Hotărârea nr. 179/2019

Hotărârea nr.179– privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.11 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului nr.10.

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: >40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR.179

din data de 23.04.2019

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.l 1, din imobilul monument istoric, clasat în grupa B, situat în municipiul Brașov, str.Piața Sfatului, nr.10, înscris în C.F. nr.l46947-Cl-U8 Brașov, nr.top. 5251/2/11

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.04.2019

Analizând expunerea de motive și referatul înregistrate cu nr.Ad.6439/19.04.2019 întocmite de către Direcția Juridică / Biroul Patrimoniu privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 11, din imobilul monument istoric, clasat în grup B, situat în municipiul Brașov, str.Piața Sfatului, nr.10, înscris în C.F. nr,146947-Cl-U8 Brașov, nr.top. 5251/2/11, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția nr. 434, având cod LMI 2015 BV-II-m-B-11568;

Luând în considerare înștiințarea doamnei Bereczky Jannuzzo Eva Monika, proprietar al apartamentului nr.l 1 din imobilul situat în municipiul Brașov, str.Piața Sfatului, nrlO, înscris în C.F. nr,146947-Cl-U8 Brașov, nr.top. 5251/2/11, privind intenția de vânzare a apartamentul nr 10, la prețul de 38.000 Euro, prin împutmicit d-1 Mihalcea Cornel în baza procurii speciale autentificată sub nr.3772/06.12.2018;

Ținând cont de adresa nr.241/09/04.2019 a Ministerului Culturii și Identității Naționale / Direcția Județeană pentru Cultură Brașov privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul, str. Piața Sfatului nr.10, ap.ll, monument istoric , „Casa din curte” datare, sec XVIII, poz.434, LMI 2015 cod BV -II-m-B-11568

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4) (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art.91 alin.l lit.(c) coroborat cu art.l 15 alin.l lit.(c), alin.4-7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.ll, din imobilul monument istoric clasat în grupa B, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția nr 434, având cod LMI BV -II-m-B-11568, situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului, nr.10, înscris în C.F. nr,146947-Cl-U8 Brașov, nr.top. 5251/2/11, deținut de doamna Bereczky Jannuzzo Eva Monika

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează,


SECRETAR


Marial^n^


brăveanu