pentru suplimentarea acestui deficit este necesară conturarea unei strategii coerente de achiziții muzeale, orientată cu precădere spre achiziția unor bunuri culturale reprezentative pentru patrimoniul de artă brașoveană. în acest scop este necesară informarea permanentă a publicului cu privire la bunurile culturale care constituie o prioritate de achiziție pentru muzeu prin publicitate în mass-media și pe internet. Totodată, muzeul trebuie să dezvolte o relație specială cu colecționarii de artă locali, oferind beneficii de imagine consistente celor dispuși să ofere donații. Se impune informarea din timp a ordonatorului principal de credite cu privire la ofertele de achiziții de bunuri culturale și o temeinică fundamentare și argumentare a acestora.

Patrimoniul Muzeului de Artă Brașov cuprinde la începutul anului 2019 un număr de 4335 poziții de inventar atribuite unui număr de 4624 bunuri culturale mobile cu semnificație artistică (pictură de șevalet, grafică, sculptură, artă decorativă, tapiserie, covoare orientale). Evidența științifică computerizată a patrimoniului muzeal se realizează din anul 2002 prin intermediul programului DOCPAT, aplicație Acces 2000. Până la începutul anului 2019 au fost întocmite un număr de 3226 de fișe analitice de evidență pentru bunurile culturale din patrimoniul muzeal, evidența computerizată a patrimoniului muzeal fiind realizată în proporție de cca. 75%. Este necesară definitivarea evidenței științifice computerizate a patrimoniului muzeal în cel mai scurt timp posibil și unificarea bazelor de date cuprinzând fișele de evidență științifică a patrimoniului muzeal. Gestiunea computerizată a patrimoniului muzeal este asigurată prin intermediul aplicațiilor sofware PAT și MuzArt, software-uri adaptate nevoilor activității desfășurate, care permit consultarea rapidă a datelor gestiunii și generarea de rapoarte specifice. A fost întocmit registrul topografic al patrimoniului muzeal. Au fost reinscripționate unitar numerele de inventar pe verso-ul lucrărilor de grafică conform Regulilor de înscriere a numărului de inventar pe bunurile culturale din patrimoniul muzeal. Fototeca digitală a muzeului cuprinde imaginile a aproximativ 90 % din bunurile culturale aflate în patrimoniul muzeului. Este necesară definitivarea fototecii digitale a patrimoniului muzeal în cel mai scurt timp posibil. In continuarea proiectelor aflate în derulare se impune clarificarea evidenței patrimoniului muzeal pentru pozițiile de inventar sub care figurează mai multe bunuri culturale distincte prin atribuirea unor numere de inventar fracționate fiecărui bun cultural, radierea din evidența patrimoniului muzeal a bunurilor culturale distruse și corectarea periodică a eventualelor inadvertențe constatate în datele de identificare ale bunurilor culturale înscrise în registrele pentru evidența analitică a bunurilor culturale. Registrele pentru evidența analitică a bunurilor culturale sunt păstrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare într-un seif ignifug, fiind consultate în mod curent numai prin intermediul unor copii digitale. în acest fel se garantează integritatea și siguranța acestor documente oficiale obligatorii, cu caracter permanent, fundamentale pentru evidența patrimoniului muzeal. Evidența patrimoniului muzeal se prezintă la un nivel satisfăcător, fiind necesară doar finalizarea programelor aflate în derulare.

în conformitate cu planurile de cercetare multianuală în perioada 2005-2018 specialiștii muzeului au publicat în reviste științifice de specialitate („Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Historia Artium”, „Brukenthal Acta Musei”, „Țara Bârsei”, „Marisia”, „Acta Terrae Fogarasiensis”, „Drobeta”) 16 studii științifice privitoare la istoria artei brașovene și bunuri culturale reprezentative din patrimoniul muzeal și 5 studii științifice privitoare la restaurarea unor bunuri culturale din patrimoniul muzeal și județean.

Cu prilejul organizării expozițiilor temporare în perioada 2008-2018 a fost desfășurat un amplu program editorial, fiind editate 28 de cataloage de expoziție, unele bilingve sau trilingve, dedicate cu precădere unor momente și teme semnificative pentru evoluția centrului artistic brașovean în perioada secolelor XVIII-XX sau unor artiști brașoveni reprezentativi, dar și unor artiști contemporani, dintre care amintim: „Hans Eder. Expoziție retrospectivă - 125 de ani de la naștere” (2008), „Artiști brașoveni uitați 1700-1950” (2008), „Mattis-Teutsch, artist al Avangardei” (2009), „Arthur Coulin” (2009), „Brașovul în imagini. Artă și document” (2010), „Elena Popea, catalogul expoziției retrospective” (2010), „Arta sub comunism. Arta oficială a regimului comunist în colecția Muzeului de Artă Brașov (1945-1989)” (2011), „Arta germană din Transilvania în colecția Muzeului de Artă Brașov / Deutsche Kunst aus Siebenburgen im Bestand des Kunstmuseums Kronstadt” (2011), „Brașovul și Țara Bârsei în Arta Românească” (2012), „Expoziția retrospectivă Karl Hiibner (1902-1981)” (2012), „Școala de la Poiana Mărului” (2013), „Portretele patriciatului săsesc din Brașov. Un capitol de artă transilvăneană / Bildnisse săchsischer Patrizier aus Kronstadt. Ein Kapitel siebenburgischer Kunst” (2013), „Școala de la Poiana Mărului” (2013), „Expoziția retrospectivă Friedrich Miess / Retrospektive Friedrich Miess (1854-1935)” (2014), „Artă și istorie în colecția Muzeului de Artă Brașov” (2014), „Arta Brașoveană Postbelică 1945-1989. Repere din colecția Muzeului de Artă Brașov” (2015), „Expoziția retrospectivă Gustav Kollâr (1879-1970)” (2015), „Expoziția retrospectivă Valeriu Maximilian 1895-1945” (2016), „Arta brașoveană interbelică” (2016), „Un secol de artă brașoveană 1815-1918” (2018). Unele dintre aceste cataloage de expoziție au beneficiat de contribuțiile unor istorici de artă reputați, oferind o informație științifică solidă și cuprinzătoare cu privire la evoluția artei brașovene, a centrului artistic brașovean și artiștii brașoveni reprezentativi. Prin includerea permanentă a unui mare număr de bunuri culturale din patrimoniul muzeului în expozițiile organizate s-a realizat cercetarea și valorificarea științifică treptată a unui important segment din patrimoniul muzeal. De asemenea, în anul 2013 a fost publicat un nou ghid al expoziției permanente a muzeului, „Muzeul de Artă Brașov. Galeria Națională” disponibil și în limba engleză. în privința cercetării științifice a patrimoniului muzeal se impune stabilirea unui plan pentru repertorierea sistematică a patrimoniului muzeal. Inițierea unor simpozioane științifice anuale pe teme de istoria artei și publicarea unui anuar științific care să reunească studiile prezentate ar fi de natură să dinamizeze activitatea de cercetare științifică și să ofere o vizibilitate mult mai bună contribuțiilor științifice ale personalului muzeal.

în perioada 2008-2018 s-au efectuat intervenții de restaurare și conservare activă pentru 37 bunuri culturale din patrimoniul muzeal. Laboratorul de restaurare este autorizat de către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național pentru Conservare curativă și restaurare pictură ulei prin Autorizația de funcționare nr. 56 din 30.10.2012. Este necesară întocmirea unui plan de restaurare multianual care să identifice bunurile culturale prioritare în vederea restaurării. Au fost întocmite 2680 de fișe de conservare și 37 fișe de restaurare pentru bunurile culturale din patrimoniul muzeului. Documentația intervențiilor de restaurare a bunurilor culturale din patrimoniul muzeal este completă. Vizăm realizarea unor software-uri pentru bazele de date fișe conservare și fișe restaurare în care să fie transferată informația existentă și care să permită consultarea rapidă după criterii multiple și generarea unor rapoarte complexe. Prioritate trebuie acordată restaurării lucrărilor ce fac parte din expoziția permanentă și a lucrărilor care au un potențial ridicat de a fi incluse în viitor în expoziția permanentă.

S-a realizat monitorizarea permanentă a microclimatului din expoziția permanentă și depozitele bunuri culturale, muzeul fiind dotat cu un sistem performant de înregistrare a microclimatului și aparatura necesară menținerii microclimatului în spațiile expoziționale și depozite. Managementul trebuie să manifeste o preocupare permanentă pentru dotarea și buna funcționare a aparaturii necesare menținerii microclimatului în spațiile în care se păstrează bunurile culturale din patrimoniul muzeal. Activitățile de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal se desfășoară la un nivel optim fiind necesară continuarea proiectelor aflate în derulare și o preocupare permanentă pentru asigurarea aparaturii necesare restaurării și conservării patrimoniului muzeal și monitorizării spațiilor de expunere și depozitare a bunurilor culturale din patrimoniul muzeal.

în prezent Muzeul de Artă Brașov oferă publicului o singură expoziție permanentă, „Galeria Națională”, care ilustrează evoluția artei românești din secolele XIX-XX (pictură și sculptură), a picturii transilvănene din secolele XVIII-XIX și a artei brașovene de la portretele patriciatului din secolul XVIII până la artiștii contemporani. în urma deciziei conducerii muzeului, Expoziția de Artă Decorativă situată la subsolul muzeului s-a închis începând cu 1 martie 2013 din cauza neîndeplinirii cerințelor minimale pentru respectarea normelor de conservare și asigurarea securității bunurilor culturale expuse. Se impune căutarea unor soluții pentru redeschiderea acestei expoziții permanente, patrimoniul de artă decorativă al muzeului fiind unul valoros și divers și aflat în stare bună de conservare. însă în acest scop este necesară renovarea și reamenajarea spațiului de la subsolul clădirii din B-dul. Eroilor nr. 21 în vederea asigurării securității și siguranței bunurilor culturale expuse, precum și a unui spațiu salubru și cu un microclimat stabil în conformitate cu prevederile normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale. Investițiile necesare nu se pot realiza însă, așa cum am arătat, până la reglementarea statutului funcționării muzeului pe termen mediu și lung în clădirea din Bdul. Eroilor nr. 21.

