Hotărârea nr. 156/2019

Hotărârea nr.156 – privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor sportive, pentru anul 2019 ”Sportul pentru toți”.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roROMANIA


191S 2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 156

din data de 23.04.2019

privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive, pentru anul 2019 -“Programul Sportul pentru toți ”

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 23.04.2019;

Analizând expunerea de motive nr. 6720 și referatul nr. 6719 din data de 22.04.2019, întocmite de Direcția Management Proiecte, prin care se propune aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive, pentru anul 2019 Sportul pentru toți”ș\ anexele la acest ghid;

Ținând cont de prevederile Ordinului Ministerului Tineretului și Sportului nr. 664 din 6 septembrie 2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, actualizat, precum și de H.G.R. nr. 1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile art. 5 și ale art. 8 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 91 alin. (1), lit. ,,f’ și alin. (5), lit. „a”, pct. 6 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Ghidul solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive, pentru anul 2019 -“Programul Sportul pentru toți ”, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Management Proiecte.

PREȘEDINTE

Contrasemnează, SECRETAR Maria Duntârăveanu

Președinte

Adrian loan VeșteaROMÂNiA


Secretar,

Maria Dumbrăveanu


Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pentru anul 2019

- Programul Sportul pentru toți -

GHIDUL SOLICITANTULUI

Autoritatea Finanțatoare: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brașov

Pentru orice clarificări vă rugăm să vă adresați în scris:

Direcția Management de Proiecte

Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe B-dul Eroilor, nr. 5, Brașov, Județul Brașov

tel: 0268.410.777/int: 143; fax: 0268.475.576, email: sport@judbrasov.ro

 • •  Informațiile din prezentul ghid au caracter obligatoriu.

 • •  Anunțul privind sesiunea de selecție se va publica pe site-ul www.iudbrasov.ro cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea dosarului de finanțare.

  Cuprins


Capitolul 1. Informații Generale

 • 1.1. Cadrul legislativ

  • 1.3. Principii:

  • 1.4. Scopul și Obiectivele proiectelor finanțate

  • 1.5. Priorități de finanțare

Capitolul 2. Eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și financiară a solicitantului

 • 2.1. Eligibilitate, înregistrarea solicitantului

 • 2.2. Capacitatea tehnică a solicitantului

 • 2.2.1. Experiența solicitantului

 • 2.2.2. Personal de specialitate

  • 2.3. Capacitatea financiară a solicitantului

Capitolul 3. Eligibilitatea cheltuielilor și bugetul

 • 3.1. Participanții la acțiunile sportive

 • 3.2. Categorii de cheltuieli eligibile

 • 3.3. Detalierea cheltuielilor eligibile pe linii de buget

 • 3.4. Cheltuieli neeligibile

 • 3.5. întocmirea bugetului

Capitolul 4. Etapele sesiunii de selecție și evaluare

 • 4.1. Termene de referință

 • 4.2. Documentele dosarului de participare la procedura de selecție

Etapa 1 a procedurii de selecție

Etapa a 2-a a procedurii de selecție

 • 4.4. Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare, evaluarea propunerilor de proiecte

Contestații

Capitolul 5. Contractul de finanțare

 • 5.1. încheierea contractului de finanțare

 • 5.2. Modificarea contractului de finanțare

 • 5.3. Obligațiile beneficiarului

 • 5.4. Decontarea cheltuielilor

 • 5.5. Efectuarea plăților

Anexe

Capitolul 1. Informații Generale

1.1. Cadrul legislativ

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov acordă din bugetul propriu finanțări nerambursabile pentru proiecte sportive ale persoanelor juridice de drept privat, în limita creditelor bugetare alocate cu această destinație în anul 2019 și în temeiul următorului cadru legislativ:

 • •  Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Strategia de dezvoltare a sportului în România - perioada 2016 -2032; Ministerul Tineretului și Sportului, București, 2016;

 • •  Hotărârea nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Ordin nr. 664 din 6 septembrie 2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive;

 • •  Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Ordinul Ministerului Economiei și Finanțelor nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată;

 • •  Hotărârea nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului;

 • •  Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;

 • •  Hotărârea nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020.

 • •  Legea nr. 78 din 24 iunie 2014, actualizată, privind reglementarea activității de voluntariat in România

1.2. Termeni de referință

activitate generatoare de profit

activitate care produce un profit în mod direct pentru o persoană fizică sau juridică

autoritate finanțatoare

UAT Județul Brașov

finanțare nerambursabilă

alocare financiară din fonduri publice pentru materializarea proiectelor structurilor sportive de drept privat

cerere de finanțare

document completat de către solicitanți în vederea obținerii finanțării pentru o propunere de proiect

categorii de cheltuieli eligibile

categoriile de cheltuieli prevăzute în prezentul GHID, care pot fi luate în considerare pentru finanțarea nerambursabilă și cofinanțare proprie (cheltuieli eligibile)

cheltuieli eligibile

cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanțarea nerambursabilă

solicitant

structură sportivă de drept privat fără scop patrimonial, deținătoare a certificatului de identitate sportivă (club sportiv), care depune o cerere de finanțare pentru un program sportiv

solicitant eligibil

solicitantul care depune o propunere de proiect în vederea obținerii finanțării nerambursabile de la UAT Județul Brașov și care îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite de către autoritatea finanțatoare

beneficiar

solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabilă în urma aplicării procedurilor prevăzute de Ghidul solicitantului, devenind responsabil cu implementarea proiectului

contract de finanțare nerambursabilă

contract încheiat, în condițiile legii, între autoritatea finanțatoare -UAT Județul Brașov și beneficiarul finanțării nerambursabile, prin care părțile stabilesc condițiile acordării acesteia

cofinantare

cheltuielile eligibile presupuse de realizarea proiectului, suportate de către solicitantul finanțării, din surse proprii sau atrase, în numerar, în procent de minimum 10% din valoarea totală a finanțării nerambursabile solicitate

fonduri publice

sume alocate din bugetul UAT Județul Brașov

perioada de desfășurare a proiectului

perioada înscrisă în contractul de finanțare (are ca început data începerii primei activități și poate dura, cel târziu, până la 15 Noiembrie 2019).

15 Noiembrie 2019 reprezintă data limită până la care trebuiesc finalizate activitățile proiectului, inclusiv plățile efectuate de beneficiarul finanțării nerambursabile

valoarea maximă a finanțării

suma maximă alocată de UAT Județul Brașov pentru un proiect

bugetul proiectului

valoarea totală a costurilor eligibile și neeligibile ale proiectului sportiv. Costurile eligibile se constituie atât din finanțarea nerambursabilă solicitată cât și din cofinanțare (contribuția proprie asigurată de beneficiar)

structură sportivă

organizație de drept privat fără scop patrimonial, deținătoare a certificatului de identitate sportivă, căruia i-a fost atribuit un număr de înregistrare în Registrul sportiv

certificat de identitate sportivă

act oficial prin care se atestă calitatea de structură sportivă

proiect sportiv

plan sau intenție de a întreprinde/ organiza un complex de activități cu caracter sportiv ce vizează testarea, selecția, inițierea, pregătirea de sportivi într-o anumită ramură sau disciplină sportivă, eveniment sportiv secvențial din cadrul unui program/calendar al unei structuri

sportive;

sezon competițional

complex de acțiuni sportive însumate în cadrul unui program sportiv, organizat de către o structură sportivă înființată în condițiile legislației în vigoare la sporturi individuale sau jocuri sportive, însemnând acțiuni pregătitoare, cantonamente de pregătire, competiții sportive amicale și oficiale, turnee de pregătire și calificare, alte acțiuni specifice de pregătire, promovare și închidere a unui program sportiv (festivitate/eveniment de premiere)

acțiune de pregătire sportivă

acțiune sportivă desfășurată în țară sau în străinătate, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului și participarea la competiții sportive

competiție sportivă

acțiune sportivă organizată de structuri sportive și/ sau de alte entități competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri și/sau obținerea victoriei

competiție sportivă internă

competiție sportivă la care, conform regulamentului de desfășurare, pot participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din România

competiție sportivă internă de nivel național

competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel național

competiție sportivă internațională

competiție sportivă la care, conform regulamentelor de desfășurare, pot participa sportivi din cadrul unor organizații sportive din mai multe țări

1.3. Principii:
Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare de la bugetul județean a proiectelor sportive:
 • •  libera concurență, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca structurile sportive de drept public sau privat să aibă dreptul de a deveni, în condițiile legii, beneficiari;

 • •  eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial și a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor și a specificațiilor tehnice și financiare pentru atribuirea contractelor de finanțare;

 • •  transparența, respectiv punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare;

 • •  tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru atribuirea contractelor de finanțare, astfel încât orice structură sportivă de drept public sau privat să aibă șanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

 • •  excluderea cumulului, în sensul că aceeași activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare de la aceeași autoritate finanțatoare în decursul unui an fiscal;

 • •  neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor financiare unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare, cu excepția fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului sportiv aflat în derulare;

 • •  cofinanțarea, în sensul că atribuirea finanțării trebuie însoțită de o contribuție din partea beneficiarului, de minimum 10% din valoarea finanțării nerambursabile solicitate.

 • •  anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanțare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanțarea, pentru evenimente sportive secvențiale;

 • •  sezonalitatea, în sensul derulării procedurii de finanțare, în cadrul sezoanelor competiționale sportive desfășurate pe perioada a mai multor ani calendaristici la jocurile sportive în care s-a acordat finanțarea, dar pentru care se vor încheia contracte de finanțare secvențiale în fiecare an fiscal.

Finanțările nerambursabile nu se acordă pentru activități generatoare de profit.

în cazul în care din activitățile proiectului se obțin venituri, acestea se vor folosi obligatoriu în implementarea proiectului și se vor regăsi în cheltuielile și plățile aferente (cazul veniturilor obținute din vânzarea de bilete/taxe de participare, închiriere, etc./drepturi TV etc. - sumele încasate trebuie folosite exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de realizare a proiectului).

Nu se acordă finanțări nerambursabile pentru activități ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului.

1.4. Scopul și Obiectivele proiectelor finanțate

UAT Județul Brașov va finanța în anul 2019 din bugetul propriu proiecte sportive în cadrul Programului Sportul pentru toți, program sportiv de utilitate publică.

Programul Sportul pentru toți reprezintă un program de promovare a practicării și dezvoltării sportului pentru toți. Programul sportiv este un complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv și indicatori, pentru un eveniment sportiv secvențial, pentru o competiție organizată pe o perioadă stabilită printr-un regulament înscris în calendarul asociației județene „Sportul pentru toți“ sau al Federației Române „Sportul pentru Toți“. Categoriile de acțiuni care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acțiunile de pregătire sportive și competițiile sportive.

Prin Programul Sportul pentru toți se urmărește creșterea gradului de participare activă și sistematică a populației de toate vârstele la activități sportive, în scopul menținerii unei bune stări de sănătate și consolidarea socializării cetățenilor prin crearea unui cadru social și organizatoric favorizant.

Programul se adresează sporturilor neolimpice și sporturilor olimpice dacă proiectul nu vizează performanța.

în respectarea principiului dezvoltării durabile, protejării mediului și a biodiversității, programul nu se adresează sporturilor auto-moto sau oricăror altor sporturi/ ramuri sportive care în practicarea lor implică utilizarea unui motor cu ardere internă. Excepția de la această prevedere o constituie sporturile de acest tip care se derulează pe piste / trasee oficiale omologate, deja amenajate sau/ și pe drumurile publice.

Obiective:

 • a)  încurajarea practicării activităților fizice și sportive, în mod continuu și susținut, de cât mai mulți membri ai comunității locale;

 • b) atragerea și stimularea tuturor categoriilor de cetățeni, fără nicio discriminare, în mod liber și voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităților fizice și sportive;

 • c) încurajarea structurilor sportive să dezvolte conceptul de fitness sub toate aspectele sale de practicare, ca formă de întreținere a stării generale de sănătate și dezvoltare a individului;

 • d) dezvoltarea economică a comunităților locale din județ.

1.5. Priorități de finanțare

Prioritățile de finanțare definite prin prezenul ghid sunt:

proiecte care vizează organizarea de competiții internaționale și naționale,

J încadrarea: sportul pentru toți

O organizație poate primi finanțare pentru un singur proiect.

Prin organizare, în sensul prezentului ghid, se înțelege "organizare în județul Brașov”.

Capitolul 2. Eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și financiară a solicitantului

2.1. Eligibilitate, înregistrarea solicitantului

Pot depune o cerere de finanțare solicitanții așa cum sunt aceștia definiți în prezentul ghid, care depun o propunere de proiect ce prevede organizarea de competiții în județul Brașov.

Autoritatea finanțatoare UAT Județul Brașov, în condițiile legii, va ține cont de următoarele:

• Este exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situații:

 • a) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat;

 • b) furnizează informații false în documentele prezentate;

 • c) a comis o gravă greșeală în materie profesională sau nu și-a îndeplinit obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanțatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;

 • d) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

în scopul demonstrării eligibilității solicitanții vor prezenta următoarele documente: Anexa 1.6. Declarația de eligibilitate (original);

Certificatul de înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor însoțit de Extrasul din Registrul Special - nu mai vechi de 30 de zile

SAU

Statut, Act Constitutiv și încheierea Judecătorească ramasă definitivă prin care sunt aprobate ultimele modificări ale actelor constitutive;

Certificatul de identitate sportivă; Certificat de înregistrare fiscală;

Certificat fiscal privind datoriile la bugetul consolidat general din care să reiasă că solicitantul nu are datorii;

Situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a exercițiului financiar precedent înregistrate la autoritățile competente, cu excepția persoanelor juridice înființate în anul curent. Regulamentul competiției - avizat de Federația Română „Sportul pentru Toți“

Toate modificările ulterioare ale regulamentului vor fi avizate de federația de profil / forul tutelar superior și vor fi aduse la cunoștința autorității finanțatoare.

 • 2.2. Capacitatea tehnică a solicitantului

2.2.1. Experiența solicitantului

Experiența solicitantului constituie un avantaj pentru proiect dar nu este o condiție obligatorie. Pot aplica pentru finanțare și organizații care nu au mai derulat proiecte de acest fel.

Pentru a-și demonstra experiența, solicitantul trebuie să facă dovada că în ultimii 3 ani a organizat și derulat cel puțin un proiect sportiv similar celui pentru care solicită finanțare. In acest sens se va depune Anexa 1.5. Experiența similară.

2.2.2. Personal de specialitate

Solicitanții trebuie să facă dovada că dispun de personal calificat în condițiile legii, în echipa responsabilă de derularea proiectului: coordonator, responsabil financiar, responsabil cu probleme tehnice (cadre tehnice), alți membri, după caz.

în scopul dovedirii se va depune Curriculum Vitae - Anexa 1.7. pentru fiecare persoană nominalizată (semnat și datat de titular). Se poate depune și un alt format de CV cu condiția ca acesta să fie relevant și să aibă inclusă înainte de semnătură secțiunea privind angajamentul de participare. în cazul voluntarilor se va prezenta doar tabelul nominal al volutarilor implicați în proiect.

