Hotărârea nr. 170/2019

Hotărârea nr.170– privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de conducere vacante, de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, prin promovarea temporară, a doamnei Gîrbacea Julieta Aurelia, pe o perioadă de maximum 6 luni.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.170

din data de 23.04.2019

- privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de conducere vacante, de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, prin promovarea temporară, a doamnei Gîrbacea Julieta Aurelia, pe o perioadă de maximum 6 luni, începând cu data de 23 aprilie 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.04.2019

Analizând raportul de specialitate, precum și expunerea de motive, înregistrate sub nr. ad.6013/17.04.2019, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/ Compartimentul Asistență Socială și Medico-Socială. prin care se propune, exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de conducere vacante, de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, prin promovarea temporară, a doamnei Gîrbacea Julieta Aurelia, pe o perioadă de maximum 6 luni, începând cu data de 23 aprilie 2019;

Luând în considerare adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici înregistrată cu nr. 18265/2019, prin care se constată că sunt îndeplinite condițiile legale privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, de către doamna Gîrbacea Julieta Aurelia ;

Având în vedere dispozițiile din Anexa nr. 1 - art. 13, alin. (2) și alin. (3), la H.G.R. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, art. 92 alin. (1) și (2) din Legea nr. 188/1999, privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l), lit.”a” și alin.(2), lit. „e” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - începând cu data de 23 aprilie 2019, doamna Gîrbacea Julieta Aurelia, funcționar public de conducere în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, va exercita cu caracter temporar, funcția publică de conducere vacantă, de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, prin promovare temporară, pe o perioadă de maximum 6 luni.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.