Hotărârea nr. 172/2019

Hotărârea nr.172- privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov.

CONSILIUL JUDEȚEAN' BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 offlce@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


'913-2018 f SAneATORiM IMPSvUHÂ


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.172

din data de 23.04.2019

- privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.04.2019

Analizând raportul de specialitate și expunerea de motive înregistrate cu nr.ad.6469/17.04.2019, întocmite de Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

Față de statul de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 75/20.02.2019 se propune transformarea unui post contractual vacant de consilier, nivel studii superioare, gradul IA, într-un post de consilier, nivelul studii superioare, gradul I, în cadrul Compartimentului Implementare și Monitorizare Proiect Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav unei funcții publice de execuție de consilier, debutant în funcția publică definitivă de consilier, gradul profesional asistent, ca urmare a terminării perioadei de stagiu;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin. (1), lit. “a” și alin. (2) lit. “c” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 75/20.02.2019, își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.

PREȘEDINTE Adrian- Ioan Ves

Contrasemnează,


SECRETAR Maria Humbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Anexa

Aprobat cf. HCJBV nr.: I 72-în ședința din data de:
STAT DE FUNCȚII

Aparatul de specialitate al ConsiliuluiJudețean Brașov

APRILIE 2019

Nr.crt

Funcția de conducere

■—-

Grad profesional/ grad salw&nra

Nr.

Func

ii de demnitate publică

3

1

Președinte

S

1

2

Vicepreședinte

S

2

Aparat da Specialitate

.....

3

Administrator public

s

1

Total funcții publice

159

4

Secretar

II

s

1

5

Manaqer Public

superior

s

2

Func

ii publice de conducere

23

6

Arhitect sef

II

s

1

7

Director executiv

II

s

6

8

Director exec adjunct

II

s

2

9

Sef serviciu

II

s

10

10

Sef birou Audit

II

s

1

11

Sef birou

II

s

3

Func

ii publice de execuție

133

12

Consilier

superior

s

101

13

Consilier

principal

s

6

14

Consilier

asistent

s

3

15

Consilier

debutant

s

1

16

Auditor

superior

s

4

17

Auditor

principal

s

1

18

Consilier iuridic

superior

s

13

19

Referent de specialitate

superior

SSD

2

20

Referent

superior

M

1

21

Referent

principal

M

1

Posturi in regim contractual

59

22

Șef Birou Cabinet Președinte

II

S

1

23

Sef Birou

II

S

1

24

Consilier

IA

S

11

25

OriMiBWWWÎK::

1

S

6

26

Consilier

II

s

4

27

Consilier

D

s

1

28

Inspector de specialitate

IA

s

1

29

Inspector de specialitate

1

s

3

30

Inspector de specialitate

II

s

1

31

Referent

IA

M

2

32

Casier

M/G

1

33

Șofer

1

M/G

5

34

Muncitor calificat (telefonistă)

II

M/G

1

35

Muncitor calificat (leqator manual)

II

M/G

1

36

Muncitor calificat

II

M/G

1

37

Funcționar

M/G

1

38

Salvator montan

1

M

9

39

Salvator montan

III

G

2

40

Inqrijitor

M/G

4

41

Paznic

M/G

3

APARAT DE SPECIALITATE

219

TOTAL DE APARAT DE SPECIALITATE SI DEMNITARI

222

Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare,

Vizat: Șef Serviciu, Duicu Claudia