Hotărârea nr. 161/2019

Hotărârea nr.161– privind încetarea desemnării domnului Popica Radu pentru asigurarea conducerii interimare a Muzeului de Artă Brașov, la expirarea celor 120 de zile calendaristice, începând cu data de 18.04.2019.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@j ud bra sov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.161 din data de 23 aprilie 2019

- privind încetarea desemnării domnului Popica Radu pentru asigurarea conducerii interimare a Muzeului de Artă Brașov, la expirarea celor 120 de zile calendaristice, începând cu data de 18.04.2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 aprilie 2019;

Analizând raportul de specialitate și expunerea de motive, înregistrate sub nr.ad.6392/16.04/2019, întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune încetarea desemnării domnului Popica Radu pentru asigurarea conducerii interimare a Muzeului de Artă Brașov, la expirarea celor 120 de zile calendaristice, începând cu data de 18.04.2019;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 404/28.11.2018 privind desemnarea domnului Popica Radu pentru a asigura managementul interimar al Muzeului de Artă Brașov, până la data începerii executării noului contract de management, dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice, începând cu data de 20.12.2018;

Ținând cont de dispozițiile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile H.G.R. nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituțiile publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1) lit.”a” și alin.(2) lit.”e” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 103 alin. (2) și art. 106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - începând cu data de 18.04.2019, încetează desemnarea domnului Popica Radu pentru asigurarea conducerii interimare a Muzeului de Artă Brașov, la expirarea celor 120 de zile calendaristice.

Art.2. - începând cu data de 18.04.2019, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 404/28.11.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu

Jp