Hotărârea nr. 158/2019

Hotărârea nr.158– privind repartizarea sumelor pentru plata cotizațiilor către asociațiile și fundațiile în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru pe anul 2019.


Consiliul Județean Brașov


CONSI LIUL .1UDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5. Brașov, România. 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 ofifoefojudbrasov.ro. www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 158

din data de 23.04.2019

- privind repartizarea sumei de 3.514.556,09 lei, pentru plata cotizațiilor către asociațiile și fundațiile în care UAT-Județul Brașov are calitatea de membru pe anul 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 aprilie 2019;

Analizând Expunerea de motive, înregistrată sub nr.6546/18.04.2019 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 6545/18.04.2019, întocmite de către Direcția Management Proiecte/Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe, prin care se propune alocarea sumelor pentru plata cotizațiilor pe anul 2019 pentru asociațiile și fundațiile în care UAT-Județul Brașov are calitatea de membru;

Ținând cont de hotărârile Consiliului Județean Brașov prin care se atestă calitatea de membru a Județului Brașov în unele asociații și fundații, precum și de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 135/23.04.2019;

Având în vedere prevederile art.46 alin.l lit. “a” din O.G.R. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile 35, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 12, art. 91 alin. (1), lit. “e” și alin. (6), lit. “c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă repartizarea sumei de 3.514.556,09 lei din bugetul Județului Brașov pe anul 2019, pentru plata cotizațiilor către asociațiile și fundațiile în care U.A.T. - Județul Brașov este membru, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR


"”T


brăveanu


Președinte, Adrian-Ioan Vește:


Secretar, Maria DumjbrăveanuAnexă

Listă pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea sumelor pentru plata cotizațiilor către Asociațiile și Fundațiile în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru pe anul 2019

Iei

Nr. crt.

Denumire

Sumă propusă pt alocare 2019

Cotizație restantă

Termen plată

1.

ADDJB - Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov

768.903,80

Anual - până la 1 iunie

2.

ADICT - Asociația de Dezvoltare

Intercomunitară Centrul Transilvaniei

20.000,00

Anual

3.

ADI ISO MEDIU

30.000,00

Trimestrial -

7.500, 00 lei / trim.

4.

ADR7 - Agenția pentru

Dezvoltare Regională CENTRU

1.101.824,00

4.797,00 lei -

  • 2017- 2.669,00 lei

  • 2018- 2.128,00 lei

Trimestrial - 275.456,00 lei/trim.

5.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Sibiu

6.000,00

Lunar -

500 lei / lună

6.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov

72.411,50

18.558,00 lei -

  • 2016- 9.271,00 lei

  • 2017- 9.287,00 lei

Anual - 0,25 lei x 289.646 loc. - până la data de 01.05 a anului următor celui pentru care se datorează cotizația

7.

ASCRET - Asociația Clusterului Regional Electronic

9.500,00

Trimestrial -2.375,00 lei / trim.

8.

AMB - Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă

25.000,00

Trimestrial - 5000 euro/an plătibili la cursul BNR din ziua plății (curs estimat: 1 Eur = 5 lei)

9.

AMMB - Asociația Microregiunea Munții Bucegi

28.800,00

Lunar -

2.400,00 lei/lună

10.

ANATOP - Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică

5.000,00

Anual

11.

APDT BV- Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din județul Brașov

150.000,00

Anual

12.

ARE - Adunarea

Regiunilor Europene

22.100,00

4.420 euro la curs BNR ziua plății (curs estimat:

1 Eur = 5 lei)

13.

Asociația Valea

Zimbrilor

150.000,00

Anual

14.

Club Sportiv Țara Bârsei

2011

1.027.035,79

Anual - până la sf. primului trim fiscal (sf. lunii martie)

15.

GAL ATBN - Asociația Transilvană Brașov Nord

35.691,00

Anual

16.

GAL VS - Asociația Microregiunea GAL Valea Sâmbetei

19.654,00

Anual

17.

GAL RSTF - Asociația

GAL Răsăritul Țării

Făgărașului

15.281,00

Anual

18.

GAL ADDCC -

Asociația de Dezvoltare

Durabilă Curbura Carpaților

1.000,00

50 euro/trim/la curs BNR ziua plății (curs estimat: 1 Eur = 5 lei)

19.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului - Țara Făgărașului

3.000,00

Anual

TOTAL cotizații an 2019: 3.514.556.09 lei.


Director execuți Nicolae Săcui

Vizat: Șef Serviciu S.Î.C.Ț^C.R.E., Nicoleta Iureș .. întocmit: Ionuț Gliga ..     .          ... /

/.