Hotărârea nr. 159/2019

Hotărârea nr.159– privind aprobarea statului de funcții al Muzeului Județean de Istorie Brașov.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.159 din data de 23 aprilie 2019

privind aprobarea statului de funcții al Muzeului Județean de Istorie Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 23 aprilie 2019;

Analizând expunerea de motive și raportul de specialitate înregistrate sub nr.ad.6107/16.04.2019, întocmite de Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea statului de funcții al Muzeului Județean de Istorie Brașov;

Având în vedere faptul că la nivelul statului de funcții s-au propus modificări ca urmare a examenului de promovare în grad profesional, organizat la nivelul instituției;

Luând în considerare dispozițiile Legii-cadru a salarizării nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art.91, alin. (2), lit. „c” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1 - Se aprobă statul de funcții al Muzeului Județean de Istorie Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Răspunderea privind stabilirea salariilor de bază individuale precum și a celorlalte drepturi salariale revine conducătorului instituției.

Art. 3 - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 469/20.12.2018, privind aprobarea statului de funcții pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov, se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Muzeul Județean de Istorie Brașov.


Contrasemnează,


SECRETAR

Maria Di^jyrăveanu

MUZEULJUDETERN DE ISTORIE BRRSOV ■■


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


STAT DE FUNCȚIINr. crt.

Funcția

Nivel studii

Grad/Treaptă profesională

Nr. posturi

1

Manager

S

II

1

2

Șef serviciu

S

II

1

3

Contabil șef

S

II

1

4

Consilier

S

I

2

5

Muzeograf

S

IA

5

6

Muzeograf

S

1

1

7

Muzeograf

S

II

1

8

Muzeograf

SSD

1

1

9

Muzeograf

S

Debutant

1

10

Restaurator

S

IA

1

11

Restaurator

SSD

1

1

12

Restaurator

M

IA

1

13

Conservator

S

IA

4

14

Economist

S

IA

2

15

Referent specialitate

S

1

3

16

Inspector specialitate

S

Debutant

1

17

Desenator

S

IA

1

18

Secretar-dactilograf

M

IA

1

19

Supraveghetor

11

20

Paznic

M;G

9

21

Muncitor calif.

M

1

1

TOTAL

50

Personal contractual                                 50

Din care:

Personal contractual                                 50

Din care:

Manager                                       1

Șef serviciu                                             1

Contabil șef                                          1

Notă:

Pentru posturile de paznici se acordă un spor de noapte în procent de 25% la sal de bază . în medie de 1.000 lei/lunar.

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.

Contabil șef, Maria Sburlea


lnsp.de spec.R.U.,

Pleșa Alina