Hotărârea nr. 196/2019

Hotărârea nr.196 – aprobarea vânzării, în condițiile Legii nr. 215/2001, a spațiului 9 reprezentând birou, înscris în CF nr. 119041-C1-U63 și a cotelor părți de uz comun intabulate ca unități individuale aferente acestuia, situate în imobilul - Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi", cu sediul în Brașov, str. Diaconu Coresi nr.1, jud. Brașov, proprietate privată a județului Brașov

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


România


HOTĂRÂREA NR. 196

din data de 30.05.2019

privind aprobarea vânzării, în condițiile Legii nr. 215/2001, a spațiului 9 reprezentând birou, înscris în CF nr. 119041-CI-U63 și a cotelor părți de uz comun intabulate ca unități individuale aferente acestuia, situate în imobilul - Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi", cu sediul în Brașov, str. Diaconu Coresi nr.l, jud. Brașov, proprietate privată a județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019;

Analizând expunerea de motive nr. 8569 din data de 13.05.2019 și raportul de specialitate înregistrat cu nr. ad. 8569 din data de 13.05.2019, întocmite de Direcția Juridică prin care se propune aprobarea vânzării, în condițiile Legii nr. 215/2001, a spațiului 9 reprezentând birou, înscris în CF nr. 119041-CI-U63 și a cotelor părți de uz comun intabulate ca unități individuale aferente acestuia, situate în imobilul -Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi", cu sediul în Brașov, str. Diaconu Coresi nr.l, jud. Brașov, proprietate privată a județului Brașov;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 80/31.01.2017 privind aprobarea listei spațiilor libere cu destinație de cabinete medicale stomatologice și activități conexe actului medical din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr. 1, domeniu privat al Județului Brașov, în vederea vânzării prin licitație publică cu strigare și Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 59/20.02.2019 privind însușirea Raportului de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare pentru 12 spații cu destinația de cabinete medicale, un spațiu cu destinația de magazin, un spațiu cu destinația de birou și 14 spații de uz comun intabulate ca unități individuale, din cadrul Policlinicii Stomatologice "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi nr.l, județul Brașov;

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1), lit. c) și alin. (4), lit.b), art. 122 alin. (2) și ale art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 10 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l..- Se aprobă vânzarea spațiului 9 reprezentând birou, situat la etajul I al imobilului -Policlinică Stomatologică Diaconu Coresi Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, jud. Brașov, proprietatea privată a Județului Brașov, identificat conform Anexei — “SINTEZA EVALUĂRILOR, ETAJ I, SPAȚIUL 9, BIROU - EXTRAS CF 119041-CI-U63” din Raportul de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat Toth Eniko, compus din birou, hol și debara cu o suprafață utilă de 6,56 mp, cu cota din părțile de uz comun 522/87000 și cota de teren 316/52700 și de cotele din PUC aferente și a următoarelor cote-părți de uz comun intabulate ca unități individuale aferente acestora, conform descrierii din: CF nr. 119041-C1-U50 cu cota de 0.82% din 64,28 mp - 0.53 mp, CF nr. 119041-C1-U51 cu cota de 0.82% din 35,19 mp -0.29 mp, CF nr. 119041-C1-U52 cu cota de 0.82% din 101,33 mp - 0.83 mp, CF nr. 119041-C1-U53 cu cota de 0.82% din 2,86 mp - 0.02 mp, CF nr. 119041-C1-U54 cu cota de 0.82% din 2,41 mp-0.02 mp, CF nr. 119041-C1-U48 cu cota de 0.82% din 13,98 mp-0.11 mp, CF nr. 119041-C1-U49 cu cota de 0.82% din 5,76 mp - 0.05 mp, CF nr. 119041-C1-U64 cu cota de 4.42% din 1,89 mp-0.08 mp, CF nr. 119041-C1-U66 cu cota de 4.42% din 1.92 mp - 0.08 mp și cotele de părți comune din PUC aferente acestora conform aceluiași procent din proprietatea fiecăruia.

Art.2..~ Se aprobă regulamentul și caietul de sarcini privind vânzarea prin scoaterea la licitație publică cu strigare, în condițiile Legii nr. 215/2001, a spațiului 9 reprezentând birou, înscris în CF nr. 119041-Cl-U63și a cotelor părți de uz comun intabulate ca unități individuale aferente acestuia, situate în imobilul - Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi", cu sediul în Brașov, str. Diaconu Coresi nr.l, jud. Brașov, proprietate privată a județului Brașov, conform Anexei nr. 2.

Art.3..~ Se aprobă prețul minim de vânzare a spațiului 9 reprezentând birou și a cotelor părți de uz comun intabulate ca unități individuale aferente acestuia, situate în imobilul - Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi", cu sediul în Brașov, str. Diaconu Coresi nr.l, jud. Brașov, la o valoare de 58.171 lei, reprezentând echivalentul a 12.471 euro (1 euro= 4,6647 lei, curs de schimb valutar BNR, la data evaluării - 07.01.2019), conform Raportului de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANE VAR - ec. Toth Eniko.

Art.4..- Prețul vânzării va fi actualizat la cursul de schimb al BNR din ziua plății, respectiv ziua încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Art.5..- Prețul efectiv și integral plătit nu va putea fi mai mic decât prețul minim stabilit prin Raportul de evaluare nr. 1 din data de 7.01.2019, respectiv suma de 58.171 lei.

Art.6.~ Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dt/mnrăveanu

Anexa 1
SPAȚIU 9, birou - EXTRAS CF119041- C1-U63

Numele beneficiarului

JUDEȚUL BRAȘOV

Nume proprietar

JUDEȚUL BRAȘOV administrat prin CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Proprietate

Existentă

Tip proprietate evaluata

Comercial

Subtip proprietate

Birou administrator in cadrul Policlinicii Stomatologice Diaconu Coresi

Cod postai

500025

Adresa proprietății

Jud. Brașov, Mun Brașov, str Republicii colt cu Diaconu Coresi nr.l

Carte Funciara nr.

