Hotărârea nr. 194/2019

Hotărârea nr.194 – abrogarea poziţiei nr. 129 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al judeţului Braşov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov - Anexa nr.1 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Braşov, cu modificările şi completările ulterioare

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR.194

din data de 30.05.2019

- privind abrogarea poziției nr. 129 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov - Anexa nr.l privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019;

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive înregistrate cu nr. 854 din data de 20.05.2019, întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune abrogarea poziției nr. 129 - imobil situat în Brașov, str. Al. I. Cuza nr. 24, cu destinația de atelier reparații aparatură medicală.

Luând în considerare faptul că imobilul (construcție cu teren aferent) evidențiat la poziția nr. 129, situat în municipiul Brașov, str. Al. I. Cuza nr. 24, înscris în C.F. nr. 103469 Brașov, provenit din conversia C.F. vechi nr. 13889 Brașov), sub nr. top 5855, 5856/2 este proprietatea Ministerului Sănătății, Muncii și Ocrotirilor Sociale, cu titlu drept cumpărare în baza actului nr. 785/1923 cf, este înregistrat în evidențele contabile ale Centrului Județean de Aparatură Medicală Brașov, fiind în mod eronat inclus în Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002;

Văzând adresa nr. 7907/3.02.2017 a Direcției de Sănătate Publică a Județului Brașov;

Ținând cont de dispozițiile art. 3 și art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile H.G.R. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, prevederile art. 64 din Legea nr. 24/2000 republicată privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se abrogă poziția nr. 129 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov - Anexa nr.l privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică.


Contraseânează,

SECRETAR Maria ilumbrăveanu