Hotărârea nr. 19/2019

Hotărârea nr.19 – aprobarea continuării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare a Consiliului Județean Brașov, a Județului Brașov și a Președintelui Consiliului Județean Brașov în unele litigii, pentru anul 2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 19

din data de 29.01.2019


- privind aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Consiliului Județean Bi ișov, a Județului Brașov și a Președintelui Consiliului Județean Brașov în unele litigii, pentru anul 2019


Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29.01.2019;


Analizând expunerea de motive nr. 204 din data de 25.01.2019 și raportul de specialitate nr. ad. 204


di: l data de 25.01.2019, prin care se propune aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și re «

Bi ișov în unele litigii, pentru anul 2019, conform anexei; continuarea serviciilor juridice este justificată de ne :e>itatea asigurării continuității unei reprezentări coerente a intereselor Consiliului Județean Brașov, a Ju Jețului Brașov și a Președintelui Consiliului Județean Brașov de către avocații care au formulat și susținut Și


zentare a Consiliului Județean Brașov, a Județului Brașov și a Președintelui Consiliului Județean


lână în prezent acțiunile în litigiile ce fac obiectul dosarelor enumerate în anexă;

Ținând cont de oferta de servicii de asistență juridică și reprezentare formulată de cabinetele de


av >c|at asociate Olaru & Olaru înregistrată cu nr. 20767713 din data de 13.12.2018, precum și de oferta S( :P1


A Nemeș, Voicu, Bilan nr. 204/08.01.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 1, alin. (1) și (2), lit “b” din O.U.G nr. 26/2012 privind unele mj suri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a1 nor acte normative, actualizată;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, re »ublicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art. 1 - Se aprobă continuarea serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Consiliului


Jp iețean Brașov, a Județului Brașov și a Președintelui Consiliului Județean Brașov în unele litigii, pentru an îl


2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


hc


Art. 2 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei ;ărâri prin Direcția Juridică.C ontrasemnează, SECRETAR Maria Durtmrăveanu


I

i

jxNEXA

PREȘEDINTE

Adrian -IoaSECRETAR

Maria Dumb^yeanu


NIL

CRT.CONTRACT


1322591/23.03.2017


1322579/21.02.2017


(migrare)


919820/28.04.2016


(prelungire durată contract achiziție)


754399/03.06.2015


(insolvență Gotic)


754396/05.09.2014


BISERICA EVANGHELICĂ

C.A


DOSAR


1663/62/2017


Reclamant


UATJUD

BRAȘOV


Vs Curtea de

Conturi


8322/2/2017


recurent: CJ BV


8387/2/2016


recurent:


MCSI-OIPSI895/62/2015


Creditor CJBV


4194/62/2011


Apelant CJBV


STADIU DOSAR/ TERMEN


Termen: 15.02.2018


Cauza se află în procedură de filtru pe rolul ICCJ.


Cauza se află în procedură de filtru pe rolul ICCJ.


Termen: 12.12.2018


Trebuie repus pe rol ca urmare a soluționării definitive a dosarului nr. 2505/62/2016 în


Estimare ore


15 ore


5 ore


13 ore


40 ore


20 ore


1 1

i

I i

favoarea CJBV

Il6

! ii !

ii >

1 i

078847/02.04.2015

1751/62/2015

Parte civilă Județul Brașov

Dosar în curs de soluționare la Tribunalul Brașov

600 lei/termen

Director executiv

Claudia Crăciun


Vizat:Director executiv adjunct:Loredai

Rbd.Șef serviciu:Mariana Mone