Hotărârea nr. 18/2019

Hotărârea nr.18 – aprobarea statului de funcții, a organigramei și a structurii organizatorice pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, ca urmare a preluării unor posturi de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov, în baza H.G.R. nr.1019/2018, precum și a modificării structurii unui serviciu funcțional al acesteia


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 Office@judbrasov. ro, www.judbrasov. ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.18 din data de 29.01.2019

- privind aprobarea statului de funcții, a organigramei și a structurii organizatorice pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, ca urmare a preluării unor posturi de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov, în baza H.G.R. nr. 1019/2018, precum și a modificării structurii unui serviciu funcțional al acesteia

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 ianuarie 2019;

Analizând Expunerea de motive, precum și raportul de specialitate, înregistrate sub nr. Ad.735/21.01.2019, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea statului de funcții, a organigramei și a structurii organizatorice pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, ca urmare a preluării unor posturi de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov, în baza H.G.R. nr. 1019/2018, precum și a modificării structurii unui serviciu funcțional al acesteia;

In referat că se precizează, totodată, că se propune modificarea structurii organizatorică prin diminuarea unor funcții publice (patru funcții publice), precum și reorganizarea Serviciului Management de Caz Alternative Familiale;

Luând în considerare Hotărârea nr 3/15.01.2019 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, prin care s-au avizat propunerile de aprobare a statului de funcții, structurii organizatorice și a organigramei acestei instituții;

Văzând adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov nr. 2714/16.01.2019, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 735/16.01.2019, precum și Avizul nr. 2849, conexat cu nr. 4378/2019 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. înregistrat la Consiliul Județean Brașov sub nr. Ad. 735/29.01.2019;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 474/20.12.2018 privind aprobarea modificării statului de funcții, a organigramei, precum și a structurii organizatorice pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 379/30.10.2018 privind aprobarea statului de funcții, a organigramei, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și a structurii organizatorice pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Luând în considerare Protocolul constatator al preluării personalului/posturilor, încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov, încheiat la data de 03.01.2019;

Având în vedere dispozițiile H.G.R. nr. 1019/2018 privind aprobarea Procedurii de preluare de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, a personalului cu atribuții în efectuarea plăților prestațiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respective, ale sectoarelor municipiului București, a Procedurii de acordare a plăților, precum și situațiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestațiile sociale pentru persoanele cu handicap, precum și pentru modificarea Statutului propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, aprobat prin H.G.R. nr.l 51/2012 , dispozițiile art. 107, alin. (1), lit. „a”, din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale art.91 alin.(l) lit. “a” și “d”, alin.(2) lit.”c”, alin (5), lit.“a”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă organigrama pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă structura organizatorică pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 379/30.10.2018 se modifică în mod corespunzător și încetează Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 474/20.12.2018.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dunwrăveanu


str. luliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Tolefon/faxi 0268.417.100* emaili fispc.bv.ro websitei www.dgagpcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul .Munagenicntul Resurselor I mune


APROBAT conf. Hot. CJ Bv nr......../........


Secretar,

Maria tjmbrăveanu


STRUCTURA ORGANIZATORICĂ DGASPC Brașov

Nr.Crt

Structura

Total posturi

din care personal administrativ

1

Director General

1

2

Director General Adjunct - Direcția Asistenta Sociala si Protecția Copilului

1

3

Director General Adjunct - Direcția Asistenta Sociala Persoane Adulte

1

4

Director General Adjunct - Direcția Tehnico - Administrativa

1

5

Director General Adjunct - Direcția Economica

1

6

Biroul de Intervenție in Regim de Urgenta in Asistenta Sociala si Telefonul de Urgenta

7

7

Serviciul Management de Caz Alternative Familiale

23

8

Asistenți Maternali Profesioniști

163

9

Serviciul Management de Caz Copii Rezidențial

12

10

Biroul Monitorizare, Analiza Statistica, Indicatori Asistenta Sociala si Incluziune Sociala

