Hotărârea nr. 17/2019

Hotărârea nr.17 – aprobarea contractării proiectului “Cooperarea actorilor din turismul rural V4 + prin inovare socială și digitală” finanțat din Fondul Internațional Vișegrad V4+


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office<®judbrasov.ro, www.j udbrasov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 17

din data de 29.01.2019

privind aprobarea contractării proiectului “Cooperarea actorilor din turismul rural V4 + prin in >vare socială și digitală” finanțat din Fondul Internațional Vișegrad V4+

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.01.2019;

Analizând raportul de specialitate nr. Ad. 1184 din data de 23.01.2019 și expunerea de motive nr 1184 din data de 23.01.2019, întocmite de către Compartimentul Manageri Publici, prin care se pr )pune aprobarea contractării proiectului “Cooperarea actorilor din turismul rural V4 + prin in ivare socială și digitală” finanțat din Fondul Internațional Vișegrad V4+;

Văzând că obiectivul proiectului constă în pregătirea și implementarea unor ateliere de lucru /a eljere meșteșugărești pentru actorii locali care contribuie la cooperarea în turism, iar valoarea tolală a proiectului este de 45.555 euro (227.775 lei) din care bugetul alocat pentru Județul Brașov es e de 750 euro (3.750 lei);

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. “b” și “e”, precum și prevederile alin. 6, lit. “c ,egea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările


di i L

ul erioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 re nțblicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă contractarea proiectului “Cooperarea actorilor din turismul rural V4 + pr n inovare socială și digitală” finanțat din Fondul Internațional Vișegrad V4+.

Art.2. - Se aprobă Acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului “Cooperarea t ciorilor din turismul rural V4 + prin inovare socială și digitală” finanțat din Fondul Internațional 1 'ișegrad V4+, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

j Art.3. - Se împuternicește președintele Consiliului Județean Brașov, dl. Adrian-Ioan Veștea, 1 semneze acordul de parteneriat prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei

• Visegrad Fund

• •


SECRETAR

Marla Dun^răveanu

ACORD DE PARTENERXAT

îrcheiat între


umtour Limited Liability Company (companie cu răspundere limitată), în calitate de


partener principal (sediul social: Nădasdulos str. 9, Budaors, 2040, HU; număr de Identificare instituțional: 13-09-161482, reprezentată de: Âgnes Szabo-Dioszeghy, banca: MagNet Magyar Kozossegi Bank Zrt. IBAN: HU25162002231009095400000000, denumit


îri continuare "Partener principal")1, și


Județul Brașov în calitate de Partener de Proiect (sediul social: Eroilor Bvd, nr.S, camera 10, Brașov, 500007, România), reprezentat de domnul Adrian-Ioan Vestea, cod fiscal:


4384150, IBAN: R068RNCB0053048611600002, (BCR), denumit în continuare "Partener de proiect”)2


(denumite în continuare în comun „Părțile")


iă locul și data și în termenii și condițiile specificate mai jos:


Scopul și contextual acordului


i

i

2.

i

I

l

î


Partenerul principal a prezentat, la cererea de candidaturi a Fondului Internațional de la Vișegrad, o propunere de proiect pentru implementarea proiectului intitulat "Cooperarea actorilor din turismul rural V4 + prin inovare socială și digitală" (în continuare „Proiectul") în cadrul înregistrării proiectului nr. 21820097.

în baza aprobării de către Consiliul Ambasadorilor din august 2018, bugetul maxim al Proiectului este de 45.555,00 EUR finanțare.

Acordul de parteneriat (denumit în continuare "Acordul") specifică drepturile și obligațiile părților în vederea punerii în aplicare a proiectului prin cooperare reciprocă.


Cooperarea, drepturile și obligațiile părților

 • 1. Părțile stabilesc un parteneriat pentru a atinge obiectivele proiectului. Liderul și instituția coordonatoare a parteneriatului este partenerul principal.

 • 2. Partenerul principal poartă răspunderea completă și nelimitată pentru implementarea proiectului și utilizarea normală și contractuală a finanțării față de furnizorul finanțării. în conformitate cu prezentul acord, părțile reglementează domeniul de aplicare și amploarea responsabilității lor, acest regulament nu afectează responsabilitatea finală a partenerului principal față de furnizorul de finanțare.

 • 3. Părțile se angajează să îndeplinească toate sarcinile definite în prezentul acord pentru a atinge realizările stabilite în descrierea proiectului pe site-ul proiectului3 (denumit în continuare PD) și să depună toate eforturile pentru a implementa proiectul în mod profitabil și eficient.

