Hotărârea nr. 187/2019

Hotărârea nr.187 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 23 aprilie 2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 187

din data 30.05.2019

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 23 aprilie 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019;

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 23 aprilie 2019;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic, - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 23 aprilie 2019.

PREȘEDINTE, Vestea Adrian-Ioan


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 23 aprilie 2019

Domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că lipsește domnul consilier județean Paul Enache, domnul consilier județean Mitric Radu-Teodor și domnul consilier județean Postolache Nicolae. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului, doamna Dumbrăveanu Maria.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Stimați colegi, vom începe ședința ordinară a consiliului județean din luna aprilie. Din 34 de consilieri județeni suntem prezenți 31, până în momentul în care îl vom valida pe colegul nostru Horia Nistor în locul domnului consilier județean Comea Claudiu. Deci ședința este statutară și putem începe lucrările acestei ședințe. Supun la vot ordinea de zi alături de celelalte 13 puncte suplimentare pe care le avem pe ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 martie 2019. Avem puncte de vedere referitor la acest proces-verbal? Neavând supun la vot. Cine

A.

este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al domnului Cornea Gheorghe-Claudiu, ca urmare a demisiei. Supun la vot. Cine este pentru?

A

Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean. Aici rog Comisia de validare să se întrunească pentru a valida mandatul noului consilier județean.

O să dau cuvântul președintelui Comisiei de validare pentru a ne spune raportul comisiei.

Dl. Vasile Ungureanu

Proces-verbal nr.6311 din 23.04.2019 privind validarea unui mandat de consilier județean. Comisia de validare constituită prin Hotărârea Consiliului Județean nr.l din 24.06.2016 cu modificări și completări, analizând buletinul de vot pentru alegerea consiliului județean din data de 5 iunie 2016 din Circumscripția Electorală nr.8 - Județ Brașov, procesul-verbal privind centralizarea votului, constarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru Consiliul Județean Brașov la alegerile locale din data de 05 mai 2016, analizând adresa înregistrată la Consiliul Județean Brașov nr. 6164 din 12.04.2019 prin care domnul Comea Gheorghe Claudiu și-a prezentat demisia din funcția de consilier județean obținută în urma alegerilor locale din 5 iunie 2016, Hotărârea de Consiliu Județean nr. 133 din 23.04.2019 privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean a domnului Comea Gheorghe Claudiu, ca urmare a demisiei, adresele Partidului Național Liberal din 15.04.2019 și 16.04.2019 prin care se propune ca domnul Horia Nistor, să ocupe funcția de consilier județean, funcție devenită vacantă în cadrul Consiliului Județean Brașov, Comisia de validare, examinând legalitatea alegerii, propune Consiliului județean validarea domnului Horia Nistor, care a fost supleant pentru funcția de consilier județean ca și consilier județean, în cadrul Consiliului Județean Brașov.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Supun la vot validarea domnului Horia Nistor. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat. Urmează depunerea jurământului.

DI. Horia Nistor

Jurământ, subsemnatul Horia Nistor, în calitate de consilier în cadrul Consiliului Județean Brașov, în conformitate cu art. 90 coroborat cu art. 32 aliniatul 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare și art. 7 aliniat 7 din Legea nr. 393 din 2004 privind Statutul aleșilor locali, actualizată, depun în fața Consiliului Județean Brașov următorul jurământ : “Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Brașov. Așa să-mi ajute Dumnezeu."

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Mai supun odată la vot hotărârea cu validarea mandatului și cu precizarea că va face parte din comisiile de specialitate din care a făcut parte domnul Comea Claudiu. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Dl. Vasile Ungureanu

Vă rog domnule președinte ca pe ordinea de zi a consiliului județean să prindeți și modificarea Comisiei de validare.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Mergem la punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Județului Brașov pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022. Aveți puncte de vedere? Președintele Comisiei economice, vă rog.

Dl. Mihail Veștea

Din partea Comisiei economice, noi am analizat bugetul, față de propunerea de față revin cu 3 mici amendamente. La capitolul 70.02 Servicii și dezvoltare publică la Serviciul Salvamont se diminuează de la investiții de la art. 71.002 cu suma de 338,38 mii lei și se majorează tot la Serviciul Salvamont la art.20.05 cu aceeași sumă de 338,38 mii de lei. La capitolul 51.02 se diminuează la art. 20.02 suma 282 de mii de lei și se majorează la art. 20.3030 cu aceeași sumă de 282 de mii lei.