între anii 2007-2018 Muzeul de Artă Brașov a organizat un număr de 80 expoziții temporare, din care 68 la sediu și 12 itinerate (Sibiu, Timișoara, Bistrița, Cluj, Baia Mare, Veneția, Viena, Szentendre, Făgăraș, Târgu Secuiesc, Centrul Multicultural al Universității „Transilvania” Brașov). Expozițiile temporare au prezentat publicului creația unor artiști contemporani din Brașov și din alte părți ale țării, aspecte și momente semnificative ale evoluției centrului artistic brașovean („Arta Brașoveană Postbelică 1945-1989. Repere din colecția Muzeului de Artă Brașov ”, „Arta Brașoveană Interbelică”, „Un secol de artă brașoveană. 1815-1918”) și colecții de artă valoroase ale altor muzee din țară („Theodor Pallady. Colecția Muzeului de Artă Craiova”, „Marin Sorescu. Pictorul”, „Ion Țuculescu - colecția Muzeului de Artă Craiova”, „Comori de artă din Colecția Ion Chiricuță” - Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad, „Pinacoteca Bucureștiului. Un proiect interbelic” - Muzeul Municipiului București, „Centrul Artistic Baia Mare. Fascinația reînnoirii. 1896-2017” - Muzeul Județean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”). Muzeul de Artă Brașov a conceput și a itinerat 3 expoziții, disponibile în continuare ca ofertă a muzeului pe platforma online a Rețelei Naționale a Muzeelor din România, „Expo Market - Bursa expozițiilor temporare”: „Hans Mattis-Teutsch. Sub semnul avangardei”, „Peisaje transilvănene”, „Periplu grafic transilvan”. Propunem diversificarea ofertei de expoziții itinerabile a muzeului și conceperea unei expoziții fotodocumentare pentru prezentarea patrimoniului de artă brașoveană în localitățile județului Brașov.

Este necesară reorientarea programului expozițional astfel încât să includă periodic organizarea unor expoziții temporare bazate exclusiv pe patrimoniul muzeal, pentru a prezenta treptat patrimoniul muzeal publicului în ansamblul său pe tehnici artistice, genuri și tematici diverse (portretul, peisajul, natura statică, sculptura, acuarela, gravura, desenul, tapiseria, covoarele orientale, arta decorativă). în cadrul pregătirii expozițiilor de patrimoniu se va asigura și restaurarea lucrărilor care necesită intervenții de restaurare. Expozițiile de patrimoniu trebuie să fie realizate în paralel și sub forma unor expoziții virtuale. Expozițiile de patrimoniu trebuie să fie organizate într-un mod interactiv și interdisciplinar, prin includerea unor bunuri culturale cu caracter istoric și etnografic. De asemenea, având în vedere incertitudinea privind un viitor sediu al muzeului, este important ca muzeul să realizeze o expoziție fotodocumentară pentru prezentarea patrimoniului muzeal în localitățile din județul Brașov și să stabilească parteneriate cu actori culturali din Brașov ce dispun de spații în care pot să fie organizate expoziții de patrimoniu muzeal. în acest scop ne propunem, în eventualitatea pierderii dreptului de a funcționa în clădirea de pe B-dul. Eroilor nr. 21, anterior identificării unui alt sediu, încheierea unui parteneriat cu Centrul Multicultural al Universității „Transilvania” în vederea organizării unor expoziții tematice de patrimoniu muzeal.

Totodată, se impune reflectarea mai bună a fenomenului artistic contemporan prin organizarea de expoziții de artă contemporană inovativă și expoziții aparținând unor artiști contemporani consacrați din România și străinătate. în acest scop managementul trebuie să stabilească o relație strânsă de colaborare cu câțiva curatori de succes activi în domeniul artei contemporane și să colaboreze cu organizații neguvemamentale locale active în domeniul artei. Prin intermediul unor astfel de expoziții categoriile de public tânăr și matur activ ar fi atrase într-o mai mare măsură să participe la activitățile muzeului. Propunem organizarea unei bienale de artă contemporană cu participare internațională. Expozițiile de artă contemporană vor contribui la atragerea publicului spre muzeu, prilej de a cunoaște și valorile de patrimoniu.

în varianta existenței garanției unui spațiu pentru funcționarea muzeului cu un statut lipsit de incertitudine pe termen mediu și lung, expoziția permanentă a muzeului, „Galeria Națională”, trebuie reorganizată tematic astfel încât arta brașoveană să fie prezentată în egală măsură în paralel cu marii maeștri ai artei românești (Nicolae Grigorescu, Ion Andreescu, Ștefan Luchian, Theodor Pallady, Gheorghe Petrașcu, Nicolae Tonitza etc.). Extinderea componentei dedicate artei brașovene în cadrul expoziției permanente oferă posibilitatea unei prezentări extinse a patrimoniului artistic local, Muzeul de Artă Brașov având datoria să-l popularizeze mai intens. Trebuie căutate soluții în limitele cadrului legal pentru reamenajarea și modernizarea spațiilor expoziției permanente și, în măsura în care se clarifică statutul clădirii din Bdul. Eroilor nr. 21, refacerea integrală a acestora, pentru a oferi un cadru cât mai plăcut și atractiv vizitatorilor, asigurarea unui microclimat cât mai stabil și a condițiilor optime pentru expunerea lucrărilor de artă plastică. Totodată, pentru îmbunățirea experienței de vizitare este necesară includerea unor materiale informative mai complexe în expoziția permanentă: etichete extinse și prezentări multimedia ale artiștilor reprezentativi (Mișu Popp, Hans Mattis-Teusch, Nicolae Grigorescu, Ion Andreescu, Ștefan Luchian etc.). De asemenea, pentru o experiență de vizitare mai plăcută și atractivă ne propunem includerea unor elemente de interactivitate și de tehnologie modernă în expoziția permanentă: touchscreen, QR code, virtual reality (VR) și tablouri animate. De asemenea, îmbunătățirea securității bunurilor de patrimoniu expuse trebuie să constituie o prioritate. Vizăm și crearea condițiilor pentru a face mai plăcută și atractivă vizita familiilor cu copii la muzeu. Copiii vor primi, în schimbul achitării unei taxe modice de către părinți și bunici, o planșă de colorat („colorează-ți capodopera!”) sau un puzzle (lucrări expuse), pentru a-și putea manifesta creativitatea prin joc. Expoziția permanentă a muzeului trebuie să devină disponibilă și sub forma unei expoziții virtuale, creând astfel posibilitatea accesibilizării patrimoniului muzeal și în folosul publicului din mediul Online.

Din anul 2010 Muzeul de Artă Brașov își desfășoară activitatea editorială prin editura proprie. Publicațiile muzeului sunt disponibile în format PDF pe website-ul muzeului, astfel încât informația științifică este accesibilă publicului larg și specialiștilor în domeniu. Propunem diversificarea ofertei de publicații a muzeului prin editarea ghidului muzeului pentru copii și a ghidului extins al muzeului (istoric muzeu, prezentare expoziție permanentă, prezentare de ansamblu a colecției). Repertorierea patrimoniului muzeal va fi valorificată treptat prin publicarea unei serii de repertorii a patrimoniului muzeal dedicate principalelor colecții (Mișu Popp, Nicolae Grigorescu, Hans Mattis-Teutsch, colecția de pictură, colecția de grafică, colecția de sculptură, colecția de artă decorativă, colecția de tapiserie, colecția de covoare orientale). De asemenea, propunem inițierea unei colecții de carte științifică, „Ars Coronensis”, dedicată artei brașovene, evoluției centrului artistic brașovean și unor monumente de artă și arhitectură din județul Brașov, în cadrul căreia să apară un volum anual.

Din anul 2012 muzeul are un program educativ permanent, „Muzeul copiilor”, care s-a extins și diversificat în anii 2016-2018 prin adăugarea secțiunilor „Ateliere creative” și „Literatura și arta” sau a unor secțiuni dedicate celebrării unor evenimente istorice, „Centenari Edu”. Impactul pozitiv pe care desfășurarea programului educativ l-a avut asupra vizitării muzeului (3380 participanți în 2017, 2119 participanți în 2018) impune diversificarea programului educativ prin conceperea unor activități interactive de vacanță („Artvacanța”), activități pentru persoanele cu dizabilități, realizate în colaborare cu asociațiile active în domeniu, activități în familie la muzeu, activități pentru adulți și ateliere tematice organizate în cadrul expozițiilor temporare. Având în vedere impactul pozitiv al secțiunii programului educativ, „Literatura și arta”, desfășurat ca voluntariat de studenți/ absolvenți ai Facultății de Litere a Universității „Transilvania” Brașov, se impune căutarea și cooptarea unor voluntari (artiști, studenți) pentru conceperea și desfășurarea unor noi activități educative. De asemenea, este importantă o prezență mai activă a muzeului în cadrul sistemului educațional prin conceperea și susținerea de către personalul specializat al muzeului a unor lecții de artă și patrimoniu și expoziții fotodocumentare în școlile din Brașov și împrejurimi. Totodată, vizăm stabilirea, prin consultarea cadrelor didactice, unui program de lecții tematice ce urmează să fie desfășurate la muzeu de către profesori după o instruire prealabilă de către personalul muzeal.

