Hotărârea nr. 153/2019

Hotărârea nr.153 – privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor culturale pe anul 2019 - Beneficiari de drept privat fără scop patrimonial.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 153

din data de 23.04.2019

privind aprobarea Ghidul solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2019 - Beneficiari de drept privat fără scop patrimonial

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 23.04.2019;

Analizând expunerea de motive nr. 6680 din data de 19.04.2019 și raportul de specialitate nr.6679 din data de 19.04.2019, întocmite de Direcția Management Proiecte/Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe, prin care se propune aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2019 - Beneficiari de drept privat tară scop patrimonial, precum și anexele la acest ghid;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și ale art. 12 alin. (1) - (4) și art. 16 alin. (1) și (2) din O.G.R. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1 - Se aprobă Ghidul solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2019 -Beneficiari de drept privat fără scop patrimonial, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă plata evaluatorilor externi în sumă de 13.600 lei, reprezentând indemnizația pentru 3 membri ai comisiei de evaluare și 2 membri ai comisiei de soluționare a contestațiilor, calculate la un cost brut cu contribuții angajator de 80 lei/proiect evaluat (estimat 50 proiecte) și 80 lei/contestație soluționată (estimat 10 contestații).

Art. 3 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Management Proiecte.


Contrasemnează, SECRETAR MariaJJ^mbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIASecretar,

Maria Dumbrăveanu

Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2019

GHIDUL SOLICITANTULUI

Beneficiari de drept privat fără scop patrimonial

Autoritatea Finanțatoare: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brașov

Pentru orice clarificări vă rugăm să vă adresați în scris:

Direcția Management de proiecte

Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, Județul Brașov

Tel: 0268.410.777 / int: 143; Fax: 0268.475.576, email: cultura@judbrasov.ro

 • •  Informațiile din prezentul ghid au caracter obligatoriu.

 • •  Anunțul privind sesiunea de selecție se va publica pe site-ul www.judbrasov.ro cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea dosarului de finanțare.

Cuprins

Capitolul 1. Informații generale

 • 1.1.   Cadrul legislativ

 • 1.2. Termeni de referință

 • 1.3. Principii

 • 1.4. Obiectivul general, ariile tematice și prioritățile de finanțare

Capitolul 2. Eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și financiară a solicitantului

 • 2.1. Eligibilitatea, înregistrarea solicitantului

 • 2.2. Capacitatea tehnică a solicitantului

 • 2.3. Capacitatea financiară a solicitantului

Capitolul 3. Eligibilitatea cheltuielilor

 • 3.1. Categorii de cheltuieli eligibile

 • 3.2. Detalierea cheltuielilor eligibile pe linii de buget

 • 3.3. Cheltuieli neeligibile

 • 3.4. întocmirea bugetului

 • 3.5. Modificarea bugetului

Capitolul 4. Etapele sesiunii de selecție și evaluare

 • 4.1. Termene de referință

 • 4.2. Documentele dosarului de participare la procedura de selecție

Etapa 1 a procedurii de selecție

Etapa a 2-a a procedurii de selecție

 • 4.3. Comisia de evaluare și selecție

 • 4.4. Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare, evaluarea propunerilor de proiecte

Contestații

Capitolul 5. Contractul de finanțare

 • 5.1. încheierea contractului de finanțare

 • 5.2. Modificarea contractului de finanțare

 • 5.3. Obligații contractuale ale beneficiarului

 • 5.4. Decontarea cheltuielilor

 • 5.5. Efectuarea plăților

Anexe

Capitolul 1. Informații generale

1.1. Cadrul legislativ

Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Brașov acordă, din bugetul propriu, finanțări nerambursabile pentru proiecte culturale în limita creditelor bugetare alocate cu această destinație în anul 2019 și în temeiul următorului cadru legislativ:

 • •  Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Ordonanța nr. 51/1998, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Ordinul Ministerului Economiei și Finanțelor nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată;

 • •  Hotărârea nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului

 • •  Hotărârea nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea Societății Naționale de Cruce Roșie din România nr. 139 din 29/ 995, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;

 • •  Hotărârea nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020.

1.2. Termeni de referință

activitate generatoare de profit

activitate care produce un profit în mod direct pentru o persoană juridică

autoritate finanțatoare

UAT Județul Brașov

finanțare nerambursabilă

alocare de fonduri, prevăzute distinct în bugetul UAT Județul Brașov, pentru acoperirea parțială a cheltuielilor necesare în vederea desfășurării de către persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial a unor activități nonprofit care să contribuie la realizarea unor proiecte de interes public general, regional sau local, respectiv producerii și/sau exploatării de bunuri culturale

bun cultural

materializarea unui proiect cultural, prin care se urmărește, în funcție de adresabilitate, satisfacerea interesului cultural la nivel local, județean, euroregional, național sau de reprezentare internațională

proiect cultural

suma activităților specifice unor anumite domenii culturale/artistice, realizat într-o perioadă de timp determinată, care nu excede, de regulă, durata unui exercițiu financiar în urma căruia rezultă un bun cultural

cerere de finanțare

document completat de către solicitanți în vederea obținerii finanțării pentru o propunere de proiect

categorii de cheltuieli eligibile

categoriile de cheltuieli prevăzute în prezentul GHID, care pot fi luate în considerare pentru finanțarea nerambursabilă și cofinanțare proprie (cheltuieli eligibile)

cheltuieli eligibile

cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanțarea nerambursabilă

ofertă culturală

propunerea de producere sau exploatare a unui bun cultural, elaborată de solicitant sub forma unui proiect sau acțiune culturală

solicitant

persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, română sau străină, autorizată, respectiv înființată în condițiile legii române ori străine, după caz, care depune o ofertă culturală

beneficiar

solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabilă în urma aplicării procedurilor prevăzute de Ghidul solicitantului, devenind responsabil cu implementarea proiectului

contract de finanțare nerambursabilă

contract încheiat, în condițiile legii, între autoritatea finanțatoare -UAT Județul Brașov și beneficiarul finanțării nerambursabile, prin care părțile stabilesc condițiile acordării acesteia

cofinanțare/contribuție proprie și/sau atrasă

contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile, care poate proveni din surse proprii sau atrase

fonduri publice

sume alocate din bugetul UAT Județul Brașov

perioada de desfășurare a proiectului

perioada înscrisă în cererea de finanțare (are ca început data începerii primei activități și poate dura, cel târziu, până la 15 noiembrie 2019. Acestea reprezintă datele limită până la care trebuie finalizate activitățile contractului, inclusiv plățile efectuate de beneficiarul finanțării nerambursabile.