2.3. Capacitatea financiară a solicitantului

Acordarea de finanțări nerambursabile este condiționată de existența surselor de finanțare, proprii ale beneficiarului.

Beneficiarii pot identifica posibilități de atragere a altor surse de finanțare, încheind contracte în condițiile legii - sponsorizare, scrisori de intenție, donație sau alte forme de sprijin financiar din partea unor terți.

Solicitanții trebuie să-și asume contribuția proprie și/ sau atrasă de minim 10% din valoarea finanțării nerambursabile solicitate. în acest sens se va depune Anexa 2.1. Angajament pe propria răspundere privind cofînanțarea însoțită de un extras de cont în lei sau în valută. Acesta va certifica existența unei sume cel puțin egală cu valoarea contribuției proprii a solicitanului.

Nu se acceptă dovada cofmanțării în natură.

în cazul contribuției proprii în valută, cursul pentru care se echivalează cofînanțarea este cel comunicat de Banca Națională a României la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, dată care va fi menționată în anunțul de participare.

Capitolul 3. Eligibilitatea cheltuielilor și bugetul

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordate pentru un proiect sportiv este de: 60.000 lei pentru competițiile internaționale,

 • -  30.000 lei pentru competițiile naționale.

3.1. Participanții la acțiunile sportive

în afară de sportivi, sunt considerați participanți și antrenori, medici, asistenți medicali, arbitri, observatori, voluntari, persoane necesare realizării obiectivelor propuse.

Notă: în situația implicării voluntarilor în proiect, doar în cazul bugetării de cheltuieli pentru aceștia, solicitanții vor depune contractele de voluntariat.

3.2. Categorii de cheltuieli eligibile

Din finanțările nerambursabile se pot acoperi următoarele categorii de cheltuieli:

 • I.      Transport

 • II.     Cazare

 • III.    Masă

 • IV.    închirieri baze sportive

 • V.    Materiale și echipament sportiv

 • VI.    Materiale promoționale (afișe, bilete intrare, imprimare echipamente, etc.).

 • VII.   Premii sportivi

Sunt considerate eligibile acele cheltuieli care se încadrează în categoriile de mai sus și:

 • - reflectă costuri necesare și rezonabile;

 • - sunt oportune și justificate;

 • - sunt efectuate pe perioada de desfășurare a proiectului;

 • - sunt legate în mod direct de proiect;

 • - sunt prevăzute în formularul de buget;

 • - sunt identificabile, verificabile și corelate cu cererea de finanțare;

 • - sunt susținute de acte și documente justificative corespunzătoare și care pot fi luate în considerare pentru finanțarea nerambursabilă.

Plafoanele maxime stabilite în prezentul ghid, pentru anumite categorii de cheltuieli eligibile, sunt valabile atât pentru finanțarea nerambursabilă, cât și pentru contribuția proprie și/sau atrasă.

Valorile care depășesc plafoanele astfel stabilite vor fi trecute în bugetul proiectului la categoria cheltuieli neeligibile și suportate integral de solicitant.

3.3. Detalierea cheltuielilor eligibile pe linii de buget

Categoriile de cheltuieli respectă prevederile Hotărârea nr. 714 din 2018, cu modificările și completările ulterioare, pe fiecare categorie de cheltuială.

Pentru a fi eligibilă o cheltuială trebuie încadrată în conținutul unei linii bugetare:

I. Transport

Sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli pentru transport:

 • a)  Intern, pentru:

o Transport pentru arbitri, observatori, voluntari și membrii echipei de proiect de la locul de cazare la locul desfășurării evenimentului.

o Transportul materialelor și echipamentelor necesare organizării și derulării competiției;

 • b) Internațional - exclusiv pentru arbitri și observatori.

Transportul se poate efectua, după caz:

Pentru voluntari:

 • V cu mijloace de transport auto ale entităților organizatoare sau participante, dacă acestea au asemenea posibilități, cu încadrarea în consumurile lunare de combustibil, stabilite potrivit legii.

 • V cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare și altele asemenea.

Pentru membrii echipei de proiect, arbitri, oficiali din România:

 • V cu mijloace de transport auto ale entităților organizatoare sau participante, dacă acestea au asemenea posibilități, cu încadrarea în consumurile lunare de combustibil, stabilite potrivit legii.

 • V cu autoturismul proprietate personală, în condițiile legii - estimarea cheltuielilor se face în baza consumului de 7,5 litri de carburant la 100 km, pentru transportul în România.

 • V cu orice fel de tren, clasa a Il-a pe distanțe de până la 300 km și clasa I pe distanțe mai mari de 300 km; utilizarea vagonului de dormit este permisă și se pot deconta cheltuielile aferente numai în cazul călătoriilor efectuate pe distanțe mai mari de 300 km și pe timp de noapte;

Decontarea cheltuielilor cu carburantul se va face la consumul mediu prevăzut în cartea tehnică a autovehiculului (ex.: pentru microbuz se va deconta la 13,5%, dacă așa este specificat în fișa tehnică a vehiculului).

Taxele de parcare și cheltuielile cu transportul în regim de taxi nu sunt eligibile.

II. Cazare

Cazarea participanților la activitățile sportive organizate în țară se poate face, după caz:

 • a) în unitățile de cazare pentru sportivi;

 • b) în cămine școlare sau studențești;

 • c) în locuințe închiriate în condițiile legii;

 • d) în moteluri, campinguri sau în hoteluri, în limita sumei de 230 lei/zi.

în cheltuielile de cazare se includ, pe lângă tarif sau chirie, eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum și costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.

 • III. Masa

Cheltuielile zilnice de masă se vor bugeta la plafonul maxim de 20 lei zi. în această sumă pot fi incluse: apă, răcoritoare, energizante per sportiv/ zi etc.

Sunt interzise includerea și decontarea în cadrul cheltuielilor de masă a băuturilor alcoolice.

A

 • IV. închirieri baze sportive

Sunt eligibile serviciile de închiriere de baze sportive, săli de conferință, spații, aparatură birotică și alte bunuri necesare organizării acțiunilor sportive.

V. Materiale și echipamente sportiv

Se pot efectua cheltuieli pentru achiziționarea de materiale și echipament sportiv.

Exemple de materiale (fără a fi o enumerare exhaustivă): mingi de joc, numere de concurs, steaguri, fanioane pentru arbitraj și utilizări oficiale, elemente și materiale consumabile pentru marcarea, delimitarea, evidențierea traseelor sportive ș.a.

Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziția de mijloace fixe (bunuri cu o valoare de intrare mai mare de 2.500 lei cu o durată normală de utilizare mai mare de un an).

Pentru obiectele care sunt folosite în loturi, seturi sau care formează un singur corp, la încadrarea lor ca mijloace fixe se are în vedere valoarea întregului corp, lot sau set.

VI. Materiale promoționale

Pentru achiziționarea de panouri și materiale publicitare se vor prezenta obligatoriu toate specificațiile tehnice și oferte orientative pentru justificarea prețurilor estimate.

VII.  Premii pentru sportivi

Premiile se impozitează potrivit legii. în bugetul proiectului se vor include premiile la valoarea brută. Solicitantul va atașa regulamentul de concurs din care să reiasă modalitate de acordare a acestora. în afara premiilor la competițiile sportive, organizatorii pot acorda medalii, diplome, cupe, conform regulamentelor competițiilor respective.

Cheltuielile cu premiile pentru sportivi nu pot depăși 30% din valoarea finanțării nerambursabile acordate.

Decontarea tuturor cheltuielilor se va face conform Anexei 3. Cerințe decont.

 • 3.4. Cheltuieli neeligibile

Nu sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:
 • a) comisioane bancare;

 • b) pierderi de schimb valutar;

 • c)  aporturi de tipul cofinanțării în natură (ex.: teren, proprietate imobiliară, integrală sau parțială, bunuri de folosință îndelungată, materii prime, munca de binefacere neplătită a unor persoane fizice private sau persoane juridice);

 • d) elemente deja finanțate prin alte proiecte/finanțări;

 • e) transportul intern în regim de taxi;

 • f)  taxele de parcare, în cazul transportului intern;

 • g) cartele de telefon;

 • h) băuturi alcoolice și tutun, room service și minibar, cu excepțiile prevăzute în prezentul ghid;

 • i)  reparații, întreținerea echipamentelor închiriate.

Atenție: Serviciile pirotehnice nu sunt considerate cheltuieli oportune și eligibile.

A

3.5. întocmirea bugetului

A

întocmirea Bugetului de venituri și cheltuieli

Bugetul total al proiectului se compune din:

 • a) cheltuieli eligibile (cofinanțarea + finanțarea nerambursabilă solicitată);

 • b) cheltuieli neeligibile.

Pentru ca o cheltuială să fie aprobată și decontată, trebuie să fie o cheltuială eligibilă, aferentă unei activități/acțiuni menționate în Anexa 1.3. Acțiunile/activitățile din cadrul proiectului.

Documentul de referință pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor este Anexa 1.2. Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului, document pus la dispoziția solicitanților în format calcul tabelar, editabil.

La completarea bugetului de venituri și cheltuieli se vor avea în vedere următoarele:

 • a) cheltuielile sunt aferente perioadei de desfășurare a proiectului sportiv;

 • b) cheltuielile sunt legate în mod direct de obiectul contractului de finanțare și sunt prevăzute în formularul de buget;

 • c) reflectă costuri necesare și rezonabile pentru realizarea proiectului sportiv;

 • d) cheltuielile sunt oportune și justificate;

 • e)  sunt identificabile și verificabile;

 • f)  bugetul este detaliat, toate elementele bugetului sunt prezentate în componente individuale și pentru fiecare componentă este specificat numărul de unități de măsură;

 • g) bugetul este întocmit în lei, cu TVA inclus;

 • h) se solicită de la autoritatea finanțatoare numai cheltuieli eligibile;

 • i)  sunt susținute de acte și documente justificative, corespunzătoare (prețurile sunt realiste, având la bază oferte aferente).

în vederea completării formularului de buget urmăriți instrucțiunile prezentate în Anexa 1.2. Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului (sheet-ul „BUGET DEMO & Instrucțiuni”).

Capitolul 4. Etapele sesiunii de selecție și evaluare

4.1. Termene de referință

Nr.

Termen:

Activitate derulată și rezultate:

I.

Depunerea cererilor de finanțare (sesiunea de depunere a proiectelor):

1.1.

30 de zile calendaristice de la data comunicării anunțului public privind sesiunea de selecție

Termenul de depunere a cererilor de finanțare

1.2.

Cu 6 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor

Termenul maxim de depunere a solicitărilor de clarificări asupra ghidului (*)

1.3.

Cu 4 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor

Termenul maxim de răspuns la solicitările de clarificare

II.

Etapa 1 - procesul de selecție: Conformitate administrativă, evaluare, lista beneficiarilor înainte de contestații:

II. 1.

20 de zile lucrătoare

II. 1.1. - verificarea conformității administrative, îndeplinirii condițiilor de eligibilitate și înregistrare, capacității tehnice și financiare a solicitantului

II. 1.2. - evaluarea/punctarea proiectelor selectate (proiecte conforme si care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și înregistrare)

II.2.

1 zi lucrătoare

Publicarea listei proiectelor care va include următoarele

secțiuni:

proiectele selectate care pot primi finanțări nerambursabile, punctajul obținut, precum și cuantumul finanțării nerambursabile

proiectele care nu au fost selectate spre finanțare și punctajul obținut

<=> proiectele respinse pentru neconformitate administrativă și/sau neeligibilitate

III.

Contestații:

III.l.

3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a rezultatului selecției - etapa I

Termenul pentru depunerea contestațiilor

III.2.

5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor

Termenul pentru soluționarea contestațiilor

III.3.

1 zi lucrătoare de la finalizarea lucrărilor comisiei de contestații

<=> publicarea listei privind soluționarea contestațiilor

<=> publicarea listei proiectelor ce pot fi finanțate / contractate

IV.

Etapa a 2-a - procesul de selecție LISTA FINALĂ, semnarea contractelor:

IV. 1.

5 zile lucrătoare de la publicarea listei privind soluționarea contestațiilor

Completarea documentației de către solicitanții ale căror proiecte au fost selecționate pentru finanțare

IV.2.

3 zile lucrătoare

Verificarea conformității documentelor depuse conform solicitărilor

IV.3.

1 zi lucrătoare

Comunicarea publică a rezultatului selecției - LISTA FINALĂ a proiectelor ce vor fi finanțate / contractate

IV.4.

7 zile lucrătoare de la publicarea listei finale

Planificarea și semnarea contractelor de finanțare

Termenele menționate cu excepția celui pentru depunerea contestațiilor pot fi comprimate în funcție de numărul de proiecte depuse de solicitanți.

(*) După publicarea Anunțului de participare orice persoană interesată poate solicita clarificări și informații suplimentare asupra Ghidului solicitantului, autoritatea finanțatoare având obligația de a răspunde solicitărilor de clarificări. Răspunsurile vor fi comunicate solicitanților și vor fi publicate pe site-ul www.iudbrasov.ro.

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea prevăzute în prezentul ghid trebuie să se transmită sub formă de document scris.

Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii și al primirii. Orice document scris trebuie confirmat de primire.

Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre următoarele forme: scrisoare prin poștă, fax, electronică la adresa sport@judbrașov.ro

4.2. Documentele dosarului de participare la procedura de selecție

Documentele se prezintă în bibilioraft, în ordinea menționată în OPIS (specific fiecărei etape), având lipită pe copertă eticheta completată (etapal_Eticheta biblioraft). Biblioraftul se va depune sigilat (legat cu sfoară, cu hârtie de sigilare etc.), la sediul UAT Județul Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5 Registratura - camera 10, în termenul stabilit în anunțul de participare.

Orice solicitare depusă după data și ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Riscurile transmiterii acesteia, inclusiv forța majoră, cad în sarcina solicitantului.

Modificarea modelelor standard puse la dispoziție, eliminarea sau renumerotarea unor secțiuni, omiterea unor date solicitate sau înscrierea de date eronate atrage după sine respingerea solicitării de finanțare.

A

întreaga documentație va fi tehnoredactată, cu excepția documentelor emise de alte autorități. Documentele depuse vor respecta cerințele din prezentul ghid.

înainte de data și ora limită de depunere a proiectelor, solicitantul are dreptul de a-și modifica proiectul sau de a depune documente suplimentare printr-o solicitare scrisă și motivată în acest sens. Modificările se vor supune aceleiași proceduri ca în cazul primei depuneri (etapa 1), dar eticheta va avea specificată și mențiunea “Modificări”.

Selecția proiectelor se realizează în două etape, astfel:

Etapa 1 a procedurii de selecție

Pentru prima etapă a selecției, dosarul de participare trebuie să conțină următoarele documente, în această ordine - se va utiliza în mod obligatoriu opisul pentru etapa 1 -[(etapa 1)_OPIS]:

Nr. Crt.

