Hotărârea nr. 182/2019

Hotărârea nr.182– privind aprobarea actualizării sumelor privind cheltuielile de cofinanțare pentru obiectivul de investiții „Pod peste râul Olt pe DJ131P – Șercaia (DN1) – Hălmeag la km 5+001’’ aprobat la finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală-PNDL 2.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

ROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.182

din data de 23.04.2019

- privind aprobarea actualizării sumelor privind cheltuielile de cofinanțare pentru obiectivul de investiții „Pod peste râul Olt pe DJ131P - Șercaia (DN1) - Hălmeag la km 5+001” aprobat la finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală - PNDL 2

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 aprilie 2019;

Analizând Expunerea de Motive și raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 6751/22.04.2019, întocmite de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/ Serviciul Lucrări de întreținere și Investiții pe Drumurile Județene/ Compartimentul Execuție și Exploatare Drumuri Județene, privind aprobarea actualizării sumelor privind cheltuielile de cofinanțare pentru obiectivul de investiții „Pod peste râul Olt pe DJ131P - Șercaia (DN1) - Hălmeag la km 5+001”, aprobat la finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală - PNDL 2, rezultați în urma încheierii contractului de execuție nr.122/14311/28.09.2017;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 471/09.11.2017 privind aprobarea sumelor reprezentând cheltuieli de cofinanțare pentru obiectivul de investiții “Pod peste râul Olt pe DJ131P - Șercaia (DN1) - Hălmeag la km 5+001” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală-PNDL 2, a cărei încetare se propune;

Având în vedere dispozițiile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 11, alin. (2) din O.U.G. nr. 28/2013 privind aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările locale, dispozițiile ar. 10, alin. (2) din Normele Metodologice aprobate prin Ordinului MDRAP nr. 1851/2013, republicat, privind punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art.91, alin.(l) lit. „b” și alin.(3), lit.”f” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă actualizarea sumelor reprezantând cheltuieli de cofinanțare din partea Consiliului Județean Brașov pentru obiectivul de investiții „Pod peste râul Olt pe DJ131P - Șercaia (DN1) - Hălmeag la km 5+001”, rezultați în urma încheierii contractului de execuție nr.122/14311/28.09.2017, după cum urmează:

-Iei cu TVA -

1

Valoarea obiectivului de investiții, conform devizului general din SF

7.032.260,28

2

Valoarea care va fi alocată din bugetul de stat prin PNDL 2017-2020

6.344.848,00

3

Valoarea cheltuielilor neeligibile suportate din bugetul C.J.Bv.

687.412,28

Art.2. - Cu data prezentei își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 471/09.11.2017 privind aprobarea sumelor reprezentând cheltuieli de cofînanțare pentru obiectivul de investiții “Pod peste râul Olt pe DJ131P - Șercaia (DN1) - Hălmeag la km 5+001” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală-PNDL 2.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE Adrian- IoanVe*


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu