Hotărârea nr. 173/2019

Hotărârea nr.173 – privind aprobarea modificării componenţei Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov.

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.173

din data de 23.04.2019

-privind aprobarea modificării componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov, începând cu data de 01.05.2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive nr. 6645 din data de 19.04.2019 întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea modificării componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov prin înlocuirea domnului Mircea Dan Suciu, numit în calitate de vicepreședinte al comisiei cu doamna Julieta Aurelia Gîrbacea, începând cu data de 01.05.2019;

Ținând cont de Hotărâre a Consiliului Județean Brașov nr. 169/23.04.2019 prin care s-a încetat exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov de către domnul Dan Mircea Suciu, precum și Hotărâre a Consiliului Județean Brașov nr. 170/23.04.2019 privind exercitarea cu caracter temporar a atribuțiilor funcției publice de director general al D.G.A.S.P.C. Brașov de către doamna Julieta Aurelia Gîrbacea, precum și de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.322/31.07.2017 privind aprobarea înființării Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov și stabilirea componenței acesteia, modificată prin Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 390/30.08.2017 și 69/28.02.2018 ;

Având în vedere prevederile 91 alin. (1) lit.“d” și alin. (5) lit. “a” pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și de dispozițiile art. 2 alin. (1) și art.5 alin 1 lit „e” din H.G.R. nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - începând cu data de 01.05.2019 se modifică componența Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov, prin înlocuirea domnului Suciu Mircea Dan, numit în calitate de vicepreședinte al comisiei cu doamna Julieta Aurelia Gîrbacea.

Art,2. - Comisia pentru Protecția Copilului Brașov va avea următoarea componență:

Președinte

Maria Dumbrăveanu

Secretarul Județului Brașov

Vicepreședinte

Julieta Aurelia Gîrbacea

Director General, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Membrii

Titulari

Supleanți

Dr. Preda Cristinel-Valeriu

Dr. Gheorghe Mirela

Desemnați de Direcția de Sănătate Publică a Județului

Brașov

Delia Chivărean

Tamara Brătucu

Desemnați de Inspectoratul Școlar al Județului Brașov

Anamaria Mihaela Covaci

Jolia Toca

Desemnați de Agenția de Plăți și Inspecție Socială a Județului Brașov

Eva Ciurcan

Silviu Adrian Lupu

Fundația Creștină ”Osana”, jud. Brașov

Ligia Luca

Claudia Maria Ferțu

Asociația "Samariteanul Milos” jud. Brașov

Art.3. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 322/31.07.2017 privind aprobarea înființării Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov și stabilirea componenței acesteia, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Comisia pentru Protecția Copilului Brașov.

PREȘEDINTE, Adrian -Ioan Veștea


Contrasemnează,


SECRETAR