Tip document

Observații

1)

Cererea de finanțare sport (Anexa 1.1.)

semnat, ștampilat

2)

Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului (Anexa 1.2.) însoțit de Documentația privind fundamentarea bugetului proiectului (oferte de preț, etc)

semnat, ștampilat

3)

Acțiunile/activitățile din cadrul proiectului (Anexa 1.3.)

semnat, ștampilat

4)

Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare ai proiectului (Anexa 1.4.)

semnat, ștampilat

5)

Raportul de activitate pentru anul / anii anterior/i

semnat, ștampilat

6)

Experiența similară (Anexa 1.5.)

semnat, ștampilat

7)

Declarație de eligibilitate (Anexa 1.6.)

semnat, ștampilat

8)

CV-uri (Anexa 1.7.)

semnat și datat de titular

9)

Certificatul de înscriere în Registrul Asociaților și Fundațiilor însoțit de extrasul din Registrul Special

SAU

-Statut și Act Constitutiv, ultima versiune -încheierea Judecătorească prin care sunt aprobate ultimele modificări ale actelor constitutive

 • - extrasul nu mai vechi de 30 de zile

 • - copii lizibile cu mențiunea “Conform cu originalul

10)

Certificat de înregistrare fiscală - CIF

copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

H)

Certificatul de identitate sportivă - CIS

- copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”, față/ verso

Nr. Crt.

Tip document

Observații

12)

Regulamentul competiției1

avizat de Federația “Sportul pentru toți”

13)

Acte doveditoare necesare aplicării criteriilor de evaluare (conform solicitărilor de la Grila de evaluare a proiectelor sportive / 4.4. Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare, evaluarea propunerilor de proiecte )

conform precizărilor din prezentul ghid

14)

Tabel nominal voluntari

original

15)

CD/DVD/stick

să conțină:

-Anexele 1.1, 1.2, 1.3 și 1.4- în format electronic editabil2

16)

împuternicire (Anexa 1.8.) - (dacă este cazul)

3 exemplare, semnat și ștampilat

Toate documentele depuse vor fi ștampilate, asumate prin semnătura reprezentantului legal sau a împuternicitului

Etapa a 2-a a procedurii de selecție

Pentru a doua etapă a selecției, dosarul de participare trebuie să conțină următoarele

documente, însoțite de opisul pentru etapa a 2-a, în ordinea de mai jos:

Nr. Crt.

Tip document

Observații

1)

Situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a exercițiului financiar precedent înregistrate la autoritățile competente

-copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

2)

Certificat fiscal privind datoriile la bugetul consolidat general

- original sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

3)

Angajament pe propria răspundere privind cofinanțarea - Anexa 2.1.

- original

4)

Dovada existenței surselor de finanțare proprii sau atrase, cum ar fi: extrase de cont bancar, contracte de sponsorizare, scrisori de intenție, alte forme de sprijin financiar din partea unor terți

- original sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

5)

Formular de identificare financiară -Anexa 2.2.

original

6)

Declarația de imparțialitate a beneficiarului (Anexa 2.3.)

Original

Toate documentele depuse vor fi ștampilate, asumate prin semnătura reprezentantului legal sau a împuternicitului

 • 1 Atenție! Modificarea regulamentului în perioada evaluării precum și în implementarea proiectului - în cazul atribuirii unui contract de finanțare - se comunică în cel mai scurt timp autorității finanțatoare. Comunicarea va fi însoțită de următoarele: regulamentul modificat cu evidențierea tabelară a articolelor și prevederilor modificate.

 • 2 Exemplu format: *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx). Neconcordanța dintre conținutul cererii de finanțare depusă pe suport de hârtie și cea depusă pe suport electronic conduce la respingerea propunerii de proiect pe motiv de neconformitate administrativă.

ATENTIE!

A NU includeți documentele pentru etapa a II-a în dosarul etapei I! Documentele eliberate de alte instituții pot depăși perioada de valabilitate (exemplu: Certificatele fiscale emise de ANAF).

Semnarea contractului este condiționată, conform cerințelor legale, de depunerea la dosarul cererii de finanțare (etapa Il-a) a situațiilor financiare aferente anului fiscal anterior.

4.3. Comisia de evaluare și selecție

Selecția ofertelor sportive se face de către Comisia de evaluare și selecție a proiectelor sportive care se va stabili punctajele finale.

Comisia de selecție va fi constituită în baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov și va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri. în componența acestei comisii pot intra și membri supleanți, desemnați a-i înlocui pe titulari, în cazul în care, din motive obiective, aceștia nu pot asigura activitatea de evaluare a proiectelor sportive.

Componența nominală a comisiilor va fi adusă la cunoștința publică pe site-ul autorității finanțatoare numai după încheierea sesiunii de selecție.

Comisia de evaluare și selecție stabilește pe baza punctajului obținut ierarhia ofertelor sportive, în funcție de criteriile de evaluare, care trebuie să facă posibilă evaluarea, pe baze competitive și concurențiale, a capacității solicitanților de a finaliza activitatea propusă pentru finanțare.

 • 4.4. Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare, evaluarea propunerilor de proiecte

  ATENTIE!

  Se vor solicita clarificări - dacă este cazul - exclusiv la documentele depuse, nu la cele lipsă!

  Lipsa documentelor solicitate atrage după sine descalificarea solicitantului.

  & Neasumarea prin semnătură a documentelor depuse reprezentând părți integrante ale contractului atrage după sine descalificarea proiectului.

Este exclus din procedura pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil, solicitantul care nu îndeplinește condițiile de participare.

De asemenea solicitantul va fi exclus din procesul de selecție în cazul în care se dovedește că acesta:

 • •  se face vinovat de inducerea gravă în eroare a Autorității finanțatoare sau a comisiei de evaluare, prin furnizarea de informații incorecte, ce sunt luate în considerare în procesul de selecție sau dacă a omis furnizarea acestor informații;

 • •  a încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisia de evaluare sau autoritatea finanțatoare în timpul procesului de evaluare;

 • •  nu a respectat prevederile Ghidului solicitantului sau ale contractelor de finanțare din sesiunile anterioare.

în cazul în care organizațiile sau persoanele se dovedesc a fi vinovate de cele de mai sus, autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a le exclude de la finanțările ulterioare.

Atribuirea de contracte de finanțare nerambursabilă se va face în limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetele autorităților finanțatoare.

Numărul de participanți la procedura de selecție nu este limitat. în cazul în care există un singur participant, procedura de selecție se repetă. în cazul în care, în urma repetării procedurii numai un participant a depus propunere de finanțare, autoritatea finanțatoare are dreptul de a atribui contractul de finanțare nerambursabilă acestuia. Dacă în urma repetării procedurii nu rezultă un proiect câștigător, autoritatea va anula procedura de atribuire a fondurilor nerambursabile.

Etapa 1 a procedurii de selecție

Comisia de selecție și evaluare verifică: existența și conformitatea documentelor depuse la prima etapă de selecție, conform solicitărilor de mai sus;

îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și înregistrare, capacitatea tehnică și financiară a solicitantului;

existența și concordanța documentelor depuse în format electronic cu cele depuse pe suport hârtie;

corectitudinea întocmirii cererii de finanțare, a bugetului de venituri și cheltuieli și a restului documentelor depuse în cadrul acestei etape, în vederea realizării departajării cererilor depuse (punctaj).

Comisia de evaluare și selecție poate solicita clarificări privind documentele depuse de solicitanți iar aceștia vor trebui să transmită răspunsul la solicitări în condițiile și termenul limită specificate în solicitarea de clarificări. Nerespectarea acestor condiții duce la respingerea cererii de finanțare.

Pentru fiecare proiect conform va fi întocmită grila de evaluare conținând punctajul acordat. Numărul maxim de puncte care poate fi obținut este de 100.

Pentru asigurarea cofinanțării minime obligatorii de 10% din valoarea finanțării nerambursabile solicitate, punctajul acordat este de 0 pct. Cofinanțarea minimă obligatorie de 10% reprezintă criteriu de eligibilitate.

în cazul în care se identifică cheltuieli neeligibile din cofinanțarea proprie sau/și din finanțarea nerambursabilă solicitată, se va propune prin notificare către solicitant modificarea bugetului astfel:

 • a) dacă suma neeligibilă a fost identificată la finanțarea nerambursabilă solicitată, suma este propusă spre transferare la cheltuieli neeligibile;

 • b) dacă suma neeligibilă a fost identificată la contribuție proprie, suma este propusă spre transferare la cheltuieli neeligibile. în această situație solicitantul va modifica corespunzător și valoarea finanțării nerambursabile astfel încât procentul de cofinanțare asumat la depunerea dosarului să nu se modifice. Nu se vor modifica numărul liniilor bugetare și structura bugetului depus inițial (Anexa 1.2).

Nu se acceptă modificări ale costului total al proiectului.

în cazul acceptării de către solicitant a cheltuielilor constatate neeligibile de către comisia de selecție și evaluare, se va depune Anexa 1.2. Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului, rectificată. Neacceptarea de către solicitant a cheltuielilor neeligibile identificate conduce automat la descalificarea proiectului

Criterii de evaluare

Nr. Crt.

Criteriu

Punctaj maxim 100 puncteț*)

Nr. pct.

(max)

1.

P.l Numărul de participanți la competiția sportivă

Pentru fiecare participant - 0,1 pct.

(pentru 300 sau mai mulți participanți - max. 30 pct.)

30

2.

P.2 Anvergura proiectului

Internațional - max. 25 pct., în funcție numărul de țări reprezentate, astfel:

-2...4 țări - 10 pct.

-5...7 țări - 15 pct.

-8... 10 țări-20 pct.

-peste 10 țări - 25 pct.

25

3.

P.3 Maturitatea proiectului / număr de ediții realizate cu succes

Ediția 2-5 pct.

Ediția 3 sau mai mult - 10 pct.

10

Nr. Crt.

Criteriu

Punctaj maxim 100 puncte(*)

Nr. pct.

(max)

4.

P.4 Diversitatea participanților și atingerea coeziunii sociale (din total participanți) (*)

Min. 10% cu vârsta mai mică de 18 ani - 5 pct. Min. 10% cu vârsta mai mare de 50 ani - 5 pct. Organizare probe pentru persoane cu dizabilități (min. 1 probă, cel puțin 10 participanți) - 5 pct.

15

5.

P.5 Măsura în care cofmanțarea proprie a beneficiarului depășește minimul eligibil de 10%

10% - 0 pct.

Pentru fiecare 0,1 % contribuție peste 10% se acordă 0,1 pct dar nu mai mult de 20 pct. (punctajul maxim la acest criteriu se obține pentru o contribuție mai mare sau egală cu 30%)

20

Punctaj total =P1 + P2 + P3 + P4 + P5                  maxim puncte:

100

(*) punctele de la acest criteriu se acordă dacă este atinsă sau depășită ponderea minimă respectiv organizarea a cel puțin unei probe pentru persoanele cu dizabilități. Punctele se pot cumula până la maximul celor acordate la acest criteriu.

Acte dovec

itoare necesare pentru aplicarea criteriilor de evaluare

Criteriu:

Acte necesare / act doveditor:

P.l

Raportul de competiție pentru anul anterior susținut prin documente doveditoare privind numărul de participanți (liste participanți etc.)

SAU

Document centralizator cu participanții înscriși la competiția pentru care se solicită finanțare.

P.2

Anexa 1.1 - Cererea de finanțare și Anexa 1.4 Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare ai proiectului

P.3

Anexa 1.5- Experiența similară

P.4

Document centralizator cu participanții înscriși la data depunerii cererii de finanțare și structura acestora conform criteriului de punctaj (ponderi din total). Se vor corela datele de la acest criteriu cu datele menționate în Anexele 1.1. și 1.4.

în situația în care până la data depunerii cererii de finanțare nu au fost făcute înscrierile sau acest proces este nefinalizat pentru punctaj vor fi luate în calcul ponderile din cererea de finanțare (Anexa 1.1.) care automat vor deveni și indicatori (Anexa 1.4.).

Ierarhizarea ofertelor sportive se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, alocarea sumelor făcându-se în limita bugetului disponibil.

Contestații

Un solicitant de finanțare nerambursabilă care, după publicarea rezultatelor de la etapa I a sesiunii de finanțare se consideră nedreptățit de modul de organizare și desfășurare a selecției de proiecte, poate formula o contestație care va fi depusă/ transmisă autorității finanțatoare.

Contestațiile se pot depune/ transmite la sediul autorității finanțatoare în termen de 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a rezultatelor de la etapa I a sesiunii și vor fi soluționate de comisia de soluționare a contestațiilor, constituită în baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov, în condițiile legii, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunere.

Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită dintr-un număr impar de membrii, alții decât cei care au făcut parte din Comisia de evaluare și selecție a proiectelor sportive.

Membrii comisiei vor analiza contestațiile și vor reevalua proiectele contestate conform procedurii de evaluare care a stat la baza evaluării și punctării proiectului în cauză. Dacă soluția propusă în urma reevaluării elementelor contestate este diferită de cea a comisiei de evaluare și selecție, se va întocmi o nouă grilă de evaluare. în final, se va întocmi un raport privind rezultatul analizării contestațiilor și reevaluării proiectelor. Fiecărui contestatar i se va comunica decizia comisiei privind aspectele contestate.

în prima zi lucrătoare de la finalizarea lucrărilor comisia va publica rezultatele soluționării contestațiilor și lista proiectelor admise.

în componența acestor comisii pot intra și membri supleanți, desemnați a-i înlocui pe titulari, în cazul în care, din motive obiective, aceștia nu pot asigura activitatea de soluționare a contestațiilor.

Rezultatele privind soluționarea contestațiilor vor fi publicate pe site-ul www.iudbrasov.ro.

Contestația se formulează în scris și va cuprinde:

 • •  Datele de identificare ale contestatarului;

 • •  Numărul de referință al cererii de finanțare și titlul proiectului;

 • •  Obiectul contestației;

 • •  Motivele de fapt și de drept;

 • •  Dovezile pe care se întemeiază.

Contestația va fi semnată și ștampilată de reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia. Dovada calității de împuternicit a contestatarului se face potrivit legii. în vederea formulării contestației pot fi solicitate grilele de evaluare.

Etapa a 2-a a procedurii de selecție

Solicitanții ale căror proiecte au fost selecționate în prima etapă de selecție, vor completa documentația, conform prezentului ghid.

Comisia verifică existența, conformitatea și legalitatea documentelor depuse.

Proiectele sunt considerate neeligibile în situația în care solicitantul nu respectă termenul de depunere, documentele sunt incomplete și/sau din conținutul lor rezultă faptul că solicitantul nu îndeplinește condițiile de participare anunțate prin Ghidul solicitantului.

Nu vor putea fi selectate ofertele solicitanților care au conturile bancare blocate, nu au respectat un contract de finanțare ori au prezentat declarații inexacte, de natură să influențeze acordarea finanțării.