 • 4. Pentru a pune în aplicare proiectul, părțile se angajează să implementeze (sub)sarcinile în conformitate cu cererea acceptată și cu bugetul aferent sub-sarcinii stabilite în prezentul acord pe baza cererii acceptate.

 • 5. Părțile pot solicita reciproc informații în legătură cu punerea în aplicare a sarcinilor detaliate în prezentul acord și stabilite în PD prin specificarea unui termen rezonabil, iar părțile trebuie să furnizeze informațiile solicitate până la termenul specificat.

 • 6. Părțile se vor informa, prompt, reciproc în scris în scris despre orice circumstanțe care intervin sau ar provoca neîndeplinirea cu succes a sarcinilor incluse în prezentul acord sau a oricărui eveniment care conduce la modificarea implementării proiectului.

Sarcinile partenerului de proiect

 • 1. Partenerul proiectului este responsabil de îndeplinirea următoarelor sarcini privind pregătirea și implementarea atelierelor de proiect: „Cum să gestionezi o afacere ecoturistică? Comunicarea Digitală și Crearea Identității de Marketing și Management,, de la 04/02/2019 până la 08/02/2019 în cadrul seminarului Ungaria și "întreprinderi Sociale și Dezvoltare Comunitară în Zonele Rurale" din 06/05/2019 până la 11/05/2019, cu un buget total de 750 EUR.

 • 2. Partenerul de proiect sprijină partenerul-lider în găsirea de participanți potriviți la atelier organizând o cerere de aplicații pe baza criteriilor stabilite de partenerul-lider. Partenerul-lider furnizează materialele pentru apelul la aplicații pentru ateliere.

| 3. Partenerul proiectului sprijină atelierul de lucru din Ungaria prin implementarea și conducerea următoarelor module:

 • •  Brașov Tourism App - O strategie digitală pentru promovarea turismului

Ș        - expert Alina Szasz

Țineți la curent turiștii și localnicii. GO DIGITAL! Adaptați canalele dvs. de comunicare la ceea ce preferă turiștii. Utilizați o abordare inteligentă pentru a vă promova destinația în timp ce reuniți instituții publice, centre de informare turistică, asociații de promovare și dezvoltare a turismului, ONG-uri, întreprinderi locale și reprezentanți ai industriei ospitalității, precum și cetățeni

 • •  Partener ia te ecoturistice Internationale - expert Alina Szasz Centrul Național Romania - Platforma Comună pentru Turism Durabil - o

• Visegrad Fund

platformă pentru ecoturism și Potențarea Traseelor Tematice - Thematic Trail Trigger ThreeT - accesibilitate, mobilitate și vizibilitate pentru destinație prin exploatarea traseelor turistice

 • 4. Partenerul de proiect va fi reprezentat în atelierul maghiar de Alina Szâsz, care conduce modulele și pregătește materialele pentru manualul workshop-urilor: "Instrumente de management și marketing pentru antreprenorii din turismul rural" bazat pe subiectele pe care la prezentat.

 • 5. Partenerul proiectului sprijină diseminarea manualului în România și în rețeaua sa internațională.

  IV


Comunicarea și posibilitățile de contact

 • 1. în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor care decurg din prezentul acord pe baza cererii acceptate, părțile desemnează persoanele de mai jos pentru a fi responsabile de comunicarea continuă:

  Persoană de contact a Partenerului Principal fCoordinator Proiect):

  Nume: Ăgnes Dioszeghy-Szabo

  Adresă: 2040 Budaârs, Nădasdulo setâny 9., HU

  Număr telefon: +36 70 419 0333


  Persoană de contact a Partenerului de

  Proiect:

  Nume: Alina Szasz


  Adresă: Eroilor Bvd, no.S

  Număr telefon: +40268410777


  Mobile: +40722994670


  E-mail: agnes@humtour.com


  E-mail: alina.szasz@judbrasov.ro


 • 2. O nouă persoană de contact poate fi desemnată numai cu acordul prealabil al părții contractante.

 • 3. Limbajul oficial al oricărei comunicări bazate pe acord șl menținerea contactelor între părți este engleza.

 • 4. Pentru întregul Proiect, activitățile sale sau schimbările legate de proiect, Partenerul Lider va fi în contact cu Fondul Internațional Visegrad. Partenerul de proiect are obligația de a informa Partenerul-Lider despre orice schimbare din partea lui, astfel încât partenerul-lider să poată informa Fondul Internațional Visegrad cu privire la posibilele schimbări.

