Hotărârea nr. 16/2019

Hotărârea nr.16 – privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 167/ 03.04.2017 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 9 din data de 9.01.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru: „Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ 105C şi DJ 105P – format din DJ 104A km 0+000-45+000, DJ 105C km 6+300-3+800, DJ105P km 0+000-3+800”

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Consiliul Județean Brașov


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roROMÂNIA


19:6 2018 i SÂRBA TOPIM +/PPEUNÂ


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.16 din data de 29.01.2019

- privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 167/ 03.04.2017 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 9 din data de 9.01.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru: „Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ 105C și DJ 105P - format din DJ 104A km 0+000-45+000, DJ 105C km 6+300-3+800, DJ105P km 0+000-3+800”

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 ianuarie 2019;

Analizând expunerea de motive și raportul, înregistrate sub nr. 1407/28.01.2019, întocmite de către Direcția Management de Proiecte - Compartiment Implementare Proiecte, prin care se propune aprobarea modificării anexei nr. 1, (în sensul suplimentării bugetului proiectului cu suma de 13.096.277, 88 lei, inclusiv T.V.A.) la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 167/ 03.04.2017 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 9 din data de 9.01.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru: „Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ 105C și DJ 105P - format din DJ 104A km 0+000-45+000, DJ 105C km 6+300-3+800, DJ105P km 0+000-3+800”, ca urmare a necesității acualizării devizului general al proiectului întocmit în luna februarie 2018, conform tuturor modificărilor legislative ulterioare, prețurilor pe piață a materialelor, forței de muncă ramura construcții, până în luna ianuarie 2019;

Luând in considerare Contractul de finanțare nr. 580/12.10.2017, semnat de UAT - Județul Brașov, în calitate de lider de parteneriat, pentru proiectul "Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ 105C și DJ 105P format din DJ 104A km 0+000-45+000, DJ 105C km 6+300-3+800, DJ 105P 0+000-3+800”, în cadrul Apelului de proiect: POR/103/6/1/2, Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene, proiect care se încadrează în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN -T, cod SMIS 2014+: 111124;

Având în vedere Instrucțiunea nr. 2/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială, publicată în Monitorul Oficial Nr. 32/11.01.2019;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin.(l) lit. „b” și alin.(3), lit. ”f’ din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 167/03.04.2017, conform noii anexe, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Suma de 13.096.277,88 lei, inclusiv T.V.A., respectiv, creșterea de 9% a valorii investiției, reprezintă actualizarea devizului general al proiectului „Modernizare drum interjudețean DJ104A, DJ105C, DJ105P - format din DJ104 A, km 0+000-45+000, DJ105 C, km 6+300-3+800, DJ 105P, km 0+000-3+800”, conform Instrucțiunii nr. 2/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială, va fi suportată ca și cheltuială neeligibilă din bugetul propriu de venituri și cheltuieli al Județului Brașov.

Art. 3 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Management de Proiecte, Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Economică.PREȘEDINTE Adrian - Ioaj£SUest

ANEXA NR. 1


Secretar


Maria Dunibr

Jy


ăveanu


Indicatorii tehnico economici ai obiectivului

"Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ 105C, DJ 105P -format din DJ 104A, km 0+000 - 45+000, DJ 105C, km 6+300 - 3+800, DJ 105P,km 0+000 -3+800”

Ordonator principal de credite: Consiliul județean Brașov

Proiectant: Asocierea S.C. NV CONSTRUCT & S.C. CADSIL SRL, Cluj-Napoca

Amplasament: Drumul inteijudețean propus pentru modernizare este format din drumul județean DJ 104A, drumul județean DJ 105C și drumul județean DJ 105P și se desfășoară în Regiunea de dezvoltare Centru, în zona vestică a județului Brașov traversând localitățile: Șinca Veche, Șercăița, Bucium, Mărgineni, Sebeș, Recea, Gura Văii, Lisa, Sâmbăta de Sus, Drăguș, Viștea de Sus, Victoria și Ucea de Sus.

Indicatorii economici au rezultat datorită actualizării devizului general întocmit de proiectantul de specialitate Asocierea NV Construct SRL Cadsil SRL Cluj Napoca ca urmare a respectării Instrucției emise de Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională pentru Achiziții Publice privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică publicată în Monitorul Oficial Nr. 32/11.01.2019

Indicatorii economici:

1.          Valoare totală actualizată: 159,960.52382 mii lei (35,411.43271 mii Euro)

cu TVA din care

C+M :      142,545.48912 mii lei (31,556.16069 mii Euro) cu TVA

(în prețuri, lei/euro, la cursul = 4,5172 lei/euro, Curs infoeuro conform Ghid în cadrul POR 2014-2020, capitolul 6, subcapitolul 6.1)

2.          Eșalonarea investiției valori fără TVA:

Val totala (lei)

C+M (lei)

Val totala (Euro)

C+M (Euro)

- Anul 0

588.926

0

130.374,13

0

- Anul 1

17.174.690

14.299.474

3.802.065,44

3.165.561,41

- Anul 2

46.334.289

41.985.997

10.257.302,98

9.294.695,17

- Anul 3

46.334.289

41.985.997

10.257.302,98

9.294.695,17

- Anul 4

23.987.758,24

21.514.657,31

5.310.460,55

4.762.830,36

*Notă :Anul 0 cuprinde activitățile care se desfășoară înaintea depunerii cererii de finanțare, de aceea nu se ia în considerare în calculul duratei de realizare a investiției.

  • 3. Durata de realizare = 33 luni

  • 4. Sursa de finanțare - FEDR, Buget de stat, Buget propriu Județ Brașov

  • 5. Suma de 13.096.277,88 lei inclusiv TVA, creștere de aproximativ 9% a valorii investiției, rezultată ca diferență între actulizărea devizului general - 159.960.523,82 lei - și cea contractată prin contractul de finanțare - 146.864.245,94 lei - va fi suportată din buget propriu Județul Brașov.