Comunicarea publică a rezultatului selecției se va afișa pe site-ul Consiliului Județean Brașov, www.judbrasov.ro, după aprobarea acesteia, în termen de 1 zi lucrătoare de la finalizare. Lista va cuprinde proiectele sportive selectate pentru acordarea finanțărilor și punctajul obținut de fiecare dintre acestea, precum și proiectele care nu au fost selectate spre finanțare și punctajul obținut de acestea.

Capitolul 5. Contractul de finanțare

5.1. încheierea contractului de finanțare

Solicitanții ale căror propuneri de proiect au fost selectate vor semna contractul de finanțare, în conformitate cu Anexa 4 Contract cadru.

Din partea solicitantului contractul va fi semnat și ștampilat de către reprezentantul legal sau de către un împuternicit al acestuia, în baza unei împuterniciri dată în condițiile legii. (Anexa 1.8. împuternicire).

Contractarea finanțărilor se va face în termen de maximum 7 zile calendaristice de la comunicarea rezultatelor finale ale evaluării. Dacă în termenul stabilit solicitantul nu se prezintă pentru încheierea contractului de finanțare, se consideră că oferta Județului Brașov nu a fost acceptată, iar proiectele în cauză se elimină de la finanțare. Locurile acestora vor fi preluate de celelalte proiecte, în ordinea descrescătoare a punctajelor. La semnarea contractului de finanțare beneficiarul este obligat să depună Anexa 2.3 Declarația de imparțialitate.

Contractele de finanțare nerambursabile prevăd, sub sancțiunea nulității, calitatea Curții de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activității nonprofit finanțate din fondurile publice.

5.2. Modificarea contractului de finanțare
 • 5.2.1. Modificările contractului de finanțare nerambursabilă prin act adițional nu pot afecta scopul și obiectivele proiectului, rezultatele, valoarea maximă a finanțării nerambursabile prevăzute prin contract și nici factorii de evaluare care au stat la baza acordării finanțării nerambursabile (criteriile de punctaj). Solicitările de acest tip pot conduce la rezilierea contractului de finanțare.

 • 5.2.2. în situația în care, din motive obiective, beneficiarul contractului apreciază că se impune o modificare a contractului de finanțare, acesta va solicita în scris încheierea actului adițional. Solicitarea va include obligatoriu motivarea, însoțită de documente și de Anexa 1.3 Acțiunile, activitățile din cadrul proiectului modificată sau/și Anexa 1.2 Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului, după caz. Prevederile actului adițional devin operabile de drept după semnarea acestuia de către părți.

 • 5.2.3. Prin excepție, pentru modificările care vizează perioada și locul de desfășurare a activităților fără a modifica data finală de implementare a proiectului, se notifică autoritatea finanțatoare, nefiind necesară încheierea unui act adițional. Notificarea va fi însoțită de Anexa 1.3 Acțiunile, activitățile din cadrul proiectului modificată.

Tipurile de solicitări menționate la acest subcapitol se depun la Registratura Consiliului Județean Brașov - camera 10, parter însoțite de un OPIS al documentelor depuse.

5.3. Obligațiile beneficiarului

Beneficiarul are obligația de a implementa proiectul sportiv în conformitate cu prevederile prezentului ghid și a anexelor la acesta.

Prin semnarea contractului de finanțare, beneficiarul acceptă termenii și condițiile în care va primi finanțarea nerambursabilă și se angajează să implementeze pe propria răspundere proiectul sportiv pentru care primește finanțare, cu respectarea legislației naționale.

Dacă beneficiarul nu reușește să pună în aplicare proiectul în condițiile asumate și stipulate în contractul de finanțare, autoritatea finanțatoare are dreptul de a întrerupe plățile, notificând beneficiarul în acest sens. Dacă în termen de 15 zile de la notificare, beneficiarul nu remediază situația, contractul se poate rezilia de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, autoritatea finanțatoare fiind exonerată de plata oricărei despăgubiri de orice fel.

Finanțarea nerambursabilă poate fi redusă și/sau autoritatea finanțatoare poate cere restituirea, în totalitate sau parțial, a sumelor deja plătite, dacă beneficiarul nu respectă termenii contractuali, inclusiv cererea de finanțare. Autoritatea finanțatoare are dreptul de a întrerupe plățile, notificând beneficiarul în acest sens. Dacă în termen de 15 zile de la notificare, beneficiarul nu remediază situația, contractul se poate rezilia de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, autoritatea finanțatoare fiind exonerată de plata oricărei despăgubiri de orice fel.

Beneficiarul finanțării nerambursabile are obligația de a promova denumirea autorității finanțatoare - Consiliul Județean Brașov - în cadrul proiectelor/ acțiunilor finanțate, astfel:

“Proiect cofinanțat de Consiliul Județean Brașov”

și

stema județului Brașov.

Stema este pusă la dispoziția beneficiarului în format electronic, ca anexă la ghidul solicitantului.

Nerespectarea prevederilor privind promovarea denumirea autorității finanțatoare - Consiliul Județean Brașov - și a logo-ului în cadrul proiectelor/ acțiunilor finanțate, se sancționează prin diminuarea cu 10% a finanțării nerambursabile acordate.

în situația în care activitățile proiectului se desfășoară într-o zonă clasificată ca arie protejată, denumirea acesteia trebuie să fie menționată în materialele de promovare.

Raportările vor fi întocmite în limba română și vor fi depuse la sediul Consiliului Județean Brașov, la Registratură, cam. 10, însoțite de adresă de înaintare. Termenul limită pentru depunerea rapoartelor este cel stipulat în contractul de finanțare.

5.4. Decontarea cheltuielilor

Pentru a fi aprobată la decontare o cheltuială trebuie să fie eligibilă, în conformitate cu prevederile prezentului Ghid al solicitantului și cu legislația în vigoare.

Stabilirea eligibilității unei cheltuieli se face luând în considerare următoarele aspecte:

 • •  cheltuiala a fost aprobată în buget;

 • •  cheltuiala a fost realizată pentru proiectul sportiv (este dovedită legătura directă cu proiectul sportiv);

 • •  cheltuiala a fost efectuată pe perioada de desfășurare a proiectului sportiv, pentru activități și plăți realizate după data semnării contractului de finanțare;

 • •  beneficiarul prezintă toate documentele justificative de plată (în original și copie), conform precizărilor de mai jos, pentru fiecare tip de cheltuială;

 • •  beneficiarul a dovedit realizarea activității pentru care a fost aprobată cheltuială în cauză.

Pentru a fi aceeptate la decont, documentele prezentate vor îndeplini următoarele condiții obligatorii:

 • •  Sunt emise pe numele beneficiarului finanțării;

 • •  Sunt emise și plătite în perioada contractuală;

 • •  Sunt completate cu detalierea exactă a produselor sau serviciilor achiziționate în legătură cu activitățile proiectului sportiv;

 • •  Sunt completate cu toate datele necesare din punct de vedere al formei (numărul și data emiterii, emitentul documentului, beneficiarul, semnate și ștampilate);

 • •  Sunt însoțite de dovada plății (chitanță, ordin de plată vizat de bancă, ordin de plată electronic evidențiat în extrasul de cont);

 • •  Fiecare proiect va avea propriile facturi (pentru situația în care un beneficiar are mai multe contracte semnate în cadrul aceluiași an fiscal cu autoritatea finanțatoare);

 • •  Toate documentele justificative externe emise de un prestator din afara României către beneficiarului finanțării sau către participanții la proiectul sportiv se vor prezenta la decont însoțite de traducerea acestora în limba română, efectuată, semnată și ștampilată pe proprie răspundere de către beneficiar.

Modalitatea de efectuare a decontului:
 • 1. Rapoartele și documentele aferente decontului se depun la Consiliul Județean Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5 Registratura - camera 10, cu adresă de înaintare și opis. Documentele depuse vor fi depuse în copie, cu mențiunea ”conform cu originalul”. Beneficiarii vor utiliza formatele puse la dispoziție prin prezentul ghid — anexe / părți integrante ale acestuia.

 • 2.  Dosarul va fi remis serviciului de specialitate care va analiza documentele și, după caz, poate solicita clarificări iar beneficiarii vor trebui să transmită răspunsul la solicitări în condițiile și termenul limită specificate în solicitarea de clarificări. Nerespectarea acestor condiții poate duce la diminuarea finanțării cu sumele în cauză sau la luarea altor măsuri, în limitele contractului de finanțare.

 • 3.  în etapa finală a analizei decontului, beneficiarii contractelor vor fi informați asupra sumei rămase de plată (tranșa finală). Comunicarea poate fi făcută telefonic sau prin e-mail.

 • 4.  După comunicarea privind finalizarea analizei decontului, beneficiarii vor remite autorității finanțatoare factura pentru tranșa finală însoțită de adresa de înaintare (prin Registratură, în original).

 • 5.  Autoritatea finanțatoare, după înregistrarea facturii, va face demersurile în vederea efectuării plății.

înainte de finalizarea verificării decontului, autoritatea finanțatoare va solicita beneficiarului să prezinte documentele în original pentru verificarea conformității acestora.

Note:
 • •  Beneficiarii vor utiliza fără excepție formatele puse la dispoziție în anexele prezentului ghid (secțiunea rambursare), cu respectarea mențiunilor și instrucțiunilor incluse în acestea;

 • •  Regulile privind decontările și raportările se aplică întocmai și pentru raportarea intermediară;

 • •  Verificarea cheltuielilor se va face pentru valoarea totală a proiectului, nu doar pentru finanțarea nerambursabilă acordată.

în implementarea contractelor atribuite, beneficiarii vor acorda atenție conflictului de interese. în acest sens solicitanții vor depune în original Anexa 2.3. Declarația de imparțialitate a beneficiarului.

Se vor avea în vedere prevederile O.U.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, precum și Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare.

5.5. Efectuarea plăților

Finanțările se acordă în trei tranșe, prin virament bancar în contul beneficiarului pe baza facturii emise de beneficiar, însoțită de adresa de înaintare.

Cuantumul și eșalonarea tranșelor se stabilesc prin contractul de finanțare.

Prima tranșă se acordă la începutul proiectului, după semnarea contractului de finanțare și nu poate fi mai mare de 30% din totalul finanțării nerambursabile acordate.

Beneficiarul contractului va întocmi un raport intermediar de activitate, financiar și decont pentru justificarea avansului acordat. După validarea rapoartelor beneficiarul poate solicita eliberarea tranșei a doua.

Ultima tranșă se acordă după validarea documentelor justificative și a rapoartelor finale prevăzute în contract. Ultima tranșă poate fi maximum de 15% din totalul finanțării nerambursabile acordate.

Anexe

Anexa 1.1. Cerere de finanțare

Anexa 1.2. Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului

Anexa 1.3. Acțiunile, activitățile din cadrul proiectului

Anexa 1.4. Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare ai proiectului

Anexa 1.5. Experiența similară

Anexa 1.6. Declarație de eligibilitate

Anexa 1.7. CV (angajament participare inclus)

Anexa 1.8 împuternicire

(etapal)_Eticheta biblioraft - SPORT

(etapal) _OPIS

Anexa 2.1. Angajament pe propria răspundere cofinanțare

Anexa 2.2. Formular de identificare financiară

Anexa 2.3. Declarația de imparțialitate a beneficiarului

(etapa2) OPIS

Anexa 3. Cerințe decont

Anexa 4. Contract cadru

Anexa 5. Fișa de monitorizare

Anexa 6. Alerta de neregulă-fraudă

Anexa 7. Bugetul general al competiției (proiecte organizare)

RC011_Adresa înaintare (notificări, informări, solicitări, raport, decont)

RC02_Adresa înaintare FACTURA SPORT

RC03_Formular de raportare Sport

RC04_Formular Decont

RC05_Opis dosar de Decont SPORT

Solicitanții / beneficiarii care utilizează alte tipuri de programe de editare de text / calcul tabelar (Ex. : versiuni mai vechi Office, Open-source software - OSS etc.), doar în situația în care au probleme în completarea formularelor puse la dispoziție, vor comunica în timp util pentru găsirea unor soluții particulare.


Șef Serviciu ÎCTSCRE


Nicoleta Iureș

cU


Președinte______ -Mariaâumbrăveanu

Adrian loan Veștea^r^ ---- v

/                    (parte integrantă a contractului de jinanțaref Ânexa 1. 1. [spt]

ffN/ CERERE DE FINANȚARE - CADRU

Informații și date de bază - OBLIGATORII:

Nr. de înregistrare al Cererii de Finanțare la solicitant:

Nr.......din data.............

Titlul proiectului (folosiți diacritice)’.

încadrarea proiectului în funcție de prioritățile de finanțare:

A. Date privind organizația/ solicitantul:

1. Denumirea completă a organizației:

2. Adresa poștală:

3. Certificat de identitate sportivă - CIS

(nr./data):                     (dacă este cazul)

4. Cont bancar:

IBAN: ....

Deschis la:.....

5. Cod fiscal:

6. Alte date de contact ale organizației:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Web:

7. Echipa responsabilă de derularea proiectului:

Poziția

Nume, prenume

Funcția in organizație

Telefon

E-mail

Coordonator

Responsabil financiar

Responsabil cu probleme tehnice

Alți membri, după caz

... // —

B. Date privind proiectul1:

Denumirea proiectului

Scopul

Obiectiv general

Obiective specifice

1 Atenție! Datele din această secțiune a cererii de finanțare se vor corela cu datele integrate în anexele următoare: Anexa 1.2. - Bugetul (...), Anexa 1.3. - Acțiunile, activitățile (...), Anexa 1.4. — Scopul, obiectivele (...). Aceste anexe împreună cu Cererea de finanțare (Anexa 1.1.) sunt părți integrante ale contractului.

Pag- 1

Denumirea activității/ acțiunii:

Loc desfășurare(*l)

Perioada de derulare (*2)

Participanți (*3)

(numărul și calitatea)

Al - ...

An - ...

(*1) - adresa exactă (localitate, str., nr., denumire complex / bază sportivă etc.)

(*2) - perioada acțiunii: explicit zi/ luna calanedaristică sau perioada de la ... zz/11... - până la ... zz/11...

(*3) - Participanții sunt definiți în Ghidul solicitantului la subcapitolul 3.1 Participanții la acțiunile sportive. Se va trece un număr minim estimat care se va regăsi și în Anexa 1.4. Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare și în Anexa 1.3. Acțiunile, activitățile din cadrul proiectului.

Denumirea activității/ acțiunii:

(*1) Descrierea pe scurt a activităților / rezultate urmărite2:

Al - ...

An - ...

1    1           ~ A                                                                                                                    I                                  .....                                                                                                                                                                                ■ . .

(*1) - In situația în care organizați probe, reuninuni sau concursuri pentru tineri cu vârsta mai mică de 18 ani, persoane peste 50 de ani sau persoane cu dizabiliăți notați explicit ponderile acestora din numărul total al participanților (respectiv numărul persoanelor cu dizabilități pentru probele dedicate acestei categorii de persoane). Aceste ponderi asumate / estimate (nr. persoane) sunt criterii de punctaj și se vor regăsi și la indicatori - Anexa 1.4.

