Hotărârea nr. 167/2019

Hotărârea nr.167– privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei Spitalului de Clinic de Boli Infecţioase Braşov.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


191B 2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 167

din data de 23.04.2019

- privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului de Clinic de Boli Infecțioase

Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.04.2019;

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive înregistrate sub nr.ad. 6225/16.04.2019, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului de Clinic de Boli Infecțioase Brașov;

Față de statul de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 423/28.11.2018 unitatea sanitară propune transformarea unor posturi ca urmare a promovării în grade sau trepte profesionale pentru un număr de 4 medici rezidenți, transformarea unui număr de 3 posturi vacante în scopul unei mai bune desfășurări a activității la nivelul spitalului, suplimentarea cu 3 posturi de execuție prin repartiția a 3 posturi de medici rezidenți anul I și rectificarea statului de funcții prin schimbarea denumirii a 5 posturi de execuție. De asemenea, față de organigrama aprobată, se propune modificarea numărului de posturi la 162, prin suplimentarea cu 3 posturi de medici rezidenți an I și reorganizarea biroului financiar-contabilitate,

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”c”, art. 104 alin. (1) și alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 15 lit. „b” și lit. „c” din Anexa la H.G.R. nr. 56/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, art. 180 alin. (1), lit. “a” și “b” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTÂRÂSTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Se aprobă organigrama Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Răspunderea pentru stabilirea salariilor de bază individuale, a sporurilor pentru condiții de muncă și a celorlalte sporuri revine conducerii Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov.

Art.4. Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 423/28.11.2018 privind aprobarea statului de funcții și organigramei ale Spitalului de Clinic de Boli Infecțioase Brașov ăși încetează aplicabilitatea.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Maria DjHțrlorăveanu

Consiliul Județean Brașov

Direcția de Sanatate si Asistenta Medicala Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

Brașov, str.Mihai Viteazu nr.9, tel.422490 Nr.paturi 107


Anexa la HCJBV nr.SecretarDirector executiv Mihalea Adelioa Vasioiu


Nr.crt

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/grad salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

0 1

2

3

4

5

6


A. Finanțare din venituri propriiI

MANAGER

11

medic boli mfectioasae

S

l

2

DIRECTOR FINANCIAR

CONTABIL

11

economist

S

1

3

DIRECTOR MEDICAL

II

boli infectioase

S

1

4

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

II

boli infectioase

S

1

5

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

I

boli infectioase

S

1

6

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

1

medicina de laborator

S

l

7

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

medicina generala

S

1

8

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

SEF

medicina generala

PL

1

9

MEDIC

PRIMAR

boli infectioase

S

8,5

10

MEDIC

PRIMAR

medicina de laborator

S

1

11

MEDIC

PRIMAR

radiologie si imagistica medicala

S

1

12

MEDIC

PRIMAR

epidemiologie

S

l

13

MEDIC

SPECIALIST

boli infectioase

S

6,5

14

MEDIC

SPECIALIST

medicina de laborator

S

1

15

FARMACIST

farmacie

S

1

16

PSIHOLOG

PRINCIPAL

S

1

17

ASISTENT SOCIAL

PRINCIPAL

S

1

18

BIOLOG

PRINCIPAL

biologie medicala

S

l

19

CHIMIST

PRINCIPAL

biochimie medicala

S

1

20

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

medicina generala

s

13

21

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

medicina de laborator

s

2

ASISTENT MEDICAL

medicina de laborator

s

1

23

ASISTENT MEDICAL

medicina generala

s

2

24

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

medicina generala

SSD

3

25

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

medicina generala

PL

2526

ASISTENT MEDICAL

medicina generala

PL

7

27

ASISTENT MEDICAL

farmacie

PL

2

28

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

medicina de laborator

PL

1

29

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

radiologie si imagistica medicala

PL

1

30

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

dietetica

PL

1

31

STATISTICIAN MEDICAL

M

1

32

REGISTRATOR MEDICAL

PRINCIPAL

M

2

33

REGISTRATOR MEDICAL

M

1

34

INFIRMIERA

M

22

35

ÎNGRIJITOARE

G

13

36

SPALATOREASA

G

3

37

BRANCARDIERI

G

1

38

ECONOMIST

IA

economice

S

4

39

ECONOMIST

I

economice

S

1

40

REFERENT DE SPECIALITATE

I

tehnice

S

3

41

REFERENT DE SPECIALITATE

I

economice

S

1

42

REFERENT DE SPECIALITATE

III

economice

S

1

43

REFERENT DE SPECIALITATE

III

științele comunicării

S

1

44

CONSILIER JURIDIC

IA

juridice

S

1

45

REFERENT

IA

M

2

46

REFERENT

11

M

1

47

MAGAZINER

I

G

1

48

ȘOFER

I

M

1

49

MUNCITOR CALIFICAT

I

fochist

M

1

50

MUNCITOR CALIFICAT

II

fochist

M

l

51

MUNCITOR CALFICAT

I

zidar

M

l

|   52

MUNCITOR CALIFICAT

III

instalator

M

1

53

PORTAR

M

1

TOTAL FINANȚARE VENITURI PROPRII


155


B. Finanțare de la Bugetul de Stat


54

MEDIC REZIDENT AN IV

boli infectioase

S

2

55

MEDIC REZIDENT AN III

boli infectioase

S

1

56

MEDIC REZIDENT AN II

boli infectioase

S

1 1

57

MEDIC REZIDENT AN 1

boli infectioase

S

3

TOTAL FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT


Total posturi aprobate, din care:

-funcții de conducere:

-funcții de execuție:


8

154


-venituri proprii      155

-bugetul de stat 7


Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, Ec. Ghinoiu Iuliana Irina 1

RUNOS

Insp. Bogoi Corina