6

11

Biroul Adopții

7

12

Compartiment de Evaluare Complexa Copii

7

13

Serviciul de Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap

13

14

Asistenți Personali Profesioniști

10

15

Compartiment Prevenire Marginalizare Sociala

1

16

Biroul Management de Caz Adulti si Monitorizare Servicii Sociale

7

17

Secretariatul Comisiei Evaluare Persoane Adulte cu Handicap

3

18

Serviciul Achiziții Publice

8

19

Compartimentul Administrativ, Patrimoniu, Tehnic si Aprovizionare

7

20

Serviciul Contabilitate, Salarizare, Planificare Bugetara si Management Financiar

12

21

Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala

8

22

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu 0NG

8

23

Serviciul Juridic-Contencios

8

Nr.Crt

Structura

Total posturi

din care personal administrativ

24

Serviciul Managementul Resurselor Umane

8

25

Serviciul Comunicare, Registratura, Relații Publice si Evaluare Inițiala

8

26

Compartiment Expert Egalitate Șanse

1

27

Compartimentul Audit

2

28

Centrul de Plasament „Sfanțul Stelian” Ghimbav

23

6

29

Centrul de îngrijire si Asistenta "Sf. Gheorghe" Victoria

62

13

30

Complexul de Servicii Hărman

45

4

31

Centrul de Plasament Dacia

27

10

32

Complexul de Servicii Bradet

92

22

33

Complexul de Servicii Fagaraș

68

15

34

Complexul de Servicii ”Piatra Craiului”

33

4

35

Complexul de Servicii Sacele

31

4

36

Centrul de Plasament „Casa Ioana” Rupea

34

11

37

Complexul de Servicii ”Magura” Codlea

149

32

38

Complexul de Servicii Timiș,

120

43

39

Complexul de Servicii Tărlungeni

50

6

40

Complexul de Servicii "Cristian” Brașov

38

9

41

Centrul de Zi Pentru Copii cu Dizabilități ”Rază de Lumină”

16

->

Total DGASPC Brașov

1122

182

STRUCTURA CENTRE CU PERSONALITATE

JURIDICA


Nr.Crt.

Structura

Total posturi

din care personal administrativ

1

Căminul pentru persoane vârstnice Castanul Victoria

39

12

2

Centrul de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap ”Canaan” Sercaia

56

12

Total personalitate juridica

95

24

Total General Organigrama DGASl/C 0rasov

1217

Director j^neral.

Director/General Adjunct,


Gîrbac^JulietaAurelia întocmit.


str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Telofon/faxi 0268.417.100, amatli            <;pt-h».<•>■•

webslte: www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9970339

Servieta! Managementul Resurselor Vmnne


Director Executiv,'

Adelipa VĂSIOIU


Aprobat, Președinte CJ Bras

Adrian-Io


Conf. Hot. CJ BV nr........./.Secretar CJ,


STAT FUNCȚII


Nr. crt. stat de funcții

Funcția de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/grad salarizare/treaptă profesională

Nivel studii

Număr post

A. APARAT PROPRIU

Funcții de conducere - funcție publică :

1

Director general

//

5

2

Director general Adjunct

11

5

<

3

Șef Serviciu

li

.$'

in

4

ȘeJBirou

11

S-

Total Funcții publice de conducere

19

5

Auditor

superior

.S

6

Consilier

superior

,s

7

Consilier juridic

superior

5

8

Consilier juridic

asistent

5

9

Consilier juridic

debutant

V

l)

10

Consilier

principal

V

l (t

1 1

Consilier

asistent

,s

\

12

Referent specialitate

superior

SSD

1

13

Referent

superior

M

Total Funcții publice de execuție

133

14

Inspector de specialitate

IA

S

15

Inspector de specialitate

I

S

16

Inspector de specialitate

ll

S

1

17

Kinetoterapeut

principal

S

1

18

Medic

specialist

S

19

Medic

S

20

Secretar

1

C,

/

Total Personal Contractual Aparat Propriu

9

TOTAL FUNCȚII APARAT PROPRIU ( FP+FC)