Costurile estimate ale proiectului (se va detalia pe acțiuni/activități și surse de finanțare)

Nr. crt.

Acțiunea/ activitatea(*):

Valoarea totală (lei)

Din care (lei):

Suma solicitată din fonduri publice

Venituri proprii ale structurii sportive

1.

Al - Acțiunea/activitatea....................

2

A2 - Acțiunea/activitatea....................

n

An - Acțiunea/activitatea....................

TOTAL:

(*)Atenție: se va corela cu Anexa 1.2 - Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului.

... // ___

C. Resurse umane și financiare ale organizației, angrenate în realizarea acțiunilor/ activităților din cadrul proiectului:

CI-Pentru cluburile sportive (de drept privat fără scop patrimonial)

1. Resurse umane

Categorie

Total

1.1. Număr de personal salariat

............, din care antrenori......

1.2. Număr de secții pe ramură de sport

1.3. Număr de sportivi legitimați pe secții (detaliați pe secții și număr sportivi)

Denumire secție:

Nr. sportivi:

TTT7

Total secții:.....

Total sportivi: ....

C2-Pentru asociațiile județene pe ramură de sport:________

1. Resurse umane

Categorie

Total

1.1. Număr de personal salariat

1.2. Număr de cluburi sportive afiliate la asociație pe ramură de sport județeană

1.3. Număr de asociații fără personalitate juridică afiliate la asociație pe ramură de sport județeană

2. Resurse financiare

Categorie:

2.1.Venituri proprii realizate în anul precedent (lei):

2.2.Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent (lei):

-donații, sponsorizări

-venituri din activități economice (* 1)

-cotizații, taxe, penalități etc.

-alte venituri

TOTAL:

(*1) închirieri, prestări de servicii, reclamă/ publicitate, etc.

NOTE:

Este obligatoriu ca toate secțiunile cuprinse în Cererea de finanțare să fie completate cu informații.

Nu se admit cereri de finanțare în care solicitantul a modificat prezentulformat.

'A La prezenta cerere de finanțare se anexează în mod obligatoriu documentele solicitate prin Ghid - etapa 1.


Director Exec itiv DMP


Nicolae Săcu


Șef Serviciu ICTSCRE Nicoleta Iureș A

pV


Solicitant:

Numele și funcția reprezentant legal/ împuternicit

Semnătura și ștampila

Data întocmirii

Nivel internațional

Nivel național

(se bifează)


Număr de țări reprezentate în competiție:

(se notează numărul)


pag-3

Organizația sportiva:________________________________________

Titlul proiectului:_________________________________________Categorie de cheltuieli


Informații privind cheltuiala / componentele acesteia etc.


Președinte

Adrian loan Veștea

Data intocmirii:


I

A

B

c

I)

Total (lei):

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ponderi eligibile (%):

100,00

0DIW0!

#DIV/0!

Total & (%) eligibile:

0,00

100,00

#DIV/0!

#DIV/0!TOTAL (TVA inclus) lei (T):


0,00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00


ELIGIBILE -A, Valoare totala (TVA inclus) - lei


ELIGIBILE -B. Cofinanțare proprie a structurii sportive - lei


ELIGIBILE -C. Finanțare nerambursabi lă solicitată -lei: (A-B)0.00


Secretar,

p Maria Dumbrăveanu

f


Șef Serviciu ÎCTSCRE Nicoleta Iureș a

X7


Reprezentant legal, Numele și prenumele.............................................

Funcția..............................................................


Președinte

J

Adrian loan Vestea


Organizația

Acțiunile/ activitățile din cadrul proiectului

5

programu

“Promovarea s

portului pentru toți” în anul 20

19

Nr. crt.

Denumirea acțiunii/activității și tipul acesteia

Locul de desfășurare (*1)

Perioada acțiunii (*2)

Nr. de participanți

Costul acțiunii - lei (RON) -

Alte mențiuni

1

2

3

...

(*1) - adresa exactă (localitate, str., nr., denumire complex / bază sportivă etc.)

(*2) - perioada acțiunii: explicit zi/ lună /oră și intervalul orar sau perioada (de la ziua .... până la ziua, inclusiv, între orele ....)

Noi, organizația / structura sportivă, ne angajăm ca orice modificare a datelor/ perioadelor de desfășurare și a locațiilor activităților apărută pe parcursul derulării proiectului va fi comunicată Consiliului Județean Brașov astfel:

 • a) Pentru amânarea / schimbarea locației unei activități: înainte cu cel puțin 24 ore față de ora de debut a activității așa cum a fost planificată inițial. Notificarea pentru acțiunile de la sfârșit de săptămână sau/și sărbători legale se înaintează cel mai târziu în ziua lucrătoare dinaintea zilelor libere, până la ora 1200. Se aplică similar pentru schimbarea locației unei activități (orarului, după caz).

 • b) Pentru devansarea unei activități: cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea desfășurării activității (se menționează în notificare: zi/perioadă, locație, oră de începere).

Data întocmirii............................

Reprezentant legal, Numele și prenumele.............................................................

Semnătura și stampila..............................................................................Director Exdcutiv DMPȘef Serviciu ÎCTSCRE Nicoleta luresi

(X7Scopul, obiectivele si indicatorii de evaluareși beneficiar:

1

Denumirea completă a organizației:

2

Titlul proiectului:


B. Scop și obiective1:

Scop:

Obiective:

1.

2.

C. Indicatori2:

Nr. crt.

Denumire indicator

Unitate de măsură

Valoare început

Valoare sfârșit

I.-Indicatori de rezultat OBLIGATORII - vizează proiectul și rezultatele acestuia!

1

Nr. TOTAL participanți:

nr.

2

Nivel competițional: Național Internațional

3

3.1-Participanți cu vârsta mai mică de 18 ani (*)

%

3.2-Participanți cu vârsta mai mare de 50 ani

%

3.3-Număr probe pentru persoane cu dizabilități

Nr.

4

Nr. probe, concursuri, reuniuni derulate:

Nr.

5

Nr. zile derulare manifestări:

Nr. zile

II.-Indicatori OBLIGATORII de promovare - vizează promovarea denumirii autorității finanțatoare (conf. art. 4, lit. f. din Contract)

1

... (min. 1 indicator)...

III.-A11

i indicatori (la alegerea solicitantului):

(*) se calculează procent din TOTAL participanți

Data întocmirii............................

Reprezentant legal/împutemicit,

Numele și prenumele.............................................................

Semnătura și stampila..............................................................................


Șef Serviciu 1CTSCRI Nicoleta Iureș

 • 1 Corelați informațiile din această secțiune cu cele din Cererea de finanțare

 • 2 Puteti consulta mențiunile din pagina următoare "Explicații (orientative) privind alegerea indicatorilor”

  Solicitant


  (denumirea/numele)


EXPERIENȚA SIMILARĂ
 • 1.  Titlul proiectului_______________________________________________________________________________

 • 2.  Perioada de derulare a proiectului:______________________________________________________

 • 3.  Locația în care s-a derulat proiectul:___________________________________________________

 • 4.  Scopul și obiectivele proiectului:_______________________________________________________

 • 5.  Beneficiarii proiectului:___________________________________________________________________

 • 6.  Impactul proiectului:__________________________________________________________________

Multiplicați formatul de mai sus pentru fiecare dintre proiectele menționate de dvs.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracțiunea de fals în declarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă.

Solicitant........................................................

Numele și funcția reprezentant legal/împutemicit.............................................................

Semnătura și ștampila.....................................................

Data întocmirii.............................. fi

Director Executiv DMP Nicolae Săcuiu

Șef Serviciu ÎCTSCRE Nicoleta Iureș
DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

reprezentant legal al


..............................................................................., declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că îndeplinește condițiile de mai jos:

 • a) este oganizație recunoscută în condițiile legii;

 • b) a depus situația financiară la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal competent,

 • c) nu are obligații de plată exigibile și nu este în litigiu cu instituția finanțatoare;

 • d) nu are obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat;

 • e) informațiile furnizate instituției finanțatoare în vederea obținerii finanțării sunt veridice;

 • f) nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive și a regulamentelor proprii;

 • g) se obligă să participe cu o contribuție financiară de minimum 10% din valoarea finanțării nerambursabile;

 • h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare și nu se află în stare de dizolvare ori de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • i) nu beneficiază de un alt contract de finanțare din fonduri publice pentru același proiect sau aceeași activitate nonprofit de la aceeași autoritate finanțatoare în cursul anului fiscal curent, iar în cazul în care contractează, în cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare nerambursabilă de la autoritatea finanțatoare, nivelul finanțării nu depășește o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorității finanțatoare;

 • j) nu a beneficiat/a beneficiat în anul fiscal în curs, de finanțare nerambursabilă de la instituția

.........................., în sumă de..........................lei (RON).

Am luat la cunoștință de prevederile Anexei 4 - CONTRACT CADRU Privind Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul județean a proiectelor structurilor sportive pentru anul 2019 - Sportul pentru toți și sunt de acord cu propunerea de contract fără obiecțiunL

Data întocmirii............................

Reprezentant legal:

Numele și prenumele.............................................................

Semnătura și stampila..............................................................................


Șef Serviciu ÎCTSCRE Nicoleta Iureș!

Curriculum vitae

Europass


Inserați fotografia (rubrică facultativă)

Informații personale

Nume / Prenume

Nume, Prenume

Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poștal, localitate, țară

Telefon(oane)

Mobil:


Fax(uri)

E-mail(uri)

Naționalitate(-tăți)

Data nașterii

Sex

Rolul propus in cadrul proiectului
Experiența profesională

Perioada Menționați separat fiecare experiență profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea.

Funcția sau postul ocupat Activități și responsabilități principale Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Educație și formare

Perioada Menționați separat fiecare forma de învățământ și program de formare profesională absolvite, începând cu cel mai recent


Calificarea / diploma obținută Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare


Nivelul în clasificarea națională sau internațională


Aptitudini și competențe personale

Limba(i) matemă(e)


Precizați limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificați a doua limbă maternă


Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Nivel european (*)


A

înțelegere

Ascultare        Citire


Vorbire           Scriere

Participare la Discurs oral Exprimar conversație                   e scrisă


Limba

Limba

f*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi

Străine


Competențe și abilități sociale


Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite


Competențe și aptitudini organizatorice


Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite.


Competențe și aptitudini tehnice

Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite.

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului

Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite.

Alte competențe și aptitudini

Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite.

Permis(e) de conducere

Menționați dacă dețineți un permis de conducere și categoria.

Informații suplimentare

Includeți aici orice alte informații utile, care nu au fost menționate anterior, de exemplu: persoane de contact, referințe etc.

Anexe

Enumerați documentele anexate CV-ului.

Declar că voi fi disponibil/ă pe perioada de implementare pentru poziția de (conform poziției menționate în Cererea de finanțare) .................. la realizarea proiectului (denumirea

proiectului)                      ..................................................................................................,

................................................................................. în cazul în care acest proiect va fi implementat de către (denumirea solicitantului)..........................................

Data.............................

Semnătura titularului............................


Șef Serviciu ÎCTSCRE Nicoleta Iureș


Secretar, Maria Dumbrăveanu

ÎMPUTERNICIRE

cu sediul


în ___________________________________________________________, CUI

reprezentată legal prin _______________________________________, în calitate de

__________________________, împuternicim prin prezenta pe _______________________________, domiciliat în ______________________________________________, identificat cu B.I./C.I. seria ____ nr.

____________, eliberat de _____________, CNP ______________________ având funcția de _________________________, să ne reprezinte la procedura de selecție și evaluare nr......... a proiectelor sportive - Sportul pentru toți organizată de autoritatea finanțatoare U.A.T. Județul Brașov în anul 2019.

în îndeplinirea mandatului său, împuternicitul este delegat să aducă la îndeplinire următoarele:

 • I. ETAPA SELECȚIEI DE PROIECTE:

 • a) Să semneze toate actele și documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură de selecție;

 • b) Să participe în numele subscrisei la procedură și să semneze toate documentele rezultate pe parcursul și/sau în urma desfășurării procedurii;

 • c)  Să răspundă solicitărilor de clarificări formulate de către comisia de selecție și evaluare în timpul desfășurării procedurii.

 • d) Să depună în numele subscrisei contestațiile cu privire la procedură;

 • e) Să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedură;

 • II. ETAPA CONTRACTUALĂ / IMPLEMENTAREA PROIECTULUI:

 • f)  Să semneze contractul de finanțare;

 • g) Se va îngriji de ducerea la îndeplinire a obligațiilor contractuale ce ne revin;

 • h) Va derula în totalitate procedurile, angajează răspunderea subscrisei în toate actele și faptele ce decurg din implementarea contractului de la semnare până la finalizarea acestuia.

Notă: împuternicirea va fi însoțită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport).

Solicitant........................................................

Numele și funcția reprezentantului legal/împutemicit

Semnătura și ștampila.................................................

Data întocmirii..............................Consiliul Județean Brașov

500007 - Eroilor nr. 5, cam. 10 - Registratura Brașov, România

Denumirea Solicitantului (complet, tară abrevieri):

A nu se deschide înainte de data____________ora______

(conform anunțului publicat cu ocazia lansării selecției de proiecte ale structurilor sportive)


Pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din

bugetul județean a proiectelor/ acțiunilor

-sportul pentru toți -

pe anul 2019Angajament pe propria răspundere privind cofinanțarea

Subsemnatul_________________________________________, posesor al actului de identitate________

seria_________, nr.____________, eliberat de_____________________________, la data de_____________________

cod numeric personal ______________________/ pașaport nr. _____________, eliberat de

________________, în calitate de ______________________________ (reprezentant legal/împuternicit) al ____________________________________ (denumire solicitant), cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, mă angajez să întocmesc și să implementez proiectul ______________________________________________________ (titlul proiectului) în condițiile descrise în Ghidul solicitantului și mă angajez la următoarele:

 • 1. să furnizez cofinanțarea în sumă de ........................ lei, reprezentând ..............% din

valoarea finanțării nerambursabile acordate aferente proiectului propus spre finanțare;

 • 2.  să finanțez toate costurile neeligibile care ne revin, aferente proiectului, în valoare totală de

lei.

în sensul demonstrării cofinanțării atașăm următoarele:

o Extras de cont în valoare de......lei;

o Contracte de sponsorizare, scrisori de intenție, altele, în valoare de......lei;

Solicitant........................................................

Numele și funcția reprezentantului legal/împuternicit.............................................................

Semnătura și ștampila.....................................................

Data întocmirii..............................


c           DMP


Șef Serviciu ÎCTSCRE Nicoleta Iureș,

IDENTIFICARE FINANCIARĂ

TITULARUL CONTULUI

Denumire

Adresa

Localitatea/ Județul

Cod poștal

Țara

Persoana de contact

Telefon/ Fax

E-mail

BANCA

Denumire*

Adresa

Localitatea/ Județul

Cod poștal

Țara

Cod IBAN

Data** și Semnătura reprezentantului băncii, Ștampila băncii***

Data și Semnătura titularului contului

*Se va preciza și denumirea sucursalei/ filialei/ agenției etc

**Identificarea financiară trebuie să fie emisă cu cel mult 30 zile calendaristice înainte de data depunerii proiectului.

