Hotărârea nr. 184/2019

Hotărârea nr.184– privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență și reprezentare a Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov în dosarul nr. 1242/62/2019.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr, 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.184 din data de 23.04.2019

privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență și reprezentare a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov în dos. nr. 1242/62/2019

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 23 aprilie 2019;

Analizând expunerea de motive și raportul de specialitate, înregistrare cu nr. ad. 5956/22.04.2019, întocmite de către Direcția Juridică/Serviciul Juridic Contencios, prin care se propune aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență și reprezentare a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov în dos. nr. 1242/62/2019, aflat pe rolul Tribunalului Brașov, având ca obiect contestație la decizia de sancționare;

Văzând amendamentul propus de către doamna consilier județean Șoneriu Mihaela-Georgiana, din partea Comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov, privind asumarea de către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov a răspunderii pentru procedura de achiziționare a serviciilor juridice de asistență și reprezentare;

Ținând cont de adresa nr. 6937/10.04.2019 a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 1, alin. (1) și (2), lit “b” din O.U.G nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de asistență și reprezentare a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov în dosarul nr. 1242/62/2019, aflat pe rolul Tribunalului Brașov.

Art. 2 - Conducerea Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov îi revine întreaga responsabilitate pentru respectarea dispozițiilor legale în realizarea achiziției de servicii în dosarul nr. 1242/62/2019, aflat pe rolul Tribunalului Brașov.

Art. 3 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Juridică și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

PREȘEDINTE Adrian - Ioan Veștea


Contrasemnează, SECRETAR Maria Djambrăveanu