Hotărârea nr. 193/2019

Hotărârea nr.193 – revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.146/23.04.2019 - privind repartizarea locuinţei de serviciu din fondul locativ al UAT Judeţul Braşov, situată în municipiul Braşov, str. Alexandru cel Bun, nr.23, ap.8, către doamna Mare Veronica Angelica

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


CONSUIUL JUDEȚEAN Brașov


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.193

din data de 30.05.2019

-privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 146/23.04.2019 -privind repartizarea locuinței de serviciu din fondul locativ al UAT Județul Brașov, situată în municipiul Brașov, str. Alexandru cel Bun, nr.23, ap.8, către doamna Mare Veronica Angelica

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive înregistrate cu nr.7434/14.05.2019 întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu prin care se propune aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 146/23.04.2019 -privind repartizarea locuinței de serviciu din fondul locativ al UAT Județul Brașov, situată în municipiul Brașov, str. Alexandru cel Bun, nr.23, ap.8, către doamna Mare Veronica Angelica;

Ținând cont că Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 146/23.04.2019 nu a produs efecte juridice;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit „c” și alin.4 lit.”a” Legea nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată ;

în temeiul art. 97 și art.103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se revocă Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 146/23.04.2019 - privind repartizarea locuinței de serviciu din fondul locativ al UAT Județul Brașov, situată în municipiul Brașov, str. Alexandru cel Bun, nr.23, ap.8, către doamna Mare Veronica Angelica.

PREȘEDINTE Adrian - Ioan Ves


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dnimbrăveanu