Hotărârea nr. 188/2019

Hotărârea nr.188 – preluarea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Brașov de către Județul Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

î                                 5

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.188

din data de 30 mai 2019

- privind preluarea în folosință gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Brașov de către Județul Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând expunerea de motive și raportul de specialitate nr.6695/07.05.2019 întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu prin care se propune preluarea în folosință gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Brașov de către Județul Brașov;

Văzând adresa Primăriei Municipiului Brașov nr. 33321/2019/VI-C, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr.6695/19.04.2019 prin care se transmite în copie Hotărârea nr.209/29.03.2019 a Consiliului Local al Municipiului Brașov privind darea în folosință gratuită a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Brașov de către Județul Brașov;

Având în vedere prevederile art.874 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. “c” și prevederile art. 124 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă preluarea în folosință gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Brașov de către Județul Brașov, după cum urmează:

Nr. crt.

Nr. poziție inventar

Denumire bun

Elemente de identificare

înscris în C.F./nr. cadastral sau nr. top

1.

434

Spital Județean - Staționar Astra

Calea București nr.2

C.F. nr. 125144 Brașov, nr.top 6743/1/1/3

2.

435

Spital Județean - clădire, magazie și garaj

Calea București nr.2

3.

436

Spital Municipal - Clădire Spital Astra

Calea București nr.2

4.

474

Spital Municipal Brașov - Clădire Spital Tractorul

Str. Olteț nr.2

C.F. nr.l 11680 Brașov,

nr. cad. 111680

5.

475

Spital Municipal Parc

Str. Olteț nr.2

C.F. nr. 111683 Brașov,

nr. cad. 111683

Art.2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.267/29.07.2015 își încetează aplicabilitatea.

Art.3.- Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică.


Contrasemnează, SECRETAR


Mariabrăveanu