Hotărârea nr. 198/2019

Hotărârea nr.198 – aprobarea statului de funcții şi a organigramei Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Braşov


Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR.198

din data de 30.05.2019

- privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad. 8187 din data de 20.05.2019, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov;

Luând în considerare propunerea doamnei Sebeni - Comșa Mariana, consilier județean, formulată în plenul Consiliului Județean Brașov;

Față de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 168/23.04.2019, unitatea sanitară propune următoare modificare : la statul de funcții- transformarea unui post și suplimentarea a doua posturi de execuție; la nivelul organigramei -suplimentarea cu un post de execuție (medic specialist, specialitatea boli infecțioase) a personalului din cadrul Compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale și suplimentarea cu 1 post a numărului medicilor rezidenți:

în conformitate cu dispozițiile art. 180, alin. (1), lit, “a” din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 15 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul ministrului sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1) lit.”a” și alin. 2, lit.”c”, precum și prevederile art. 104 alin. (1) lit.”a” și alin. (2) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă organigrama Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Cu data prezentei se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 168/23.04.2019 .

Art.4 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbraveanu

Manager, asist.univ.dr. Njcpșor Florin BîgiuORGANIGRAMA - 2019 SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE ȘI NEUROLOGIE BRAȘOVdin data de....

Secretar, y / Maria Dumb/ăveanu


Compartiment juridic

FE-2

Compartiment relații cu publicul

FE-1

Compartiment auditpublic intern

FE-1

Birou informatică șistatistică medicală

FC-1 FE-5


DIRECTOR MEDICAL

FC-1CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

; ...................


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL FC-1


MANAGER FC-1

±

COMITET DIRECTOR


DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI FC-1 Coordonează metodologic activitatea de îngrijiri la nivelul spitalului

Compartiment securitatea și sănătatea în muncă, PSI, protecție civilă și situații de urgență

FE-1

Serviciul de management al calității serviciilor medicale

FC-1 FE-6

Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale

FE -3

Serviciul R.U.N.O.S.

FC-1 FE -6

Serviciul administrativ, achiziții publice, transport

FC-1


Secția clinică neurologie I

FC-2 FE -37,5

Secția neurologie II

FC-2 FE-42

Secția clinică recuperare neuro-psiho-motorie

FC-2 FE-51,5

Compartiment recuperare medicală neurologie

FE - 9

Secția clinică psihiatrie I

FC-2 FE -36

Secția Psihiatrie II

FC-2 FE -38

Secția Clinică Psihiatrie III

FC-2 FE -36

Compartiment psihiatrie cronici

FE-14

Secția exterioară psihiatrie cronici Zămești

FC-2 FE-81

Secția exterioară psihiatrie cronici Vulcan

FC-2 FE -65

Camera de gardă psihiatrie

FE-17

Camera de gardă neurologie

FE -25

Farmacie

FC-1 FE- 13


Serviciu financiar

FC-1

contabil

FE-6


Laborator analize medicale

FC-1 FE-16

Laborator radiologie și imagistică medicală

FE -7

Compartiment prosectură

FE -3

Compartiment explorări funcționale

FE-2

Ambulatoriul integrat cu cabinet în specialitățile: -Neurologie -Psihiatrie

-Recuperare, medicină fizică și balneologie

FE - 3

Centrul de Sănătate Mintală cu Staționar de zi

FC-2 FE-19Compartiment de dietetică și nutriție

FE-1

Compartiment internare- externare

FE-2

Spălătorie Garderobă

FE -11


Compartiment

FE - 7

Compartiment

FE-5

administrativ

achiziții publice


Compartiment tehnic

FE-2

Formație de lucru: Muncitori întreținere Centrale termice Activităținormate

FE -28

Pază

FE-12


Total paturi

Total posturiaprobate

Funcții de conducere

Funcții de execuție din care: Medici rezidenti

Farmacistrezident


Consiliul Județean Brașov


Director executive Vasioiu Adelina-605 -674

  • -

-645

  • -

  • -CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov str. Prundului nr. 7-9, Brașov,500123 tel. 0268511481, fax. 511609


Director Executiv Vasioiu Adelina


Aprobat HCJ Brașov nr..din data de.STAT DE FUNCȚIIMaria Durtibi^ăveanuNr. crt

Funcția de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/grad salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

0

1

2

3

4

5        6

A. Finanțare din venituri proprii

1

Manager

II

s

1

2

Director Medical

II

5

1

3

Director financiar contabil

II

S

1

4

Director îngrijiri

II

s

1

5

Șef secție- medic primar

neurologie

s

2

6

Șef secție- medic primar

II

psihiatrie

s

5

7

Șef secție- medic primar

II

balneofizioterapie

s

1

8

Șef secție- medic primar

II

laborator

s

1

9

Farmacist - sef

Farmscist specialist

sggdalist

farmacie

s

1

10

farmscist primar             //^

farmacie

s

1

11

// 0*' r

farmscist specialist         // $

specialist     t\\

farmacie

s

1

12

----------- //,^ .ț1 medic primar            11^ $ <

neurologie

s

7.5

13

11 n i **'

