Hotărârea nr. 189/2019

Hotărârea nr.189 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 1 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Ștefan Ludwig Roth nr. 3, parter, înscris în C.F. nr. 202/N Brașov, nr. top. 5160/1 (nr. cad. 1241/1)

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


România


1916 2010 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 189 din data de 30.05.2019

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 1 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Ștefan Ludwig Roth nr. 3, parter, înscris în C.F. nr. 202/N Brașov, nr. top. 5160/1 (nr. cad. 1241/1)

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019;

Analizând raportul de specialitate nr. Ad. 6572 din data de 6.05.2019 și expunerea de motive nr. 6572 lin data de 6.05.2019, întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea neexercitării de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 1 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Ștefan Ludwig Roth nr. 3, parter, înscris în C.F. nr. 202/N Brașov, nr. top. 5160/1 (nr. cad. 1241/1);

Luând în considerare cererea înregistrată cu nr. 6572/18.04.2019 a doamnei Popa Bianca Salvina, privind intenția de vânzare a apartamentului nr. 1 din imobilul monument istoric, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 410, cod LMI BV-II-m-B-11551, înscris în C.F. nr. nr. 202/N Brașov, nr. top. 5160/1 (nr. cad. 1241/1), situat în municipiul Brașov, str. Ștefan Ludwig Roth nr. 3, parter, la un preț de 125.000 euro;

Ținând cont de adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale/Direcția Județeană pentru Cultură Brașov nr. 318/27/25.04.2019 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru apartamentul nr. 1 din imobilul situat în Brașov, str. Ștefan Ludwig Roth nr. 3, parter, monument istoric -casă, datare sec. XVIII-XIX, poziția 410, cod LMI BV-II-m-B-11551;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art. 91 alin. (1) lit. “c” coroborat cu art. 115 alin.l lit. “c”, alin. 4-7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 1 din imobilul monument istoric, clasat în grupa B, cod. LMI BV-II-m-B-11551, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 410, situat în municipiul Brașov, str. Ștefan Ludwig Roth nr. 3, parter, înscris în C.F. nr. 202/N Brașov, nr. top. 5160/1 (nr. cad. 1241/1).

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează, SECRETAR