119041-C1-U63 cu nr. cerere 142196/17.10.2018

Număr cadastral

119041-C1-U63

Lista actelor de proprietate (pe care evaluatorul le-a avut la dispoziție)

Extras CF nr.H9041-Cl-U63 cu nr. cerere 142209/17.10.2018

Plan parter, și etajele 1 și II

Următoarele extrase CF din care proprietatea dispune de cota parte (spatii comune intabulate in unitati individuale )

Extras CF nr. 119041-C1-U50

Extras CF nr. 119041-C1-U51

Extras CF nr.H9041-Cl-U52

Extras CF nr.H9041-Cl-U53

Extras CF nr.H9041-Cl-U54

Extras CF nr.H9041-Cl- U48

Extras CF nr.ll9041-Cl-U49

Extras CF nr.H9041-Cl-U64

Extras CF nr.H9041-Cl-U66

si cotele de parti comune aferente acestora

Proprietatea evaluata

Birou administrator. situat ta etaiul 1 imobilul Policlinicii StomatoloRice Diaconu Coresi din Mun. Brașov, str Republicii colt cu Diaconu Coresi nr.l, cu nr. cad 119041-C1-U63 compus din birou, hol si debara cu o suprafață utilă de 6,56 mp, cu cota din părțile de uz comun 522/87000, cota teren 316/52700 conform descrierii din extrasul CF . Imobilul policlinicii în care se află cabinetul este un imobil edificat in anul 1900 in

policlinicii în care se află cabinetul este un imobil edificat in anul 1900 in regim de înălțime S+P+2E+M cu renovări și modernizări ulterioare Cabinetul pe langa cotele de parti comune evidențiate in coala CF mai dispune si de alte cote din părțile de uz comun intabulate ca unitati individuale si de cotele din PUC aferente acestora ,conform Documentației cadastrale de dezmembrare emis de ing. Adrian Bolocan reprezentând suprafețe utile aferente după cum urmeaza : CF nr. 119041-C1-U50 cu cota de 0.82% din 64,28 mp 0.53 mp CF nr. 119041-C1-U51 cu cota de 0.82% din 35,19 mp 0.29 mp CF nr,119041-Cl-U52 cu cota de 0.82% din 101,33 mp 0.83 mp CF nr,119041-Cl-U53 cu cota de 0.82% din 2,86 mp   0.02 mp

CF nr.H9041-Cl-U54 cu cota de 0.82% din 2,41 mp   0.02 mp

CF nr.H9041-Cl- U48 cu cota de 0.82% din 13,98 mp 0.11 mp CF nr.H9041-Cl-U49 cu cota de 0.82% din 5,76 mp    0.05 mp

CF nr.H9041-Cl-U64 cu cota de 4.42% din 1.89 mp    0.08 mp

CF nr.H9041-Cl-U66 cu cota de 4.42% din 1.92 mp    0.08 mp

si cotele de parti comune din PUC aferente acestora conf. aceluiași procent din proprietatea fiecăruia

Dreptul de proprietate

Construcție: Drept deplin

Teren în cota indiviza

Utilizare existentă constatată

Comercială

Tip constructiv (structura)

Beton și cărămidă

Anul construirii

Anii 1900

Stare tehnică a construcției

Bună

Număr camere

1

Nivel (apartamente)

Etaj 1

Nivel de finisare

mediu

Suprafețe (mp)

Cabinet in policlinică

Au

6,56 mp

Cota din supr. utile aferente spatiilor comune intabulate ca unitati individuale in supr. totala 2,01 mp

Anexe

Ad

nu

Balcon

Ac

nu

Teren

St

Cota de 316/52700 si

Cota din terenul aferente spatiilor comune intabulate ca unitati individuale

PUC

Cota de 522/87000 si

Cota din cotele de parti comune aferente spatiilor comune intabulate ca unitati individuale, calculate in limita cotei de proprietate din fiecare in parte

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

4,6647

Data inspecției

07.01.2019

Data evaluării

07.01.2019

Valoare abordare prin venit pentru cota de 1/1 ptr.cabinet

11.639

Euro

Valoare abordare prin cost

nu s-a aplicat

Euro

Valoare abordare prin comparații pentru cota de 1/1 ptr cabinet

10.181

Euro

Valoare totala prin abordarea prin comparații pentru cotele din supr. unităților individuale apartionatoare 7,62 mp.

2.290

Euro

VALOAREA DE PIAȚĂ recomandată, din care:

58.171

LEI

12.471   EURO

Grad de finalizare a construcției (in

case

-

%

cazul construcțiilor nefinalizate)

cabinet

• 100%

OBSERVAȚII SPECIALE

Localizare

Urban

Nivel de activitate a pieței

Mediu

Justificarea Nivelului de activitate a pieței propus

Cerere medie

Amplasare în zonă centrului istoric al Mun. Brașov

Acces

Da

Drum public

Utilități

Branșat la toate utilitățile zonei: en. electrica, gaz, apa, canalizare

încadrare in clase de risc seismic (l-IV) sau categorii de urgenta (U1-U3)

Nu e cazul

Utilizare

Birou administrativ

Identificare imobil

S-a realizat identificarea in teren, conform adresei menționate

Diferențe față de actele de proprietate, constatate la inspecție

Nu sunt

Caracteristici Teren Liber

Nu este cazul, terenul este în cotă indiviză

Alte Observații

Nu sunt

Aprobat: Director Executiv Direcția Juridică - Claudia Crăciun Verificat: Șef Birou Patrimoniu - Teodora L. Kadas-Iluna _____

Redactat: Iuliana Rechițeanu          --

Anexa 2

privind vânzarea, în condițiile Legii nr. 215/2001, a spațiului 9 reprezentând birou, înscris în CF nr. 119041-C1-U63 și a cotelor-părți de uz comun intabulate ca unități individuale aferente acestuia, situate în imobilul - Policliclinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, cu sediul în Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, jud. Brașov, proprietate privată a Județului Brașov.