solicitant eligibil

orice persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, română sau străină, respectiv înființată în condițiile legii române ori străine, după caz, care depune o propunere de proiect în vederea obținerii finanțării nerambursabile de la UAT Județul Brașov și care îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite de către autoritatea finanțatoare

valoarea maximă a finanțării nerambursabile

suma maximă alocată de UAT Județul Brașov pentru un proiect

bugetul proiectului

valoarea totală a costurilor eligibile și neeligibile ale proiectului cultural. Costurile eligibile se constituie atât din finanțarea nerambursabilă solicitată, cât și din contribuția proprie asigurată de beneficiar.

participant la proiectul cultural

orice persoană care îndeplinește efectiv actul cultural

 • 1.3. Principii

Principiile care stau la baza sistemului de finanțare nerambursabilă de la bugetul județean a proiectelor culturale:

 • •  libera concurență - asigurarea condițiilor pentru ca oricare solicitant să aibă dreptul de a deveni beneficiar;

 • •  eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial și a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor și a specificațiilor tehnice și financiare pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă;

 • •  transparența - punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii de finanțare nerambursabilă a ofertelor culturale;

 • •  tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, astfel încât orice persoană juridică tară scop patrimonial ce desfășoară activități culturale să aibă șanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

 • •  diversitatea culturală și pluridisciplinaritatea - tratamentul nediscriminatoriu al solicitanților reprezentanți ai diferitelor comunități sau domenii culturale, precum și promovarea diversității bunurilor culturale, a abordărilor multidisciplinare;

 • •  neretroactivitatea - excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare, cu excepția fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului, în limita plafonului de cofinanțare solicitat;

 • •  cofinanțarea, în sensul că finanțările nerambursabile trebuie însoțite de o contribuție din partea beneficiarului de minimum 20% din valoarea finanțării nerambursabile solicitate;

 • •  excluderea cumulului, în sensul că aceeași activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare;

1.4. Obiectivul general, ariile tematice și prioritățile de finanțare

Obiectivul general al programului este îmbunătățirea calității vieții locuitorilor județului Brașov, prin susținerea proiectelor culturale sustenabile.

Prezentul Ghid al solicitantului nu se adresează promovării și susținerii culturii scrise în condițiile Legii 186/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Axe de finanțare:

J Proiecte cu buget peste 200.000 lei. Finanțarea nerambursabilă acordată este de maximum 100.000 lei.

Un solicitant poate contracta maximum 1 proiect.

S Proiecte cu buget de până la 200.000 lei. Finanțarea nerambursabilă acordată este de maximum 50.000 lei. Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile va fi în procent de minimum 20% din valoarea finanțării nerambursabile solicitate.

Un solicitant poate contracta maximum 2 proiecte.

ATENȚIE! Un solicitant poate aplica la ambele axe, dar poate contracta maximum 2 proiecte.

Ariile tematice:

■S Arte vizuale: pictură, cultură, grafică, design, arte decorative, fotografie, video-art, instalații, ceramică, colaj, film experimental și de animație, film documentar, de ficțiune etc., arte textile, tehnici mixte, media noi, design, proiecte curatoriale;

Arhitectură;

■S Artele spectacolului: teatru, dans, muzică;

■S Patrimoniu cultural material: activități legate de promovarea patrimoniului local, promovarea în context cultural a patrimoniului mobil/imobil, abordări alternative de promovare a patrimoniului material;

•J Patrimoniul cultural imaterial: activități de promovare meșteșuguri tradiționale, obiceiuri, folclor, abordări alternative de promovare a patrimoniului imaterial;

J Intervenție culturală: proiecte de activare participativă, intervenții în spațiul public, inițiative de regenerare culturală urbană, animație stradală, artă comunitară, etc.

Priorități de finanțare:

J Dezvoltarea creativității contemporane și susținerea producției creative artistice;

J Dezvoltarea ofertei culturale;

J Susținerea mobilității creatorilor și a produselor culturale, pe plan național și internațional;

S Susținerea artei dansului contemporan și artelor performative;

Dezvoltarea de noi audiențe;

Promovarea artei în spații alternative;

•J Dezvoltare durabilă prin turism cultural; Educație pentru cultură și antreprenoriat cultural.

Se vor bifa o singură arie tematică și cel puțin două priorități de finanțare, în funcție de adresabilitatea proiectului.

Proiectul care nu se adresează niciunei arii tematice și la mai puțin de două priorități de finanțare nu este eligibil pentru finanțare.

Capitolul 2. Eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și financiară a solicitantului

2.1. Eligibilitatea, înregistrarea solicitantului

Pot solicita finanțare persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial care, potrivit actelor constitutive, desfășoară activități culturale.

Autoritatea finanțatoare UAT Județul Brașov, în condițiile legii, va ține cont de următoarele:

• Este exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situații:

 • a)  nu și-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat;

 • b) furnizează informații false în documentele prezentate;

 • c) a comis o gravă greșeală în materie profesională sau nu și-a îndeplinit obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanțatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;

 • d) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Finanțările nerambursabile nu se acordă pentru activități generatoare de profit.

în cazul în care din activitățile proiectului se obțin venituri, acestea se vor folosi obligatoriu în implementarea proiectului și se vor regăsi în cheltuielile și plățile aferente.

Producerea și/sau exploatarea unui bun cultural poate fi cofinanțată, în condițiile legii și ale prezentului ghid, de mai multe autorități finanțatoare, avându-se în vedere însă evitarea dublei finanțări. Se vor respecta prevederile subcapitolului 3.3. Cheltuielile neeligibile, litera d) elemente deja finanțate prin alte proiecte/jinanțări.

Finanțările nerambursabile se acordă numai pentru manifestările ce se desfășoară pe teritoriul județului Brașov. Prin excepție, se acordă finanțări nerambursabile pentru proiectele care promovează valorile culturale ale județului Brașov prin participarea la evenimente naționale și internaționale și care se încadrează la prioritatea de finanțare Susținerea mobilității creatorilor și a produselor culturale, pe plan național și internațional.

