Hotărârea nr. 204/2019

Hotărârea nr.204 – aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului pentru Centrul Cultural Reduta Braşov, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov, pentru perioada 2014-2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.204

din data de 30 mai 2019

- privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului pentru Centrul Cultural Reduta Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru perioada 2014-2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând raportul de specialitate și expunerea de motive cu nr. 6108/10.05.2019, întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului pentru Centrul Cultural Reduta Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru perioada 2014-2019;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 102/28.03.2019, pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea evaluării finale a managementului Centrului Cultural Reduta Brașov pentru perioada 2014-2019, aprobarea Comisiei de evaluare, comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru evaluarea finală a managementului Centrului Cultural Reduta Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.7, alin.(l), lit.h și art.14, alin.(2) din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.102/28.03.2019, precum și prevederile art.42, alin. 4 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rezultatul final al evaluării finale a managementului pentru Centrul Cultural Reduta Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru perioada 2014-2019:

Numele și prenumele managerului

Instituția publică de cultură

Rezultatul final al evaluării finale pentru perioada de management 2014-2019

Cisar Marius Cristian

Centrul Cultural Reduta Brașov

9,80

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.


Contrasemnează, SECBtfTĂR Maria Dupfbrăveanu