Hotărârea nr. 176/2019

Hotărârea nr.176– privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 370/30.10.2018 referitor la participarea Județului Brașov prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr.I.A.Sbârcea” Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


România


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 176

din data de 23.04.2019

- privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 370/30.10.2018 referitor la participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I.A.Sbârcea” Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință la data de;

Analizând expunerea de motive nr. ad 6492 din data de 18.04.2019 și raportul de specialitate înregistrat cu nr. ad. 6492/18.04.2019, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 370/30.10.2018 referitor la participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I.A.Sbârcea” Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății;

Văzând adresa nr. 3135/17.04.2019 a Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I.A.Sbârcea” Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 198, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, precum și prevederile art. 91, alin. (1), lit. „d” și alin. (5), lit. „a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se modifică Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 370/30.10.2018 referitor la participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I.A.Sbârcea” Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății, în sensul înlocuirii anexei, cu o nouă anexă nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, Direcția Economică și Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I.A.Sbârcea” Brașov.


Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Anexa 1 la HCJBV nr. r


Director executiv DSAM,

Adelina Mihaela Văsioiu

/Vv\

Anexa 1

privind cotele de finanțare ale Consiliului Județean Brașov la finanțările solicitate de

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie ”Dr. I.A. Sbârcea” Brașov din fonduri de la Ministerul Sănătății

mii lei -

Nr.crt.

Denumire echipament medical

Cantitate (buc)

Sumă totală solicitată, cu TVA

Contribuție Ministerul Sănătății 90%

Contribuție Consiliul Județean minimum 10%

1.

Incubator nou-născuți

15

1.200

1.080

120

2.

Masă nașteri

9

990

891

99

3.

Mamograf

1

920

828

92

4.

Ecograf 3D cu două sonde: lineară și microconvexă

1

400

360

40

5.

Ventilatoare neonatale convenționale

5

500

450

50

6.

Aparat anestezie cu monitoare funcții vitale ATI adulți

3

480

432

48

7.

Ventilator mecanic cu umidificator ATI adulți

1

130

117

13

8.

Platformă electrochirurgie cu sigilare vasculară

1

180

162

18

Total

4.800

4.320

480