/6/

B. CENTRE DE PLASAMENT /COMPLEXURI DE SERVICII

/. Centrul de Plasament "Casa Ioana” Rupea

1 *' 1

21

ȘeJ centru

II

S

/

Total funcții de conducere- personal contractual

/

22

Administrator

I

M

23

Economist

I

S

54

Muncitor calificat

III

G

?

25

Magaziner

M

/

26

Șofer

1

G

/

27

Paznic

G

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil

//

28

Asistent Social

debutant

S

/

29

Psiholog

practicant

S

/'

30

Educator

principal

s

i

31

Educator

s

/

32

Asistent medical

PL

7

33

Asistent medical

principal

PI.

/

34

Instructor de educație

principal

M

-

35

Instructor de educație

M

36

Părinte social

G

6

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical

22

TOTAL GENERAL CENTRUL DE PLASAMENT "CASA IOANA" RUPEA

34

31

Șef centru

11

S

1

Total funcții de conducere- personal contractual

/

38

Educator

principal

PL

39

Educator

principal

S

/

1    40

Instructor de educație

M

/

41

Psiholog

specialist

S

/

42

îngrijitoare

G

/

Total funcții de execuție Centrul de zi "Casa Soarelui"

5

43

Medic

primar

s

44

Logoped

principal

s

45

Logoped

s

2

46

Psiholog

specialist

s

47

Psihopedagog

s

/

48

Asistent Social

principal

s

!

49

Educator

principal

s

3

50

Educator

principal

PL

!

51

Asistent medical

principal

PL

2

52

Profesor CFM

principal

s

2

53

Maseur

M

54

Mascur

principal

M

55

Kinetoterapeut

S

56

Fiziokinetoterapeut

S

/

>     57

îngrijitoare

G

Total funcții de execuție Centrul de recuperare "Micul Prinț"rEchipa Mobilă

23

58

Referent

IA

M

/

59

Inspector de specialitate

/

S

/

60

Muncitor calificat

///

G

■l

61

Șofer

/

G

62

Paznic

G

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil

9

TOTAL GENERAL COMPLEXUL DE SER VICII ” CRISTIAN” BRAȘO V

33

63

Șef centru

II

S

/

64

Coordonator de specialitate

S

/

Total funcții de conducere- personal contractual

2

65

Psiholog

practicant

s

!

66

Instructor educație

principal

M

1

67

Psihopedagog

principal

S

1

68

Educator

principal

S

69

Kinetoterapeut

debutant

s

!

70

Instructor ergoterapie

principal

M

71

\Asistent Social

practicant

5

i

Total funcții de execuție Centrul de zi pentru copii cu dizabilități "Rază de lumină"

//

72

Muncitor calificat

111

G

/

73

Șofer

1

G

/

74

Administrator

M

/

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil

TOTAL GENERAL CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI ” RAZĂ DE LUMINĂ” BRAȘOV

16

3. Centrul de Plasament "Dacia”

75

Șef centru

II

S

/

Total funcții de conducere- personal contractual

/

76

Economist

I

S

l

77

Muncitor calificat

111

G

7

78

Magaziner

G

/

79

Inspector de specialitate

I

S

/

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil

10

80

Psiholog

practicant

s

/

81

Asistent Social

specialist

s

/

82

Psihopedagog

principal

s

83

Educator

principal

s

84

Asistent medical

PI.