Prezentul Regulament stabilește cadrul juridic pentru vânzarea spațiului 9 situat la etajul I reprezentând birou, înscris în CF nr. 119041-CI-U63 și a cotelor-părți de uz comun intabulate ca unități individuale aferente acestuia situate în imobilul - Policlinica "Diaconu Coresi" Brașov, cu sediul în Brașov, str.Diaconu Coresi în condițiile prevăzute de Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată , după cum urmează:

ART.l. în înțelesul prezentului Regulament, noțiunile de mai jos se definesc astfel:

 • 1.1. vânzător - Județul Brașov,încaliate de proprietar, prin Consiliul Județean Brașov, care are în administrare spațiile care fac obiectul vânzării. Vânzătorul încheie contractele de vânzare-cumpărare prin Președintele Consiliului Județean Brașov sau împutemiciții acestuia, în condițiile legii.

 • 1.2. ofertanți /cumpărători - medicii, medicii dentiști, dentiștii, tehnicienii dentari, biologii, biochimiștii, fizicienii și celelalte persoane fizice cu drept de liberă practică care desfășoară activități conexe actului medical, precum și persoanele juridice care au ca obiect unic de activitate furnizarea serviciilor medicale și cărora nu le este oprit, printr-o reglementare legală, dreptul de a participa la cumpărarea spațiului care face obiectul vânzării.

 • 1.3. spațiu - reprezentând birou, situat la etajul I al imobilului -Policlinică Stomatologică Diaconu Coresi Brașov , str. Diaconu Coresi, nr. 1, jud. Brașov , proprietatea privată a Județului Brașov, înscris în CF nr. 119041-CI-U63 Brașov , sub nr. cadastral 119041-CI-U63, compus din birou, hol și debara cu o suprafață utilă de 6,56 mp, cu cota din părțile de uz comun 522/87000 și cota de teren 316/52700 și de cotele din PUC aferente și a următoarelor cote-părți de uz comun intabulate ca unități individuale aferente acestuia, conform descrierii din : CF nr. 119041-CI-U50 cu cota de 0.82% din 64,28 mp-0.53 mp, CF nr. 119041-C1-U51 cu cota de 0.82% din 35,19 mp-0.29 mp , CF nr. 119041-C1-U52 cu cota de 0.82% din 101,33 mp-0.83mp, CF nr. 119041-C1-U53 cu cota de 0.82% din 2,86 mp-0.02 mp, CF nr. 119041-C1-U54 cu cota de 0.82% din 2,41 mp-0.02 mp, CF nr. 119041-CI-U48 cu cota de 0.82% din 13,98 mp-0.11 mp, CF nr. 119041-CI-U49 cu cota de 0.82% din 5,76 mp-0.05 mp, CF nr. 119041-C1-U64 cu cota de 4.42% din 1.89 mp-0.08 mp CF nr. 119041-C1-U66 cu cota de 4.42% din 1.92 mp-0.08 mp și cotele de părți comune din PUC aferente acestora conform aceluiași procent din proprietatea fiecăruia;

ART.2. (1) în conformitate cu prevederile art. 477 , art. 478 alin.(2) și art. 485 alin.(l) și (3) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, profesia de medic dentist se exercită de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicina dentară, respectiv de "medic dentist" sau "dentist specialist", care își pot desfășura activitatea în sistemul național de asigurări de sănătate sau/și în sistemul privat, fie ca angajați, fie ca persoană fizică independentă, în formele prevăzute de lege.

 • (2) Profesia de medic dentist, indiferent de forma de exercitare, salariată și/sau independentă, se exercită numai de către medicii dentiști membri ai CMDR.1

 • (3) Medicii dentiști care întrunesc condițiile prevăzute la art. 477 din lege, exercită profesia pe baza certificatului de membru al CMDR, avizat anual și eliberat în baza următorelor acte: a) documentele care atestă formarea în profesie; b) certificatul de sănătate; c) declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 489 și 490; d) certificatul de cazier judiciar.2

 • (4) Medicii dentiști cetățeni români și medicii dentiști cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE sau ai Confederației Elvețiene, stabiliți în România, care doresc să exercite profesia, se înscriu ca membri ai CMDR la colegiul teritorial în raza căruia se află unitatea la care urmează să își desfășoare activitatea sau la colegiul teritorial în raza căruia își au domiciliul sau, după caz, reședința.3

ART. 3. (1) în conformitate cu prevederile art.l din O.U.G nr.83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, cu modificările și completările ulterioare, cabinetul de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical este unitatea fără personalitate juridică ce furnizează aceste servicii prin intermediul persoanelor autorizate de Ministerul Sănătății și Familiei, altele decât medicii, să exercite în mod independent una dintre următoarele profesii: tehnician dentar, biolog, biochimist, chimist, fizician, fîzio-kinetoterapeut, psiholog, logoped, sociolog, profesor de cultură fizică medicală, opticianoptometrist, tehnician de proteze și orteze, tehnician de proteze auditive, tehnician de aparatură medicală.

 • (2) Persoanele autorizate de Ministerul Sănătății și Familiei pot exercita în mod independent profesiile enumerate la alin.(l), în una dintre următoarele forme:

 • a) cabinet de practică individual;

 • b) cabinete de practică grupate;

 • c) cabinete de practică asociate;

 • d) societate civilă de practică pentru servicii publice conexe actului medical.

 • (3) Cabinetele grupate sau asociate pot fi reprezentate în raporturile cu terții de unul dintre titularii acestor cabinete, pe baza și în limitele mandatului încredințat de ceilalți titulari4.

 • (4) Societatea civilă de practică pentru servicii publice conexe actului medical este constituită prin contract de societate civilă, încheiat între doi sau mai mulți titulari asociați, cu respectarea dispozițiilor Codului civil referitoare la societatea civilă particulară și este reprezentată în relațiile cu terții de organul de conducere al acesteia, prevăzut în statutul societății5.