***Cont valid la data eliberării

Este de preferat să atașați o copie RECENTĂ a extrasului de cont. Vă atragem atenția asupra faptului că extrasul de cont trebuie să confirme toate informațiile enumerate la rabricile „DENUMIREA CONTULUI”, „CODUL IBAN” și „DENUMIREA BĂNCII”.

în cazul unui extras atașat, ștampila băncii și semnătura reprezentantului băncii nu sunt necesare. Semnătura titularului de cont și data sunt ÎNTOTDEAUNA obligatorii.

Director Executiv DMP Nicolae Săcu/u

DECLARAȚIE DE IMPARȚIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situație care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acționeze în conformitate cu obiectivele U.A.T. Județul Brașov, precum și situația în care executarea obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul, ca reprezentant legal sau ca împuternicit al reprezentantului legal al organizației solicitante în ceea ce privește implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, așa cum acesta este definit mai sus și de asemenea, mă oblig să informez U.A.T. Județul Brașov despre orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Data:______________________________________

Numele și prenumele:______________________________________________

Funcția:_______________________________________________
Semnătura și ștampila:

Anexez prezentei declarații o copie a actului de identitate.

Director Execuți / DMP


Șef Serviciu ÎCTSCRE
Solicitant:OPIS ETAPA a 2-a


Secretar,

raria Dumbrăveanu


[spt]


Titlul proiectului:......................................................................................................................


Nr. Crt.

Tip document

De la pag.... la pag....

1)

Situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a exercițiului financiar precedent

2)

Certificat fiscal privind datoriile la bugetul consolidat general

3)

Angajament pe propria răspundere privind cofinanțarea - Anexa 2.1. însoțit de dovada existenței altor surse de finanțare proprii sau atrase, cum ar fi: extrase de cont bancar, contracte de sponsorizare, scrisori de intenție, alte forme de sprijin financiar din partea unor terți

4)

Formular de identificare financiară - Anexa 2.2.

... - ...

5)

Declarația de imparțialitate a beneficiarului (Anexa 2.3)

Șef Serviciu ÎCTSCRE i Nicoleta Iureș        /]     /


Nr. înregistrare la solicitant / beneficiar:

Nr._______din______________________


(se bifează tipul de către beneficiarul contractului)

Notificare

Informare

Cerere act adițional

înaintare dosar DECONT + RAPORT

Justificare avans + Raport intermediar

Final + Raport final


Către Consiliul Județean Brașov,

9                       9       ~

Subscrisa, cu datele de mai jos:

Identificare beneficiar, proiect și contract

Beneficiar:

(denumirea completă a organizației)

Titlul Proiectului:

Contract nr./data:

Nr...../...........

Prin prezenta vă înaintăm acest înscris având ca obiect și din următoarele motive:

Tip înscris

Obiectul

Motivația

Anexe / Opis

Total file

(acest inscris + anexe/opis)

Numele și funcția__________________________

(reprezentant legal/împuternicit)

Semnătura și ștampila______________________

Data întocmirii


Șef Serviciu ÎCTSCRE Nicoleta Iureș

A/(se bifează tipul de către beneficiarul contractului)

FACTURA

Avans

Tranșa 2

Finală


Nr. înregistrare la solicitant / beneficiar:

Nr.______din______________

Către Consiliul Județean Brașov

9                         9

Subscrisa, cu datele de mai jos:

Identificare beneficiar,

proiect și contract

Beneficiar:

Titlul Proiectului:

Contract nr./data:

Nr........../........

Prin prezenta vă înaintăm factura cu datele de mai jos, in vederea efectuării plății:

FACTURA

Serie:

Nr.

Data:

Suma (lei):

 • - pe factură menționați:    numărul de contract, titlul proiectului și "avans” sau "tranșa finală”

după caz;

 • - exemplu:                << Finanțare nerambursabila conform contract nr......din data ......

Proiectul "Sportulpentru toți”, avans »

Numele și funcția_________________

Calitate (reprezentant legal, împuternicit, responsabil financiar)_____________________

Semnătura și ștampila______________________

Data întocmirii (zz-ll-aa)____________

Șef Serviciu ÎCTSCRE Nicoleta Iureș


Director Executiv DMP Nicolae Săcuiti

IDENTIFICARE BENEFICIAR, CONTRACT și PERIOADA DE RAPORTARE:

Beneficiar:

(denumirea completă a organizației)

Titlul Proiectului:

Contract nr./data:

Nr...../.....

Tip raport

Intermediar:

De la ... (zi/luna/an)... până la........

Final

Toată perioada contractuală

Notificări / Informări / Cereri acte adiționale în perioada contractuală:

Tip înscris:

Nr. buc.

Numere de înregistrare la Consiliul Județean Brașov și data:

Notificare

Informare

Cerere act adițional


Secretar,

IMaria DumbrăveanuFormular de raportare


 • I. Raportul privind realizarea activităților, scopului, obiectivelor și a indicatorilor

1. Descrierea pe scurt a activităților desfășurate în cadrul proiectului finanțat:

-Se completează la raportarea INTERMEDIARĂ și FINALĂ (la raportarea finală se includ toate activitățile, inclusiv cele din raportul intermediar)

(Descrierea nu va depăși două pagini și va cuprinde datele necesare unei evaluări de ansamblu a derulării proiectului finanțat și verificării realității prestațiilor: beneficiari, participanți, nr. spectatori, dosar de presă, colaborarea cu alți parteneri etc. Se vor anexa: câte un exemplar din materialele realizate în cadrul proiectului, copii după articolele de presă, fotografii ale locației, fotografii ale evenimentelor organizate sau la care beneficiarul a participat etc.)

Denumirea activității/ acțiunii; Perioada de derulare3 4; Loc desfășurare:

Descriere/ rezultate obținute în urma derulării proiectului de finanțare:

Al/... perioada ... / Loc desfășurare - ...

An/ ... perioada ... / Loc desfășurare - ...

2. îndeplinire SCOP, OBIECTIVE, INDICATORI:

-NU SE COMPLETEAZĂ LA RAPORTAREA INTERMEDIARĂ-

2.1. Scop si Obiective:

Categorie

Descrieți / demonstrați/ argumentați modalitatea de îndeplinire a SCOPULUI și OBIECTIVELOR (pentru fiecare în parte):

Scop:

Obiective:

1.

2.

2.2. Indicatori:

-NU SE COMPLETEAZĂ LA RAPORTAREA INTERMEDIARÂ-

Datele din aceste coloane sunt cele menționate de beneficiarul contractului de finanțare în Anexa 1.4. - Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare ai proiectului

Nr. crt.

Denumire indicator

Unitate de măsură

Valoare început

Valoare sfârșit

Valoare realizată

1

2

3

'Z Valoare realizată = valoarea realizată efectiv la finalul proiectului2

3. Promovare si vizibilitate:

(demonstrați / argumentați cum a fost realizată publicitatea proiectului, inclusiv în ceea ce privește asigurarea publicității finanțatorului conform prevederilor art. 4, lit. fi - Contractul de finanțare5 6 / anexați fotografii din care să reiasă respectarea cerințelor de promovare a denumirii autorității finanțatoare, copii după publicații, diplome, clasamente, articole Online etc.)

-NU SE COMPLETEAZĂ LA RAPORTAREA INTERMEDIARĂ-

4. Alte comentarii (după caz):

(notați orice alte elemente / argumente /fapte/ dovezi care să susțină și să întărească elementele raportate anterior sau altele apărute pe parcursul derulării proiectului)

5. Anexe (ale Raportului privind realizarea activităților, scopului, obiectivelor și a indicatorilor)’. Anexe:

Nr. crt.

Denumire anexă

Nr. pag.

1

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că datele incluse în prezentul Raport privind realizarea activităților, scopului, obiectivelor și a indicatorilor sunt reale.

Solicitant....................................................................

Numele și funcția reprezentant legal/împutemicit....................................................................

Semnătura și ștampila............................................

Data întocmirii............................................

II. Raport financiar

Tip raport

Intermediar

Final

 • 1. Date despre beneficiar:

Cont bancar nr................................., deschis la Banca............................/ (denumirea și sediul)

Beneficiar:_____________________________________________

Denumirea proiectului___________________________________

Contract nr.____________din_________________________

 • 2. Date despre finanțare:

  Lei

  Valoarea finanțării din bugetul Județului Brașov, în conformitate cu contractul încheiat:

  Suma primită în cadrul finanțării

  Suma justificată prin documentele atașate:

  Se anexează documentele justificative fmanciar-contabile (cu opis) și orice a

  tă dovadă considerată

a fi edificatoare.

Declar pe proprie răspundere următoarele4:

 • 1.  Toate datele incluse în prezentul raport financiar sunt reale și conforme;

 • 2.  Veniturile generate în cadrul activităților proiectului sunt în sumă totală de:___________lei,

după cum urmează:

Nr. crt.

Sursa venitului (* 1)

Valoarea (lei)

Documente doveditoare (*2)

1

(*1) - bilete, contracte publicitate, drepturi TV etc., vânzări de produse/ obiecte promoționale, taxe închirieri/ participare etc., diverse/altele

(*2) - declarații, contracte, bonuri etc. (se anexează dacă este cazul)

Solicitant....................................................................

Numele și funcția reprezentant legal/împutemicit.

Semnătura și ștampila............................................

Data întocmirii............................................


Șef Serviciu ÎCTSCRE Nicoleta Idreș r/k/ 7 8

Buget aprobat (lei):

TOTAL ELIGIBILE

1.000,00

Cofinanțare proprie

150,00

Finanțare nerambursabilă

850,00

Cheltuieli neeligibile

1,00

Cheltuieli suplimentare

Organizația:

Procent finanțare ONTRACT (%)

15,00

85,00

Cheltuieli efectuate (lei):

900 00

100,00

800,00

0,00

Nr. Contract:

din

Procent (co)finantare cheltuit (%)

1 11,11

88,89

Titlul Proiectului:

Plata din linia de buget

Activitatea:

Categorie de cheltuieli

Emitentul, Tip doc. plata (factura, bon etc.), Serie si Nr., Data

Tip document plata (OP, bon etc.). Serie si Nr., Data plătii

T - Valoarea

PLĂTITĂ (cu TVA

Inclus)- lei

A - ELIGIBILE -

B - ELIGIBILE -

C - NEELIGIBILE

Cheltuieli suplimentare -

Cofinanțare proprie (lei)

Finanțare nerambursabilă (lei)

Cheltuieli neeligibile (lei)

nr.;

1

400,00

100.00

300,00

0,00

0,001

06

2

500,00               0.00

500,00

0,00

0,001

0,00

n

i       0,00

1 0,00

Președinte
Secretar,

Maria Dumbrăveanu
Director Executiv DMP Nicolae SăcȘef Serviciu ÎCTSCRE Nicoleta IureșReprezentanți legali:

Numele și prenumele.............................................

Data întocmirii:


Funcția..............................................................

Organizația:......................................................................................................................................

Titlul Proiectului:.............................................................................................................................

Contract finanțare nerambupabila'nr......................../............................................

Președinte                                                         Secretar,

Adrian IparrVăștea/                  OPIS            i/ ^ara Dujhbrăveanu

7 Q',/Dosar decont /

Nr. Cri.

Documentul

Linia de BUGET nr.:

De    la

pag.....

Ia... pag.

1.

Raportul privind realizarea activităților, scopului, obiectivelor și a indicatorilor (RC03_Formular de raportare Sport - partea I și partea Il-a) - in format PRINȚ asumat prin semnătură/ stampila si in format editabil (poate fi adus pe stick/CD sau/si trimis pe email la sport@judbrasov.ro)

-

2.

Formularul de decont (RC04_Formular Decont - calcul tabelar / excel) in format PRINȚ asumat prin semnătură/ stampila si in format editabil (poate fi adus pe stick/CD sau/si trimis pe email la sport@judbrasov.ro)

-

3.

Factură fiscală

1

4.

Notă de recepție

1

5.

Bon de consum

1

6.

Proces verbal de recepție a bunurilor/serviciilor

1

7.

Listă de prezență

1

8.

Contract

1

9.

Ordin plată

1

10.

Extrase de conți

1

11.

12.

Factură fiscală

n

13.

Notă de recepție

n

14.

Bon de consum

n

15.

Proces verbal de recepție a bunurilor/serviciilor

n

16.

Listă de prezență

n

17.

Contract

n

18.

Ordin plată

n

19.

Extrase de cont^

n

20.

21.

Copia contractelor de voluntariat, conform cu originalul (daca este cazul)

22.

-Document centralizator cu participanții,

-Document cu evidențierea clară a participanților cu vârste mai mici de 18 ani, peste 50 ani sau persone cu dizabilități (dacă este cazul)

Note:

1 ATENTIE! Documentele se vor prezenta pentru fiecare linie de buget în parte, în ordinea crescătoare a liniilor de buget (linia 1, linia 2...), cu marcarea distinctă a acestora (separator)

 • 2.  Adaugați/ștergeți rânduri din OPIS în funcție de nevoi;

 • 3.  La întocmirea dosarului de plată/ rambursare vă rugăm să vă încadrați în prevederile:

 • a.  Anexa 3 - Cerințe decont

 • b.  Ghidul solicitantului


Șef Serviciu ÎCTSCRE Nicoleta Iureș /l ,

 • 1 Extrasele trebuie să asigure evidențierea plății/ plăților efectuate de beneficiarul contractului / organizație. Sugestie: pentru o buna evidențiere notati in dreptul plătii din extras linia de rambursare incidența (cifra)

 • 2 IDEM 1

Secretar,

.Maria Dumbrăveanu

f L^\


Cerințe obligatorii pentru documentele solicitate în vederea decontării cheltuielilor prevăzute în buget

ATENȚIE!


A Beneficiarii vor utiliza fără excepție formatele puse la dispoziție în anexele prezentului ghid - anexe care la denumire încep cu "(Rambursare & Comunicare)”

A Beneficiarii vor raporta și îndosaria documentele care justifică utilzarea sumelor (cheltuielile) în ordinea crescătoae a liniilor de buget, cu marcarea distinctă a acestora (separator);

A în situația cheltuirii de sume pentru voluntari beneficiarul va atașa dosarului de decont și Contractele de voluntariat încheiate între organizația sa și acele persoane (conf. Legii nr. 78/2014, actualizata, privind reglementarea activității de voluntariat in Romania, v. art. 11 și urm.)

Categorie buget

Modalitate de decont

CHELTUIELI ELIGIBILE

1. Transport

Transportul rutier cu autoturismul / microbuzul sau alte autovehicule destinate transportului de persoane:

 • - foaia de parcurs (completată cu destinația deplasării, distanța în km, consumul normat, consumul efectiv)

 • - delegațiile

 • - bonurile de combustibil sau BCF-uri

 • - contract închiriere a autovehiculelor, după caz.