DI. Adrian-Ioan Veștea

Dacă mai sunt alte puncte de vedere? Nemaifiind alte puncte de vedere supun la vot aprobarea bugetului pe anul 2019 împreună cu amendamentele propuse de

A

Comisia economică. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov. Avem amendamente? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr.7 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. Consilprest S.R.L. Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele și autorizațiile eliberate de Consiliul Județean Brașov, a taxelor speciale, precum și a altor taxe și tarife pe anul 2019. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 9 proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Regiei Autonome “Aeroportul Internațional Brașov” RA. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 10 proiect de hotărâre privind modificarea art.l și 2 din Hotărârea nr.72/2019 adoptată de Consiliul Județean Brașov, pentru aprobarea vânzării cotei-părți de Vi din Cabinetul medical stomatologic nr.26, spațiul 11, situat la etajul II al imobilului - Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi” din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, județul Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 11 proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.7 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului nr.12. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi A

împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 12 proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului SAD din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Republicii nr. 8. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi A

împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 13 proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al județului Brașov a imobilului cu destinația de „Centru de recuperare pentru Copilul cu handicap” din cadrul Complexului de Servicii Brădet, înscris în CF nr. 102682 Săcele sub nr. Cad 102682-C12. Avem puncte de vedere? Neavând A

supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 14 proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare operativă înscris în favoarea Cooperativei Meșteșugărești Săceleana asupra imobilului situat în municipiul Săcele, județul Brașov, înscris în CF nr. 3570A+100 Satulung, nr. Top 7141/36/1/1. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 15 proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuinței de serviciu din fondul locativ al U.A.T. Județul Brașov, situată în municipiul Brașov, str. Alexandru cel Bun, nr. 23, apartament nr. 8. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 16 proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 17 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea evaluării finale pentru perioada 2014-2019, a managementului Muzeului Județean de Istorie Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, precum și aprobarea comisiei de evaluare, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului, pentru evaluarea finală a managementului muzeului. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Procedură de vot secret. Culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 18 proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea analizării noului proiect de management, a managerului care a obținut în urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, la nivelul managementului Centrului Cultural Reduta Brașov, precum și aprobarea comisiei de concurs, comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului, pentru analizarea noului proiect de management. Avem puncte de vedere ? Procedură de vot secret. Culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 19 proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective elaborat în vederea încheierii unui nou contract de management pentru Centrul Cultural Reduta Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 20 proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov aparținând cultelor religioase recunoscute din Romania pe anul 2019. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 21 proiect de hotărâre privind aprobarea programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 22 proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2019 -Beneficiari de drept privat fără scop patrimonial. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 23 proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2019 -Beneficiari de drept public. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 24 proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive, pentru anul 2019 “Programul Promovarea Sportului de performanță”. Avem puncte de vedere?

A

Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 25 proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive, pentru anul 2019 ”SportuI pentru toți”. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 26 proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului cotizației către Asociația de dezvoltare intercomunitară „ISO MEDIU” în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru. Avem puncte de vedere?

Dna. Imelda Toaso

Eu nu votez.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Imelda nu o să voteze pentru că este reprezentantul nostru, o să fie împuternicită. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 27 proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor pentru plata cotizațiilor către asociațiile și fundațiile în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru pe anul 2019. Mihai Veștea.

Dl. Mihail Veștea

Avem o propunere pentru ultima poziție, pentru Țara Făgărașului, să majorăm suma de la 3000 la 63000 conform amendamentului pe care l-am aprobat atunci când am votat bugetul.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

O să intrăm în plenul următor cu hotărâre, că nu avem hotărâre. Este prevăzut în buget dar o să intrăm cu hotărâre.

Dl. Mihail Veștea

Am înțeles, oricum nu dădeam drumul la bani fără hotărâre și fără tot.

DI. Adrian-Ioan Veștea

Domnul Manea vă rog.

Dl. Manea Ion

De la punctul 21 până la punctul 25 cred că e bine să se consemneze de fiecare dată “din județul Brașov”, vis-a-vis de cine accesează, o.n.g.-uri, cluburi sportive.

Dna. Imelda Toaso

Acest aspect este prevăzut în fiecare Ghid al solicitantului. Deci la solicitanți eligibili chiar prima frază spune că se aplică, de fapt nu solicitanților din Brașov ci evenimentelor derulate în județul Brașov. Este menționat în fiecare ghid.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Deci înțeleg că dată viitoare o să revenim cu o hotărâre și o să mai aprobăm încă odată punctul acesta?

Dl. Mihail Veștea

Dar nu putem să dăm hotărârea acum pentru majorarea cotizației?

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Zice că trebuie proiect de hotărâre, cum a fost la ISO Mediu.

Dl. Mihail Veștea

Bine, lăsăm pentru data viitoare.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Punctul nr. 27 supun la vot proiectul fără amendamentul propus. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 28 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Muzeului Județean de Istorie Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 29 proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Muzeului Casa Mureșenilor Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 30 proiect de hotărâre privind încetarea desemnării domnului Popica Radu pentru asigurarea conducerii interimare a Muzeului de Artă Brașov, la expirarea celor 120 de zile calendaristice, începând cu data de 18.04.2019. Vot secret. Culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 31 proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere de medic șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 32 proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere de șef secție- din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 33 proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de șef secție din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și aprobarea componenței comisiilor de examen/concurs pentru proba scrisă, proba practică/clinică și comisia pentru proba interviu. Mariana Sebeni.