2

85

Instructor de educație

principal

M

, 86

Instructor de educație

M

V

87

Părinte social

G

5

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical

16

TOTAL GENERAL CENTRUL DE PLASAMENT "DACIA ”

27

-------------------1

88

Șef centru

II

S

Total funcții de conducere- personal contractual

/

89

Economisi

1

s

/

90

Inspector de specialitate

/

s

l

91

Muncitor calificat

III

G

7

92

Magaziner

M

93

Șofer

I

G

/

94

Administrator

1

\l

95

Paznic

(/'

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil

96

Asistent Social

principal

,S’

97

Asistent medical

PI.

6

98

Asistent medical

principal

PI.

2

99

Medic

specialist

s

t

100

Psiholog

practicant

s

/

101

Terapeut ocupcițional

s

/

102

Pedagog recuperare

PI.

/

103

Maseur

M

/

104

Instructor de educație

principal

M

-

105

Instructor de educație

M

/

106

Infirmieră

G

Iu

107

îngrijitoare

G

2n

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical

48

TOTAL GENERAL CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ "SF.GHEORGHE” VICTORIA

62

5. Complex de Servicii Hărtnan

108

Șef centru

II

8

/

Total funcții de conducere- personal contractual

/

109

Referent

IA

M

110

Inspector de specialitate

/

S

111

Muncitor calificat

G

/

112

Șofer

/

G

/

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil

4

ii3

Psiholog

practicant

S

114

Asistent Social

specialist

S

/

115

Asistent medical

principal

PL

/

116

Asistent medical

PL

/

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical

5

117

îngrijitoare

G

5

Total funcții de execuție Locuință Protejată "Sf.Patrick" Hărman

5

118

Educator

principal

s

/

119

Educator

s

120

Instructor de educație

M

s

121

Părinte social

G

/

Total funcții de execuție Casa de tip Familial "Peter Pan " Lunca Câlnicului

8

122

Educator

principal

Pi.

/

123

Educator

S

.<

124

Instructor de educație

principal

M

!

125

Instructor de educație

M

-1

Total funcții de execuție Casa de tip Familial "Donald" Hărman

9

126

Instructor de educație

M

3

127

Părinte social

G

Total funcții de execuție Casa de tip Familial "Greierușul" Teliu

8

128

Instructor de educație

M

->

129

îngrijitoare

G

Total funcții de execuție Locuință Protejată "Casa Irlanda "

5

_

TOTAL GENERAL COMPLEXUL DE SERVICII HĂRMAN

45

6. Complex de Servicii Săcele

.■ i

S&?’ *• •— :

130

Șef centru

ll

S

Total funcții de conducere- personal contractual

i

131

Economist

//

S

132

Administrator

/

M

!

133

Muncitor calificat

///

G

/

134

Șofer

/

G

/

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil

4

135

Psiholog

practicant

S

136

Asistent Social

principal

s

!

137

Asistent medical

PI.

2

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical

4

138

Părinte social

G

()

Total funcții de execuție Centrul Maternal "Casa Mamei"

6

139

Instructor de educație

\1

6

|     140

Educator

s

Total funcții de execuție Casa de tip Familial "Dale” Săcele

,S'

141

Instructor de educație

\l

-

142

Părinte social

G

Total funcții de execuție Casa de tip Familial "Chip" Săcele

<S'

TOTAL GENERAL COMPLEXUL DE SERVICII SĂCELE

3/

7. Complex de Servicii Timiș

. .”3

143

Șef centru

II

s

i

Total funcții de conducere- personal contractual

i

144

Economist

1

s

/

145

Inspector de specialitate

/

s

146

Magaziner

M

147

Muncitor calificat

///

G

i3

148

Șofer

/

G

/

149

Paznic

G

150

Referent

II

M

/

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil CIA Timișu de Sus

22

151

Medic

specialist

.S'

152

Psiholog

practicant

.s

153

Asistent Social

practicant

5

1*54

Asistent medical

principal

PI.

/

155

Asistent medical

PI.

t

156

Terapeut ocupațional

S

!