Transport cu autoturismul sau autocarul propriu:

 • - bon de carburant,

 • - ordin de deplasare

 • - copie după pașaport cu viza de intrare și de ieșire din țară (unde se aplică);

 • - declarație din care să reiasă ruta, datele de călătorie (data intrării și ieșirii din țară) și persoanele care au efectuat deplasarea

 • - copie după pașaport cu viza de intrare și de ieșire din țară (unde se aplică);

Transport feroviar si / sau aerian:

 • - delegația;

 • - tichetele / biletele de transport.

Servicii de transport

 • 1. contract sau comandă

 • 2. tabel semnat și ștampilat de beneficiarul finanțării sau partenerul acestuia, care să cuprindă numele și prenumele persoanelor beneficiare ale transportului și ruta;

 • 3. factura internă sau externă;

 • 4. dovada plății: chitanță pentru plata făcută cu numerar sau ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitări facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont.

 • 5. copie după pașaport cu viza de intrare și de ieșire din țară (unde se aplică)

Categorie buget

Modalitate de decont

și / sau tichetele de îmbarcare;

6. biletele de călătorie (sau copii ale biletelor de avion, tren, autocar de linie);

Cheltuieli conexe transportului internațional de persoane

 • - document intern al beneficiarului finanțării prin care se aprobă expres efectuarea acestor cheltuieli din finanțarea primită, cu nominalizarea persoanelor care vor efectua deplasarea;

 • - factură externă sau internă detaliată;

 • - dovada plății: chitanță pentru plata făcută cu numerar sau ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitării facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • - copie după pașaport cu viza (unde este cazul);

 • - asigurare medicală;

 • - bonuri taxe autostradă

 • - bonuri taxe parcare (cu excepția transportului intern).

2. Cazare

 • - ordin de deplasare (pentru angajați), referat al managerului de proiect pentru alte persoane implicate în proiect (echipă de proiect, invitați, participanți etc.).

 • - factură internă sau externă de cazare detaliată cu menționarea numelor persoanelor cazate, a duratei cazării și a tarifului perceput/noapte/persoană și/sau contract de prestări servicii de cazare;

 • - diagrama de cazare. Dacă în factura emisă de unitatea hotelieră se menționează numele și prenumele persoanelor care au beneficiat de serviciile de cazare, perioada și numărul de camere, nu mai este necesară diagrama de cazare.

 • - dovada plății: factura fiscală, bon fiscal, chitanță (pentru plata făcută cu numerar) sau ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitări facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont.

3. Masa

 • - contract de prestări servicii încheiat cu prestatorul sau comandă

 • - factură detaliată;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitări facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • - proces verbal de recepție a serviciului

 • - lista nominală confirmată de persoanele beneficiare.

La acțiunile sportive organizate în străinătate, în cazul în care se acordă diurnă:

 • - invitație de participare primită din partea unei organizații sau altor parteneri externi

 • - lista de participanți aprobată de organizația beneficiară a deplasării

 • - pentru deplasări interne: ordin de deplasare intern semnat și ștampilat care să confirme durata deplasării, completat în conformitate cu prevederile OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.

 • - pentru deplasări externe:

- tichete de îmbarcare - pentru deplasări cu avionul, trenul declarație pe propria răspundere din care să reiasă intervalul deplasării (pentru deplasări cu mijloace de transport auto)

Categorie buget

Modalitate de decont

4. Servicii de închiriere de baze sportive

 • - contract de închiriere cu proprietarul acestora - în care se va preciza obligatoriu durata de închiriere raportată la durata evenimentului;

 • - proces verbal de predare-primire a spațiului sau aparaturii;

 • - factură internă sau externă detaliată;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitării facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

5. Materiale și echipament sportiv

 • - contract (după caz)

 • - factură detaliată;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitării facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • - proces verbal de recepție

 • - notă de recepție

 • - bon de consum

 • - declarație a beneficiarului finanțării privind distribuirea materialelor și a echipamentului sportive către membrii echipei

6. Materiale promoționale (achiziționarea de panouri și materiale publicitare)

 • - contract (după caz)

 • - factură detaliată;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitării facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • - proces verbal de recepție a serviciului/produselor

 • - notă de recepție

 • - bon de consum

7. Premii sportivi

 • a. în natură (obiecte):

 • - documente justificative de achiziție a obiectelor: contractul (după caz) și factura fiscală detaliată emisă de vânzător;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitării facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • - tabel cu premiați confirmat cu semnătură de beneficiari.

 • - regulamentul de concurs însoțit de raportul de competiție din care să reiasă rezultatul/rezultatele obținute

 • b. în bani: stat de plată

 • - statul de plată, care să cuprindă numele și prenumele persoanele premiate, suma acordată, impozitul reținut, suma netă primită, act de identitate, CNP, semnătura beneficiarului, aprobarea de către beneficiarul finanțării nerambursabile (persoana care răspunde de implementarea proiectului) + dispoziția de plată (în cazul plății în numerar) sau ordinul de plată (în cazul plății prin bancă)

 • - regulamentul de concurs însoțit de raportul de competiție din care să reiasă rezultatul/rezultatele obținute

CHELTUIELI NEELIGIBILE

Alte cheltuieli (cheltuieli neeligibile -conform capitolul

 • - document intern al beneficiarului prin care se justifică necesitatea acestor cheltuieli și se va anexa, dacă este cazul, lista nominală semnată de persoanele beneficiare

 • - documente justificative privind efectuarea acestor cheltuieli (vezi modalitate

Categorie buget

Modalitate de decont

3.4. din Ghidul solicitantului)

de decont cheltuieli eligibile)Șef Serviciu ÎCTSCRE Nicoleta IureșSecretar,


Maria Dumbrăveanu


în conformitate cu HCJ nr............, prin care se aprobă Ghidul solicitantului - Programul

județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Brașov a proiectelor sportive - Programul Sportul pentru toți pe anul 2019,

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov, cu sediul în municipiul Brașov B-dul Eroilor nr. 5, tel/fax 0268/410777/475576, având cod fiscal nr. 4384150 și cont bancar nr. RO08 TREZ 24A6 7500 0592 000X deschis la Trezoreria Municipiului Brașov, reprezentată legal prin Adrian-Ioan Veștea, Președintele Consiliului Județean Brașov, denumită în continuare AUTORITATE FINANȚATOARE,

Și

......................................................., structură sportivă, cu sediul în localitatea......................, str................................ nr.........,  județul......................,  telefon ..................,  cont bancar

.................................., deschis la ..........................................., Certificat de identitate sportivă nr. (dacă este cazul).......................,   cod fiscal ..................................... reprezentată   prin

................................................, denumită în continuare BENEFICIAR,

au încheiat prezentul Contract de finanțare a proiectului..........................................................,

denumit în continuare PROIECT.

CAP. I. OBIECTUL ȘI VALOAREA ȘI DURATA CONTRACTULUI

Art.l. (1) Prezentul contract are ca obiect finanțarea din bugetul propriu al Județului Brașov, conform H.C.J. nr............, a acțiunilor/activităților pe care Beneficiarul le va desfășura în cadrul

Proiectului, în conformitate cu cererea de finanțare și cu anexele la aceasta (Anexele 1.1, 1.2, 1.3.,

 • 1.4.).

 • (2) Costul total al Proiectului este:

  Costul total al proiectului - lei -

  Cheltuieli eligibile - lei -

  Cheltuieli neeligibile

  - lei -

  Total cheltuieli eligibile, din care:

  - lei -

  Contribuția proprie și/sau atrasă a Beneficiarului - lei -

  Finanțarea nerambursabilă

  - lei -

  1=2 + 5

  2 = 3 + 4

  3

  4

  5

Art.2. (1) Valoarea contractului este de ...................,  reprezentând finanțarea

nerambursabilă alocată Proiectului de către Autoritatea Finanțatoare, adică ........% din totalul

cheltuielilor eligibile ale acestuia.

 • (2) Valoarea finanțării nerambursabile nu poate fi modificată în sensul majorării acesteia. în cazul în care valoarea totală a cheltuielilor eligibile realizate în urma implementării proiectului

Pagina 1 din 7 [sptl

crește față de valoarea convenită prin contract, diferența rezultată este suportată în întregime de Beneficiar.

 • (3) In cazul în care valoarea totală a cheltuielilor eligibile realizate în urma implementării proiectului scade față de valoarea convenită prin contract datorită unor economii realizate pe anumite categorii de cheltuieli din bugetul proiectului, fără a afecta însă realizarea tuturor activităților asumate de Beneficiar, precum și scopul, obiectivele și rezultatele proiectului, sumele vor fi decontate astfel:

 • a) pe o linie bugetară cu cheltuielile eligibile realizate provenind numai din finanțarea nerambursabilă, valoarea finanțării nerambursabile va fi diminuată cu diferența rezultată.

 • b) pe o linie bugetară cu cheltuielile eligibile realizate provenind din finanțarea nerambursabilă și din cofinanțarea Beneficiarului, se va deconta cu prioritate valoarea cofmanțării până la epuizarea sumei, valoarea finanțării nerambursabile fiind diminuată cu diferența rezultată.

 • c) în situația în care, la finalul implementării proiectului, Beneficiarul nu realizează procentul de cofinanțare asumat prin contract, autoritatea finanțatoare va proceda la recalcularea finanțării nerambursabile în scopul respectării procentului prevăzut la alin.(l).

 • (4) Finanțarea nerambursabilă nu poate fi utilizată pentru activități generatoare de profit. In cazul veniturilor obținute din vânzarea de bilete sau din orice alte surse în perioada de implementare a proiectului, sumele încasate se utilizează exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de realizare a proiectului.

Art.3. (1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și încetează odată cu îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute în prezentul contract, dar nu mai târziu de data de 31.12.2019.

 • (2) Data limită până la care trebuie finalizate activitățile proiectului, inclusiv plățile efectuate de Beneficiar este.................................., conform cererii de finanțare depuse.

CAP. II. VIRAREA SUMELOR REPREZENTÂND FINANȚAREA NERAMBURSABILĂ

Art.4. Autoritatea Finanțatoare virează direct în contul Beneficiarului sumele reprezentând finanțarea nerambursabilă alocată Proiectului în trei tranșe, în baza facturilor emise de Beneficiar pentru fiecare tranșă și a solicitării scrise a acestuia, după următoarea procedură:

 • ♦  Prima tranșă se acordă în avans, în sumă de..................lei (dar nu mult de 30% din valoarea

totală a finanțării nerambursabile).

 • ♦  Decontul pentru această tranșă, atașat la raportul intermediar, se va depune în termen de 10 zile de la cheltuirea sumei, dar cu cel puțin 20 de zile înainte de data la care se finalizează contractul.

 • ♦  Tranșa a doua, în sumă de ................... (dar nu mai mult de 55% din valoarea totală a

finanțării nerambursabile), se acordă în termen de cel mult 15 de zile calendaristice de la depunerea raportului intermediar, dacă acesta este validat de către Autoritatea Finanțatoare. Decontul pentru această tranșă, atașat la raportul final, va fi depus în maximum 10 zile de la încheierea activităților Proiectului (inclusiv a plăților din cadrul acestuia).

 • ♦  Tranșa finală se acordă după depunerea raportului final. Suma exactă, reprezentând diferența până la valoarea integrală a finanțării nerambursabile justificate, va fi stabilită de către Autoritatea Finanțatoare după verificarea decontului și raportului final, și va fi comunicată Beneficiarului pentru a fi facturată, în termen de 15 zile calendaristice de la depunerea acestor documente.

 • ♦  Beneficiarul poate opta pentru depunerea doar a raportului final.

CAP. III DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 5. Beneficiarul are următoarele drepturi și obligații:
 • (1)    Să i se respecte dreptul la confidențialitate în ceea ce privește informațiile incluse în cererea de finanțare.

 • (2) Să i se vireze în cont sumele aferente celor trei tranșe, în termenii stipulați în contract.

 • (3)    Să implementeze Proiectul așa cum este prevăzut în prezentul contract și anexele acestuia, să utilizeze sumele primite exclusiv pentru finanțarea activităților, să asigure comunicarea eficientă și operativă a problemelor tehnice și financiare între Beneficiar și Autoritatea Finanțatoare.

 • (4)    Să notifice Autoritatea Finanțatoare cu privire la orice modificare pe care intenționează să o aducă informațiilor cuprinse în cererea de finanțare în cel mai scurt timp posibil, pentru aprobarea acesteia, în cazul în care Autoritatea o consideră acceptabilă, și pentru a oferi posibilitatea monitorizării activităților de către reprezentanții Autorității.

 • (5) în cazul unei modificări survenite din cauze independente de voința Beneficiarului, acesta va anunța Autoritatea Finanțatoare în cel mai scurt timp posibil, iar aceasta va decide continuarea sau rezilierea contractului.

 • (6) Să cofinanțeze în procent de................% cheltuielile eligibile din cadrul proiectului.

 • (7) Să emită facturi pentru fiecare tranșă pe care o solicită Autorității Finanțatoare.

 • (8) Să întocmească și să transmită Autorității Finanțatoare, în termenele stabilite la Capitolul II, raportul intermediar și cel final (anexe RC01, RC02, RC03, RC04 și RC05), însoțite de deconturi și documente justificative.

Documentele justificative se depun pentru finanțarea nerambursabilă, contribuția proprie și cheltuielile neeligibile.

Raportul final de activitate va cuprinde toate activitățile Proiectului și toate cheltuielile efectuate (înglobându-le și pe cele din raportul intermediar). în formularele de decont RC03 și RC04 depuse la raportarea intermediară se vor completa în continuare secțiunile pentru raportarea narativă a proiectului si cheltuielile efectuate până la finalizarea proiectului.

Beneficiarul va respecta prevederile din Ghidul solicitantului, subcapitolele 5.4. Decontarea cheltuielilor și 5.5. Efectuarea plăților.

 • (9) Să restituie Autorității Finanțatoare, în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării notificării, sumele nejustificate sau justificate necorespunzător. în cazul neachitării obligației de plată se vor percepe majorări de întârziere conform art 183, alin 2 din Legea 207/2015.

 • (10) Să documenteze foto/video/audio activitățile/evenimentele Proiectului într-un mod din care să rezulte data și locul desfășurării lor, participanții, publicul și orice alte elemente care au presupus cheltuieli ce urmează să fie propuse pentru decont și/sau ar putea contribui la validarea rapoartelor finale și să le atașeze la raportul final (ex: articole de presă, fotografii ale locațiile Proiectului, înregistrări video ale evenimentelor organizate, liste de prezență etc.).

 • (11) Să atașeze la raportul de activitate câte un exemplar/o mostră/o fotografie pentru materialele publicitare și de promovare care au fost finanțate prin proiect.

 • (12) Să promoveze imaginea și denumirea Autorității Finanțatoare cu prilejul tuturor evenimentelor și acțiunilor desfășurate pe durata Proiectului. Orice material publicitar și de promovare realizat și difuzat în cadrul Proiectului va conține sintagma:

“Proiect cofmanțat de Consiliul Județean Brașov”

și stema județului Brașov.