B.2. Concluzii

Activitatea muzeului se prezintă la un nivel satisfăcător în ceea ce privește evidența, cercetarea științifică, conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal, fiind necesară continuarea, îmbunătățirea și definitivarea unor programe și proiecte aflate în derulare. Managementul trebuie să se preocupe permanent de atingerea obiectivelor stabilite în această privință. O atenție deosebită trebuie acordată îmbogățirii patrimoniului muzeal, aflată în prezent la un nivel deficitar, astfel încât prin achiziționarea unor lucrări de valoare să se completeze patrimoniul muzeal și expoziția permanentă, oferindu-se perspectiva dezvoltării muzeului pe termen lung. în vederea îmbunătățirii modului în care muzeul își îndeplinește misiunea se impune o activitate expozițională mai dinamică și atractivă, de natură să pună în valoare mai eficient patrimoniul muzeal prin atragerea unui public numeros, diversificarea și adaptarea publicațiilor muzeului unor categorii diverse de public, de la cei mai tineri până la cei maturi, iar activitățile educative ale muzeului să fie atractive pentru toate categoriile de public. Muzeul de Artă Brașov trebuie aibă o prezență publică mult mai activă și mai consistentă, devenind un actor social important pe plan local. Misiunea muzeului, așa cum este definită în prezent, nu impune o reformulare radicală. Accentul trebuie însă să se deplaseze către o mai bună valorificare educativă și culturală a patrimoniului muzeal în beneficiul publicului. Acest fapt nu trebuie să determine neglijarea activităților de conservare-restaurare, evidență și cercetare științifică a patrimoniului muzeal, ci corelarea și echilibrarea acestor două componente majore ale misiunii muzeului. Managementul trebuie să acționeze consecvent în vederea identificării și asigurării unui sediu cu un statut clar determinat pentru muzeu.

B.2.1. Reformularea mesajului, după caz

Misiunea muzeului este definită, în acord cu Legea muzeeelor și colecțiilor publice (Legea nr. 311/2003) de Art. 5 din Regulamentul de organizare și funcționare: „Muzeul de Artă Brașov este o instituție publică de cultură, aflată în serviciul societății, fără scop lucrativ, deschisă publicului, care colecționează, conservă, cercetează, restaurează, realizează documentarea patrimoniului muzeal, comunică și expune, în scopul cunoașterii, educării, recreerii și a valorificării patrimoniului muzeal și a patrimoniului artistic local, regional și național în beneficiul publicului larg.”.

Misiunea muzeului este determinată de valorile de patrimoniu național pe care le păstrează, conservă și restaurează, fiind îndeplinită în primul rând prin intermediul expoziției permanente și a expozițiilor temporare, dar și a altor manifestări cu caracter științific, cultural și educativ menite să asigure valorificarea patrimoniului muzeal în beneficiul publicului. Creșterea calității ofertei muzeale și diversificarea serviciilor culturale va determina creșterea atractivității atât pentru publicul local, cât și pentru turiștii români și străini. în cadrul misiunii ce-i revine muzeului accentul trebuie să se deplaseze spre educarea publicului pentru artă și patrimoniu într-un mod agreabil și o prezență publică mai activă și puternică. în acest sens o contribuție importantă ar avea organizarea anual a unei conferințe pe teme de artă și patrimoniu, susținută de specialiști recunoscuți în domeniu din Brașov și alte orașe ale țării.

B.2.2. Descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii

în urma analizei strategiei de management și a rezultatelor obținute în perioada 2006-2018, se pot identifica mai multe direcții generale de acțiune pentru îndeplinirea misiunii muzeului în perioada următoare, cu mai multe abordări operaționale:

 • a) Dezvoltarea activității publice și educaționale:

Diversificarea ofertei culturale a muzeului prin organizarea de expoziții temporare atractive și organizarea unor noi manifestări culturale și științifice: recitaluri și concerte de muzică organizate în colaborare cu Filarmonica, Opera, Școala Populară de Artă și Liceul de Muzică, atunci când programul expozițional permite desfășurarea unor astfel de activități, conferința muzeului de artă, simpozion științific de istoria artei;

 • -   Colaborarea cu organizațiile neguvemamentale active în domeniul artei și culturii în vederea conceperii și desfășurării unor evenimente neconvenționale (teatru de păpuși, întâlniri cu artiștii, happening, performance etc.);

 • -   Extinderea spre noi categorii de public și diversificarea programelor educative;

Stabilirea unei relații de colaborare strânse cu cadrele didactice;

Prezența muzeului în instituțiile de învățământ din Brașov și împrejurimi prin lecții de artă și patrimoniu;

 • b) îmbunătățirea promovării și brandingului muzeului:

Crearea unui brand dinamic și atractiv;

O prezență publică dinamică și atractivă extinsă a muzelui la nivel local;

Promovarea mai eficientă a ofertei muzeului în rândul turiștilor interesați de vizitare sau sosiți la Brașov;

 • c)  îmbunătățirea valorificării, cercetării și evidenței patrimoniului muzeal: Organizarea periodic a unor expoziții temporare de prezentare patrimoniului muzeal; Asigurarea condițiilor optime de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal; Extinderea sistematică a cercetării patrimoniului muzeal și valorificarea rezultatelor prin publicații științifice;

Finalizarea și îmbunătățirea instrumentelor de evidență a patrimoniului muzeal; Conceperea și implementarea unei strategii de îmbogățirea patrimoniului muzeal;

 • d) Dezvoltarea resurselor umane

Implementarea unui program multianual de perfecționare profesională;

-' Suplimentarea personalului de specialitate calificat pentru valorificarea patrimoniului muzeal, promovare, coordonare program educativ și derulare proiecte cu finanțare nerambursabilă;

 • e)  Dezvoltarea relațiilor intermuzeale la nivel național și internațional:

Stabilirea unor parteneriate strânse și comunicarea permanentă cu muzee din țară și străinătate în vederea continuării itinerării la Brașov a unor colecții de artă valoroase;

Continuarea și diversificarea programului de itinerare a expozițiilor de patrimoniu de artă brașoveană în plan național și internațional;

O mai bună integrare a muzeului în rețelele și organizațiile profesionale naționale și internaționale;

 • C. Analiza organizării instituției și propuneri de restructurare și/sau reorganizare, după caz

C.l. Analiza reglementărilor interne ale instituției și a actelor normative incidente

Muzeul de Artă Brașov funcționează ca instituție publică de cultură, având personalitate juridică proprie, în subordinea Consiliului Județean Brașov. S-a constituit ca instituție de sine stătătoare în 1990, prin desprinderea din Muzeul Județean Brașov, în baza Deciziei nr. 227 din 11 iunie 1990 a Primăriei Județului Brașov privind înființarea unor unități muzeistice, fiind inițial în subordinea directă a Inspectoratului pentru Cultură a Județului Brașov. în 1997, prin Hotărârea Guvernului nr. 6 din 21 ianuarie 1997, Muzeul de Artă Brașov a trecut în subordinea Consiliului Județean Brașov. Din 1997 până în prezent Muzeul de Artă Brașov se află în subordinea Consiliului Județean Brașov. Funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 311/2003 a muzeelor și a colecțiilor publice și Regulamentul de organizare și funcționare aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 223 din 26 iunie 2016. Structura și modul de funcționare a Consiliului de Administrație și a Consiliului Științific este reglementată prin Regulamentul de organizare și funcționare. Atribuțiile, drepturile și îndatoririle personalului sunt stabilite prin fișele de post și Regulamentul de ordine interioară. Sistemul de proceduri operaționale este parțial implementat (7 proceduri).

C.2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne

Regulamentul de organizare și funcționare și Regulamentul de ordine interioară sunt în acord cu prevederile legale în vigoare și reflectă realitatea organizatorică și instituțională. Regulamentul de organizare și funcționare trebuie modificat în vederea introducerii prevederilor privitoare la delegarea atribuțiilor. Se impune revizuirea periodică, având în vedere eventualele modificări organizatorice și la nivelul legislației. Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial presupune completarea și actualizarea sistemului de proceduri operaționale și elaborarea unui Cod de conduită etică și profesională a personalului muzeal în acord cu prevederile Legii nr. 477/2004, precum și desemnarea unui salariat responsabil cu consilierea etică. Este necesară inițierea procedurii de acreditare a muzeului în cel mai scurt timp posibil în conformitate cu prevederile Ordinului MCC nr. 2057 din 5 februarie 2007.

C.3. Analiza capacității instituționale din punctul de vedere al resursei umane proprii și/ sau externalizate

Personalul muzeului calificat pentru valorificarea patrimoniului muzeal și promovare este în număr insuficient, suprasolicitat și lipsit de experiență în derularea de proiecte cu finanțare nerambursabilă . în vederea îndeplinirii obiectivelor sale este necesar ca muzeul să dispună de personal calificat în raport cu abilitățile și cunoștințele necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor. Perfecționarea profesională a personalului trebuie să constituie o preocupare prioritară a managementului. Participarea la cursuri de perfecționare în cadrul muzeului s-a menținut la un nivel redus. în acest sens este necesară identificarea nevoilor de perfecționare profesională pentru fiecare funcție și elaborarea unui Program multianual de perfecționare profesională. Câteva dintre direcțiile prioritare identificate în acest sens sunt: îmbunătățirea abilităților de utilizare a computerului, finanțe publice, resurse umane, marketing muzeal, management de proiect, atestarea de evaluatori autorizați pentru patrimoniu național mobil, alte cursuri de perfecționare organizate de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală pentru personalul de specialitate. Alături de perfecționarea profesională a personalului muzeal, se impune suplimentarea personalului responsabil cu valorificarea patrimoniului muzeal, promovare și relații publice, program educativ și experiență în derularea unor proiecte cu finanțare nerambursabilă.

