Hotărârea nr. 157/2019

Hotărârea nr.157 – privind majorarea cuantumului cotizației către Asociația de dezvoltare intercomunitară „ISO MEDIU” în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: -40 268 475 576 offI ce @ j u d b ra sov. ro, www.j u d b ra sov. ro

ROMÂNIA


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR.157

din data de 23.04.2019

- privind aprobarea majorării cuantumului cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ISO MEDIU’’, în care Județului Brașov are calitatea de membru

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 23 aprilie 2019;

Analizând Expunerea de motive, înregistrată sub nr. 6509/18.04.2019 și Raportul de specialitate, înregistrat cu nr. 6508/18.04.2019, întocmite de către Direcția Management Proiecte/ Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe, prin care se propune aprobarea majorării cuantumului cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ISO MEDIU”, în care Județul Brașov are calitatea de membru; se propune, totodată, și împuternicirea doamnei vicepreședinte Toaso Imelda să voteze această modificare în cadrul Adunării Generale a membrilor Asociației;

Văzând prevederile ari. 17 alin. (2), lit. “1” din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ISO MEDIU”, adresa nr. 6302/2019 a Asociației, precum și Decizia nr. 3/04.04.2019 a Consiliului Director al Asociației referitoare la organizarea Adunării Generale a Asociației în data de 07.05.2019, care prevede pe ordinea de zi, modificarea valorii cotizației de membru a Județului Brașov de la 30.000 lei/an, la 1 leu / locuitor / an;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 339/26.07.2011 privind aprobarea participării Județului Brașov la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov și aprobarea modelului de Act constitutiv și Statut;

Având în vedere dispozițiile art. 46, alin. (1), lit. „a” din O.G.R. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 1, lit. “j”, art. 8 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 855/2008, actualizată, pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. “e” și alin. (6) lit. „c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă majorarea cuantumului cotizației Județului Brașov către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităților din Județul Brașov, de la 30.000 lei/an, la 1 leu / locuitor / an.

Art.2 - Se aprobă împuternicirea doamnei Toaso Imelda, vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, să voteze în cadrul Adunării Generale a membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităților din Județul Brașov, modificarea cuantumului cotizației de membru la nivelul de 1 leu/locuitor/an.

Art,3 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Durfi'brăveanu