Hotărârea nr. 163/2019

Hotărârea nr.163– privind avizarea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere de șef secție- din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov. ro, www.judbrașov, ro

•si •••*•.

ROMÂNIA


191B 2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 163

din data de 23.04.2019

- privind avizarea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere de șef secție- din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.04.2019;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad. 6295 din data de 16.04.2019, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere de șef secție- din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov;

Ținând cont de solicitarea Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov nr. 6110/12.04.2019;

Luând în considerare prevederile O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale și normele metodologice de aprobare a acesteia, H.G.R. nr. 56/2009 pentru aprobarea Strategiei de descentralizare în sistemul de sănătate, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 164/17.06.2010 privind aprobarea preluării de către Consiliul Județean Brașov a managementului asistenței medicale pentru unitățile sanitare publice de interes județean;

Având în vedere dispozițiile art. 185, alin. (1) și alin (7) din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 6 și art. 13 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, norme aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se avizează organizarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere de șef secție- din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, după cum urmează: Șef secție - Secția Clinică Psihiatrie I;

Șef secție - Secția Clinică Psihiatrie III;

Șef secție - Secția Clinică Recuperare Neuro-psiho-motorie;

Șef Laborator analize medicale.

Art 2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.


Contrasemnează,


SECRETAR

Maria llnnlbrăveanu