C.4. Analiza capacității instituționale din punct de vedere al spațiilor și patrimoniului instituției, propuneri de îmbunătățire

Sediul muzeului se află în clădirea situată în B-dul. Eroilor nr. 21. Aici se află spațiile dedicate expozițiilor temporare (parter) și permanente (etajul I), depozite bunuri culturale (parter și subsol) și spații administrative (birouri, magazii). Clădirea este proprietate privată a Parohiei Evanghelice C.A. Brașov (Decizia nr. 1751 din 8 mai 2008 a Comisiei Speciale de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut Cultelor Religioase din România, rămasă definitivă prin Decizia nr. 4916/2009 a înaltei Curți de Casație și Justiție.). Muzeul are un contract de închiriere cu Parohia Evanghelică C.A. Brașov, valabil până la 31 decembrie 2020. Spațiile pentru expoziții temporare și permanente sunt ample și utilizate permanent (cu excepția subsolului, care nu mai este în prezent utilizat în scopuri expoziționale ca urmare a degradării sale în urma infiltrațiilor apei pluviale). Depozitele de bunuri culturale (subsol -artă decorativă; parter - pictură de șevalet, grafică, icoane, artă decorativă) oferă un spațiu relativ redus de depozitare. Muzeul are în administrare și spații situate în clădirea de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 67, depozite ale bunurilor culturale și laboratorul de restaurare (situate la subsol, parter și etajul II). Depozitul bunuri culturale situat la subsol este destinat exclusiv sculpturii de dimensiuni medii și mari. Depozitul bunuri culturale situat la parter, destinat sculpturii, oferă un spațiu redus de depozitare. Depozitul bunuri culturale situat la etajul II, destinat picturii de șevalet și sculpturii mici, dispune de un spațiu amplu. Laboratorul de restaurare, situat la etajul II, dispune de un spațiu adecvat și o dotare satisfăcătoare, fiind reamenajat în anul 2012.

în vederea îmbunătățirii aspectului spațiilor muzeului din clădirea situată în B-dul. Eroilor nr. 21 este necesară optimizarea sistemului de iluminat, zugrăvirea și repararea parchetului din spațiile destinate expozițiilor temporare și permanente situate la parter și etajul I, dotarea expoziției permanente cu un sistem de etalare modem și ecranarea ferestrelor spațiilor expoziției permanente de la etaj. Statutul clădirii din B-dul. Eroilor nr. 21, proprietate privată, face imposibile investițiile din fonduri publice, cu excepția reparațiilor de urgență. Ca atare, realizarea acestor îmbunătățiri, absolut necesare menținerii unui aspect agreabil al spațiilor expoziționale și asigurării condițiilor optime de conservare a bunurilor culturale, este condiționată de atragerea unor fonduri extrabugetare.

Având în vedere cele arătate mai sus, se poate concluziona că principala problemă cu care se confruntă Muzeul de Artă Brașov este lipsa unui sediu proprietate a Consiliului Județean Brașov și aflat în administrarea muzeului. Lipsa unui statut clar, stabil pe termen lung, pentru funcționarea muzeului în clădirea situată în B-dul. Eroilor nr. 21 determină imposibilitatea realizării unor necesare și stringente investiții publice, fapt ce conduce la degradarea continuă a clădirii și a spațiilor expoziționale.

Identificarea unei alternative viabile la actualul sediu sau a unor soluții în privința statutului clădirii care să permită realizarea unor necesare investiții publice pentru renovarea, consolidarea și reamenajarea clădirii muzeului, prin consultarea permanentă a Consiliului Județean Brașov, în vederea implementării unor soluții sustenabile, reprezintă una din cele importante sarcini ce revin managementului. Totodată, având în vedere că există riscul ca în viitor muzeul să nu mai poată funcționa în clădirea din B-dul. Eroilor nr. 21, anterior existenței unei alternative certe pentru un alt sediu al muzeului, se impune conturarea unui plan alternativ de punere în valoare a patrimoniului muzeal prin expoziții fotodocumentare, expoziții virtuale disponibile în mediul Online și stabilirea unor parteneriate cu actori culturali locali care să permită organizarea unor expoziții tematice de patrimoniu, dar și a unui plan de evacuare și depozitare a patrimoniului muzeal.

Pentru îmbunătățirea spațiilor muzeului din clădirea de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 67 este necesară realizarea unei mai bune izolații termice a depozitului bunuri culturale de la etajul II și a laboratorului de restaurare astfel încât să se poată asigura permanent stabilitatea microclimatului din aceste spații, precum și reparații la acoperișul clădirii în partea în care sunt situate depozitele, pentru a se evita infiltrațiile apei pluviale. Sistemul de depozitare este învechit, inadecvat picturii de șevalet.

C.5. Viziunea proprie asupra utilizării instituției delegării, ca modalitate legală de asigurare a continuității procesului managerial

Delegarea competențelor este un instrument de management esențial aflat la dispoziția oricărui manager în vederea asigurării continuității activității. Delegarea responsabilităților managerului este insuficient reglementată în Regulamentul de organizare și funcționare și nu există o procedură privind delegarea atribuțiilor. Se impune stabilirea în cel mai scurt timp a sarcinilor ce sunt delegabile, potențial delegabile sau nedelegabile și persoanele ce pot fi delegate pentru fiecare sarcină în parte, precum și a funcțiilor sensibile. Se va elabora în cel mai scurt timp posibil procedura privind delegarea atribuțiilor și se vor include în Regulamentul de organizare și funcționare prevederile referitoare la instituția delegării. Instituția delegării trebuie implementată la nivelul întregii instituții, nu doar a managementului, în mod prioritar pentru funcțiile de conducere și funcțiile sensibile, astfel încât pentru fiecare din situațiile care pot să apară, să existe prevăzute modalitățile asigurării continuității în cazul absenței temporare (concedii, delegații, absențe neprevăzute).

 • D. Analiza situației economico-financiare a instituției

 • D.l. Analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute de la instituție

 • D.l.l. Bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii)

  Anul

  Venituri totale

  Subvenții

  Venituri proprii

  2018

  986973,43 lei

  964606,93 lei

  22366,5 lei (2,27% )

  2017

  939649,97 lei

  919881,97 lei

  19768 lei (2,10%)

  2016

  883647,20 lei

  874092,70 lei

  9554,50 lei (1,08%)

D.1.2. Bugetul de cheltuieli (personal; bunuri și servicii din care: cheltuieli de întreținere, colaboratori; cheltuieli de capital)

Anul

Cheltuieli de personal

Bunuri și servicii

Cheltuieli de capital

2018

711744 lei (72,11%)

2700231,43 (27,38%)

4998 (0,51%)

2017

614022 lei (65,34)

295846,46 (31,48%)

29781,51 (3,18%)

2016

548893,70 lei (61,98)

313446,10(35,39%)

23307,40 lei (2,63 %)

Cheltuielile de personal reprezintă ponderea cea mai însemnată a cheltuielilor, în condițiile în care personalul muzeului nu este supradimensionat, pe anumite poziții importante pentru îndeplinirea misiunii educative și valorificarea patrimoniului muzeal fiind chiar deficitar.

 • D.2. Analiza comparativă a cheltuielilor (estimate și, după caz, realizate) în perioada/perioadele indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute de la instituție

  Nr. crt.

  Programul/proiectul

  Devizul estimat

  Devizul realizat

  Observații, comentarii, concluzii

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  1.

  Acțiuni culturale 2018

  46800 lei

  46212,42 lei (4,6 % - total cheltuieli)

  Se observă îmbunătățirea estimării cheltuielilor necesare pentru desfășurarea acțiunilor culturale, datorată întocmirii unor fișe și devize estimative detaliate pentru acțiunile culturale în ultimii ani. Ponderea sumelor alocate acțiunilor culturale se menține la un nivel redus din totalul cheltuielilor, fiind

  2.

  Acțiuni culturale 2017

  57000 lei

  56867,94 lei (6,05% - total cheltuieli)

  3.

  Acțiuni culturale 2016

  75000 lei

  60911,22 lei (6,8%- total cheltuieli)

  4.


  Total: 163991,58 lei


  Total: 178800 lei


  Total: 163991,58 lei


  în scădere. Prin creșterea sumelor alocate acțiunilor culturale se pot realiza expoziții și evenimente culturale valoroase și de impact la public. Sumele alocate acțiunilor culturale pot fi mărite prin accesarea unor finanțări nerambursabile.


D.3. Soluții și propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituției

Se impune o creștere a gradului de acoperire din surse atrase/ venituri proprii a cheltuielilor. Atragerea unor noi categorii de beneficiari și oferirea unor noi servicii vizitatorilor conduce la creșterea veniturilor proprii. Accesarea unor proiecte cu finanțare nerambursabilă trebuie să constituie principala modalitate de creștere a surselor de venit atrase. în acest scop muzeul trebuie să acceseze proiecte culturale cu finanțare nerambursabilă și să participe în calitate de partener la proiecte inițiate de muzee, instituții culturale și asociații active în domeniu și să deruleze proiecte culturale cu finanțare nerambursabilă. Cedarea dreptului de reproducere unor societăți comerciale poate constitui o sursă suplimentară de venituri.

