Hotărârea nr. 203/2019

Hotărârea nr.203 – aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


România


■916-20’3 I5AWBÂTOWÎM iMPBtuNA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.203

din data de 30.05.2019

- privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019

Analizând raportul de specialitate și expunerea de motive înregistrate cu nr.7159/14.05.2019, întocmite de Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

Față de statul de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 172/23.04.2019 se propune transformarea funcției publice vacante de consilier juridic, nivel studii superioare, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Guvemanță Corporativă, în funcție publică vacantă de consilier, nivel studii superioare, grad profesional superior;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin. (1), lit. “a” și alin. (2) lit. “c” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2. - Cu data prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 172/23.04.2019, își încetează aplicabilitatea.

Art3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.


Contrasemnează, SECRETAR MariaJ^rjwrăveanu

F 94


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Aprobat cf. HCJBV nr.: în ședința din data de :STAT DE FUNCȚII

Aparatul de specialitate a! Consiliului Județean Brașov

MAI 2019

Nr. crt

Funcția de conducere

—-

Mm

Nr.

Func

ii de demnitate publică

3

1

Președinte

s

1

2

Vicepreședinte

s

2

Aparat da Specialitate

3

Administrator public

s

1

Total funcții publice

159

4

Secretar

II

s

1

5

Manager Public

superior

s

2

Func

ii publice de conducere

23

6

Arhitect sef

II

s

1

7

Director executiv

II

s

6

8

Director exec adiunct

II

s

2

9

Sef serviciu

II

s

10

10

Sef birou Audit

II

s

1

11

Sef birou

II

s

3

Func

ii publice de execuție

133

12

Consilier

superior

s

102

13

Consilier

principal

s

6

14

Consilier

asistent

s

3

15

Consilier

debutant

s

1

16

Auditor

superior

s

4

17

Auditor

principal

s

1

18

Consilier jundic

superior

s

12

19

Referent de specialitate

superior

SSD

2

20

Referent

superior

M

1

21

Referent

principal

M

1

Posturi in regim contractual

59

22

Sef Birou Cabinet Președinte

II

s

1

23

Sef Birou

II

s

1

24

Consilier

IA

s

11

25

Consilier

I

s

6

26

Consilier

II

s

4

27

Consilier

D

s

1

28

Inspector de specialitate

IA

s

1

29

Inspector de specialitate

I

s

3

30

Inspector de specialitate

II

s

1

31

Referent

IA

M

2

32

Casier

M/G

1

33

Șofer

I

M/G

5

34

Muncitor calificat (telefonistă)

II

M/G

1

35

Muncitor calificat (leqator manual)

II

M/G

1

36

Muncitor calificat

II

M/G

1

37

Funcționar

M/G

1

38

Salvator montan

I

M

9

39

Salvator montan

III

G

2

40

îngrijitor

M/G

4

41

Paznic

M/G

3

APARAT DE SPECIALITATE

219

TOTAL DE APARAT DE SPECIALITATE SI DEMNITARI

222

Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare,


Vizat: Șef Serviciu, Duicu Claudia întocmit: Consilier, Neamțu Paula