Hotărârea nr. 162/2019

Hotărârea nr.162– privind avizarea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere de medic șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov. ro, www.judbrașov, ro


România


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 162

din data de 23.04.2019

- privind avizarea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere de medic șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.04.2019;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad. 5032 din data de 2.04.2019, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune avizarea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere de medic șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov;

Ținând cont de solicitarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov nr. 5915/27.03.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 185, alin. (1) și alin (7) din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art.l alin.l, art.6 și art. 13 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, norme aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se avizează organizarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere de medic șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, după cum urmează:

Șef secție - Secția Clinică Pediatrie I;

Șef secție - Secția Clinică Pediatrie II;

Șef secție - Secția Clinică Pediatrie III;

Șef secție - Secția A.T.I.

Art 2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.


Contrasemnează,


SECRETAR

Maria Di/mbrăveanu