157

Psihopedagog

S

158

Kinetoterapeut

s

ț

159

Instructor de educație

M

160

Infirmieră

G

2u

161

îngrijitoare

(,

i

162

Maseur

principal

M

/

Total funcții ile execuție personal socio-psiho-medical CIA Timișu de Sus

38

163

Administrator

l

M

164

Inspector

1

S

/

165

Economist

1

S

/

166

Referent

IA

M

167

Muncitor calificat

III

(i

' /

168

Muncitor necalificat

l

(/'

/

169

Paznic

G

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil CIA Sf Anton

21

170

Medic

specialist

S

l

171

Instructor de educație

M

3

172

Psiholog

practicant

S

173

Kinetoterapeut

S

/

t 174

Maseur

M

175

Asistent medical

principal

l’L

-

176

Asistent medical

PI.

.<

177

Asistent Social

practicant

S

/

178

Infirmieră

G

20

179

Îngrijitoare

G

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical CIA Sf. Anton

TOTAL GENERAL COMPLEXUL DE SER VICII TIMIȘ

120

8. Complex de Servicii Brădet

180

Șef centru

II

,S'

181

Coordonator de specialitate

II

5

Total funcții de conducere- personal contractual

182

Economist

/

X

/

183

Magaziner

.1/

184

Muncitor calificat

///

G

ic

185

Șofer

/

G

2

186

Administrator

/

M

-

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil Centrul de Plasament Ghiocelul

) •>

1     187

Medic

primar

.S

188

Psiholog

practicant

189

Asistent Social

specialist

,S

190

Educator

principal

.S'

?

191

Educator

.S'

-

192

Asistent medical

principal

PI.

3

193

Asistent medical

PI.

194

Instructor de educație

principal

\l

2

195

Instructor de educație

M

196

Psihopedagog

S

-

197

Psihopedagog

principal

A

198

Părinte social

G

199

îngrijitoare

G

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical Centrul de Plasament "Ghiocelul"

54

200

{îngrijitoare

G

3

Total funcții de execuție Locuință Protejată "Casa Chris"

4

201

Asistent medical

PI.

2

202

Maseur

M

/

203

Profesor CFM

principal

S

204

Psiholog

practicant

A'

205

Asistent Social

specialist

S

/

206

Instructor de educație

M

;

207

Logoped

S

/■

208

Muncitor calificat

III

G

/

Total funcții de execuție Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap

11)

TOTAL GENERAL COMPLEXUL DE SERVICII BRĂDET

92

9. Complex de Servicii "Măgura " Codlea

!

209

Șef centru

II

S

/'

Total funcții de conducere- personal contractual

/

210

Economist

l

S

/

211

Referent

IA

M

-1

212

Inspector de specialitate

11

S

213

Magaziner

M

l

214

Muncitor calificat

111

G

l.i

215

Muncitor necalificat

/

G

.i

216

Șofer

/

G

217

Paznic

G

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil

218

Psiholog

practicant

S

1

219

Asistent Social

debutant

S

i

I 220

Educator

principal

S

-)

221

Educator

S

222

Educator

principal

PI.

/

223

Asistent medical

PI.

/

224

Instructor de educație

M

7

225

Părinte social

G

■;

Total funcții de execuție Centrul de Plasament "Albina"

2U

226

Asistent Social

principal

S

/

227

Asistent Social

debutant

S

228

Psiholog

specialist

S

229

Psiholog

practicant

S

230

Psiholog

debutant

S

231

Psihopedagog

s

/

232

Instructor de educație

principal

M

233

Instructor de educație

M

.    234

Asistent medical

principal

PI.

235

Părinte social

G

236

Șofer

/

G

.1

Total funcții de execuție Centrul de Primire în Regim de Urgență Domino și Telefonul Copilului

21)

237

Profesor C.FM

principal

S

1

238

Asistent Social

principal

S

239

Medic

S

240

Medic

specialist

S

241

Asistent medical

principal

PI.

242

Asistent medical

PI.

