Hotărârea nr. 185/2019

Hotărârea nr.185– privind aprobarea încheierii unui accord de partenetiat cu Academia Forțelor Aeriene “Henri Coandă” în vederea susținerii activităților din cadrul evenimentului ”Săptămâna Universitară Henri Coandă, 28.05.2019-02.06.2019”.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.185 din data de 23.04.2019

- privind aprobarea Acordului de parteneriat între Județul Brașov și Academia Forțelor Aeriene “Henri Coandă” Brașov, în vederea susținerii activităților din cadrul evenimentului Săptămâna Universitară Henri Coandă 28 mai - 02 iunie 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 aprilie 2019;

Analizând Raportul înregistrat sub nr.6857/23.04.2019, precum și Expunerea de Motive, nr. 6858/23.04.2019, întocmite de către Direcția Management Proiecte / Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe, privind aprobarea Acordului de parteneriat între Județul Brașov și Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă Brașov, în vederea susținerii activităților din cadrul evenimentului Săptămâna Universitară Henri Coandă 28 mai - 02 iunie 2019;

Văzând adresa nr. 6820 din 23.04.2019 a Academiei Forțelor Aeriene ” Henri Coandă” Brașov;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 99/2019 privind aprobarea încheierii Protocolului de cooperare între Județul Brașov și Ministerul Apărării Naționale, Academia Forțelor Aeriene ” Henri Coandă” Brașov, având ca obiect realizarea în comun a unor acțiuni și proiecte sub patronajul Președinției României a Consiliului Uniunii Europene;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile dispozițiile art. 91, alin. (1), lit.”e” și alin. (6) lit. „a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă Acordul de parteneriat între Județul Brașov și Academia Forțelor Aeriene ” Henri Coandă” Brașov, în vederea susținerii activităților din cadrul evenimentului Săptămâna Universitară Henri Coandă 28 mai - 02 iunie 2019, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Management Proiecte și Direcția Economică.


Contrasemnează,


SECRETAR Maria Diunbrăveanu


Acord de parteneriat încheiat între ACADEMIA FORȚELOR AERIENE „HENRI COANDĂ”


Și

JUDEȚUL BRAȘOV

Nr. 7573“ din O~?.

Recunoscând importanța cooperării interinstituționale și crearea unui cadru formal instituțional în vederea realizării unor proiecte de interes comun, consecvenți principiilor dezvoltării durabile și urmărind implementarea strategiei de dezvoltare durabilă a județului Brașov,

în temeiul prevederilor art.178 alin.(2), art. 213 alin. (6) din Legea nr.l /2011- Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și ale art.91 alin.(l) lit. e) și alin. (6) lit. a) din Legea nr. 215/2001, administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

ȘÎ

în baza Protocolului de Cooperare încheiat între Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” și Județul Brașov, înregistrat la nr. A 2416 din 22.04.2019, respectiv la nr. 6803 din 23.04.2019,

 • I. PĂRȚILE

ACADEMIA FORȚELOR AERIENE „HENRI COANDĂ” (AFAHC) cu sediul în România, mun. Brașov, str. Mihai Viteazul nr. 160, jud. Brașov, cod 500173, având codul fiscal 4443256 - instituție militară de învățământ superior - reprezentată prin comandant (rector), general de flotilă aeriană conf.univ. dr. Gabriel RĂDUCANU

Și

JUDEȚUL BRAȘOV, cu sediul în România, Brașov, Bd. Eroilor nr.5, cod 500007, având codul fiscal 4384150, reprezentat prin președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan VEȘTEA,

încheie prezentul Acord de parteneriat.

 • II. SCOPUL

 • 2.1. Acordul de parteneriat vizează susținerea activităților din cadrul evenimentului Săptămâna Universitară Henri Coandă în perioada 28 mai - 02 iunie 2019.

