Hotărârea nr. 181/2019

Hotărârea nr.181– privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Pod peste râul Olt pe DJ131P – Șercaia (DN1) – Hălmeag la km 5+001’’ aprobat la finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală-PNDL 2.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


•9:2 ZOI 3 I SĂRBĂTORIM MROE'JNA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.181

din data de 23.04.2019

- privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Pod peste râul Olt pe DJ131P - Șercaia (DN1) - Hălmeag la km 5+001 ” aprobat la finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală -PNDL 2

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 aprilie 2019;

Analizând Expunerea de Motive și raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 6750/22.04.2019, întocmite de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/ Serviciul Lucrări de întreținere și Investiții pe Drumurile Județene/ Compartimentul Execuție și Exploatare Drumuri Județene, privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „ Pod peste râul Olt pe DJ131P - Șercaia (DN1) - Hălmeag la km 5+001”, aprobat la finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală - PNDL 2, rezultați în urma încheierii contractului de execuție nr. 122/14311/28.09.2017; acești indicatori au fost aprobați inițial prin Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 363/30.08.2017, anexă a cărei încetare se propune;

Având în vedere dispozițiile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 11, alin. (2) din O.U.G. nr. 28/2013 privind aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările locale, dispozițiile ar. 10, alin. (2) din Normele Metodologice aprobate prin Ordinului MDRAP nr. 1851/2013, republicat, privind punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art.91, alin.(l) lit. „b” și alin.(3), lit.”f’ din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: „Pod peste râul Olt pe DJ131P - Șercaia (DN1) - Hălmeag la km 5+001”, aprobat la finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală - PNDL 2”, rezultați în urma încheierii contractului de execuție nr. 122/14311/28.09.2017, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei încetează aplicabilitatea Anexei nr. 1 privind obiectivul de investiții „Pod peste râul Olt pe DJ131P - Șercaia (DN1) - Hălmeag la km 5+001”, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 363/30.08.2017.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

SECRETAR


Maria


veanu


ANEXA NR.1


Secretar,


Maria Dumbyăk eanu


OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ Pod peste râul Olt pe DJ131P - Șercaia (DN1) - Hălmeag la km 5+001 ”

1. Amplasamentul:

Podul de pe DJ131P, km 5+001 peste Râul Olt este în apropierea localității Hălmeag, pe drumul dintre Șercaia și Hălmeag, în județul Brașov, în partea central-vestică, în apropierea Municipiului Făgăraș.

Titularul investiției:

Consiliul Județean Brașov

Beneficiarul investiției:

Consiliul Județean Brașov

Proiectantul general:

S.C. POD- PROIECT S. R.L., IAȘI

  • 2. Indicatorii tehnico - economici ai investiției

2.1. Valoarea obiectivului de investiții va fi constituită din: - 7.032.260,28 lei, inclusiv TVA, din care C+M: 6.172.629,19 lei, inclusiv TVA 2.2 Eșalonarea investitei:

Anul 2019: 7.032.260,28 lei inclusiv TVA

  • 3. Durata de execuție a lucrărilor: 8,5 luni.

  • 4. Capacitati:

Lungimea totală a podului - 100,00 m.

Latimea totală a podului - 5,00 m (o bandă de circulație fără trotuare)

Latimea părții carosabile - 5,00 m

Suprastructura podului în secțiune transversal

-2 grinzi tip „ T ”cu H = 1,80 m din beton precomprimat Infrastructura

-2 culee și 2 pile fundate indirect

  • 5. Sursa de finanțare:

  • 1. Valoarea obiectivului de investiții, conform devizului general actualizat după semnarea contractului de execuție nr. 122/14311/28.09.2017 - 7.032.260,28 lei cu TVA.

  • 2. Valoarea care va fi alocată din bugetul de stat prin PNDL 2 perioada 2017-2020 - 6.344.848,00 lei cu TVA.

  • 3. Valoarea cheltuielilor neeligibile suportate din bugetul Consiliului Județean Brașov - 687.412,28 lei cu TVA.