Hotărârea nr. 206/2019

Hotărârea nr.206 – numirea domnului CISAR MARIUS-CRISTIAN în funcţia de manager/director, gradul II al Centrului Cultural Reduta Brașov, pe o perioadă de 5 ani începând cu data de 21.05.2019


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro•••••

ROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.206

din data de 30 mai 2019

privind numirea domnului CISAR MARIUS-CRISTIAN în funcția de manager/director, gradul

II al Centrului Cultural Reduta Brașov, pe o perioadă de 5 ani începând cu data de 21.05.2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând raportul de spaecialitate și expunerea de motive nr. 8314/17.05.2019 întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune numirea, începând cu data de 21.05.2019 a domnului CISAR MARIUS-CRISTIAN în funcția de manager/director, gradul II de salarizare, la Centrului Cultural Reduta Brașov;

Ținând cont de rezultatul final al evaluării managementului pentru Centrului Cultural Reduta Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.204/30.05.2019. Proiectul depus în termen de către managerul Centrului Cultural Reduta Brașov, constituie baza încheierii contractului de management;

Având în vedere dispozițiile ari. 28 din O.U.G. nr.l89/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Legii-cadru nr.l53/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, art.34 și art.36 din O.U,G, nr.l 14/2018, precum și dispozițiile art.91, alin. (1) lit.a și alin. (2), lit.e din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - începând cu data de 21.05.2019, domnul CISAR MARIUS-CRISTIAN se numește, pe o perioadă de 5 ani, în funcția manager/director al Centrului Cultural Reduta Brașov, gradul II de salarizare, urmând a avea un salariu de bază brut de 5.966 lei și o Indemnizație de hrană de 347 lei calculată proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.

PREȘEDINTE Adrian- loafRVeștea

Contrasemnează.

SECRETAR

Maria Dînnbrăvea

aveanu