243

Maseur

M

244

Infirmieră

G

22

245

îngrijitoare

G

Total funcții de execuție Centrul de Plasament pentru copilul cu handicap sever "Speranța"

42

246

Asistent Social

debutant

S

247

Psiholog

practicant

S

248

Asistent medical

PI.

249

Instructor de educație

principal

M

250

Instructor de educație

M

2

251

Educator

M

252

Educator

S

253

Părinte social

Ci

-l

Total funcții de execuție Centrul de Plasament "Aurora”

/?■

254

Psiholog

practicant

S

/

255

Asistent Social

specialist

s

/

256

Educator

s

7

257

Asistent medical

PI.

258

Instructor de educație

principal

M

/

259

Instructor de educație

M

?

260

Părinte social

(',

6

Total funcții de execuție Centrul de Plasament "Alice”

/!/

TOTAL GENERAL COMPLEXUL DE SERVICII "MĂGURA" CODLEA

149

10. Complex de Servicii "Piatra Craiului”

261

Șef centru

11

S

/

Total funcții de conducere- personal contractual

/

262

Referent

IA

M

/

263

Administrator

M

k 264

Șofer

I

(i

265

Muncitor calificat

III

(i

/

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil

4

266

Psiholog

practicant

S

/

267

Asistent social

practicant

S

268

Asistent medical

principal

PI.

269

Asistent medical

PI.

l

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical

4

270

Instructor de educație

M

i

271

Educator

principal

S

2

272

Părinte social

(l

2

Total funcții de execuție Casa de Tip Familial ”Sf Maria” Brașov

8

273

Instructor de educație

M

?

274

Educator

principal

S

/

275

Educator

S

/

276

Părinte social

Ci

J

Total funcții de execuție Casa de Tip Familial "Brebenel" Râșnov

8

277

Instructor de educație

M

/

278

Educator

principal

S

279

Educator

S

280

Părinte social

Ci

/

Total funcții de execuție Casa de Tip Familial "Bumbi” Zârnești

8

TOTAL GENERAL COMPLEXUL DE SERVICII "PIATRA CRAIULUI"

33

11. Centrul de Plasament "Sf. Stelian” Ghimbav                                i

w * ‘

!

281

Șef centru

//

Total funcții de conducere- personal contractual

/

282

Economist

/

.S'

/

283

Inspector de specialitate

/

5

284

Muncitor calificat

m

g

285

Șofer

/

c,

!

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil

6

286

Educator

principal

s

5

287

Educator

s

/

288

Psiholog

practicant

s

/

2$9

Asistent Social

practicant

s

290

Asistent medical

Pi.

291

Instructor de educație

principal

M

292

Instructor de educație

M

293

Părinte social

G

V

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical

16

TOTAL GENERAL CENTRUL DE PLASAMENT ”SF. STELIAN” GHIMBAV

23

294

Șef centru

11

S

/

Total funcții de conducere- personal contractual

1

295

Referent

IA

M

i

296

Administrator

l

M

/

297

Magaziner

M

/

298

Muncitor calificat

111

G

■i

299

Șofer

1

G

i

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil Centrul de Plasament "Casa Maria"

8

300

Psiholog

specialist

S

301

Educator

principal

s

-

302

Educator

s

/

L 303

Educator

PI.

/

304

Asistent medical

Pi.

/

305

Asistent Social

specialist

s

/

306

Părinte social

G

7

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical Centrul de Plasamemt "Casa Maria"

/9

307

Economist

II

s

i

308

Inspector de specialitate

1

s

1

309

Magaziner

M

310

Șofer

/

g

I

311

Muncitor calificat

///

G

8

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil Centrul de Plasament "Floare de Colț"

7

312

Instructor de educație

M

313

Instructor de educație

M

314

Educator

principal

s

315

Educator

s

316

Educator

SSI)

/

317

Educator

principal

PI.

J

318

Educator

principal

M

/

319

Instructor de educație

principal

M

J

320

Medic

S

321

Asistent medical

principal

PI.