 • (5) Actul de înființare al cabinetului de practică este certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale - Partea a 3-a - pentru servicii publice conexe actului medical -, care se întocmește și se păstrează de către direcția de sănătate publică județeană, iar denumirea cabinetului reflectă în mod obligatoriu specificul serviciilor furnizate în cadrul activității acestuia6.

ART.4. Spațiului 9 reprezentând birou și a cotelor-părți de uz comun intabulate ca unități individuale aferente acestuia urmează să se vândă prin licitație publică cu strigare, se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov.

ART.5. Comisia de licitație pentru vânzare la licitație publică cu strigare a spațiului 9 reprezentând birou, înscris în CF nr. 119041-C1-U63 și a cotelor-părți de uz comun intabulate ca unități individuale aferente acestuia și Comisia de soluționare a contestațiilor pentru vânzarea la licitație publică cu strigare se vor desemna prin dispoziție a Președintelelui Consiliului Județean Brașov

ART.6. (1) Membrii Comisiilor nu pot solicita cumpărarea de spațiilor și nu pot fi soț/soție, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei fizice care a solicitat cumpărarea spațiilor medicale.

 • (2) Membrii Comisiilor nu pot fi acționari, asociați, administratori sau cenzori la o persoană juridică care solicită cumpărarea spațiului medical.

 • (3) în cazul constatării incompatibilității, membrii în cauză vor fi înlocuiți cu membrii supleanți.

ART.7. (1) Anunțul de vânzare prin licitație publică cu strigare va cuprinde:

 • a) denumirea și sediul vânzătorului;

 • b) datele de identificare ale spațiului supus vânzării;

 • c) locul, data și ora începerii licitației;

 • d) documentele necesare pentru participarea la licitație;

 • e) cuantumul garanției de participare la licitație;

 • f) cuantumul taxei de participare la licitație;

 • g) alte informații relevante cu privire la desfășurarea licitației publice cu strigare.

(2) Anunțul de vânzare se publică într-un cotidian de largă circulație și se afișează atât la sediul vânzătorului, din Brașov, B-dul Eroilor, nr.5, parter, cât și pe site-ul acestuia: www.judbrasov.ro, cu cel puțin 10 zile înainte de data organizării licitației.

ART.8. Documente necesare pentru participarea la procedurile de vânzare sunt următoarele:

8.1. Pentru furnizorii de servicii medicale - persoane fizice:

 • a) declarația de participare la procedura de vânzare (cerere fermă de cumpărare, declarație de participare la procedura de licitație, după caz);

 • b) fișa participantului;

 • c) copie de pe actul de identitate (semnată de conformitate cu originalul și datată);

 • d) copie de pe autorizația de liberă practică, respectiv: certificatul de membru al CMDR, avizat la zi (semnată de conformitate cu originalul și datată);

 • e) dovada achitării taxei de participare la procedura de vânzare;

8.2. Pentru furnizorii de servicii medicale - persoane juridice:

 • a) declarația de participare la procedura de vânzare (cerere fermă de cumpărare, ofertă fermă de cumpărare, după caz, semnată și datată de reprezentantul legal);

 • b) fișa ofertantului;

 • c) copie de pe certificatul de înmatriculare, din care să reiasă că societatea are ca obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activități conexe (semnată de conformitate cu originalul și datată de reprezentantul legal);

 • d) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală (semnată de conformitate cu originalul și datată de reprezentantul legal);

 • e) certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, din care să reiasă starea la zi a persoanei juridice;

 • f) împuternicirea acordată de asociați pentru participarea la licitația publică cu strigare, însoțită de copia actului de identitate al reprezentantului;

 • g) dovada achitării taxei de participare la procedura de vânzare;

ART.9. Taxa de participare la procedura de vânzare este de 150 lei și se va plăti la Casieria Consiliului Județean Brașov, din Brașov, B-dl. Eroilor, nr.5, parter, cam.8.

ART.10. Documentele pentru participare la licitație publică cu strigare, se depun la sediul Consiliului Județean Brașov, din Brașov, Bdl Eroilor, nr.5, parter, cam.lO-Registratură, cu cel puțin 3 zile înainte de data fixată pentru începerea licitației.

ART.ll. Comisia verifică documentele de participare depuse de ofertanții-licitanți și întocmește o listă cu ofertanții acceptați, pe care o va afișa la locul desfășurării licitației, specificat în anunțul prevăzut la art.7 cu o zi înainte de data fixată pentru desfășurarea licitației.

ART.12. La data și ora fixate pentru desfășurarea licitației, ofertanților acceptați li se înmânează taloane cu numere de identificare, corespunzătoare numărului de ordine din lista cuprinzând ofertanții acceptați.

ART.13. Președintele comisiei de licitație anunță denumirea spațiului/ cotei-părți din spațiul medical care se pune în vânzare, prețul de vânzare, modul de desfășurare a licitației, asigurându-se că fiecare ofertant a înțeles procedura de desfășurare a acesteia.

ART.14. Prețul minim de pornire al licitației este cel stabilit prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov.

ART. 15. (1) în cursul ședinței de licitație, ofertanții au dreptul să anunțe prin strigare și prin ridicarea talonului de participare, un preț egal sau mai mare decât prețul anunțat de președintele comisiei de licitație.

 • (2) Președintele comisiei de licitație va crește prețul strigat, cu câte un pas de licitare, până când unul dintre ofertanți acceptă prețul astfel majorat și nimeni nu oferă un preț mai mare.

 • (3) Pasul de licitare este de 10% din prețul de pornire al licitației.

ART.16. Adjudecarea licitației se va face în favoarea ofertantului-licitant care oferă prețul cel mai mare.

ART.17. (1) Președintele comisiei anunță adjudecatarul, declară închisă ședința de licitație și dispune întocmirea unei minute a ședinței de licitație, în care se vor consemna următorele:

"Minuta ședinței de licitație din data de_________________

 • a) Datele de identificare ale spațiului adjudecat____________________________

 • b) Ofertanții participanți la licitație___________________________________________

 • c)  Prețul de pornire al licitației ___________________________________________

 • d) Prețul la care a fost adjudecat spațiul licitat______________________________

 • e) Datele de identificare ale adjudecatarului________________________________

 • f)  Ofertanții necâștigători care au solicitat comunicarea Procesului-verbal de finalizare a

licitației, pentru formularea unei contestații_______________________________."

