Hotărârea nr. 201/2019

Hotărârea nr.201 – desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Braşov în comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de director medical din cadrul comitetului director al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Braşov și în comisia de soluționare a contestațiilor, precum şi avizarea componenţei comisiei de concurs/examen și comisiei de soluționare a contestațiilor


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 201

din data de 30.05.2019

- privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul comitetului director al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov și în comisia de soluționare a contestațiilor, precum și avizarea componenței comisiei de concurs/examen și comisiei de soluționare a contestațiilor

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019;

Analizând Raportul de Specialitate și Expunerea de motive înregistrate cu nr. ad. 7789 din data de 14.05.2019 întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală, prin care se propune spre aprobare desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Comitetului director al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov și în comisia de soluționare a contestațiilor, precum și avizarea componenței comisiei de concurs/examen și comisiei de soluționare a contestațiilor;

Văzând adresa Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov nr. 3716/10.05.2019;

Luând în considerare propunerile formulate în cadrul ședinței ordinare de comisia de specialitate nr. 7 pentru sănătate, protecția copilului și a persoanelor adulte;

Având în vedere dispozițiile art. 181 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

Ținând cont de prevederile art. 2 din Metodologia-Cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, aprobată prin anexa la Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 284/2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se desemnează următorii reprezentanți ai Consiliului Județean Brașov în Comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul comitetului director al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov:

  • - dl. Kadas - Iluna Andrei - Marius, consilier județean;

  • - dna. Ciubotaru Mariana, consilier, Direcția de Sănătate și Asistență Medicală;

  • - dna. Duicu Claudia Elena, șef Serviciu Resurse Umane, Strategii de Informatizare.

Art.2. - Se desemnează următorii reprezentanți ai Consiliului Județean Brașov în Comisia de soluționare a contestațiilor la concursul/examenul pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul comitetului director al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov:

  • - dna. Văsioiu Adelina Mihaela, director executiv, Direcția de Sănătate și Asistență Medicală;

  • - dna. Tabalai Alexandra, consilier, Direcția de Sănătate și Asistență Medicală;

  • - dna. Colțea Gabriela, consilier județean.

Art.3. - Se avizează componența Comisiei de concurs/examen pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul comitetului director al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, după cum urmează:

Președinte

Kadas-Iluna Andrei-Marius

Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

Membru

Ciubotaru Mariana

Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

Membru

Duicu Claudia Elena

Reprezentant Consiliul Județean Brașov

Secretar

As. Dinu Eleonora

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov

Observator

Dr. Sucaciu Dan Mirell

Medic primar desemnat de Colegiul Medicilor

Observator

As. Scoican Mirela

Reprezentant sindicat

Art.4. - Se avizează componența Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul/examenul pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul comitetului director al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, după cum urmează:

Președinte

Văsioiu Adelina

Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

Membru

Tabalai Alexandra

Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

Membru

Colțea Gabriela

Reprezentant Consiliul Județean Brașov

Secretar

As. Stoenescu Elena

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov

Observator

Dr. Cintea Stelian Marcel

Medic primar desemnat de Colegiul Medicilor

Observator

As. Ceapă Manuela

Reprezentant sindicat

Art.5. - Comisiile prevăzute la art. 3 și 4 își vor desfășura activitatea în baza Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor specifice comitetului director aprobat la nivelul unității sanitare publice, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății Publice nr. 284/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6, - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Socială, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov și membrii comisiilor prevăzute la Art. 3 și Art. 4.


Contrasemnează, SECRETAR Maria DiWnprăveanu 6/K