D.3.1. Analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției, pe categorii de produse/servicii, precum și pe categorii de bilete/tarife practicate: preț întreg/preț redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menționarea celorlalte facilități practicate

Veniturile din vânzarea de bilete au cunoscut o creștere importantă începând din anul 2017, de la 2259 lei în 2016 la 13592 lei în 2018, creștere datorată extinderii și diversificării programului educativ, în condițiile în care ponderea biletelor cu reducere pentru elevi și studenți a crescut în cadrul biletelor vândute. Și veniturile din prestări servicii (taxe foto-video, taxă ghidaj, taxă audioghid) au înregistrat o creștere semnificativă de la 1101 lei în 2016 la 2219 în 2018.

D.3.2. Analiza veniturilor proprii realizate din alte activități ale instituției

Nu s-au înregistrat venituri proprii din alte activități ale instituției cu excepția celor rezultate din activitățile de bază (bilet vizitare, taxă ghidaj, taxe foto-video, taxă audioghid, vânzare publicații și ilustrate).

D.3.3 Analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorități publice locale

Nu au fost prestate servicii culturale către alte autorități publice locale.

D.4. Soluții și propuneri privind gradul de creștere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor

Dezvoltarea și diversificarea programului educativ al muzeului pentru atragerea unor noi categorii de beneficiari este o modalitate verificată de creștere a veniturilor proprii, fapt probat de creșterea semnificativă a veniturilor din bilete începând din anul 2017. De asemenea, diversificarea serviciilor și produselor oferite de muzeu este în măsură să determine o sporire a veniturilor proprii. Accesarea unor proiecte cu finanțare nerambursabilă trebuie să devină principala modalitate de creștere a veniturilor proprii și atrase. în acest scop muzeul trebuie să participe constant în calitate de partener la proiecte culturale cu finanțare nerambursabilă inițiate de muzee, instituții culturale și asociații active în domeniu și să deruleze proiecte culturale cu finanțare nerambursabilă. Cesionarea drepturilor de reproducere a bunurilor culturale din patrimoniul muzeal către societăți comerciale poate constitui o altă modalitate de sporire a veniturilor proprii.

D.4.1. Analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor

Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor a crescut de la 61,98% în 2016 la 72,11 % în 2018 pe fondul majorărilor salariale efectuate în anii 2017-2018.

D.4.2. Analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total

Se constată o scădere a ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total de la 3,95 % în 2016 la 0,50 % în anul 2018. Cheltuielile de capital tind să rămână la un nivel scăzut în condițiile în care nu se pot realiza investiții în sediul muzeului din clădirea de pe B-dul. Eroilor, nr. 21, aflată în proprietate privată.

D.4.3. Analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenție/alocație

Majorările salariale efectuate în anii 2017-2018 au făcut ca ponderea cheltuielilor cu salariile din subvenție/ alocație să rămână ridicată în pofida creșterii veniturilor proprii.

D.4.4. Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte și convenții civile)

Anul

Cheltuieli

Pondere

2018

10260 lei

0,010%

2017

4872 lei

0,05 %

2016

2520 lei

0,02 %

Cheltuielile efectuate în cadrul unor alte tipuri de contracte s-au menținut în anii 2016-2018 la un nivel redus, înregistrându-se o tendință de creștere. Considerăm că ponderea alocată altor tipuri de contracte decât contractele de muncă (drepturi de autor, contracte/ convenții civile, consultanță) este necesar să crească, prin intermediul unor rapoarte contractuale de acest tip putând fi cooptați colaboratori care ar aduce un plus de valoare și eficiență activităților de pedagogie muzeală și marketing muzeal, asigurându-se consultanță de specialitate în domenii în care muzeul nu dispune de personal.

D.4.5. Cheltuieli pe beneficiar, din care:

Beneficiari (vizitatori plătitori și vizitatori cu bilet gratuit)

2018

2017

2016

7971

8178

4095

D.4.5. a) din subvenție

2018

2017

2016

122,72 lei

112,48 lei

213,451ei

D.4.5. b) din venituri proprii

2018

2017

2016

2,80 lei

2,42 lei

2,33 lei

în anii 2016-2018 se constată o scădere a cheltuielilor pe beneficiar din subvenție, pe fondul creșterii numărului de vizitatori ai muzeului începând din anul 2017. Au fost luați în calcul ca beneficiari atât vizitatorii plătitori, cât și vizitatorii cu bilete gratuite, care constituie, de asemenea, beneficiari direcți ai serviciilor muzeului. Cheltuielile pe beneficiar din veniturile proprii s-au menținut la un nivel scăzut, creșterea veniturilor proprii fiind însoțită de o creștere importantă a numărului de vizitatori.

 • E. Strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției, conform sarcinilor formulate de autoritate Propuneri, pentru întreaga perioadă de management:

E.l. Viziune

în cadrul actualului proiect managerial, viziunea avută în vedere pentru Muzeul de Artă Brașov este următoarea: Muzeul de Artă Brașov oferă vizitatorilor delectare culturală într-un mod agreabil și modern, contactul cu operele de artă prilejuind momente plăcute de informare și educație cu privire la artă și valoarea patrimoniului, totodată stimulând și sentimentul de mândrie și apartenență la comunitatea locală. Această viziune trebuie să se reflecte în toate prezențele publice, programele și expozițiile muzeului.

E.2. Misiune

Muzeul de Artă Brașov își propune să devină un muzeu modern, dinamic și atractiv pentru publicul larg, aflat în legătură permanentă cu cele mai noi tendințe ale artei contemporane, dar acordând în egală măsură spațiu patrimoniului muzeal și valorilor consacrate ale artei românești și brașovene. Muzeul trebuie să-și diversifice și dinamizeze oferta culturală și educativă pentru a o face atractivă unor noi categorii de public. Prin activitățile sale muzeul dorește să devină o prezență publică mult mai activă, mai implicată în comunitatea locală, dar și în mediul online. Muzeul urmărește să educe simțul estetic și să transmită într-un mod accesibil și atractiv informații cu privire la patrimoniul de artă brașoveană și valorile de patrimoniu ale artei românești.

E. 3. Obiective (generale și specifice)

 • 1. Obiectiv general: Documentarea și valorificarea științifică a patrimoniului muzeal

Obiective specifice: Definitivarea evidenței științifice computerizate a patrimoniului muzeal; Repertorierea sistematică a patrimoniului muzeal; Valorificarea patrimoniului muzeal și a patrimoniului artistic local, regional și național prin publicații științifice

 • 2. Obiectiv general: Asigurarea condițiilor optime de conservare și restaurare a bunurilor culturale din patrimoniul muzeal

Obiective specifice: Completarea dotării cu aparatura necesară monitorizării și menținerii microclimatului și asigurarea bunei sale funcționări; îmbunătățirea spațiilor de depozitare a bunurilor culturale din patrimoniul muzeal și a spațiilor expoziționale; îmbunătățirea dotării laboratorului de restaurare; Identificarea priorităților de restaurare

 • 3. Obiectiv general: îmbogățirea patrimoniului muzeal

Obiective specifice: Elaborarea unei strategii de îmbogățire a patrimoniului muzeal; Aducerea la cunoștința publicului a priorităților de achiziție ale muzeului; Asigurarea resurselor financiare necesare achizițiilor muzeale; Stabilirea unei relații strânse între muzeu și colecționarii de artă locali în vederea încurajării donațiilor oferite muzeului.

 • 4. Obiectiv general: Educația publicului și diversificarea serviciilor muzeului

Obiective specifice: Conceperea și desfășurarea unor noi tipuri de activități educative, adresate unor noi categorii de public; O ofertă educațională online consistentă a muzeului; Identificarea unor noi tipuri de servicii ce pot fi oferite de muzeu comunității locale

 • 5. Obiectiv general: Valorificarea patrimoniului muzeal în beneficiul publicului.

Obiective specifice: Prezentarea expozițională treptată a întregului patrimoniu muzeal în cadrul unor expoziții inovative și atractive; Organizarea unei expoziții fotodocumentare de prezentare a patrimoniului muzeal în județul Brașov; Realizarea unor expoziții virtuale de patrimoniu muzeal; Organizarea unor expoziții de prezentare a patrimoniului în spații care îndeplinesc condițiile de expunere în județul Brașov;

 • 6. Obiectiv general: Organizarea unor manifestări culturale care să sporească atractivitatea muzeului Obiective specifice: Organizarea unor expoziții temporare atractive; Itinerarea unor colecții de artă valoroase; Organizarea unor conferințe pe teme de artă și patrimoniu; Organizarea unui simpozion științific pe teme de istoria artei; Organizarea unor concerte și recitaluri muzicale; Organizarea unor evenimente neconvenționale (teatru de păpuși, întâlniri cu artiștii, happening, performance etc.);

 • 7. Obiectiv general:Desfășurarea unui program editorial de înaltă ținută culturală

Obiective specifice: Editarea unor noi ghiduri ale muzeului și repertorii ale patrimoniului muzeal; Publicarea unei colecții de carte științifică și a unui anuar științific al muzeului

 • 8. Obiectiv general: Promovarea eficientă a activității muzeului în spațiul public

Obiective specifice: Profesionalizarea activității de promovare, relații publice; Implementarea unei strategii de comunicare dinamică și neconvențională; Asigurarea unei mai largi difuzări a informațiilor privind activitatea muzeului; Conturarea unei strategii de marketing muzeal modernă și eficientă; Transformarea website-ului într-un portal web și adăugarea de noi funcționalități care să ușureze programarea activităților educative și ghidajelor; Promovarea unor oferte de bilete promoționale și tichete de fidelizare

 • 9. Obiectiv general: Asigurarea resurselor financiare necesare bunei funcționări și dezvoltări a muzeului

Obiective specifice: Buna organizare și gestionare a bugetului; Fundamentarea temeinică a propunerilor bugetare; Atragerea de fonduri financiare prin accesarea unor granturi și finanțări nerambursabile guvernamentale și europene

 • 10. Obiectiv general: îmbunătățirea infrastructurii muzeale

Obiective specifice: Modernizarea spațiilor expoziționale; Asigurarea condițiilor optime de conservare și restaurare a bunurilor culturale

 • 11. Obiectiv general: Asigurarea personalului calificat necesar bunei desfășurări a activității muzeului

Obiective specifice: Identificarea nevoilor de formare profesională a personalului; Conceperea unui program multianual de perfecționare profesională a personalului muzeal; Creșterea numărului personalului de specialitate responsabil cu valorificarea patrimoniului muzeal, programul educativ și implementarea unor proiecte cu finanțare nerambursabilă

 • 12. Obiectiv general: Asigurarea eficienței activității manageriale.

Obiective specifice: Definitivarea implementării standardelor de control managerial; Completarea sistemului de proceduri operaționale

 • 13. Obiectiv general: Stabilirea unor relații de colaborare și parteneriate cu muzee și alte instituții culturale din țară și străinătate

Obiective specifice: Stabilirea unor parteneriate strânse și comunicarea permanentă cu muzee din țară și străinătate în vederea itinerării la Brașov a unor colecții de artă valoroase; Itinerarea unor expoziții de patrimoniu muzeal în țară și străinătate; Integrarea mai eficientă a muzeului în rețelele profesionale; Participarea la târguri muzeale internaționale

E.4. Strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management

Strategia culturală a Muzeului de Artă Brașov pe anii 2019-2022 trebuie să asigure îndeplinirea obiectivelor fundamentale ale muzeului, ce decurg din misiunea sa, în corelație cu sarcinile cuprinse caietul de obiective.

Prin obiectivele asumate pe termen mediu și lung strategia culturală a muzeului trebuie să se armonizeze cu cerințele lumii de azi și ale comunității în care își desfășoară activitatea. Fără a exclude publicul tânăr și matur, activ, vizitator obișnuit al Muzeului de Artă Brașov, actuala strategie de management vizează îmbunătățirea modalităților de atragere a unor segmente de public mai puțin vizate în trecut de către muzeu: familiile cu copii, adulți interesați de educație culturală și persoane cu dizabilități. Astfel relevanța muzeului și a colecțiilor sale va crește pe ansamblu, contribuind la atingerea misiunii și viziunii organizaționale.

Strategia propusă prin acest proiect de management vizează acțiunea simultană pe mai multe direcții: dezvoltarea activității publice și educaționale, îmbogățirea ofertei muzeului pentru comunitatea brașoveană, o prezență publică mai dinamică și mai atractivă a muzeului, atingerea unor noi grupuri-țintă, o mai bună valorificare a patrimoniului, diversificarea ofertei culturale, îmbunătățirea promovării și dezvoltarea brandului muzeului, definitivarea cercetării și evidenței patrimoniului, dezvoltarea profilului internațional al muzeului. Principiile avute în vedere în definirea strategiei sunt: responsabilitate față de comunitatea locală, educație inovativă prin cultură, prezentarea într-un mod dinamic, atractiv și modem a valorilor de artă națională, regională și brașoveană.

E.5. Strategia și planul de marketing

Strategia și planul de marketing al muzeului își propune să prezinte publicului și stakeholderilor prin ce se diferențiază oferta muzeului în raport cu cea a altor actori culturali din Brașov și să identifice nevoile vizitatorilor și a comunității pe care muzeul o deservește, astfel încât muzeul să devină o parte integrantă a societății. Obiectivele urmărite au ca scop: dezvoltarea relațiilor cu stakeholderii muzeului, oferirea unor valori culturale ridicate, atragerea de noi categorii de vizitatori, promovarea eficientă a muzeului, dezvoltarea imaginii muzeului, conturarea unui brand puternic al muzeului și atragerea de fonduri pentru dezvoltarea activității muzeului. Este nevoie de o mai buna cunoaștere a obiectivelor de marketing, atât de către cei care sunt responsabili cu proiectarea și implementarea strategiei de marketing, dar și de către întreg personalul muzeului.

Dezvoltarea brandului muzeului, prin consolidarea atributelor cu care deja este asociat: valori de patrimoniu și profesionalism. O parte esențială a strategiei de branding o reprezintă dinamizarea strategiei de promovare. Este importantă stabilirea unor parteneriate formale și informale cu diverse categorii de stakeholderi și cu reprezentanții mass-media locală. Totodată, vizăm creșterea profesionalismului în activitatea de marketing. în acest scop se impune dezvoltarea abilităților și cunoștințelor profesionale ale persoanelor din muzeu responsabile cu diverse componente ale activității de marketing muzeal, care să dețină și cunoștințe de specialitate.

în vederea îmbunătățirii promovării și creșterii atractivității pentru publicul adult din comunitatea locală propunem inițierea și popularizarea prin mass-media a unor oferte de bilete promoționale, valabile pentru perioade limitate (Sărbătorile de lamă, Sărbătorile Pascale și Zilele Brașovului), constând în bilete cu reducere pentru vizitatorii care domiciliază în județul Brașov. De asemenea, propunem introducerea unor tichete de fidelizare prin care vizitatorii care revin din nou în decurs de un an beneficiază de bilet cu reducere. Se impune acceptarea la plată a tichetelor culturale în vederea procurării biletelor de intrare, achitării taxelor foto-video și audioghid, precum și a achiziționării de produse suvenir și publicații. De asemenea, este necesară conceperea unei linii diversificate de produse suvenir, care să ofere prilejul de a face memorabilă vizitarea muzeului tuturor categoriilor de vârstă și sociale. Muzeul trebuie să devină o prezență mult mai puternică și mai activă în mediul online, oferind o alternativă în imposibilitatea vizitării muzeului.

E.6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management Cercetarea și evidența științifică a patrimoniului muzeal

Proiectele din cadrul programului vor fi orientate către definitivarea evidenței științifice computerizate a patrimoniului muzeal și prezentarea publică a rezultatelor, astfel încât acestea să se afle la dispoziția publicului larg și a cercetătorilor din domeniul istoriei artei și a artelor plastice.

Conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal

Proiectele din cadrul programului vor urmări ca activitățile de conservare și restaurare să corespundă cerințelor Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate și standardelor ICOM.

îmbogățirea patrimoniului muzeal

Proiectele desfășurate în cadrul programului urmăresc îmbogățirea patrimoniului muzeal în mod constant prin conturarea unei strategii coerente.

Educație muzeală și dezvoltarea publicului

Proiectele din cadrul programului propun extinderea programului educativ al muzeului prin noi activități educative modeme și interactive și atragerea unor noi categorii de public. Prin organizarea unor evenimente neconvenționale poate fi atras spre muzeu publicul care în mod obișnuit nu este interesat de vizitarea muzeelor.

Valorificarea patrimoniului muzeal

Proiectele propuse în cadrul programului vizează sporirea interesului pentru vizitarea expoziției permanente a muzeului și îmbunătățirea experienței de vizitare prin integrarea în cadrul său a unor elemente de tehnologie modernă, interactivă, de natură să ofere informații suplimentare vizitatorilor, și expunerea periodică a unor categorii de bunuri culturale ce nu pot fi incluse în expoziția permanentă.

Manifestări culturale

Proiectele propuse în cadrul programului urmăresc diversificarea și creșterea atractivității ofertei culturale a muzeului, dar și o prezență mai activă a muzeului în spațiul public.

Editorial

Proiectele propuse în cadrul programului urmăresc diversificarea și creșterea valorii cultural-științifice a planului editorial al muzeului.

Promovare, branding, marketing, relații publice și comunicare

Activitatea de relații publice și promovare trebuie să contribuie într-o mai mare măsură la îndeplinirea obiectivelor Muzeului de Artă Brașov. Considerăm că este necesară profesionalizarea activității de promovare și relații publice și conceperea unor modalități alternative de a face cunoscută activitatea muzeului în comunitatea locală. Se impune transformarea website-ului într-un portal web 25

care să prezinte în mod extins patrimoniul muzeal, să ofere suport educațional școlilor și profesorilor și noi funcționalități prin care să pună la dispoziția publicului formulare online ușoare și rapide pentru contact, programare activități educative și ghidaje și comutarea afișării în principalele limbi de circulație internațională.

Muzeul de Artă Brașov este un furnizor de servicii culturale al căror principal beneficiar îl constituie comunitatea locală. Atingerea obiectivelor stabilite prin misiunea sa este imposibilă în absența cunoașterii activităților muzeului de către locuitorii orașului și județului Brașov. îmbunătățirea promovării ofertei muzeale poate contribui la o mai mare participare a brașovenilor la activitățile muzeului. Din acest motiv, inițierea unei strategii de promovare și relații publice mai dinamice și atractive trebuie să constituie o prioritate permanentă a managementului. Se impune organizarea unei expoziții fotodocumentare de promovare a muzeului în localitățile județului Brașov și în centrele comerciale și cartierele Brașovului, precum și a unor evenimente neconvenționale de promovare a muzeului.

