Hotărârea nr. 197/2019

Hotărârea nr.197 – aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea” Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 197

din data de 30.05.2019

- privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019;

Analizând Expunerea de motive nr. ad. 3894 din data de 15.05.2019, precum și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad 3894 din data de 15.05.2019, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea” Brașov; față de structura existentă se propune aprobarea structurii organizatorice cu un număr de 275 de paturi spitalizare continuă și 10 paturi spitalizare de zi;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 20/30.01.2018 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea” Brașov;

Ținând cont de adresa nr. 1816 din data de 6.03.2019 a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea” Brașov;

Văzând avizul conform exprimat de Ministerul Sănătății prin adresa nr. XI/A/17683, 16324/SP/5533 din data de 24.04.2019;

Având în vedere prevederile art. 180 lit. „d” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile capitolului III, pct. 1, lit.”c” din H.G.R. nr. 562/2009 pentru aprobarea Strategiei de descentralizare în sistemul de sănătate;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă structura organizatorică a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 20/30.01.2018 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea” Brașov își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea” Brașov.

PREȘEDINTE,


Adrian- Ioan Veștea


Contrase SEC MariaCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 197

din data de 30.05.2019

- privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019;

Analizând Expunerea de motive nr. ad. 3894 din data de 15.05.2019, precum și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad 3894 din data de 15.05.2019, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea” Brașov; față de structura existentă se propune aprobarea structurii organizatorice cu un număr de 275 de paturi spitalizare continuă și 10 paturi spitalizare de zi;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 20/30.01.2018 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea” Brașov;

Ținând cont de adresa nr. 1816 din data de 6.03.2019 a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea” Brașov;

Văzând avizul conform exprimat de Ministerul Sănătății prin adresa nr. XI/A/17683, 16324/SP/5533 din data de 24.04.2019;

Având în vedere prevederile art. 180 lit. „d” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile capitolului III, pct. 1, lit.”c” din H.G.R. nr. 562/2009 pentru aprobarea Strategiei de descentralizare în sistemul de sănătate;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă structura organizatorică a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2, - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 20/30.01.2018 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea” Brașov își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea” Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Eraptbrăveanu

ANEXA


APROBAT,


Director Executiv DSAM,

Adelinajyiihaela Văsioiu

AX-
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE ”DR.IOAN AUREL SBÂRCEA” BRAȘOV

Secția obstetrică -ginecologie I

30 paturi

din care:

-compartiment gineco-oncologie

10 paturi

-compartiment tratamentul infertilității

4 paturi

Secția clinică obstetrică -ginecologie II

30 paturi

din care:

-compartiment obstetrică patologică

10 paturi

Secția obstetrică -ginecologie III

65 paturi

Secția clinică obstetrică -ginecologie IV

30 paturi

din care:

-compartiment medicină materno- fetală

10 paturi

-compartiment gineco-oncologie

10 paturi

Secția neonatologie I

63 paturi

din care:

-compartiment terapie intensivă neonatologie

17 paturi

Secția neonatologie II prematuri

35 paturi

Secția ATI

22 paturi

Camera de gardă

TOTAL

275 paturi

Spitalizare de zi

10 paturi


Bloc nașteri

Bloc operator

Sterilizare

UTS

Farmacie

Serviciul anatomie patologică

-compartiment citologie

-compartiment histopatologie

-compartiment prosectură

Laborator analize medicale

Laborator radiologie și imagistică medicală

Serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale

Cabinet planificare familială

Unitate de transport neonatal

Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialitatea:

-obstetrică- ginecologie

Aparat funcțional

Laboratoarele deservesc atât paturile cât și Ambulatoriul integrat.