A

In scopul demonstrării eligibilității, solicitanții vor prezenta următoarele documente:

 • 1.  Anexa 1.5. Declarația de eligibilitate;

 • 2. Certificatul de înscriere în Registrul Asociaților si Fundațiilor însotit de Extrasul din Registrul Special sau Statut, Act Constitutiv și încheierea Judecătorească rămasă definitivă prin care sunt aprobate ultimele modificări ale actelor constitutive;

 • 3.  Certificat de înregistrare fiscală;

 • 4. Certificat fiscal privind datoriile la bugetul consolidat general din care să reiasă că solicitantul nu are datorii;

 • 5.  Certificat fiscal privind taxele și impozitele locale (datorii la bugetele locale) din care să reiasă că solicitantul nu are datorii scadente;

 • 6. Situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a exercițiului financiar precedent -doar bilanț și cont de rezultat patrimonial, înregistrate la autoritățile competente, cu excepția persoanelor juridice înființate în anul curent.

Documentele prevăzute la punctele 2 si 3 vor fi depuse doar de solicitanții care nu au mai primit finanțări nerambursabile de la UAT Județul Brașov.

Solicitanții care au beneficiat de finanțări din partea UAT Județul Brașov vor depune doar actele adiționale ale documentelor constitutive care vizează modificările intervenite în intervalul scurs de la data acordării ultimei finanțări, însoțite de încheierea Judecătorească rămasă definitivă.

 • 2.2. Capacitatea tehnică a solicitantului

Personal de specialitate

Solicitanții trebuie să demonstreze că dispun de personal de specialitate pentru implementarea proiectului propus spre finanțare.

în acest sens se va depune Anexa 1.6. Curriculum Vitae pentru fiecare persoană propusă în echipa de implementare (semnat și datat de titular). Se poate depune și un alt format de CV cu condiția ca acesta să fie relevant și să aibă inclusă înainte de semnătură secțiunea privind angajamentul de participare.

2.3. Capacitatea financiară a solicitantului

Acordarea finanțării nerambursabile este condiționată de existența surselor de finanțare, proprii sau atrase ale beneficiarului.

Beneficiarii pot identifica posibilități de atragere a altor surse de finanțare, încheind contracte în condițiile legii - sponsorizare, scrisori de intenție, donație sau alte forme de sprijin financiar din partea unor terți.

Solicitanții trebuie să-și asume contribuția proprie și/ sau atrasă, depunând Anexa 2.1. Angajament pe propria răspundere privind cofinanțarea, însoțită de un extras de cont în lei sau valută. Acesta va certifica existența unei sume cel puțin egală cu valoarea contribuției proprii a solicitanului și/sau scrisori.

Nu se acceptă dovada cofînanțării în natură.

în cazul contribuției proprii în valută, cursul pentru care se echivalează cofinanțarea este cel comunicat de Banca Națională a României la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, dată care va fi menționată în anunțul de participare. în acest sens puteți consulta site-ul oficial BNR http://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx.

Documentele emise în altă limbă trebuie să fie însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Capitolul 3. Eligibilitatea cheltuielilor

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordate pentru un proiect cultural este în conformitate cu prevederile pct. 1.4. Obiectivul general, ariile tematice și prioritățile de finanțare.

3.1. Categorii de cheltuieli eligibile

Din finanțările nerambursabile se pot acoperi următoarele categorii de cheltuieli:

 • a.  cheltuielile de realizare a proiectului cultural, precum costuri materiale și servicii, costuri de producție, închirieri de spații și aparatură, onorarii, prestări servicii, premii și altele asemenea, prestări servicii cu managementul de proiect, etc;

 • b.  achiziționarea de dotări necesare derulării proiectului cultural - se acoperă în limita unui procent de 20% din totalul finanțării nerambursabile acordate;

 • c.  cheltuieli ocazionate de cazarea și transportul intern și internațional ale participanților/invitaților / membrilor echipei de proiect;

 • d.  alte cheltuieli specifice, precum realizarea de studii și cercetări, consultanță de specialitate, tipărituri (conform prevederilor legale în vigoare), seminarii, conferințe, ateliere de lucru, acțiuni promoționale și de publicitate;

 • e.  cheltuieli de masă ale participanților, invitaților și membrilor echipei de proiect în limita maximă aprobată, potrivit prevederilor legale, pentru invitații secretarilor generali ai ministerelor;

 • f.  diurnă pentru participanți și membrii echipei de proiect în aceleași condiții precum cele stabilite pentru salariații instituțiilor publice, acordată în situația în care nu se asigură cheltuielile prevăzute la lit. e);

 • g.  cheltuieli de personal și cheltuieli administrative (utilități), aferente perioadei de realizare a proiectului cultural.

Cheltuielile prevăzute la lit. e) și g) se acoperă, cumulat, în limita unui procent de 20% din totalulfinanțării nerambursabile acordate.

Cheltuielile de personal și cheltuielile de prestări servicii cu managementul de proiect se exclud reciproc.

Cheltuielile prevăzute la lit. e) și cheltuielile de prestări servicii cu managementul de proiect se acoperă, cumulat, în limita unui procent de 20% din totalul finanțării nerambursabile acordate.

Plafoanele maxime stabilite în prezentul ghid, pentru anumite categorii de cheltuieli eligibile, sunt valabile atât pentru finanțarea nerambursabilă, cât și pentru contribuția proprie și/sau atrasă.

Nu se acordă finanțări nerambursabile pentru activități ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepția cazului în care aceasta reprezintă o componentă indispensabilă a proiectului.

Sunt considerate eligibile acele cheltuieli care se încadrează în categoriile de mai sus și:

 • - reflectă costuri necesare și rezonabile

 • - simt oportune și justificate

 • - sunt efectuate pe perioada de desfășurare a proiectului

 • - sunt legate în mod direct de proiect

 • - sunt prevăzute în formularul de buget

 • - sunt identificabile, verificabile și corelate cu cererea de finanțare

 • - sunt susținute de acte și documente justificative corespunzătoare și care pot fi luate în considerare pentru finanțarea nerambursabilă.

