Hotărârea nr. 20/2019

Hotărârea nr.20 – aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 Office @j ud b rasov. ro, www.judbrasov.ro


Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 20

din data de 29.01.2019

- privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.01.2019;

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. ad. 17889/1 din data de 21.01.2019 și Expunerea de Motive nr. 17889/1 din data de 21.01.2019, întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

Față de statul de funcții aprobat, se propune transformarea unui număr de 2 funcții publice de execuție, ca urmare a îndeplinirii procedurii de promovare în gradul superior al funcționarilor publici;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 402 din data de 28.11.2018 privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

Luând în considerare dispozițiile art. 3, alin. (1) și alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin. (1), lit. “a” și alin. (2) lit. “c” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 402 din data de 28.11.2018, privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.

Contrasemnează,


SECRETAR

Maria DWmJbrăveanu

F 94


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Aprobat cf. HCJBVnr.: în ședința din data de :
STAT DE FUNCȚII

Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov

IANUARIE 2019

Nr crt

FiMCftadeMoitf»

âSâSaii

SIMM

a » «V*

Nr. poiftyi \  «A* H

-

Func

ii de demnitate publică

3

1

Președinte

s

1

2

Vicepreședinte

s

2

Aparat* SpecMMa

t           ■ I

3

Administrator public

I                 I      S

1

Total funcții publice

159

4

Secretar

ii

s

1

5

Manaqer Public

superior

s

2

Funct

ii publice de conducere

23

6

Arhitect sef

II

s

1

7

Director executiv

II

s

6

8

Director exec adiunct

II

s

2

9

Sef serviciu

II

s

10

10

Sef birou Audit

II

s

1

11

Sef birou

II

s

3

Func

ii publice de execuție

133

12

Consilier       . „„„„s

supenor

• -•?« , 1

101

13

Consilier

pnn&pal.

îs -J

6

14

Consilier

asistent

s

2

15

Consilier

debutant

s

2

16

Auditor

superior

s

4

17

Auditor

principal

s

1

18

Consilier juridic

superior

s

13

19

Referent de specialitate

superior

SSD

2

20

Referent

superior

M

1

21

Referent

principal

M

. <1> •

Posturi in regim contractual

59

22

Sef Birou Cabinet Președinte

II

S

1

23

Sef Birou

II

S

1

24

Consilier

IA

s

12

25

Consilier

I

s

5

26

Consilier

II

s

4

27

Consilier

D

s

1

28

Inspector de specialitate

IA

s

1

29

Inspector de specialitate

I

s

3

30

Inspector de specialitate

II

s

1

31

Referent

IA

M

2

32

Casier

M/G

1

33

Șofer

I

M/G

5

34

Muncitor calificat (telefonistă)

II

M/G

1

35

Muncitor calificat (leqator manual)

II

M/G

1

36

Muncitor calificat

II

M/G

1

37

Funcționar

M/G

1

38

Salvator montan

I

M

9

39

Salvator montan

III

G

2

40

îngrijitor

M/G

4

41

Paznic

M/G

3

APARAT DE SPECIALITATE

219

TOTAL DE APARAT DE SPECIALITATE SI DEMNITARI

222

Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare,

Vizat: Șef Serviciu, Duicu Claudia întocmit: Consilier, Neamțu Paula