■/

322

Psiholog

practicant

S

/

323

Psihopedagog

principal

S

/

324

Asistent Social

practicant

S

/

325

Părinte social

G

-

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical Centrul de Plasament "Floare de Colț"

TOTAL GENERAL COMPLEXUL DE SER VICII FĂGĂRAȘ

68

■* *

1: ( ample* de Servicii Tur!ungeai

326

Șef centru

//

S

Total funcții de conducere- personal contractual

I

327

Economist

/

S

/

328

Administrator

i

M

!

329

Șofer

i

G

330

Muncitor calificat

ui

G

3

r

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil

6

331

Psiholog

practicant

S

332

Asistent Social

practicant

S

J

333

Asistent medical

PI.

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical

6

334

Educator

principal

PI.

335

Instructor de educație

M

336

Părinte social

G

Total funcții de execuție Casa de Tip Familial "Lizuca ” Tărlungeni

.S'

337

Educator

principal

S

338

Instructor de educație

M

339

Părinte social

G

/

Total funcții de execuție Casa de Tip Familia! "Patrocle” Tărlungeni

<s

340

Îngrijitoare

G

Total funcții de execuție Locuință Protejată "Casa Adrian"

4

341

Instructor de educație

M

4

342

Părinte social

G

■/

Total funcții de execuție Casa de Tip Familial "Buburuza ” Budila

A’

343

Educator

principal

M

i

i 344

Educator

principal

S

345

Educator

S

346

Instructor de educație

M

347

Părinte social

G

7

Total funcții de execuție Casa de Tip Familial "Daniel"

9

TOTAL GENERAL COMPLEXUL DE SERVICII TĂRLUNGENI

51)

•W-S

14. Asistenți Maternali Profesioniști

348

Asistenți maternali profesioniști

G

163

TOTAL ASISTENȚIMATERNALIPROFESIONIȘTI

163

15. Asistenți Personali Profesioniști

349

Asistenți personali profesioniști

G

TOTAL ASISTENȚI PERSONALI PROFESIONIȘTI

io

APARAT PROPRIU


Total posturi funcții publice aprobate:

din care:

conducere

19

|                            Î52

execuție

133

Total posturi contractuale aprobate

din care:

conducere

0

1                                         9

execuție

9

COMPLEXURI DE SER VICII

Total posturi contractuale aprobate

din care:

conducere

16

1 ~

execuție(A)

444

execuțiețB)

501


Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.


Director General Adjunct Econonjjd^

GAVRIL/
Director General Ad junct.

PRIBOI Mihai Septimiu

./


Vizat Golegiul Director

CF. Hotărârii nr..3... / _15.01.2019_Directo


eneral Adjunct,

GîrWacea Julieta A ia

erviciu Rl ,FPC


DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ

PROTECȚIA COPILULUI


63

I


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT


FPC


FPC

FCC

FPE

FCE


TOTAL


FPE

FCECONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Aprobat,

PRFSFDINTF CI BRAȘOV

Adrian IDIRECTOR GENERAL

FCC

FCE

CAPACITATEDIRECTOR GENERAL ADJUNCTDIRECȚIA ECONOMICĂ


21

T


DIRECTOR GENERAL ADJUNCI
LEGENDĂ:

FPC - funcție publică de conducere

FCC - funcție contractuală de conducere

FPE - funcție publică de execuție

FCE - funcție contractuală de execuție CAPACITATE - capacitatea centrului (acreditata)

NR. TOTAL DE POSTURI


1217


CONTRACTUALI COWOuCERE - aparat propriu CONTRACTUALI EXECUȚIE - aparat propriu
163


10


56x

COMPLEXUL DE SERVICII

FĂGĂRAȘ

CENTRUL DE PLASAMENT "FLOARE DE COLȚ"

CENTRUL DE PLASAMENT "CASA MARIA"

1

40

27

40

35