3.2. Detalierea cheltuielilor eligibile pe linii de buget

Pentru a fi eligibilă o cheltuială trebuie încadrată în conținutul unei linii bugetare:

 • a. Cheltuieli de realizare a proiectului cultural

a.l. Premii acordate participanților

Premiul reprezintă recompensa oferită participanților (persoane fizice) și se acordă conform prevederilor unui regulament stabilit de beneficiarul finanțării, care să conțină condițiile de acordare și cuantumul premiului/participant. Premiile se pot acorda în bani sau în natură (obiecte de mică valoare - maxim 100 lei/obiect). In ceea ce privește impozitarea premiilor acordate, se vor avea în vedere prevederile Codul Fiscal. în bugetul proiectului se vor include premiile la valoarea brută.

Nu se acordă premii persoanelor juridice.

a.2. Onorarii

Onorariul se acordă pentru orice activitate prestată de o persoană fizică (artist, expert, lector, formator etc.) angajată să desfășoare o activitate în cadrul proiectului (cu excepția persoanelor din echipa de proiect), în baza unui contract de drept de autor/drepturi conexe sau a unui contract civil de prestări servicii.

în bugetul proiectului se vor include onorariile la valoarea brută.

a.3. Costuri materiale și prestări servicii

a.3.1. Materiale consumabile necesare implementării proiectului - hârtie, toner, cartușe imprimantă, markere, rechizite, filme foto, CD, DVD, materiale sanitare, etc.

a.3.2. Prestări de servicii - destinate organizării și derulării proiectului, cum ar fi: servicii de design/concepție grafică, editare, tehnoredactare, traduceri autorizate, expedieri poștale -distribuție etc.

In situația în care se contractează servicii de organizare eveniment care includ și cheltuieli cu masa, acestea din urmă sunt considerate eligibile doar dacă respectă condițiile de la lit. e. Cheltuieli de masă ale participanților și/sau invitaților.

Cheltuielile cu achiziția de produse informatice (site-uri, subpagini de internet) sunt eligibile în măsura în care sunt necesare realizării obiectivelor proiectului dar nu constituie produsul principal al proiectului.

Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziția de programe și aplicații informatice.

a.3.3. Prestări de servicii management de proiect - se pot contracta în situația în care bugetul nu conține cheltuieli de personal.

A

a.4. închirieri de spații și aparatură

Se vor cuprinde cheltuielile necesare cu închirierea de spații sau aparatură (de sonorizare, audio-video, scenotehnică, alte echipamente) necesare desfășurării proiectului cultural.

a.5. Costuri de producție

în cadrul acestei categorii vor fi cuprinse toate costurile legate de asigurarea logistică a producției și desfășurării evenimentului:

 • - închiriere decoruri, costume, standuri, simeze, vitrine

 • - pază și protecție

 • - costuri privind acordarea avizelor de racordare la rețelele de utilități

 • - costul avizelor necesare a fi obținute pentru desfășurarea evenimentelor

 • - taxe către organismele specializate în gestionarea drepturilor de autor, etc.

 • b. Achiziționarea de dotări necesare derulării proiectului cultural - în măsura în care acestea sunt necesare pentru desfășurarea activităților prevăzute în proiect și nu pot fi asigurate de către beneficiar din resurse proprii.

Cheltuielile cu dotările independente se acoperă în limita unui procent de 20% din totalul finanțării nerambursabile.

Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziția de mijloace fixe (bunuri cu o valoare de intrare mai mare de 2.500 lei cu o durată normală de utilizare mai mare de un an).

 • c. Cheltuieli ocazionate de cazarea și transportul intern și internațional ale participanților /invitaților

Aceste cheltuieli trebuie să respecte prevederile Hotărârii 714 din 2018 și H.G. nr. 518/1995, cu modificările și completările ulterioare.

 • c.l. Cazarea

Cazarea pentru participanți, invitați

Alocația de cazare reprezintă o sumă zilnică în limita căreia se acoperă cheltuielile de cazare. Prin cheltuieli de cazare se înțelege, pe lângă tarifele sau chiria plătite, și eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum și costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif. Alocația de cazare în limita căreia trebuie să fie acoperite cheltuielile de cazare este în cuantum 230 lei/zi.

Cazarea în țară este eligibilă dacă persoana se deplasează dintr-o localitate situată la o distanță mai mare de 50 km de localitatea în care se desfășoară proiectul sau activitățile acestuia.

Cazarea în străinătate este eligibilă în limita plafoanelor de cazare prevăzute de lege.

c.2. Transport

Cheltuielile de transport dus-întors se decontează după cum urmează:

 • a) cu avionul, pe orice distanță, clasa economică;

Se acceptă costul pentru un bagaj de cală și pentru transportul documentațiilor, materialelor sau obiectelor necesare îndeplinirii obiectivului proiectului.

 • b) cu orice fel de tren, după tariful clasei a Il-a, pe distanțe de până la 300 km, și după tariful clasei I, pe distanțe mai mari de 300 km;

Decontarea cheltuielilor pentru utilizarea vagonului de dormit este permisă numai în cazul călătoriilor efectuate pe timp de noapte, pe distanțe de peste 300 km.

 • c) cu navele de călători, după tariful clasei I;

 • d) cu mijloace de transport auto și transport în comun;

 • e) cu mijloace de transport auto ale unităților.

Decontarea cheltuielilor cu carburantul se va face la consumul mediu prevăzut în cartea tehnică a vehiculului (ex.: pentru microbuz se va deconta la 13,5%, dacă așa este specificat în cartea tehnică a vehiculului).

 • f) cu autoturismul proprietate personală - estimarea cheltuielilor se face în baza consumului de 7,5 litri de carburant la 100 km.

Costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum și comisioanele percepute de agențiile de voiaj intră în cheltuielile de transport care se decontează.

Se decontează drept cheltuieli de transport și:

cheltuielile pentru transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun la și de la aeroport, gară, autogară sau port, în cazul în care acestea sunt situate în altă localitate;

cheltuielile de transport efectuate în localitatea unde se desfășoară acțiunea, cu mijloacele de transport în comun, dus-întors, pe distanța dintre gară, aerogară, autogară sau port;

cheltuielile efectuate cu mijloacele de transport în comun, pe distanța dintre locul de cazare și locul desfășurării acțiunii.

Dacă pentru aceeași acțiune se deplasează până la 3 persoane, nu se va accepta deplasarea cu autoturismul proprietate personală pentru fiecare persoană - contravaloarea celor 7,5 1 carburant la 100 km parcurși se va acorda unei singure persoane.