Totodată, turiștilor care vizitează Brașovul trebuie să li se pună la dispoziție informații cu privire la muzeu într-un mod facil. în acest scop este necesară încheierea unor convenții cu hotelurile și pensiunile din municipiul Brașov din zona centrală a orașului în vederea amplasării unor materiale informative referitoare la muzeu (flyere bilingve dedicate fiecărei locații) în holul de intrare și recepție al acestora care să ofere într-un mod atractiv informații cu privire la expoziția permanentă a muzeului, programul de vizitare, prețul biletelor, locația muzeului și modul în care turiștii pot ajunge de la hotel/ pensiune la muzeu. Totodată, flyere de prezentare a muzeului vor fi amplasate la recepțiile celorlalte muzee din Brașov și altor obiective turistice majore. De asemenea, se impune încheierea unor parteneriate cu agenții de voiaj care organizează tururi la Brașov în vederea identificării posibilităților de includere a muzeului în circuitul de vizitare.

Proiectele propuse în cadrul programului își propun dinamizarea prezenței în spațiul public a muzeului, o mai bună informare a publicului local și a turiștilor cu privire la activitatea muzeului și creșterea atractivității muzeului în rândul publicului.

Asigurarea resurselor financiare

Proiectele din cadrul programului vizează asigurarea resurselor finaciare necesare implementării proiectelor din cadrul programelor propuse și buna gestionare a bugetului. înregistrarea muzeului în SEAP/ SICAP și efectuarea achizițiilor publice în acord cu legislația referitoare la SEAP/ SICAP.

Investiții și reparații capitale

Proiectele din cadrul programului își propun modernizarea spațiilor muzeale pentru îndeplinirea unor standarde muzeografice ridicate.

Dezvoltarea resurselor umane

Proiectele din cadrul programului propun desfășurarea activității de resurse umane într-un mod planificat și eficient.

Dezvoltarea sistemului de control managerial

Programul urmărește perfecționarea unei componente integrante a managementului instituției, vizând toate nivelurile de conducere și toate activitățile, în vederea asigurării funcționării eficiente a muzeului, utilizarea informațiilor într-un mod corect și eficient și în conformitate cu legile și regulamentele interne.

Dezvoltarea relațiilor intermuzeale la nivel național și internațional

Programul vizează să facă cunoscut muzeul și patrimoniul de artă brașoveană în plan național și internațional, stimularea bunelor practici muzeale, precum și dezvoltarea ofertei muzeului.

E.7. Proiectele din cadrul programelor

Nr. crt.

Program

Nr. proiecte propuse în cadrul programului

Proiecte propuse

Buget program

1.

Cercetarea și evidența științifică a patrimoniului muzeal

3

definitivare evidență științifică computerizată patrimoniu muzeal definitivare fototecă digitală patrimoniu muzeal repertoriere patrimoniu muzeal

4000 lei

2.

Conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal

4

completare dotări monitorizare și menținere microclimat și laborator de restaurare

plan multianual de restaurare software bază de date fișe conservare

software bază de date fișe restaurare

12000 lei

3.

A îmbogățirea patrimoniului muzeal

2

concepere și implementare strategie îmbogățire patrimoniu muzeal expoziții temporare colecții particulare din județul Brașov

55000 lei

4.

Educație muzeală și dezvoltarea publicului

5

ateliere tematice inițiere în artă și creativitate organizate în expozițiile temporare

„Duminica în familie la muzeu” „Artvacanța”

lecții tematice susținute de

15000 lei

profesori la muzeu

- lecții de artă și patrimoniu susținute de personalul muzeului în școlile din Brașov și împrejurimi

5.

Valorificarea patrimoniului muzeal

3

expoziții temporare de prezentare patrimoniu muzeal

modernizare expoziție permanentă expoziții virtuale patrimoniu muzeal

150000 lei

6.

Manifestări culturale

7

expoziții temporare dedicate unor colecții de artă valoroase din țară și străinătate

conferințele muzeului de artă simpozion științific de istoria artei expoziție fotodocumentară patrimoniu muzeal itinerată în județul Brașov

expoziție fotodocumentară „Muzeul de artă vine la tine!”

concerte și recitaluri muzicale bienală de artă contemporană

65000 lei

7.

Editorial

6

publicare ghid muzeu pentru copii publicare ghid extins muzeu publicare repertorii patrimoniu muzeal

editare colecție de carte științifică „Ars Coronensis”

editare anuar muzeu

editare cataloage expoziții temporare

45000 lei

8.

Promovare, branding, marketing, relații publice și comunicare

8

strategie promovare, relații publice și marketing

transformare website în portal web cu noi funcționalități îmbunătățire afișaj public muzeu promovare muzeu în hoteluri și pensiuni din Brașov parteneriate agenții de voiaj linie de produse suvenir sondaj sociologic profesionist oferte bilete promoționale și tichete de fidelitate

24000 lei

9.

Asigurarea resurselor financiare

3

campanie de fundraising depunere proiecte cu finanțare nerambursabilă guvernamentală /

europeană / internațională buna organizare, gestionare și fundamentare a bugetului

10.

Investiții și reparații capitale

2

 • -  îmbunățire izolație depozite bunuri culturale și laborator de restaurare și reparații acoperiș

 • -  îmbunătățire spații expoziționale

150000 lei

11.

Dezvoltarea resurselor umane

2

- concepere program multianual de perfecționare profesională suplimentare personal responsabil cu valorificarea patrimoniului muzeal, promovare, coordonare program educativ și implementare proiecte cu finanțări nerambursabile

45000 lei

12.

Dezvoltarea sistemului de control managerial

4

completare sistem de proceduri operaționale

implementarea instituției delegării atribuțiilor

elaborare Cod de conduită etică și profesională a personalului muzeal asigurare de consultanță juridică management

30000 lei |

13.

Dezvoltarea relațiilor

» intermuzeale la nivel național și internațional

4

itinerare expoziții patrimoniu muzeal în țară și străinătate

- promovare ofertei muzeului în plan național și internațional aderare ICOM

stabilire parteneriate cu muzee din țară și străinătate

5200 lei

E.8. Alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de management

Participarea anuală la evenimente de profil: Noaptea Europeană a Muzeelor și Noaptea Albă a Galeriilor. Colaborarea cu Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea Națională de Arte București și Facultatea de Istorie și Patrimoniu „Nicolae Lupu” Sibiu pentru asigurarea practicii studenților de la catedrele de profil. Participarea la Târgul Internațional de Carte și Muzică și la festivalurile„Strada Dell’Arte”, „Festivalul de artă și tradiții”, „C’Art Fest - Festivalul Internațional de Artă Cristian”, precum și la alte evenimente de profil desfășurate în plan local. Participarea la standul județului Brașov din cadrul Târgurilor de Turism ale Transilvaniei și Târgurilor de Turism ale României. Participarea la târguri muzeale internaționale.

 • F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse

 • F.l. Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe perioada managementului

Mii lei

Nr. crt.

Categorii

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Anul 2022

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

TOTAL VENITURI, din care

1 .a. venituri proprii, din care

1 .a. 1. venituri din activitatea

1409,57

1527

1584

1535

de bază

8,5

10

11

12

l.a.2. surse atrase

-

5

5

10

l.a.3. alte venituri proprii

-

-

-

2

1 .b. subvenții/alocații

1401,07

1512

1568

1511

1 .c. alte venituri

-

-

-

-

2.

TOTAL CHELTUIELI, din

care

1409,57

1527

1584

1535

2.a. Cheltuieli de personal, din care

1038,32

1090

1095

1095

2.a.l. Cheltuieli cu salariile

1006,57

1055

1060

1060

2.a.2. Alte cheltuieli de personal

2.b. Cheltuieli cu bunuri și

31,75

35

35

35

servicii, din care

2.b. 1. Cheltuieli pentru

340,25

387

389

390

proiecte

2.b.2. Cheltuieli cu

9

9

15

colaboratorii

2.b.3. Cheltuieli pentru

-

-

-

-

reparații curente

24,05

22

20

15

2.b.4. Cheltuieli de întreținere

106

106

110

110

2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

210,20

250

250

250

2.c. Cheltuieli de capital

31

50

100

50

 • F.2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului: 27000

 • F.2.1. La sediu: 24000

 • F.2.2. în afara sediului: 3000

 • F.3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată

  Nr. crt.

  Program

  Scurtă descriere a programului

  Nr. proiecte în cadrul programului

  Denumirea proiectului

  Buget prevăzut pe programă

  Primul an de management

  1

  Cercetarea și evidența științifică a patrimoniului muzeal

  Proiectele din cadrul programului vor fi orientate către definitivarea evidenței științifice computerizate a patrimoniului muzeal și prezentarea publică a rezultatelor, astfel încât acestea să se afle la dispoziția publicului larg și a cercetătorilor din domeniul istoriei artei și a artelor plastice.

  3

  definitivare fototecă digitală patrimoniu muzeal

  400C'-’

  2.

  Conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal

  Proiectele din cadrul programului vor urmări ca activitățile de conservare și restaurare să corespundă cerințelor Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate și standardelor ICOM.

  4

  întocmire plan multianual de restaurare

  -

  3

  Manifestări culturale

  Proiectele propuse în cadrul programului urmăresc diversificarea și creșterea atractivității ofertei culturale a muzeului, dar și o prezență mai activă a muzeului în spațiul public

  7

  expoziție fotodocumentară „Muzeul de artă vine la tine!

  15000 lei

  4

  A

  îmbogățirea patrimoniului muzeal

  Proiectele desfășurate în cadrul programului urmăresc îmbogățirea patrimoniului muzeal în mod constant prin conturarea unei strategii coerente.

  2

  concepere strategie îmbogățire patrimoniu muzeal

  -

  5.

  Educație muzeală și dezvoltarea publicului

  Proiectele din cadrul programului propun extinderea programului educativ al muzeului prin noi activități educative modeme și interactive și atragerea unor noi categorii de public.

  5

  ateliere tematice inițiere în artă și creativitate în expozițiile temporare

  400C

  6.