Stema județului Brașov este pusă la dispoziția Beneficiarului în format electronic, ca anexă la ghidul solicitantului.

Pe echipamentele sportive care permit inscripționarea se va insera denumirea finanțatorului: "Consiliul Județean Brașov”.

 • (13) în cazul organizării de competiții, să permită accesul nediscriminatoriu al publicului larg în mod gratuit sau, după caz, pe bază de bilete ce se vor afla în vânzare liberă; în acest ultim caz, modalitatea de vânzare a biletelor va fi făcută publică de către Beneficiar.

Dacă accesul se face pe bază de bilete, Beneficiarul este obligat să acorde înlesniri ale accesului la proiect pentru elevi, studenți, persoane cu dizabilități, veterani de război și văduvele de război conform legislației în vigoare.

 • (14) Să permită reprezentanților Autorității Finanțatoare accesul la activitățile, acțiunile și manifestările proiectului în scopul monitorizării acestuia.

 • (15) să respecte prevederile actului constitutiv și ale statutului propriu, precum și statutul și regulamentele federației sportive naționale la care este afiliată, dacă este cazul;

 • (16) să promoveze spiritul de fair-play, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea violenței și dopajului în cadrul acțiunilor finanțate potrivit prezentului contract;

 • (17) Beneficiarul are obligația să asigure serviciile medicale, ordinea publică și să respecte normele de pază și protecție contra incendiilor la locul de desfășurare a acțiunilor sportive;

 • (18) să furnizeze Județului Brașov, în maxim 5 zile lucrătoare de la solicitare, orice informație cu privire la derularea proiectului sportiv pe care acesta o solicită;

 • (19) să obțină toate avizele, acordurile, autorizațiile ori asimilate acestora solicitate de legislația în vigoare, de regulamente locale ș.a. pentru organizarea unei astfel de competiții.

Art.6. Autoritatea Finanțatoare are următoarele drepturi și obligații:
 • (1) Să verifice modul în care este utilizată suma acordată pentru realizarea obiectului contractului.

 • (2) Să i se restituie sumele neutilizate sau justificate necorespunzător, în termen de 15 zile calendaristice de la data transmiterii notificării către Beneficiar.

 • (3) Să monitorizeze derularea activităților proiectului.

 • (4) Să procedeze la verificări parțiale sau ale întregii documentații a proiectului atât în perioada derulării contractului de finanțare nerambursabilă, cât și ulterior validării raportului final, în scopul completării dosarului finanțării nerambursabile, dar nu mai târziu de 6 luni de la expirarea termenului prevăzut pentru validare.

 • (5) Dacă Beneficiarul nu reușește să pună în aplicare Proiectul în condițiile asumate și stipulate în contractul de finanțare, Autoritatea Finanțatoare are dreptul de a întrerupe plățile, notificând Beneficiarul în acest sens. Dacă în termen de 15 zile de la notificare Beneficiarul nu remediază situația, contractul se poate rezilia de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, Autoritatea Finanțatoare fiind exonerată de plata oricărei despăgubiri de orice fel.

 • (6) Finanțarea nerambursabilă poate fi redusă și/sau Autoritatea finanțatoare poate cere restituirea, în totalitate sau parțial, a sumelor deja plătite, dacă Beneficiarul nu respectă termenii contractuali (inclusiv cererea de finanțare). Autoritatea Finanțatoare are dreptul de a întrerupe plățile, notificând Beneficiarul în acest sens. Dacă în termen de 15 zile de la notificare Beneficiarul nu remediază situația, contractul se poate rezilia de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, Autoritatea Finanțatoare fiind exonerată de plata oricărei despăgubiri de orice fel.

 • (7) Să vireze sumele alocate din bugetul județean pentru finanțarea Proiectului către Beneficiar, în condițiile prevederilor cap. II din prezentul contract.

 • (8) Să urmărească și să verifice conformitatea documentelor depuse de Beneficiar la decont, atât pentru finanțarea nerambursabilă, cât și pentru contribuția proprie sau atrasă.

 • (9) Să întocmească rapoarte de specialitate, prin Serviciul învățământ, Cultură,. Turism, Sport, Culte, Relații Externe, privind modul de îndeplinire a activităților proiectului și conformitatea cheltuielilor.

CAP. IV. FORȚA MAJORĂ

Art.7. (1) Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul contract.

 • (2) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet producerea forței majore și de a lua orice măsură care îi stă la dispoziție în vederea încetării acesteia.

 • (3) Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de trei luni, orice parte are dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca nici o parte să poată pretinde daune - interese.

CAP. V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.8. (1) Contractul de finanțare încetează prin:

-executare;

-ajungerea la termen

-acordul de voință al părților contractante.

 • (2) în cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate prin contract, partea lezată va notifica părții în culpă să depună toate diligențele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.

 • (3) Dacă partea în culpă nu se conformează în termen de 15 zile calendaristice de la primirea notificării, contractul de finanțare poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată.

CAP. VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.9. Părțile contractante răspund pentru prejudiciile cauzate prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

Art.10. (1) Nerespectarea de către Beneficiar a obligațiilor asumate prin prezentul contract atrage obligarea acestuia la restituirea parțială sau integrală a sumelor primite, la care se adaugă majorările de întârziere conform art. 183, alin 2 din Legea 207/2015.

 • (2) Pentru nerestituirea sumelor nejustificate sau justificate necorespunzător în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării notificării, se vor percepe majorările de întârziere prevăzute la art.10 (1).

 • (3) Nerespectarea prevederilor de la art. 5 (12) privind promovarea imaginii și denumirii Autorității Finanțatoare - Consiliul Județean Brașov - se sancționează prin diminuarea cu 10% a finanțării nerambursabile acordate.

 • (4) Nedepunerea raportului final în termen, din vina exclusivă a Beneficiarului, duce la rezilierea contractului de finanțare și recuperarea finanțării nerambursabile acordate.

Art. 11. Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanțărilor nerambursabile din fonduri publice este supus controlului Autorității Finanțatoare, a Curții de Conturi și a oricărei instituții cu atribuții în domeniul controlului financiar-fiscal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.12. în cazul neregulilor constatate ulterior finalizării implementării Proiectului, Beneficiarul are obligația să restituie debitul constatat, precum și majorările de întârziere aferente. în cazul nerespectării obligației de restituire a debitului, Autoritatea Finanțatoare va sesiza organele competente în vederea declanșării executării.

CAP. VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art.13. (1) Modificările contractului de finanțare nerambursabilă prin act adițional nu pot afecta scopul și obiectivele proiectului, rezultatele, valoarea maximă a finanțării nerambursabile prevăzute prin contract și nici factorii de evaluare care au stat la baza acordării finanțării nerambursabile.

 • (2) în situația în care, din motive obiective, Beneficiarul contractului apreciază că se impune o modificare a contractului de finanțare, acesta va solicita în scris încheiarea unui act adițional. Solicitarea va include obligatoriu motivarea, însoțită de documente justificative și de Anexa 1.3 Acțiunile, activitățile din cadrul proiectului modificată respectiv Anexa 1.2. Bugetul acțiunii activității din cadrul proiectului, cu evidențierea clară a liniilor bugetare afectate.

 • (3) Prevederile actului adițional devin operabile de drept după semnarea acestuia de către părți.

 • (4) Solicitările de acte adiționale care modifică scopul si obiectivele proiectului, rezultatele, valoarea maximă a finanțării nerambursabile prevăzute prin contract sau factorii de evaluare care au stat la baza acordării finanțării nerambursabile conduc la rezilierea contractului de finanțare.

 • (5) Prin excepție, pentru modificările care vizează modul de organizare - perioada și locul de desfășurare a activităților - fără a modifica data finală de implementare a proiectului, se notifică autoritatea finanțatoare, nefiind necesară încheierea unui act adițional. Notificarea va fi însoțită de Anexa 1.3 Acțiunile, activitățile din cadrul proiectului modificată, cu evidențierea clară a acestora.

CAP. VIII. LITIGII

Art.14. (1) Litigiile izvorâte între părți în legătură cu interpretarea sau derularea prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă.

(2) în cazul în care soluționarea pe această cale nu va fi posibilă, litigiul va fi supus spre soluționare instanțelor de judecată competente.

CAP. IX. DISPOZIȚII FINALE

Art.15. Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părți și se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar și administrativ.

Art.16. Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract va fi transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Art. 17. Prezentul contract se încheie în 3 (trei) exemplare, dintre care 2 (două) exemplare pentru Autoritatea finanțatare și 1 (unul) exemplar pentru Beneficiar.

Autoritatea Finanțatoare,                                      Beneficiar,
 • ♦  Prima tranșă se acordă în avans, în sumă de..................lei (dar nu mult de 30% din valoarea

totală a finanțării nerambursabile).

 • ♦   Decontul pentru această tranșă, atașat la raportul intermediar, se va depune în termen de 10 zile de la cheltuirea sumei, dar cu cel puțin 20 de zile înainte de data la care se finalizează contractul.

 • ♦  Tranșa a doua, în sumă de ................... (dar nu mai mult de 55% din valoarea totală a

finanțării nerambursabile), se acordă în termen de cel mult 15 de zile calendaristice de la depunerea raportului intermediar, dacă acesta este validat de către Autoritatea Finanțatoare.

Pagina 6 din 7 [sptl Decontul pentru această tranșă, atașat la raportul final, va fi depus în maximum 10 zile de la încheierea activităților Proiectului (inclusiv a plăților din cadrul acestuia).

Tranșa finală se acordă după depunerea raportului final. Suma exactă, reprezentând diferența până la valoarea integrală a finanțării nerambursabile justificate, va fi stabilită de către Autoritatea Finanțatoare după verificarea decontului și raportului final, și va fi comunicată Beneficiarului pentru a fi facturată, în termen de 15 zile calendaristice de la depunerea acestor documente.

Beneficiarul poate opta pentru depunerea doar a raportului final.

Director Execjitiv DMP Nicolae Săculu

Șef Serviciu ICTSCRE Nicoleta lurea


Pagina 7 din 7 fsptl


Fișă monitorizare /proiecte sportive

Secretar,

Fișă monitorizare PROIECTE SPORTIVE


Maria Dumbrăveanu

//A'-AzA'V


Reprezentați:
Autoritatea finanțatoare, prin (nume, prenume, semnătura)

Beneficiar contract, prin (nume, prenume, semnătura)

Secțiunea A - Informații despre beneficiar și contract:

Al.Beneficiar:

A2.Titlul Proiectului

A3. Contract nr./data:

Nr.        /

A4.Data monitorizării:

(zi/luna/an)

Secțiunea B - Activitatea monitorizată:

Bl. Competiția

Tip de activitate

1.

2.

1 Se pot completa și pagini separate/ suplimentare, sub semnătură


A. Elementele notificării:

Al. Identificarea programului anual de finanțare

A2. Beneficiar:

Denumire

Adresa

Reprezentant legal

A3. Titlul Proiectului

A4. Contract nr./ data:

Nr.           / Data:

A5. Natura cheltuielii afectate de suspiciune de neregulă:

B. Fundamentare, descriere, informații complementare:


B. 1. Sursa/ data primei informații care a condus la concluzia că există o suspiciune de neregulă


CJBV/Beneficiarul Final/Audit/ Curtea de Conturi/altă instituție abilitată prin lege/ persoană fizică (identitate cunoscută sau necunoscută)/ nr. documentului și data


B.2. Modul de descoperire a unei posibile nereguli


Verificări la fața locului

Monitorizare / control

Audit:

Curtea de conturi

Altă instituție/ autoritate:...........................

O

jservatii: ...


B.3. Tipul neregulii suspectate


Neregulă neintenționată/ intenționată (suspiciune)________________________

Individuală/ Cu caracter sistemic


Intenționată

________I_______________________*

(se completează în conformitate cu documentul care a stat la baza constatării/ identificării neregulii)


B.4. Descrierea neregulii suspectate (inclusiv modul producerii)

Plată în exces/ necuvenită

A

încălcare normative legale în materie de achiziții/ plăți

încălcare proceduri de lucru, financiar - contabile (referință + scurtă prezentare)

Din neglijență/ datorită definirii neclare sau insuficiente a normativelor legale

(se descrie neregula potrivit documentului care a stat la baza identificării unei posibile nereguli)

B.5. Natura cheltuielii

Se notează capitolul bugetar / (sub)categoria de cheltuială, linia de buget afectată dacă este cazul

B.6. Suma suspectată a fi plătită necuvenit

(Se completează în conformitate cu documentul care a stat la baza identificării posibilei nereguli, dacă este specificată/ în caz contrar se menționează că valoarea nu a fost cuantificată în document)

Anexe:_____________________

Se anexează documentul care constituie sursa primei informații care a condus la concluzia că există o suspiciune de neregulă                      f


Director Executiv DMP

NicolaftxSăcu/u


Șef Serviciu ÎCTSCRE Nicoleta Iureș


Anexa 7 - Bugetul general al competiției


Secretar,


Maria Dumbrăveanu

1. Date despre beneficiar:

Cont bancar nr................................., deschis la Banca...........................

Beneficiar:_____________________________________________

Denumirea proiectului___________________________________

Contract nr.____________din__________________________

2. Bugetul general al competiției se prezintă după cum urmează:

Nr. crt

Capitol Bugetar

Valoarea (Iei)

I. Venituri

1

Valoarea finanțării din bugetul Județului Brașov, în conformitate cu plățile efectuate (decont efectiv)

Total venituri

II.C

îeltuieli

Total cheltuieli

J Veniturilor aferente competiției pot proveni din bilete, contracte publicitate, drepturi TV etc., vânzări de produse/ obiecte promoționale, taxe închirieri/ participare, diverse/altele.

V Cheltuielile se vor detalia în funcție de natura lor.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că în urma finalizării competiției nu a fost generat/ a fost generat un profit în sumă totală de..........................lei și că datele incluse în prezentul raport sunt conforme

și reale.

Solicitant........................................................

Numele și funcția reprezentant legal/împutemicit..........

Semnătura și ștampila.....................................................

Data întocmirii..............................

Șef Serviciu ÎCTSCRE Nicoleta Iureș


Director Executiv DMP Nicqlae Săcu/u


1

Secțiunea ”Rambursare&Comunicare”, anexe - Ghidul Solicitantului

2

în această secțiune se notează informații relevante, sintetice, privind: derularea/implementarea activității, eventuale riscuri în implementare, rezultate urmărite precum și orice alt fel de date considerate importante de solicitant (tehnice, economice, conjuncturale, procedurale etc.)

pag. 2

3

 • 1 De la ... zi/luna/an ... până la ... zi/luna/an ... - conform Cererii de finanțare / Anexa 1.3

4

5

Poate fi diferită de Valoarea de sfârșit prognozată inițial (la depunerea solicitării de finanțare)

6

Conform contractului: “Nerespectarea prevederilor privind promovarea autorității finanțatoare se sancționează prin diminuarea cu 10% a finanțării nerambursabile acordate"

7

 • 4 în condițiile prevederilor art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații

8