în condițiile în care transportul extern se face cu mijloace proprii și nu rezultă din niciun document data și ora trecerii frontierei, beneficiarul va întocmi o declarație pe proprie răspundere privind activitatea desfășurată, numărul de persoane care au făcut deplasarea, traseul parcurs cu menționarea punctelor importante, numărul de zile petrecute în străinătate pentru desfășurarea proiectului, confirmată prin semnătură și de beneficiarul finanțării.

Sunt eligibile cheltuielile conexe transportului internațional de persoane - pentru persoanele care fac parte din delegație: cheltuielile cu viză, asigurare de călătorie, taxe de drum și taxe de parcare.

Nu se admit la decontare:

 • - taxele percepute suplimentar pentru bagajele personale;

 • - cheltuielile de transport pentru înapoiere, în cazul în care participantul/invitatul își prelungește șederea din cauza unor interese personale (mai mult de 24 de ore).

In cazul transportului intern, taxele de parcare și transportul în regim de taxi nu sunt cheltuieli eligibile.

 • d. Alte cheltuieli specifice

d.l. Realizarea de studii și cercetări, consultanță de specialitate, seminarii, conferințe, ateliere de lucru

în vederea realizării de studii și cercetări în domeniul cultural se vor întocmi contracte de drepturi de autor sau contracte de prestări servicii.

d.2. Tipărituri - pliante, broșuri, afișe, cataloage, albume etc.

Nu sunt eligibile tipăriturile din domeniul de referință care cuprinde cărți, reviste și alte publicații, având caracter literar-artistic, tehnico-științific, editate pe orice fel de suport. Tipăriturile eligibile vor avea caracter de informare publicitară.

d.3. Acțiuni promoționale și de publicitate - anunțuri publicitare, spoturi audio-video, etc.

 • e. Cheltuieli de masă ale participanților și/sau invitaților - la nivelul maxim de 45 lei/persoană/zi.

Masa, cheltuielile de personal și cheltuielile administrative se acoperă, cumulat, în limita unui procent maxim de 20% din totalul finanțării nerambursabile.

Masa, cheltuielile cu managementul de proiect și cheltuielile administrative se acoperă, cumulat, în limita unui procent maxim de 20% din totalul finanțării nerambursabile.

Nu se deconteză băuturi alcoolice și tutun, room service și minibar.

Nu sunt eligibile cheltuielile de masă pentru publicul participant la eveniment.

f Diurnă pentru participanți - în aceleași condiții precum cele stabilite pentru salariații instituțiilor publice, acordată în situația în care nu se asigură cheltuielile prevăzute la lit. e).

Diurna se acordă doar pentru membrii echipei de proiect, după cum urmează:

 • -  Pentru deplasările în țară - la nivelul maxim de 20 lei/persoană/zi pentru deplasarea la peste 5 km de localitatea de domiciliu a participantului, în condițiile respectării prevederilor Hotărârii nr. 714 din 13 septembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare. în situația în care organizatorul activităților asigură integral masa participanților, aceștia nu beneficiază de diurnă.

Numărul zilelor calendaristice pentru care se acordă diurnă se socotește de la data și ora plecării până la data și ora înapoierii din și în localitatea unde se desfășoară evenimentul, considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de delegare sau detașare.

Pentru delegarea cu o durată de o singură zi, precum și pentru ultima zi, în cazul delegării de mai multe zile, diurna se acordă numai dacă durata delegării este de cel puțin 12 ore.

 • -  Pentru deplasările în străinătate - la nivelurile stabilite pentru fiecare țară în care are loc deplasarea, în condițiile respectării prevederilor H.G. 518/1995, cu modificările și completările ulterioare.

în cazul în care cheltuielile pentru masă se suportă de către partenerii externi, diurna se va deconta în procent de 50% din valoarea stabilită pentru țara în care are loc deplasarea.

Perioada pentru care se acordă diurna se determină în funcție de mijlocul de transport folosit, avându-se în vedere:

 • a) momentul decolării avionului, la plecarea în străinătate, și momentul aterizării avionului, la sosirea în țară, de și pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a frontierei de stat a României;

 • b) momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele de trecere a frontierei de stat a României, atât la plecarea în străinătate, cât și la înapoierea în țară.

Pentru fracțiunile de timp care nu însumează 24 de ore, diurna se acordă astfel: 50% până la 12 ore și 100% pentru perioada care depășește 12 ore.

g. Cheltuieli de personal și cheltuieli administrative - aferente perioadei de realizare a proiectului cultural.

g.l. Cheltuieli de personal (salarii) - veniturile în bani obținute de o persoană fizică rezidentă ori nerezidentă ce desfășoară o activitate în baza unui contract individual de muncă, în scopul desfășurării unei activități dependente, în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal.

Cheltuielile de personal pot fi acoperite pentru remunerarea salariaților solicitantului, care desfășoară activități în cadrul proiectului (echipa de implementare a proiectului), numai aferent perioadei de realizare a acestuia. Aceste cheltuieli se vor acoperi numai pentru desfășurarea de activități care se regăsesc în Clasificația ocupațiilor din România.

Finanțările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor.

Cheltuielile de personal se vor include în bugetul proiectului la valoarea brută.

g.2. Cheltuieli administrative: utilități, comunicații - pe perioada de implementare a proiectului.

Cheltuielile administrative trebuie să aibe legătură directă cu proiectul (numai pentru locațiile unde au loc activitățile proiectului) și numai aferente perioadei de realizare a acestuia.

Decontarea tuturor cheltuielilor se va face conform Anexei 3. Cerințe decont.

3.3. Cheltuieli neeligibile

Nu sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:

 • a) comisioane bancare;

 • b) pierderi de schimb valutar;

 • c)  aporturi de tipul cofinanțării în natură (ex.: teren, proprietate imobiliară, integrală sau parțială, bunuri de folosință îndelungată, materii prime, munca de binefacere neplătită a unor persoane fizice private sau persoane juridice);

 • d) elemente deja finanțate prin alte proiecte/finanțări;

 • e) transportul intern în regim de taxi;

 • f)  taxele de parcare, în cazul transportului intern;

 • g) cartele de telefon;

 • h) băuturi alcoolice și tutun, room service și minibar;

 • i)  reparații, întreținerea echipamentelor închiriate.