 • (2) Minuta ședinței va fi semnată de toți membrii comisiei de vânzare, de adjudecatar și de ceilalți ofertanți participanți la licitație.

 • (3) Minuta ședinței va face parte integrantă din Procesul-verbal de finalizare a licitației.

 • (4) Procesul-verbal de finalizare a licitației va fi redactat în termen de 2 zile lucrătoare de la data închiderii ședinței de licitație și va cuprinde următoarele:

"Proces-verbal de finalizare a licitației, încheiat în data de_______________________

 • a) Datele de identificare ale spațiului scos la licitație___________________________________

 • b) Locul și data la care a avut loc licitația_____________________________________________

 • c)  Prețul de pornire al licitației ___________________________________________

 • d) Ofertanții participanți la licitație___________________________________________

 • e)  Prețul oferit de participanții la licitație______________________________________

 • f)  Prețul la care a fost adjudecat spațiul licitat________________________________;

 • g) Datele de identificare ale adjudecatarului________________________________

 • h) Modalitatea în care adjudecatarul va achita prețul vânzării (integral sau în rate)

__________________________________________________________9

 • i)  Termenul și condițiile în care va fi încheiat contractul de vânzare-cumpărare

 • (5) Procesul-verbal de finalizare a licitației se va comunica vânzătorului, adjudecatarului și, după caz, ofertanților-licitanți necâștigărori care au solicitat comunicarea acestuia, în vederea formulării unei contestații.

 • (6) Procesul-verbal de finalizare a licitației poate fi contestat la Comisia de contestații, în termen de 5 zile de la data comunicării solicitantului.

 • (7) Contestația se va depune la sediul vânzătorului, din Brașov, B-dul Eroilor, nr.5, parter, cam.lO-Registratura Consiliului Județean Brașov.

 • (8) Comisia de contestații va soluționa contestația în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia.

 • (9) Hotărârea Comisiei de contestații se comunică contestatorului, vânzătorului, Comisiei de vânzare si adjudecatarului.

 • (10) Hotărârea Comisiei de contestații poate fi atacată în condițiile legii contenciosului administrativ, caz în care, încheierea contractului de vânzare-cumpărare va fi suspendată până la pronunțarea de către instanțele de judecată a unei hotărâri definitive, în cauză.

 • (11) In cazul în care contestația este întemeiată, Comisia de contestații dispune anularea adjudecării și organizarea unei noi licitații, comunicând hotărârea: contestatorului, vânzătorului, Comisiei de vânzare și adjudecatarului.

 • (12) Procesul-verbal de finalizare a licitației, rămas definitiv prin necontestare, va fi înaintat împreună cu celelalte documente care vor sta la baza încheierii contractului de vânzare-cumpărare, notarului public care întocmește contractul.

ART.18. (1) Dacă la ședința de licitație se prezintă un singur ofertant care oferă prețul de pornire al licitației pentru spațiul licitat, acesta va fi declarat adjudecatar.

(2) Dacă la ședința de licitație nu se prezintă niciun ofertant, vânzătorul poate relua procedura de licitație publică cu strigare pentru spațiul respectiv, în termenul stabilit, respectiv în 15 zile lucrătoare de la data primei licitații.

ART.19. Contractul de vânzare-cumpărare se încheie în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data rămânerii definitive a procesului-verbal de finalizare a procedurii de vânzare și se semnează, din partea vânzătorului, de către Președintele Consiliului Județean Brașov sau, după caz, de către reprezentantul împuternicit al acestuia.

ART.20. (1) Prețul de vânzare se va plăti de cumpărător integral la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau în rate, după cum urmează:

 • - 50% din prețul vânzării va fi plătit la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare;

 • - restul de 50% din prețul vânzării va fi achitat în rate eșalonate pe parcursul a cel mult 12 luni, cu perceperea unei dobânzi anuale cel puțin egale cu rata de referință stabilită periodic de Comisia Europeană pentru România și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 • (2) Cumpărătorul poate solicita acordarea unui termen de grație pentru plata unei/unor rate lunare, care îi poate fi aprobat de către reprezentantul legal al vânzătorului, în condițiile precizate de acesta.

 • (3) Prețul integral plătit neputând fi mai mic decât prețul minim stabilit prin hotărârea Consiliului Județean Brașov de vânzare a respectivului spațiu/cotă-parte din spațiu, la data plății ultimei rate lunare se va proceda la regularizarea prețului, prin calcularea, facturarea și achitarea de către cumpărător a diferenței de curs valutar rezultată în plus.

ART.21. (1) Prețul vânzării va fi virat în ziua încheierii contractului de vânzare-cumpărare, în Contul IBAN: RO87TREZ13121390207XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Brașov, pe numele văzătorului - Județul Brașov, Cod Fiscal 4384150, cu mențiunea: "Plată cumpărare spațiului 9 reprezentând birou, înscris în CF nr. 119041-C1-U63 și a cotelor-părți de uz comun intabulate ca unități individuale aferente acestuia ", sau după caz "Avans cumpărare spațiului 9 reprezentând birou, înscris în CF nr. 119041-C1-U63 și a cotelor-părți de uz comun intabulate ca unități individuale aferente acestuia "

 • (2) Prețul vânzării va fi actualizat la cursul de schimb al BNR din ziua plății.

 • (3) Prețul efectiv și integral plătit nu va putea fi mai mic decât prețul minim stabilit prin hotărârea Consiliului Județean Brașov de scoatere la vânzare a spațiului 9.

ART. 22. Cu titlu de daune-interese, în cazul în care cumpărătorul nu mai dorește încheierea sau continuarea contractului de vânzare-cumpărare, din suma plătită de acesta cu titlu de preț al vânzării i se reține o sumă reprezentând echivalentul a 10% din prețul total al vânzării, restul sumei urmând a-i fi restituită, fără dobândă.

