Hotărârea nr. 180/2019

Hotărârea nr.180– privind numirea administratorului provizoriu al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, până la finalizarea procedurii de selecție.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 180

din data de 23.04.2019

- privind propunerea candidatului la funcția de administrator provizoriu al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. până la finalizarea procedurii de selecție

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 23.04.2019;

Analizând expunerea de motive nr. ad. 5522 din data de 16.04.2019 și raportul de specialitate nr. ad. 5522 din data de 16.04.2019, întocmite de Direcția Juridică/Compartimentul Guvemanță Corporativă, prin care se propune numirea administratorului provizoriu al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. până la finalizarea procedurii de selecție;

Ținând cont de propunerea formulată în cadrul ședinței de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, dl. Adrian Gabor;

Luând în considerare prevederile art. 137A2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de dispozițiile art. 3, pct. 2, lit. “b” și ale art. 64A1 alin. (3) și alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind Guvemanța corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere prevederile art. 91, alin. (1), lit. “a”și alin. (2), lit. “d”din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se propune dl. Constantin Grosu, identificat conform datelor cuprinse în anexă, candidat la funcția de administrator provizoriu al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor.

Art. 2 - Propunerea aprobată la art. 1 va fi înaintată Adunării Generale a Acționarilor S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

Art. 3 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Juridică și AGA S.C. Metrom Industrial Parc S.A.


Contrasemnează,


SECRETAR


Maria Ddăibrăveanu