Atenție: Serviciile pirotehnice nu sunt considerate cheltuieli oportune și eligibile.

3.4. întocmirea bugetului

Bugetul total al proiectului se compune din:

cheltuieli eligibile: contribuția proprie și/sau atrasă (cofinanțare) + finanțarea nerambursabilă solicitată

cheltuieli neeligibile

Pentru ca o cheltuială să fie aprobată și decontată, trebuie să fie o cheltuială eligibilă, aferentă unei activități/acțiuni menționate în Anexa 1.3. Planul de activități. Documentul de referință pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor este Anexa 1.2. Bugetul de venituri și cheltuieli, document pus la dispoziția solicitanților în format calcul tabelar, editabil.

La completarea bugetului de venituri și cheltuieli se vor avea în vedere următoarele: a) cheltuielile vor fi efectuate pe perioada de desfășurare a proiectului/acțiunii culturale;

 • b) cheltuielile sunt legate în mod direct de obiectul contractului de finanțare și sunt prevăzute în formularul de buget;

 • c) reflectă costuri necesare și rezonabile pentru realizarea proiectului cultural;

 • d) cheltuielile sunt oportune și justificate;

 • e)  sunt identificabile și verificabile;

 • f)  bugetul este detaliat, toate elementele bugetului sunt prezentate în componente individuale și pentru fiecare componentă este specificat numărul de unități de măsură;

 • g) bugetul este întocmit în lei, cu TVA inclus;

 • h) se solicită autorității finanțatoare numai cheltuieli eligibile;

 • i)  sunt susținute de acte și documente justificative, corespunzătoare (prețurile sunt realiste, având la bază oferte).

în cazul în care în etapa evaluării se identifică cheltuieli neeligibile din cofinanțarea proprie sau/și din finanțarea nerambursabilă solicitată, se va propune prin notificare către solicitant modificarea bugetului astfel:

 • a) dacă suma neeligibilă a fost identificată la finanțarea nerambursabilă solicitată, suma este propusă spre transferare la cheltuieli neeligibile;

 • b) dacă suma neeligibilă a fost identificată la cofinanțare proprie, suma este propusă spre transferare la cheltuieli neeligibile. în această situație solicitantul va modifica corespunzător și valoarea finanțării nerambursabile astfel încât procentul de cofinanțare asumat și numărul liniilor bugetare la depunerea dosarului să nu se modifice, (din Anexa 1.2).

Nu se acceptă modificări ale costului total al proiectului.

în cazul acceptării de către solicitant a cheltuielilor constatate neeligibile de către comisia de selecție și evaluare, se va depune Anexa 1.2. Bugetul de venituri și cheltuieli, rectificată. Neacceptarea de către solicitant a cheltuielilor neeligibile identificate conduce automat la descalificarea proiectului.

în vederea completării formularului de buget urmăriți instrucțiunile prezentate în Anexa 1.2. Bugetul de venituri și cheltuieli (sheet-ul Buget DEMO & Instrucțiuni ).

3.5. Modificarea bugetului

Se acceptă transferul de sume între subcategorii ale bugetului pentru următoarele categorii de cheltuieli:

Capitolul a: între subcapitolele a2, a3, a4, a5

Capitolul c: între subcapitolele ci și c2

Modificările se pot face în limita maximă de 20% din valoarea alocată inițial la subcapitolul care se suplimentează.

Se admite modificarea bugetului de venituri și cheltuieli numai dacă există o motivare temeinică din partea beneficiarului.

Modificarea se face în baza unei notificări din partea beneficiarului către autoritatea finanțatoare. Aceasta va fi trimisă prin registratura instituției sau pe adresa de e-mail cultura@iudbrasov.ro și va fi însoțită de bugetul de venituri și cheltuieli modificat, semnat, datat, atât pe format tipărit cât și în format electronic editabil, cu evidențierea clară a modificărilor cerute, în situația în care solicitarea va fi aprobată de către autoritatea finanțatoare, modificarea va intra în vigoare de la data transmiterii răspunsului către beneficiar. Răspunsul va fi comunicat beneficiarului în termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii solicitării.

Capitolul 4. Etapele sesiunii de selecție și evaluare

4.1. Termene de referință

Nr

Termen:

Activitate derulată și rezultate:

I.

Depunerea cererilor de finanțare (sesiunea de depunere a proiectelor):

1.1.

30 de zile calendaristice de la data comunicării anunțului public privind sesiunea de selecție

Termenul de depunere a cererilor de finanțare

1.2.

Cu 6 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor

Termenul maxim de depunere a solicitărilor de clarificări asupra ghidului (*)

1.3.

Cu 4 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor

Termenul maxim de răspuns la solicitările de clarificare

II.

Etapa 1 - procesul de selecție: Conformitate administrativă, evaluare, lista beneficiarilor înainte de contestații:

II. 1

20 de zile lucrătoare

II. 1.1. - verificarea conformității administrative, îndeplinirii condițiilor de eligibilitate și înregistrare, capacității tehnice și financiare a solicitantului de către Comisie;

II. 1.2. - evaluarea/punctarea proiectelor selectate (proiecte conforme si care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și înregistrare).

II.2

1 zi lucrătoare

Publicarea listei proiectelor care va include următoarele secțiuni:

proiectele selectate care pot primi finanțări nerambursabile, punctajul obținut, precum și cuantumul finanțării nerambursabile

=> proiectele care nu au fost selectate spre finanțare și punctajul obținut

|=> proiectele respinse pentru neconformitate administrativă și/sau neeligibilitate

III.

Contestații:

III.l.

3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a rezultatului selecției - etapa I

Termenul pentru depunerea contestațiilor

III.2.

5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor

Termenul pentru soluționarea contestațiilor

III.3.

1 zi lucrătoare de la finalizarea lucrărilor comisiei de contestații

!=> publicarea listei privind soluționarea contestațiilor

=> publicarea listei proiectelor ce pot fi finanțate / contractate

IV.

Etapa a II-a - procesul de selecție LISTA FINALĂ, semnarea contractelor:

IV. 1.

5 zile lucrătoare de la publicarea listei privind soluționarea contestațiilor

Completarea documentației de către solicitanții ale căror proiecte au fost selecționate pentru finanțare

IV.2.

3 zile lucrătoare

Verificarea conformității documentelor depuse conform solicitărilor

IV.3.

