Hotărârea nr. 192/2019

Hotărârea nr.192 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 2, parte din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 11, înscris în C.F. nr. 129303-C1-U5 Brașov, nr. cadastral 129303-C1-U5


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


România


1918 2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 192

din data de 30.05.2019

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 2, parte din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 11, înscris în C.F. nr. 129303-C1-U5 Brașov, nr. cadastral 129303-C1-U5

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019;

Analizând raportul de specialitate nr. Ad. 7073 din data de 3.05.2019 și expunerea de motive nr. 7073 in data de 3.05.2019, întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune probarea neexercitării de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 2, parte din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 11, înscris în C.F. nr. 129303-C1-U5 Brașov, nr. cadastral 129303-C1-U5;

Luând în considerare cererea înregistrată cu nr. 7073/25.04.2019 a domnului Radu Răzvan prin împuternicit dl. Buzaș Adrian-Ioan, privind intenția de vânzare a apartamentului nr. 2 din imobilul monument istoric, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 356, cod LMI BV-II-m-A-11497, înscris în C.F. nr. nr. 129303-C1-U5 Brașov, nr. cadastral 129303-C1-U5, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 11, la un preț de 56.000 euro;

Ținând cont de adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 2716/10.04.2019 înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 6316/16.040.2019 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru apartamentul nr. 2 din imobilul situat în Brașov, str. Poarta Schei nr. 11, monument istoric, datare 1718, poziția 356, cod LMI BV-II-m-A-11497;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art. 91 alin. (1) lit. “c” coroborat cu art. 115 alin.l lit. “c”, alin. 4-7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE;

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 2 din imobilul monument istoric, clasat în grupa A, cod. LMI BV-II-m-A-11497, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 356, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 11, înscris în C.F. nr. 129303-C1-U5 Brașov, nr. cadastral 129303-C1-U5.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică / Biroul Patrimoniu.

PREȘEDINTE Adrian- Ioaț^Veștea

Contrasemnează, SECRETAR Maria 1/uhibrăveanu