Hotărârea nr. 183/2019

Hotărârea nr.183– privind modificarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 112C, Hălchiu – Satu Nou Dumbrăvița– Vlădeni, km 2+755 – 14+425, contract finanţat prin POR 2014-2020, Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 6, contract de finanţare nr. 3486/19420/23.11.2018.CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.183

din data de 23.04.2019

- privind modificarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu - Satu Nou - Dumbrăvița - Vlădeni, km 2+755 - 14+425”, contract finanțat prin POR 2014-2020, Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 6, contract de finanțare nr. 3486/19420/23.11.2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 aprilie 2019;

Analizând Expunerea de Motive și raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 6617/18.04.2019, întocmite de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/Serviciul Lucrări de întreținere și Investiții pe Drumurile Județene/Compartimentul Execuție și Exploatare Drumuri Județene, prin care se propune modificarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu - Satu Nou - Dumbrăvița- Vlădeni, km 2+755 - 14+425”, contract finanțat prin POR 2014-2020, Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 6, contract de finanțare nr. 3486/19420/23.11.2018;

în raport se face trimitere la declanșarea procedurii de expropiere pentru cauză de utilitate publică conform Legii nr. 255/2010 privind expropierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 30/29.01.2019 privind completarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu - Satu Nou - Dumbrăvița - Vlădeni, km 2+755-14+425”;

Văzând Avizul Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului Județean Brașov nr. 40/28.01.2019, revizuit în data de 2.04.2019, în sensul modificării valorii despăgubirilor, conform rapoartelor de evaluare, respectiv, suma de 6.730,00 lei ( valoarea nu include TVA) cuprinsă în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 30/2019, cu suma de 6.287,00 lei (valoarea nu cuprinde TVA), aferentă suprafeței necesară a fi expropiată de 5332,00 mp ;

Având în vedere dispozițiile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art.91, alin.(l) lit. „b” și alin.(3), lit.’T’ din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu - Satu Nou - Dumbrăvița - Vlădeni, km 2+755 -14+425” indicatori cuprinși în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 30/29.01.2019, (la pct. II, „Surse de finanțare”, - valoarea de 6.730,00 lei ( valoarea nu include TVA) aferentă suprafeței necesară a fi expropriate, se modifică cu valoarea de 6.287,00 lei ( valoarea nu include TVA), conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei încetează aplicabilitatea Anexei nr. 1 privind obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu - Satu Nou - Dumbrăvița- Vlădeni, km 2+755 -14+425”, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 30/29.01.2019.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Economică.


Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dunrtnrăveanu