Hotărârea nr. 178/2019

Hotărârea nr.178– privind aprobarea înființării serviciului social: Centrul de Îngrijire și Asistență ”Sfântul Gheorghe” în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 Office@judbrasov.ro, www.judbrasov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.178

din data de 23.04.2019

- privind aprobarea înființării serviciului social: Centrul de îngrijire și Asistență “Sfântul Gheorghe” în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 23 aprilie 2019;

Analizând Raportul de specialitate, precum și Expunerea de Motive, înregistrate sub nr. Ad. 1219/16.04.2019, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală - Compartimentul Asistență Socială și Medico-Socială, privind aprobarea înființării serviciului social: Centrul de îngrijire și Asistență “Sfântul Gheorghe”, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu o capacitate de 48 de locuri, situat în orașul Victoria, str. Policlinicii nr. 12, județul Brașov;

în raportul de specialitate și în expunerea de motive se face trimitere la adresa nr. 27654/15.04.2019 înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 6329/16.04.2019, transmisă de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, Direcției de Sănătate și Asistență Medicală, privind avizul de înființare si funcționare nr,10457/2155/SAA/18.03.2019, emis de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale- Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități; acest aviz este înregistrat la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov cu nr. 21250/22.03.2019 și este emis cu condiția respectării standardelor specifice de calitate, standarde aprobate prin Ordinul Ministerul Muncii și Justiției Sociale nr.82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități;

Având în vedere dispozițiile H.G.R. nr. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, art. 51, alin.(6), lit. “a” din Legea nr. 448/2006, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, art. 31, alin. (1) din H.G.R. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea ’ 'epturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, Legea asistenței sociale nr. 292/2011, 1 modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin.(l) lit. „a” și lit.”d”, alin. (2), lit. „c” și aiin.(5) lit. „a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă înființarea serviciului social: Centrul de îngrijire și Asistență “ Sfântul Gheorghe” în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu o capacitate de 48 de locuri, situat în orașul Victoria, str. Policlinicii nr. 12, județul Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.


Contrasemnează, SECRETAR

Maria^Htpbrăveanu