  Dezvoltarea sistemului de control managerial

  Programul urmărește perfecționarea unei componente integrante a managementului instituției, vizând toate nivelurile de conducere și toate activitățile, în vederea asigurării funcționării eficiente a muzeului, utilizarea informațiilor într-un mod corect și eficient și în conformitate cu legile și regulamentele interne.

  4

  -completare sistem de proceduri operaționale

  -implementarea instituției delegării atribuțiilor

  -

  7.

  Dezvoltarea resurselor umane

  ’roiectele din cadrul programului propun desfășurarea activității de resurse umane într-un mod planificat și eficient.

  2

  -concepere program multianual de perfecționare profesională

  -

  8.

  Promovare, branding, marketing, relați publice și comunicare

  Proiectele propuse în cadrul programului își propun dinamizarea prezenței în spațiul public a muzeului, o mai bună informare a publicului local și a turiștilor cu privire la activitatea muzeului și creșterea atractivității muzeului în rândul publicului.

  8

  -concepere și implementare strategie promovare, relații publice și marketing -transformare website în portal web cu noi funcționalități

  4000 lei

  Al doilea an de management

  1

  Cercetarea și evidența științifică a patrimoniului muzeal

  Proiectele din cadrul programului vor fi orientate către definitivarea evidenței științifice computerizate a patrimoniului muzeal și prezentarea publică a rezultatelor, astfel încât acestea să se afle la dispoziția publicului larg și a cercetătorilor din domeniul istoriei artei și a artelor plastice.

  3

  -definitivare evidență științifică computerizată patrimoniu muzeal

  -repertoriere patrimoniu muzeal

  -

  2.

  Conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal

  Proiectele din cadrul programului vor urmări ca activitățile de conservare și restaurare să corespundă cerințelor Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate și standardelor ICOM

  4

  -software bază de date fișe conservare

  -software bază de date fișe restaurare

  4000 lei

  3.

  Dezvoltarea relațiilor intermuzeale la nivel național și internațional

  Programul vizează să facă cunoscut muzeul și patrimoniul de artă brașoveană în plan național și internațional, stimularea bunelor practici muzeale, precum și dezvoltarea ofertei muzeului.

  4

  -promovare ofertei muzeului în plan național și internațional -aderare ICOM

  4000 lei

  4.

  îmbogățirea patrimoniului muzeal

  Proiectele desfășurate în cadrul programului urmăresc îmbogățirea patrimoniului muzeal în mod constant prin conturarea unei strategii coerente.

  2

  -expoziții temporare colecții particulare din județul Brașov - implementare strategie îmbogățire patrimoniu muzeal

  30000 lei

  5.

  (

  Editorial

  Proiectele propuse în cadrul programului urmăresc diversificarea și creșterea valorii cultural-științifice a planului editorial al muzeului.

  6

  -publicare ghid muzeu pentru copii

  -publicare ghid extins muzeu -editare anuar muzeu -editare cataloage expoziții temporare

  30000 lei

  6.

  Manifestări culturale

  Proiectele propuse în cadrul programului urmăresc diversificarea și creșterea atractivității ofertei culturale a muzeului, dar și o prezență mai activă a muzeului în spațiul public.

  7

  -conferința muzeului de artă -simpozion științific de istoria artei

  -expoziție temporară artă transilvană

  - bienală de artă contemporană

  30000 lei

  7

  • •

  Dezvoltarea sistemului de control managerial

  -‘rogramul urmărește perfecționarea unei componente integrante a managementului nstituției, vizând toate nivelurile de conducere și oate activitățile, în vederea asigurării funcționării eficiente a muzeului, utilizarea informațiilor într-un mod corect și eficient și în conformitate cu legile și regulamentele interne.

  4

  -elaborare Cod de conduită etică și profesională a personalului muzeal -asigurare de consultanță juridică management

  15000 lei

  8.

  Dezvoltarea resurselor umane

  Proiectele din cadrul programului propun Jesfășurarea activității de resurse umane într-un nod planificat și eficient.

  2

  Suplimentare personal responsabil cu valorificarea jatrimoniului muzeal, □romovare, coordonare program

  45000 lei

  educativ și implementare proiecte cu finanțări nerambursabile

  9.

  Educație muzeală și dezvoltarea publicului

  Proiectele din cadrul programului propun extinderea programului educativ al muzeului prin noi activități educative modeme și interactive și atragerea unor noi categorii de public.

  5

  „Duminica în familie la muzeu” „Artvacanța”

  5000 lei

  10.

  Promovare, branding, marketing, relații publice și comunicare

  Proiectele propuse în cadrul programului își propun dinamizarea prezenței în spațiul public a muzeului, o mai bună informare a publicului local și a turiștilor cu privire la activitatea muzeului și creșterea atractivității muzeului în rândul publicului.

  8

  -promovare muzeu în hoteluri și pensiuni din Brașov -parteneriate agenții de voiaj -linie de produse suvenir -sondaj sociologic profesionist în rândul comunității locale -oferte bilete promoționale și tichete de fidelitate

  20000 lei

  11.

  Valorificarea patrimoniului muzeal

  Proiectele propuse în cadrul programului vizează sporirea interesului pentru vizitarea expoziției permanente a muzeului și îmbunățirea experienței de vizitare prin integrarea în cadrul său a unor elemente de tehnologie modernă, interactivă, de natură să ofere informații suplimentare vizitatorilor, și expunerea periodică a unor categorii de bunuri culturale ce nu sunt sau nu pot fi incluse în expoziția permanentă.

  3

  -expoziții temporare de prezentare patrimoniu muzeal -modernizare expoziție permanentă

  100000 lei

  12.

  Dezvoltarea relațiilor intermuzeale la nivel național și internațional

  Programul vizează să facă cunoscut muzeul și patrimoniul de artă brașoveană în plan național și internațional, stimularea bunelor practici muzeale, precum și dezvoltarea ofertei muzeului.

  4

  -promovare ofertei muzeului în plan național și internațional -aderare ICOM

  2700 lei

  Al treilea an de management

  1

  Conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal

  Proiectele din cadrul programului vor urmări ca activitățile de conservare și restaurare să corespundă cerințelor Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate și standardelor 1COM

  4

  completare dotări monitorizare și menținere microclimat și laborator de restaurare

  8000 lei

  2

  Cercetarea și evidența științifică a patrimoniului muzeal

  Proiectele din cadrul programului vor fi orientate către definitivarea evidenței științifice computerizate a patrimoniului muzeal și prezentarea publică a rezultatelor, astfel încât acestea să se afle la dispoziția publicului larg și a cercetătorilor din domeniul istoriei artei și a artelor plastice.

  3

  -repertoriere patrimoniu muzeal

  -

  3

  Manifestări culturale

  Proiectele propuse în cadrul programului urmăresc diversificarea și creșterea atractivității ofertei culturale a muzeului, dar și o prezență mai activă a muzeului în spațiul public.

  6

  -conferința muzeului de artă -simpozion științific de istoria artei

  20000 lei

  4.

  Educație muzeală și dezvoltarea publicului

  Proiectele din cadrul programului propun extinderea programului educativ al muzeului prin noi activități educative moderne și interactive și atragerea unor noi categorii de public.

  5

  „Duminica în familie la muzeu” „Artvacanța”

  -lecții tematice susținute de orofesori la muzeu

  -lecții de artă și patrimoniu susținute de personalul muzeului în școlile din Brașov și împrejurimi

  6000 lei

  5.

  Dezvoltarea sistemului de control managerial

  Programul urmărește perfecționarea unei componente integrante a managementului instituției, vizând toate nivelurile de conducere și toate activitățile, în vederea asigurării funcționării eficiente a muzeului, utilizarea informațiilor într-un mod corect și eficient și în conformitate cu legile și regulamentele interne.

  4

  -asigurare de consultanță juridică management

  15000 lei

  6.

  Valorificarea patrimoniului muzeal

  Proiectele propuse în cadrul programului vizează sporirea interesului pentru vizitarea expoziției permanente a muzeului și îmbunățirea experienței de vizitare prin integrarea în cadrul său a unor elemente de tehnologie modernă, interactivă, de natură să ofere informații suplimentare vizitatorilor, și expunerea periodică a unor categorii de bunuri culturale ce nu sunt sau nu pot fi incluse în expoziția permanentă.

  3

  -expoziții virtuale patrimoniu muzeal

  50000 lei

  Investiții și reparații capitale

  Proiectele din cadrul programului își propun modernizarea spațiilor muzeale pentru îndeplinirea unor standarde muzeografice ridicate.

  2

  -îmbunățire izolație depozite bunuri culturale și laborator de restaurare și reparații acoperiș

  150000 lei

  8.

  Editorial

  Proiectele propuse în cadrul programului urmăresc diversificarea și creșterea valorii cultural-științifice a planului editorial al muzeului.

  6

  -editare anuar muzeu -editare cataloage expoziții temporare

  15000 lei

  9.

  îmbogățirea patrimoniului muzeal

  Proiectele desfășurate în cadrul programului urmăresc îmbogățirea patrimoniului muzeal în mod constant prin conturarea unei strategii coerente.

  2

  -implementare strategie îmbogățire patrimoniu muzeal

  25000 lei

  10.

  Dezvoltarea relațiilor intermuzeale la nivel național și internațional

  Programul vizează să facă cunoscut muzeul și aatrimoniul de artă brașoveană în plan național și internațional, stimularea bunelor practici muzeale, jrecum și dezvoltarea ofertei muzeului.

  4

  -promovare ofertei muzeului în plan național și internațional -aderare ICOM

  2700 lei

Bugetul alocat pentru programul minimal.