Hotărârea nr. 177/2019

Hotărârea nr.177 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 372/30.10.2018 referitor la participarea Județului Brașov prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


România


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 177

din data de 23.04.2019

- privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 372/30.10.2018 referitor la participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.04.2019;

Analizând expunerea de motive nr. ad 6504 din data de 18.04.2019 și raportul de specialitate înregistrat cu nr. ad. 6504 din data de 18.04.2019, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 372/30.10.2018 referitor la participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății;

Văzând adresa nr. 3933 din data de 18.04.2019 a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 198, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locaFe, precum și prevederile art. 91, alin. (1), lit. „d” și alin. (5), lit. „a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se modifică Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 372/30.10.2018 referitor la participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății, în sensul înlocuirii anexei, cu o nouă anexă nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, Direcția Economică și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.


Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Anexa la HCBV nr_______________

Director executiv DSAM,


Secretar,

Adrian/hmnA^ștea—Maria Dumbrăveanu

fi


Președinte


Adelina JVlihaela Văsioiu

\

0^ A/V^—>Anexa privind cotele de finanțare ale Consiliului Județean Brașov la finanțările solicitate de Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

mii lei -

Nr.crt.

Denumire echipament medical

Cantitate (buc)

Sumă totală solicitată, cu TVA

Contribuție Ministerul Sănătății 90%

Contribuție Consiliul Județean minimum 10%

1.

Computer Tomograf

1

2622,6

2360,34

262,26

2.

Gazmetru

1

63

56,7

6,3

3.

echipament Bodypletismograf

1

150

135

15

Total

2.835,6

2552,04

283,56