Hotărârea nr. 2/2019

Hotărârea nr. 2 - privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, pentru acoperirea temporară a golului de casă pe anul 2019


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007  .

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 Office @ j u d b rasov. ro, ww w. j ud brașov, ro


HOTĂRÂREA NR. 2

din data 16.01.2019

- privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, pentru acoperirea temporară a golului de casă pe anul 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 16.01.2019;

Analizând expunerea de motive și raportul de specialitate înregistrate sub nr. 562/14.01.2019 întocmite de către Direcția Economică prin care se propune spre aprobare utilizarea sumei de 10.000.000 lei din excedentul bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul 2019;

Ținând cont de Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 13/2019 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare rezultat la finele anului 2018;

Având în vedere dispozițiile art. 58 alin. (1), lit. ”b” din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă utilizarea sumei de 10.000.000 lei din excedentul bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul 2019.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.

PREȘEDINTE, Vestea Adrian-Ioan

5                                          ...—,