 • 5. Părțile sunt obligate să afișeze componentele vizuale ale Fondului Internațional de Visegrad în timpul comunicării externe a Proiectului, a documentelor oficiale și a oricăror informații către public și terțe părți.

Dispoziții financiare

 • 1. Din grantul acordat pentru implementarea proiectului, partenerul de proiect primește, în ceea ce privește cheltuielile eligibile suportate în timpul implementării proiectului, suma menționată la punctul III.l pe baza cererii acceptate. Suma menționată mai sus va fi transferată Partenerului de Proiect în 2 tranșe după ce

Cooperarea actorilor din turismul rural V4+     • Visegrad Fund

prin inovare socială și digitală                        • •

Partenerul Lead a primit de la Fondul Internațional Visegrad rata de finanțare relevantă pentru perioada de implementare a proiectului în baza acestui acord. Partenerul proiectului va primi prima tranșă de 400 EUR după data finală a primului atelier și va primi a doua tranșă de 350 EUR după încheierea celui de-al doilea atelier, în conformitate cu punctul III din prezentul acord.

 • 2. Partenerul proiectului este obligat să transforme costurile suportate într-o altă monedă în EUR la cursul de schimb publicat de Comisia Europeană, aplicabil la data i la care au fost suportate cheltuielile partenerului.

1 3. Raportul financiar al partenerului de proiect trebuie să conțină toate documentele și informațiile pe baza cărora Partenerul-Lider poate depune cererile de plată către Fondul Internațional de la Vișegrad în legătură cu grantul pe care Partenerul de Proiect are dreptul.

4. Partenerul de proiect va asista Partenerul Lider în pregătirea rapoartelor financiare

< interimare, finale și aferente. Prin urmare, Partenerul de Proiect va furniza Partenerului-Lider informații cu privire la activitățile sale cu toate documentele și alte date necesare pentru pregătirea rapoartelor.

VI ș înregistrarea și urmărirea documentelor create, controlul pasivelor

 • 1. Părțile vor asigura păstrarea și arhivarea documentelor tipărite și electronice create în legătură cu implementarea Proiectului. în toate cazurile, acea parte este responsabilă de păstrarea documentelor originale legate de activitatea la care a fost generat acest document. Partenerul proiectului trebuie să pună toate documentele la dispoziția partenerului lider ca și copii certificate.

 • 2. Părțile se angajează să permită agențiilor și organizațiilor autorizate în mod corespunzător să monitorizeze fără întârziere implementarea proiectului și utilizarea

j subvențiilor.

VII Rectificări, încetare a acrodului de parteneriat, litigii

Ș 1. Modificarea acordului va avea efecte numai în scris, semnată de reprezentanții j autorizați ai părților.

\ 2. Acordul este încheiat pe o perioadă determinată și se va încheia odată cu

| îndeplinirea obligațiilor părților. Părțile pot denunța acordul înainte de expirarea termenului prevăzut la punctul VIII, numai în cazuri justificate în mod

; corespunzător. Metodele de terminare sunt după cum urmează:

j a) comun acord;

\ b) anularea printr-o declarație unilaterală către cealaltă parte în cazul unei încălcări grave a acordului de către cealaltă parte.

 • 3. în cazul rezilierii contractului înainte de încetarea obligațiilor de proiect, drepturile | și obligațiile partenerului de proiect în baza acordului vor fi transferate partenerului

principal.

 • 4. Părțile se vor strădui să soluționeze, prin negocieri, orice dezacord sau dispută care decurg din prezentul acord în afara instanței. în cazul neîndeplinirii acestor negocieri, părțile sunt supuse și, în toate chestiunile legate de acord, prevalează legea maghiară.

• Viseqrad Fund

VIII


! Dispoziții finale


 • 1. Acordul intră în vigoare după semnarea acestuia de către părți și rămâne în vigoare până la încetarea contractului de finanțare nerambursabilă.

 • 2. Acordul, format din 5 pagini, a fost întocmit în 3 exemplare originale, pe deplin identice în format și conținut, citite și interpretate reciproc și apoi semnate aprobând de către părți ca document care reflectă pe deplin voința și intențiile lor, la locul și pe data indicată mai jos.

în numele partenerului principal în numele partenerului de proiect

Loc, Dată:


Loc, Dată:

ADRIAN-IOAN VESTEA Brașov, ROMANIA