Dna. Mariana Sebeni-Comșa

Mulțumesc domnule președinte, dacă îmi permiteți să vă prezint propunerile Comisiei 7 pentru aceste comisii. Pentru examenele de la A.T.I. și O.R.L. o propunem pe doamna consilier Gabriela Colțea. Pentru examenul de la medicină 2 pe Mariana Ciubotaru. Pentru examenul de la urologie și de la U.P.U. pe domnul Andrei Kadas și pentru cel de la nozocomiale pe Tabalai Alexandra. Vă mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Procedura de vot secret. Culegem voturile cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 34 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov pentru perioada 2019 -2022. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 35 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov pentru perioada 2019 -2022. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 36 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului de Clinic de Boli Infecțioase Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 37 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov. Avem puncte de vedere? Vă rog.

Dl. Kadas-Iluna Andrei-Marius

Din partea Comisiei 7 avem 4 amendamente, la statul de funcții pagina 2, poziția 19 gradul profesional specialist, se trece primar. în Regulamentul de organizare și funcționare la pagina 11 art. 35 unde apare maxim 3 ani va fi maxim 4 ani, la pagina 11 punctul 11 la art. 11 durata de 3 ani și acesta se modifică în durată de 4 ani conform legislației în vigoare și la pagina 26 art.51 tot la fel perioada de 3 ani se modifică că o expresie și o durată de trei ani fiecărui membru din comitet. O să le înaintăm dumneavoastră, doamna Dumbrăveanu. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Propun spre aprobare împreună cu amendamentele făcute de Comisia 7. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 38 proiect de hotărâre privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov de către domnul Dan Mircea Suciu. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Procedură de vot secret. Culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 39 proiect de hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de conducere vacante, de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, prin promovarea temporară, a doamnei Gîrbacea Julieta Aurelia, pe o perioadă de maximum 6 luni. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Procedură de vot secret. Culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 40 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 41 proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la punctele suplimentare de pe ordinea de zi, dar aș dori să vă aduc în atenție ca după ședința de plen urmează AGA Consilprest și rugămintea mea este să rămâneți în sală fiindcă faceți parte din această Adunare Generală.

Punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov. Procedură de vot secret, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Tot procedură de vot secret. Culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 367/30.10.2018 referitor la participarea Județului Brașov prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 5 % , respectiv 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? A

Abțineri? In unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 370/30.10.2018 referitor la participarea Județului Brașov prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr.I.A.Sbârcea” Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 372/30.10.2018 referitor la participarea Județului Brașov prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului social: Centrul de îngrijire și Asistență ”Sfântul Gheorghe” în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.ll din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului nr.10. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind numirea administratorului provizoriu al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, până la finalizarea procedurii de selecție. Avem puncte de vedere? Adi Gabor.

Dl. Adrian Gabor

îl propun pe domnul Grosu Constantin. A decedat colegul nostru și provizoriu până facem procedura conform legii, îl propunem pe domnul Grosu Constantin în Consiliul de Administrație.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Da, culegem voturile, cu 22 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul nr. 9 proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investiții „Pod peste râul Olt pe DJ131P -Șercaia (DN1) - Hălmeag la km 5+001” aprobat la finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală-PNDL 2. Avem puncte de vedere? Neavând supun

A la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 10 proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării sumelor privind cheltuielile de cofinanțare pentru obiectivul de investiții „Pod peste râul Olt pe DJ131P - Șercaia (DN1) - Hălmeag la km 5+001” aprobat la finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală-PNDL 2. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 11 proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu - Satu Nou Dumbrăvița- Vlădeni, km 2+755 - 14+425, contract finanțat prin POR 2014-2020, Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 6, contract de finanțare nr. 3486/19420/23.11.2018. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 12 proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență și reprezentare a Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov în dosarul nr. 1242/62/2019. Avem puncte de vedere? Vă rog.

Dna. Mihaela Șoneriu

Din partea Comisiei 7 un amendament, unitatea spitalicească răspunde pentru procedura de achiziție a serviciilor juridice.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Supun la vot cu acest amendament. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 13 proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Academia Forțelor Aeriene “Henri Coandă” în vederea susținerii activităților din cadrul evenimentului ”Săptămâna Universitară Henri Coandă, 28.05.2019-02.06.2019”, Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Vă mulțumesc.

Președinte, Adrian-Ioan Vestea


Secretar, Dumbpăveanu Maria