Hotărârea nr. 175/2019

Hotărârea nr.175 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 367/30.10.2018 referitor la participarea Județului Brașov prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 5 % , respectiv 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office @jud brașov, ro, www.j udbrasov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 175

din data de 23.04.2019

- privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 367/30.10.2018 referitor la participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 5%, respectiv 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.04.2019;

Analizând expunerea de motive nr. ad 6548 din data de 18.04.2019 și raportul de specialitate înregistrat cu nr. ad. 6548/18.04.2019, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 367/30.10.2018 referitor la participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 5%, respectiv 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății;

Văzând adresa nr. 7734/18.04.2019 a Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 198, alin. (1), lit. „b” și “c” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, precum și prevederile art. 91, alin. (1), lit. „d” și alin. (5), lit. „a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se modifică Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 367/30.10.2018 referitor la participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 5%, respectiv 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății, în sensul înlocuirii anexei, cu o nouă anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, Direcția Economică și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

PREȘEDINTE,

Adrian- Ioan Veștea


Contrasemnează,

SECȚH1TAR Maria j/umbrăveanu


Director executiv DSAM,


Adelina MihSela Văsioiu

'“'t

Anexa privind cotele de finanțare ale Consiliului Județean Brașov la finanțările solicitate de Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

mii lei

Nr.crt

Denumire echipament medical

Cant, (buc)

Sumă totală solicitată

Cu TVA

Contribuție

9

Ministerul Sănătății 90%

Contribuție Consiliul Județean minimum 10%

1.

Aparat RMN

1

4.800

4.320

480

2.

Biomicroscop

1

17

15,30

1,7

3.

Incubator terapie intensiva

1

80

72

8

4.

Rezervor metallic apa 1 OOOmc

1

333

299,70

33,3

5.

Ambulanta

1

595

535,50

59,50

Total Aparatură Medicală

5.825

5.242,5

582,5

Nr.crt

Reparație Capitală

Cant, (buc)

Sumă totală solicitată

Cu TVA

Contribuție Ministerul Sănătății 95%

Contribuție

9

Consiliul Județean

9 minimum 5%

1.

Reabilitare lifturi(morga,bucătărie,spălătorie întocmire proiect și realizare obiectiv)

4

992

942,40

49,60

2.

Reparații capitale Comp Terapie Acuți

1

450

427,50

22,50

3.

Reparații capitale Secția ATI

1

450

427,50

22,50

Total Reparații capitale

1.892

1.797,40

94,60

Total aparatura medicala+reparații capitale

7.717

7039,9

677,1