1 zi lucrătoare

Comunicarea publică a rezultatului selecției - LISTA FINALĂ a proiectelor ce vor fi finanțate / contractate

IV.4.

7 zile lucrătoare de la publicarea listei finale

Planificarea și semnarea contractelor de finanțare

Termenele menționate cu excepția celui pentru depunerea contestațiilor pot fi comprimate în funcție de numărul de proiecte depuse de solicitanți.

(*) După publicarea Anunțului de participare orice persoană interesată poate solicita clarificări și informații suplimentare asupra Ghidului solicitantului, autoritatea finanțatoare având obligația de a răspunde solicitărilor de clarificări. Răspunsurile vor fi comunicate solicitanților și vor fi publicate pe site-ul www. j udbrasov. ro.

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea prevăzute în prezentul ghid trebuie să se transmită sub formă de document scris.

Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii și al primirii. Orice document scris trebuie confirmat de primire.

Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre următoarele forme: scrisoare prin poștă, fax, electronică la adresa cultura@judbrașov.ro

4.2. Documentele dosarului de participare la procedura de selecție

Documentele se prezintă în bibilioraft, în ordinea menționată în OPIS (specific fiecărei etape), având lipită pe copertă eticheta completată (etapa 1 Eticheta biblioraft). Biblioraftul se va depune sigilat (legat cu sfoară, cu hârtie de sigilare etc.), la sediul UAT Județul Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5 Registratura - camera 10, în termenul stabilit în anunțul de participare.

Orice solicitare depusă după data și ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Riscurile transmiterii acesteia, inclusiv forța majoră, cad în sarcina solicitantului.

Modificarea modelelor standard puse la dispoziție, eliminarea sau renumerotarea unor secțiuni, omiterea unor date solicitate sau înscrierea de date eronate atrage după sine respingerea solicitării de finanțare.

întreaga documentație va fi tehnoredactată, cu excepția documentelor emise de alte autorități. Documentele depuse vor respecta cerințele din prezentul ghid.

înainte de data și ora limită de depunere a proiectelor, solicitantul are dreptul de a-și modifica proiectul sau de a depune documente suplimentare printr-o solicitare scrisă și motivată în acest sens. Modificările se vor depune la registratura instituției, în plic sigilat, având specificată și mențiunea “Modificări”.

în situația depunerii a două sau mai multe proiecte în cadrul aceleiași sesiuni, documentele prin care se demonstrează eligibilitatea solicitantului se depun o singură dată, la primul dosar înregistrat (documentele solicitate la punctul 2.1. Eligibilitatea, înregistrarea solicitantului).

Selecția proiectelor se realizează în două etape, astfel:

Etapa 1 a procedurii de selecție

Pentru prima etapă a selecției, dosarul de participare trebuie să conțină următoarele documente, în această ordine - se va utiliza în mod obligatoriu opisul pentru etapa 1 -[(etapal)_OPIS]:

Nr.

Tip document                                       Observații

Crt.

1)

Cererea de finanțare (Anexa 1.1.)

semnat și ștampilat

2)

Bugetul de venituri și cheltuieli (Anexa 1.2.) însoțit de Documentația privind fundamentarea bugetului proiectului (oferte de preț, etc)

semnat și ștampilat

3)

Planul de activități (Anexa 1.3.)

semnat și ștampilat

4L

Declarație de eligibilitate (Anexa 1.5.)

semnat și ștampilat

5)

CV-uri (Anexa 1.6.)

semnat și datat de titular

6)

Certificatul de înscriere în Registrul Asociaților și Fundațiilor însoțit de extrasul din Registrul Special

SAU

-Statut și Act Constitutiv

-încheierea Judecătorească prin care sunt aprobate ultimele modificări ale actelor constitutive

 • - original sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

 • - extrasul nu mai vechi de 30 de zile

-copii lizibile cu mențiunea “Conform cu originalul”

7)

Certificat de înregistrare fiscală - CIF

- copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”.

8)

CD/DVD/stick

-să conțină:

-cererea de finanțare și planul de activități în format PDF

-bugetul de venituri și cheltuieli în format editabil

9)

împuternicire (Anexa 1.7.) - (dacă este cazul)

semnat și ștampilat

Toate documentele depuse vor fi ștampilate, asumate prin semnătura reprezentantului legal sau a împuternicitului

Etapa a 2-a a procedurii de selecție

Pentru a doua etapă a selecției, dosarul de participare trebuie să conțină următoarele

documente, însoțite de opisul pentru etapa a 2-a, în ordinea de mai jos:

Nr. Crt.

Tip document

Observații

1)

Situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a exercițiului financiar precedent - doar bilanț și cont de rezultat patrimonial, înregistrate la autoritățile competente

- copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

2)

Certificat fiscal privind datoriile la bugetul consolidat general

- original sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

3)

Certificat fiscal privind taxele și impozitele locale (datorii la bugetele locale)

- original sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

4)

Angajament pe propria răspundere privind cofinanțarea - Anexa 2.1.

- original

5)

Dovada existenței surselor de finanțare proprii sau atrase, cum ar fi: extrase de cont bancar, contracte de sponsorizare,

- original sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

scrisori de intenție, alte forme de sprijin financiar din partea unor terți

6)

Formular de identificare financiară -Anexa 2.2.

 • - original

 • - se va depune formularul semnat de bancă sau nesemnat de bancă, dar însoțit de extras de cont

7)

Declarația de imparțialitate a beneficiarului - Anexa 2.3.

Original

Toate documentele depuse vor fi ștampilate, asumate prin semnătura reprezentantului legal sau a împuternicitului

4.3. Comisia de evaluare și selecție

Selecția ofertelor culturale se realizează de către o comisie constituită la nivelul autorității finanțatoare.

Comisia de selecție va fi constituită în baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov și va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri - specialiști cu o experiență de minim 3 ani de practică în domeniul pentru care se organizează sesiunea de finanțare; aceștia nu pot face parte din categoria funcționarilor publici sau a personalului contractual angajat de autoritatea finanțatoare, iar numărul lor trebuie să fie mai mare decât numărul reprezentanților autorității finanțatoare.

în componența acestei comisii pot intra și membri supleanți, desemnați a-i înlocui pe titulari, în cazul în care, din motive obiective, aceștia nu pot asigura activitatea de evaluare a proiectelor culturale.