 • III. OBIECTIVELE:

 • 3.1. Cele două Părți vor desfășura activități comune, în funcție de resursele disponibile, aferente evenimentului, după cum urmează:

Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă

 • 1. EUAFA

Masă festivă (100 pers.) 21.000 lei

Mese participanți (60 pers.) 6.000 lei


Tratații zilnice 15.000 lei

Total 42.000 lei


 • 2. AFASES

Masă festivă (200 pers.) 42.000 lei

Tratații zilnice 18.000 lei

Cazare invitați(40 camere*4 zile) 15.000 lei

Total 75.000 lei

 • 3. Producție media

Filme reclamă 14.500 lei

Materiale publicitare 24.000 lei

Total 38.500 lei

 • 4. Show aerian

Jurgis Kairys 38.000 lei

Hangar Party 10.000 lei

MasăV.I.P. 10.000 lei

Expoziție de tehnică 4.000 lei

Generatoare de curent 8.000 lei

Total 70.000 lei

 • 5. Ziua copilului

Artiști 10.000 lei

Loc de joacă pentru copii 24.000 lei

Airsoft (teren+consumabile) 5.000 lei

Teren fotbal+premii 5.000 lei

Publicitate 8.000 lei

Plimbare cu avionul 24.000 lei

Total 76.000 lei

 • 6. Ziua Porților Deschise Aibg - Show Iron Dragons

Artiști 171.000 lei

Generatoare de curent 57.000 lei

Baloane cu aer cald 204.200 lei

Total 432.200 lei

Total general Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă 733.700 lei

Consiliul Județean Brașov

 • 1. Show aerian

Scenă V.I.P. 24.000 lei

Sonorizare 14.500 lei

Toalete ecologice 10.000 lei

Total 48.500 lei

 • 2. Ziua copilului

Scenă spectacol 24.000 lei

Sonorizare + LCD 14.500 lei

Toalete ecologice 10.000 lei

Total 48.500 lei

 • 3. Ziua Porților Deschise AIBG - Show Iron Dragons

Scenă 83.500 lei

Scenă V.I.P. 33.500 lei

Toalete ecologice 10.000 lei Spectacol lasere 20.000 lei Bannere 38.000 lei

Total 185.000 lei

 • 4. Pentru buna desfășurare a evenimentului, Consiliul Județean Brașov va pune la dispoziție terenul aferent, proprietate publică, cu titlu gratuit.

Total general Consiliul Județean Brașov 282.000 lei

 • IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

9                                   9

 • 4.1. Pentru îndeplinirea obiectivelor prezentului acord de parteneriat vor identifica resursele umane și financiare necesare implementării acestora.

 • 4.2. Fiecare partener poate încheia la rândul său acorduri cu alte instituții la nivel local, județean, central.

 • 4.3. Activitățile menționate se vor implementa separat de către fiecare parte, în limita sumelor alocate cu această destinație.

 • V. DURATA PARTENERIATULUI DE COOPERARE

 • 5.1. Prezentul acord de parteneriat se încheie pe perioada desfășurării evenimentului, respectiv 28 mai - 02 iunie 2019 și intră în vigoare în ziua următoare semnării lui de către ambele părți.

 • 5.2. De comun acord, părțile vor putea aduce modificări prezentului acord de parteneriat prin amendamente, dacă este necesar.

 • 5.3. Acordul de parteneriat încetează prin acordul părților sau prin denunțare unilaterală comunicată celeilalte părți cu cel puțin 15 zile înainte.

 • VI. DISPOZIȚII FINALE

6.1. Prezentul acord de parteneriat s-a încheiat la data de___________________la Brașov, în 2

(două) exemplare originale, cu aceeași putere juridică, câte unul pentru fiecare parte.

Comandantul (rectorul) Academiei Forțelor  Aeriene „Henri Coandă”

Șb <

conf.univ.țMaria Du

L

Direcția economică

Director executiv

Secretar

~umbrăvean

Direcția Juridică Director executiv

Claudia Crăciun /