Hotărârea nr. 174/2019

Hotărârea nr.174– privind modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


România


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.174

din data de 23.04.2019

- privind modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.04.2019

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive înregistrate cu nr. 6644/19.04.2019 întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/ Compartimentul Asistență Socială și Medico-Socială, prin care se propune modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 23/29.01.2019;

în conformitate cu dispozițiile art. 14 din Anexa 1 la H.G.R. nr. 797/2017 privind Regulamentul - cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, modificată prin H.G. nr.417/08.06.2018, art.91, alin.(l) lit.”d” și alin. (5), lit. „a”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, care va avea următoarea componență:

  • •  doamna Maria Dumbrăveanu- Secretarul Județului Brașov

  • •  doamna Julieta Aurelia Gîrbacea Directorul General al DGASPC Brașov

  • •  Directorii Generali Adjuncți ai D.G.A.S.P.C. Brașov

  • •  Personalul cu funcții de conducere din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov

  • •  domnul Mircea Preda - Managerul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie ” Dr. Ioan Aurel Sbarcea” Brașov;

  • •  doamna Monica Săbăduși -Managerul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov;

  • •  domnul Ioan Curecheriu -Directorul Executiv al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov.

Art.2, - Hotărârea Consiliului Județean nr. 23.01.2019 privind constituirea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.


Contrasemnază,

SECRETAR

Maria Dumbrăveanu