medic primar              11 >

°L

psihiatrie

s

10
t14

medic primar

primar

anatomie patologica

S

1

15

medic primar

primar

medicina generala

S

1

16

medic primar

primar

balneofizioterapie

S

1.5

17

medic primar

primar

laborator

S

2

18

medic primar

primar

radiologie si imagistica medică

S

2

19

medic primar

primar

epidemiolog

S

1

20

medic specialist

specialist

boli infecțioase

S

1

21

medic specialist

specialist

neurologie

S

5

22

medic specialist

specialist

psihiatrie

S

12

23

medic specialist

specialist

medicina generala

S

2

24

psiholog principal

principal

psihologie clinica

S

6

25

psiholog specialist

specialist

psihologie clinica

S

1

26

psiholog practicant

practicant

psihologie clinica

S

2

27

logoped principal

principal

logopedie

S

1

28

biolog principal

principal

laborator

S

1

29

profesor Kinetoterapeut

recuperare

S

2

30

asistent social principal

principal

sociopsihopedagogie

s

1

31

asistent social

sociologie

s

1

32

Asistent medical pr.sef

asistent medical principal

principal

medicina generala

s

6

33

Asistent medical pr.sef

asistent medical principal

principal

medicina generala

PL

2

34

asistent medical principal

principal

medicina generala

S

20

35

asistent medical principal

principal

laborator

S

2

36

asistent medical principal

principal

balneofizioterapie

S

4

37

asistent medical

medicina generala

S

7

38

asistent medical

balneofizioterapie

S

1

39

asistent medical debutant

debutant

medicina generala

S

1

40

asistent medical principal

pringipaL ,

medicina generala

SSD

4

41

asistent medical principal          /

medicina generala

PL

95

42

asistent medical principal

p^bipal ' \ ^\\

balneofizioterapie

PL

5

43

asistent medical principal       /

balneofizioterapie

M

1

44

asistent medical principal       |

l -r "2

prinppftfy^ / O

------7“’

balneofizioterapie si masaj

PL

5
45

asistent medical principal

principal

balneofizioterapie si recuperare

PL

1

46

asistent medical principal

principal

laborator

PL

10

47

asistent medical principal

principal

farmacie

PL

5

48

asistent medical principal

principal

radiologie

PL

2

49

asistent medical principal

principal

nutriționist

PL

1

50

asistent medical

medicina generala

PL

58

51

asistent medical

farmacie

PL

5

52

asistent medical

radiologie

PL

3

53

asistent medical debutant

debutant

medicina generala

PL

5

54

autopsier

M

1

55

registrator medical

M

2

56

statistician

M

1

57

infirmiera

G

114

58

infirmiera debutanta

debutant

G

2

59

ingrijitoare

G

76

60

spălătorese

G

10

61

brancadier

G

15

62

șofer autosanitară II

M

1

63

paznic

G

12

64

Șef serviciu

II

S

4

65

Șef birou

II

S

1

66

consilier juridic IA

IA

consilier juridic

S

2

67

auditor grad 1

IA

economist

S

1

68

economist IA

IA

economist

S

13

69

economist 1

1

economist

S

3

70

economist II

II

economist

S

1

71

referent de specialitate 1

1

inginer

S

6

72

referent specialitate 1

1

economist

S

3

73

referent specialitate 1

'         "i’VXX

' /Zs '   OiN/7->;

Jurist

S

3

74

magaziner 1

. %

* \\

M

2

75

arhivar 1

M

1

76

muncitor calificat 1

1

timplar

G

1

77

muncitor calificat 1

1

electrician

G

2

78

muncitor calificat 1

1

instalator

G

2

79

muncitor calificat 1

1

fochist

G

5

80

muncitor calificat 1

1

lenjeresa

G

3

81

muncitor calificat II

II

fochist

G

1

82

muncitor calificat II

II

telefonista

G

4

83

muncitor calificat III

III

telefonista

G

1

84

muncitor calificat IV

IV

instalator

G

1

85

muncitor calificat IV

IV

fochist

G

3

86

muncitor necalificat

1

G

1

87

șofer 1

1

G

1

88

șofer II

II

G

3

Total Venituri Proprii

622

B. Finanțare de la bugetul de stat

1

Șef secție- medic primar

II

psihiatrie

S

1

2

medic primar

primar

psihiatrie

S

5

3

medic specialist

specialist

psihiatrie

S

1

4

psiholog principal

principal

psihologie clinica

S

1

5

psiholog specialist

specialist

psihologie clinica

S

3

6

psiholog practicant

practicant

psihologie clinica

S

1

7

Asistent medical pr.sef

asistent medical principal

principal

medicina generala

S

1

8

asistent medical principal

principal

medicina generala

PL

4

9

asistent social principal

principal

PL

1

10

registrator medical

M

1

11

ingrijitoare

G

2

12

medic rezident anul 1

neurologie

S

1

13

medic rezident anul 1

psihiatrie

S

5

14

medic rezident anul 1

medicină fizică și de reabilitare

S

4

15

medic rezident anul II             /

psihiatrie

S

3

16

medic rezident anul III           //£

neurologie

s

1

17

medic rezident anul III

?              % -n\

2-----

psihiatrie

s

7

18

farmacist rezident anul III

farmacie

S

1

19

medic rezident anul IV

neurologie

S

3

20

medic rezident anul IV

psihiatrie

S

6

Total Buget de Stat

52

TOTAL GENERAL

674

Total posturi aprobate - 674        din care:


conducere execuție


Total posturi aprobate ■ 674        din care:


venituri proprii bugetul de stat


29

645

622

52


Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.


întocmit,

ȘEF SERVICIU RUNOS,

Hng.ecJIeana Puiu

*—'-j,