ART.23 (1) în cazul în care vânzarea se face cu plata prețului în rate:

 • a) dacă cumpărătorul nu plătește la scadență vreuna dintre ratele lunare, acestuia i se percep majorările de întârziere prevăzute de lege pentru creanțele datorate bugetelor locale;

 • b) dacă cumpărătorul nu plătește la scadență 3 rate lunare, contractul de vânzare-cumpărare se consideră rezolvit de drept, cu următoarele consecințe:

 • - spațiul care a făcut obiectul vânzării reintră în proprietatea privată a Județului Brașov;

 • - din suma/sumele plătite de cumpărător până la data rezilierii, i se reține debitul acumulat și o sumă reprezentând echivalentul a 10% din prețul vânzării, cu titlu de daune-interese. Restul sumei i se restituie, fără dobândă.

(2) Cumpărătorul este obligat să constituie în favoarea vânzătorului o ipotecă, până la achitarea integrală a prețului vânzării. Radierea ipotecii se va face în baza unei adeverințe eliberate de vânzător.

ART.24. Cheltuielile notariale ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare, intabularea dreptului de proprietate al cumpărătorului și, după caz, înscrierea și radierea ipotecii, revin în sarcina cumpărătorului.

ART.25. Sumele obținute din vânzarea spațiului 9 reprezentând birou, înscris în CF nr. 119041-C1-U63 și a cotelor-părți de uz comun intabulate ca unități individuale aferente acestuia și a terenului aferent, se fac venit la bugetul Județului Brașov .

ART.26. (1) Prezentul Regulament, împreună cu anexa la acestuia, se publică odată cu hotărârea de aprobare, pe site-ul oficial al Consiliului Județean Brașov: www.judbrasov.ro.

(2) Anexa nr.l -Caiet de sarcini pentru participare la licitație publică cu strigare face parte integrantă din Regulament.


Aprobat: Director Executiv Direcția Juridică - Claudia Crăciun

Verificat: Șef Birou Patrimoniu Teodora L. Kadas-Iluna z

Redactat: Iuliana Rechiteanu       J

ANEXA 1 la Regulament

Președinte, Adrian-Ioan Vestea


Secretar,

Maria DuntbrăveanuCAIET DE SARCINI

privind vânzarea prin scoaterea la licitație publică cu strigare a spațiului 9 reprezentând birou, înscris în CF nr. 119041-C1-U63 și a cotelor-pârți de uz comun intabulate ca unități individuale aferente acestuia situate în imobilul - Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, cu sediul în Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov.

I. Date de identificare proprietar-vânzător:

 • I. 1. Proprietar-vânzător: U.A.T. Județul Brașov, cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor, nr.5, jud Brașov, cod poștal 500007, Cod Fiscal 4384150, Cont bancar RO87TREZ13121390207XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Brașov, legal reprezentat prin Președintele Consiliului Județean Brașov - Adrian Ioan Veștea,

II.     Obiectul vânzării prin scoaterea la licitație publică cu strigare:

Obiectul procedurii îl constituie vânzarea spațiului 9 reprezentând birou, înscris în CF nr. 119041-C1-U63 și a cotelor-părți de uz comun intabulate ca unități individuale aferente acestuia,

Situate în imobilul - Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, cu sediul în Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov, identificat conform Anexei - "SINTEZA EVALUĂRILOR, SPAȚIUL 9, BIROU-EXTRAS CF 119041-C1-U63" din Raportul de evaluare nr. 1/2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR -Ec. Toth Eniko, însușit prin HCJBv. Nr. 59/20.02.2019, după cum urmează :

 • III.   Temeiul legal al organizării procedurii:

 • - Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată

- Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. ______________________ privind aprobarea

vânzării spațiului 9 reprezentând birou, înscris în CF nr. 119041-C1-U63 și a cotelor-părți de uz comun intabulate ca unități individuale aferente acestuia situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 1/2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare,;

- Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. ______________________ privind aprobarea

Regulamentului privind vânzarea, în condițiile Legii nr. 215/2001, a spațiului 9 reprezentând birou, înscris în CF nr. 119041-C1-U63 și a cotelor-părți de uz comun intabulate ca unități individuale aferente acestuia, situate în imobilul - Policliclinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, cu sediul în Brașov, str.Diaconu Coresi, nr. 1, jud.Brașov, proprietate privată a Județului Brașov.

IV. Condiții de participare la licitație.

 • 4.1. Participarea la procedura de licitație publică cu strigare pentru vânzarea, în condițiile Legii nr. 215/2001, a spațiului 9 reprezentând birou, înscris în CF nr. 119041-C1-U63 și a cotelor-părți de uz comun intabulate ca unități individuale aferente acestuia, situate în imobilul - Policliclinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, cu sediul în Brașov, str.Diaconu Coresi, nr. 1, jud.Brașov, proprietate privată a Județului Brașov, este permisă tuturor furnizorilor de servicii medicale - persoane fizice sau/și juridice legal constituite.

Documentele necesare pentru participarea la licitația publică cu strigare sunt următoarele :

 • A) Pentru furnizorii de servicii medicale - persoane fizice:

 • a) copie de pe actul de identitate (semnată de conformitate cu originalul și datată);

 • b) copie de pe autorizația de liberă practică, respectiv: certificatul de membru al CMDR, avizat la zi (semnată de conformitate cu originalul și datată);

 • c) dovada achitării taxei de participare la licitația publică cu strigare;

 • B) Pentru furnizorii de servicii medicale - persoane juridice:

 • a) copie de pe certificatul de înmatriculare, din care să reiasă că persoana juridică are ca obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activități conexe (semnată de conformitate cu originalul și datată de reprezentantul legal);

 • b) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală (semnată de conformitate cu originalul și datată de reprezentantul legal);

 • c) certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, din care să reiasă starea la zi a persoanei juridice;

 • d) împuternicirea acordată de asociați pentru participarea la licitația publică cu strigare, însoțită de copia actului de identitate al reprezentantului;

 • e) dovada achitării taxei de participare la licitația publică cu strigare;

 • 4.2. Taxa de participare la procedura de licitație în valoare de 150 lei se achită în numerar la Casieria Consiliului Județean Brașov, din Bulevardul Eroilor, nr.5, parter, cam .8 - Serviciul Venituri și este nerestituibilă.

  V.


Procedura de desfășurare a licitației

 • 5.1. Licitația publică cu strigare are loc la data stabilită în anunțul de vânzare a spațiului respectiv.

 • 5.2. . Documentele pentru participare la licitație publică cu strigare, se depun la sediul Consiliului Județean Brașov, din Brașov, Bulevardul Eroilor, nr. 5, parter, cam.10 - Registratură, cu cel puțin 3 zile înainte de data fixată pentru începerea licitației.

 • 5.3. Comisia stabilita prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Brașov verifică documentele de participare depuse de ofertanții-licitanți și întocmește o listă cu ofertanții acceptați, pe care o va afișa la locul desfășurării licitației, specificat în anunțul prevăzut la art.7 din Regulament, cu 1 zi înainte de data fixată pentru desfășurarea licitației.

 • 5.4. La data și ora fixate pentru desfășurarea licitației, ofertanților acceptați li se înmânează taloane cu numere de identificare, corespunzătoare numărului de ordine din lista cuprinzând ofertanții acceptați.

 • 5.5. Președintele comisiei de licitație anunță denumirea spațiului 9 care se pune în vânzare, prețul de vânzare, modul de desfășurare a licitației, asigurându-se că fiecare ofertant a înțeles procedura de desfășurare a acesteia.

 • 5.6. Prețul minim de pornire al licitației este cel stabilit prin hotărârea Consiliului Județean Brașov.

 • 5.7.  în cursul ședinței de licitație, ofertanții au dreptul să anunțe prin strigare și prin ridicarea talonului de participare, un preț egal sau mai mare decât prețul anunțat de președintele comisiei de licitație.

 • 5.8. Președintele comisiei de licitație va crește prețul strigat, cu câte un pas de licitare, până când unul dintre ofertanți acceptă prețul astfel majorat și nimeni nu oferă un preț mai mare.

 • 5.9. Pasul de licitare este de 10% din prețul de pornire al licitației.

 • 5.10. Adjudecarea licitației se va face în favoarea ofertantului-licitant care oferă prețul cel mai

mare.

VI. Finalizarea procedurii de desfășurare a licitației

 • 6.1. Președintele comisiei de licitație anunță adjudecatarul, declară închisă ședința de licitație și dispune întocmirea unei minute a ședinței de licitație, în care se vor consemna următorele:

"Minuta ședinței de licitație din data de_________________

 • a) Datele de identificare ale spațiului adjudecat____________________________

 • b) Ofertanții participanți la licitație___________________________________________

 • c)  Prețul de pornire al licitației ___________________________________________

 • d) Prețul la care a fost adjudecat spațiul licitat______________________________

 • e)  Datele de identificare ale adjudecatarului________________________________

 • f)  Ofertanții necâștigători care au solicitat comunicarea Procesului-verbal de finalizare a licitației,

pentru formularea unei contestații_____________________________."

 • 6.2. Minuta ședinței va fi semnată de toți membrii comisiei, de adjudecatar și de ceilalți ofertanți participanți la licitație.

 • 6.3. Minuta ședinței va face parte integrantă din Procesul-verbal de finalizare a licitației.

 • 6.4. Procesul-verbal de finalizare a licitației va fi redactat în termen de 2 zile lucrătoare de la data închiderii ședinței de licitație și va cuprinde următoarele:

"Proces-verbal de finalizare a licitației, încheiat în data de_____________________

 • a)  Datele de identificare ale spațiului scos la licitație___________________________________

 • b) Locul și data la care a avut loc licitația____________________________________________

 • c)  Prețul de pornire al licitației ___________________________________________

 • d) Ofertanții participanți la licitație___________________________________________

 • e)  Prețul oferit de participanții la licitație______________________________________

 • f)  Prețul la care a fost adjudecat spațiul licitat______________________________, (cu mențiunea, acolo

unde este cazul, că la acest preț s-a ajuns ca urmare a faptului că toți licitanții au oferit prețul minim de pornire al licitației și președintele comisiei a crescut prețul cu câte un pas de licitare, până când unul dintre licitanți a acceptat prețul astfel majorat și nimeni nu a mai oferit un preț mai mare);

 • g) Datele de identificare ale adjudecatarului________________________________

 • h) Modalitatea în care adjudecatarul va achita prețul vânzării (integral sau în rate)

_______________________________________________________9

 • i)  Termenul și modalitatea în care va fi încheiat contractul de vânzare-cumpărare

It

 • 6.5.  Procesul-verbal de finalizare a licitației se va comunica vânzătorului, adjudecatarului și, după caz, ofertanților-licitanți necâștigători care au solicitat comunicarea acestuia, în vederea formulării unei contestații.

 • 6.6. Procesul-verbal de finalizare a licitației poate fi contestat la Comisia de contestații, în termen de 5 zile de la data comunicării solicitantului.

 • 6.7. Contestația se va depune la sediul vânzătorului, din Brașov, B-dul Eroilor, nr.5, parter, cam. 10-Registratura Consiliului Județean Brașov.

 • 6.8. Comisia de contestații va soluționa contestația în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia.

 • 6.9. Hotărârea Comisiei de contestații se comunică contestatorului, vânzătorului, Comisiei de vânzare și adjudecatarului.

 • 6.10. Hotărârea Comisiei de contestații poate fi atacată în condițiile legii contenciosului administrativ, caz în care, încheierea contractului de vânzare-cumpărare va fi suspendată până la pronunțarea de către instanțele de judecată a unei hotărâri definitive, în cauză.

 • 6.11. în cazul în care contestația este întemeiată, Comisia de contestații dispune anularea adjudecării și organizarea unei noi licitații, comunicând hotărârea: contestatorului, vânzătorului, Comisiei de vânzare și adjudecatarului.

 • 6.12. Procesul-verbal de finalizare a licitației, rămas definitiv prin necontestare, va fi înaintat împreună cu celelalte documente care vor sta la baza încheierii contractului de vânzare-cumpărare, notarului public desemnat pentru întocmirea contractului.

 • 6.13. Dacă la ședința de licitație se prezintă un singur ofertant care oferă prețul de pornire al licitației pentru spațiul licitat, acesta va fi declarat adjudecatar.

 • 6.14. Dacă la ședința de licitație pentru spațiul respectiv nu se prezintă niciun ofertant, vânzătorul poate relua procedura de licitație publică cu strigare pentru spațiul respectiv, în termenul stabilit de Comisia pentru vânzare, conform art. 18. alin. 2 din Regulament.

A

 • VII. încheierea contractului de vânzare-cumpărare

 • 7.1. Contractul de vânzare-cumpărare se încheie în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data rămânerii definitive a procesului-verbal de finalizare a procedurii de vânzare și se semnează, din partea vânzătorului, de către Președintele Consiliului Județean Brașov sau, după caz, de către reprezentantul împuternicit al acestuia.

 • 7.2. Prețul de vânzare se va plăti de cumpărător integral la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau în rate, după cum urmează:

 • - 50% din prețul vânzării va fi plătit la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare;

 • - restul de 50% din prețul vânzării va fi achitat în rate eșalonate pe parcursul a cel mult 12 luni, cu perceperea unei dobânzi anuale cel puțin egale cu rata de referință stabilită periodic de Comisia Europeană pentru România și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 • 7.3. Cumpărătorul poate solicita acordarea unui termen de grație pentru plata unei/unor rate lunare, care îi poate fi aprobată de către reprezentantul legal al vânzătorului, în condițiile precizate de acesta.

 • 7.4. Prețul integral plătit neputând fi mai mic decât prețul minim stabilit prin hotărârea Consiliului Județean Brașov de vânzare a respectivului spațiu/cotă-parte din spațiu, la data plății ultimei rate lunare se va proceda la regularizarea prețului prin calcularea, facturarea și achitarea de către cumpărător a diferenței de curs valutar rezultată în plus.

 • 7.5. Prețul vânzării va fi virat în ziua încheierii contractului de vânzare-cumpărare, în Contul IBAN: RO87TREZ13121390207XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Brașov, pe numele văzătorului - Județul Brașov, Cod Fiscal 4384150, cu mențiunea: "Plată cumpărare a spațiului 9 reprezentând birou, înscris în CF nr. 119041-C1-U63 și a cotelor-părți de uz comun intabulate ca unități individuale aferente acestuia ", sau după caz "Avans cumpărare spațiului 9 reprezentând birou, înscris în CF nr. 119041-C1-U63 și a cotelor-părți de uz comun intabulate ca unități individuale aferente acestuia "

 • (2) Prețul vânzării va fi actualizat la cursul de schimb al BNR din ziua plății.

 • (3) Prețul efectiv și integral plătit nu va putea fi mai mic decât prețul minim stabilit prin hotărârea Consiliului Județean Brașov, de scoatere la vânzare a spațiului 9.

 • 7.6. Prețul vânzării va fi actualizat la cursul de schimb al BNR din ziua plății.

 • 7.7. Prețul efectiv și integral plătit nu va putea fi mai mic decât prețul minim stabilit prin hotărârea Consiliului Județean Brașov, de scoatere la vânzare a spațiului 9.

 • 7.8. Cu titlu de daune-interese, în cazul în care cumpărătorul nu mai dorește încheierea sau continuarea contractului de vânzare-cumpărare, din suma plătită de acesta cu titlu de preț al vânzării i se reține o sumă reprezentând echivalentul a 10% din prețul total al vânzării, restul sumei urmând a-i fi restituită, fără dobândă.

 • 7.9. în cazul în care vânzarea se face cu plata prețului în rate:

 • a) dacă cumpărătorul nu plătește la scadență vreuna dintre ratele lunare, acestuia i se percep majorările de întârziere prevăzute de lege pentru creanțele datorate bugetelor locale;

 • b) dacă cumpărătorul nu plătește la scadență 3 rate lunare, contractul de vânzare-cumpărare se consideră rezolvit de drept, cu următoarele consecințe:

 • - spațiul care a făcut obiectul vânzării reintră în proprietatea privată a Județului Brașov;

 • - din suma/sumele plătite de cumpărător până la data rezilierii, i se reține debitul acumulat și o sumă reprezentând echivalentul a 10% din prețul vânzării, cu titlu de daune-interese. Restul sumei i se restituie, fără dobândă.

 • 7.10. Cumpărătorul este obligat să constituie în favoarea vânzătorului o ipotecă, până la achitarea integrală a prețului vânzării. Radierea ipotecii se va face în baza unei adeverințe eliberate de vânzător.

 • 7.11.  Cheltuielile notariale ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare, intabularea dreptului de proprietate al cumpărătorului și, după caz, înscrierea și radierea ipotecii, revin în sarcina cumpărătorului.

VIII. Alte prevederi

8.1. Prezentul Caiet de sarcini se achiziționează de la camera 10 - Registratura Consiliului Județean Brașov, după achitarea taxei de 100 lei.

Aprobat: Director Executiv Direcția Juridică - Claudia Crăciun

Verificat: Șef Birou Patrimoniu - Teodora L. Kadas-Iluna __

Redactat: Iuliana Rechițeanu

(2 ex.)


1

Art.482 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2

Art.491 ali.(l) și (3) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3

Art.516 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4

Art.5 alin.(l) din O.U.G nr.83/2000 cu modificările și completările ulterioare.

5

Art.6 din O.U.G nr.83/2000 cu modificările și completările ulterioare.

6

Art.l 1 alin.(2) și alin.(4) din O.U.G nr.83/2000 cu modificările și completările ulterioare.