Secretariatul comisiei va fi asigurat de reprezentanți ai autorității finanțatoare.

Comisia de evaluare și selecție stabilește ierarhia ofertelor culturale în funcție de valoarea, importanța sau reprezentativitatea proiectului cultural pentru domeniul cultural respectiv, pe baza punctajului obținut.

 • 4.4. Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare, evaluarea propunerilor de proiecte

  ATENȚIE!


A Se vor solicita clarificări - dacă este cazul - exclusiv la documentele depuse, nu la cele lipsă!

A Lipsa documentelor solicitate atrage după sine descalificarea solicitantului.

A Neasumarea prin semnătură a documentelor depuse reprezentând părți integrante ale contractului atrage după sine descalificarea solicitnatului.

Este exclus din procedura pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil, solicitantul care nu îndeplinește condițiile de participare.

De asemenea solicitantul va fi exclus din procesul de selecție în cazul în care se dovedește că acesta:

 • •  se face vinovat de inducerea gravă în eroare a autorității finanțatoare sau a comisiei de evaluare, prin furnizarea de informații incorecte, ce sunt luate în considerare în procesul de selecție sau dacă a omis furnizarea acestor informații;

 • •  a încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisia de evaluare sau autoritatea finanțatoare în timpul procesului de evaluare.

 • •  nu a respectat prevederile contractelor de finanțare din sesiunile anterioare.

în cazul în care organizațiile sau persoanele se dovedesc a fi vinovate de cele de mai sus, autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a le exclude definitiv de la finanțările ulterioare.

Atribuirea de contracte de finanțare nerambursabilă se va face în limita fondurilor publice alocate programului aprobat anual în bugetul autorității finanțatoare.

Numărul de participanți la procedura de selecție nu este limitat. în cazul în care există un singur participant, procedura de selecție se repetă. în cazul în care, în urma repetării procedurii numai un participant a depus propunere de finanțare, autoritatea finanțatoare are dreptul de a atribui contractul de finanțare nerambursabilă acestuia. Dacă în urma repetării procedurii nu rezultă un proiect câștigător, autoritatea va anula procedura de atribuire a fondurilor nerambursabile.

Etapa 1 a procedurii de selecție

Comisia de selecție și evaluare verifică:

- existența și conformitatea documentelor depuse la prima etapă de selecție, conform solicitărilor de mai sus;

îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și înregistrare, capacitatea tehnică și financiară a solicitantului;

existența și concordanța documentelor depuse în format electronic cu cele depuse pe suport hârtie;

corectitudinea întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli, încadrarea categoriilor de cheltuieli în procentele specificate la 3.1. Cheltuieli eligibile.

Secretariatul comisiei va întocmi lista ofertelor culturale respinse pentru neconformitate administrativă și/sau neeligibilitate, precum și lista ofertelor culturale reținute spre evaluare.

Ofertele culturale reținute spre evaluare vor fi analizate de specialiști, membri ai comisiei de evaluare și selecție. Aceștia au obligația verificării și evaluării:

Cererii de finanțare (Anexa 1.1.)

Bugetului de venituri și cheltuieli (Anexa 1.2.)

Planului de activități (Anexa 1.3.)

Documentele menționate vor fi puse la dispoziția experților în formatul electronic furnizat de solicitant și/sau în format hârtie. Membrii comisiei de evaluare vor analiza și evalua documentele depuse individual și/sau în ședințe comune.

Comisia de evaluare și selecție poate solicita clarificări privind documentele depuse de solicitanți. Acestea vor fi transmise solicitanților, prin grija secretariatului comisiei. Solicitantul va trebui să transmită răspunsul la solicitările de clarificări în condițiile și termenul limită specificate în solicitarea de clarificări. Nerespectarea acestor condiții duce la respingerea cererii de finanțare.

Pentru fiecare ofertă vor fi întocmite rapoarte, care vor fi structurate pe baza grilei de evaluare și vor include observațiile și justificările experților pentru punctajul acordat.

Criteriile de evaluare sunt grupate în subcriterii.

Fiecare evaluator completează câte o grilă de evaluare pentru fiecare propunere de proiect, acordând fiecărui subcriteriu punctaje. Punctajul final al unei propuneri de proiect se obține prin calcularea mediei aritmetice a punctajelor acordate de către fiecare expert în parte, pentru fiecare criteriu de evaluare. Numărul maxim de puncte care poate fi obținut este de 100.

Proiectul care nu va obține minim 1 punct la unul dintre criteriile și/sau subcriteriile de mai jos este descalificat.

Criterii

Punctaj MAXIM

I. Calitate artistică și originalitate

40

1.1. Calitatea actului artistic, originalitatea, claritatea viziunii artistice și caracterul inovator ale proiectului cultural și ale subiectului abordat

25

1.2. Factorul de excelență culturală (artiști, personalități, evenimente

15

Criterii

Punctaj MAXIM

deosebite, invitați speciali, rezultate deosebite)

II. Relevanță

20

2.1. Aprecierea relevanței proiectului cultural în raport cu prioritățile de finanțare ale Județului Brașov din Ghidul Solicitantului

o prioritate - 5 puncte

două priorități - 10 puncte

mai mult de două priorități - 15 puncte

15

2.2. Argumentarea necesității implementării proiectului (Identificarea nevoilor și constrângerilor grupului - țintă vizat. în ce măsură activitățile prevăzute în proiect conduc la satisfacerea/ rezolvarea nevoilor culturale identificate ale grupului - țintă ales? Este relevantă alegerea grupului - țintă în raport cu nevoile culturale identificate?)

5

III. Fezabilitate

30

III. 1. Metodologie

13

3.1.1. Măsura în care concepția generală a proiectului dovedește coerență (coerența activităților în concordanță cu obiectivele propuse; perioada de desfășurare și anvergura proiectului; adecvarea activităților la resursele existente; existența unui calendar de activități clar, adecvat și realist)

5

3.1.2. Măsura în care proiectul identifică riscuri realiste și obiective, precum și măsuri de prevenire / diminuare a lor

3

3.1.3. Măsura în care modalitățile de promovare a proiectului cultural asigură vizibilitatea acestuia în cadrul unui public cât mai larg

5

III.2. Rezultate și impact

10

Impactul asupra grupului/ grupurilor-țintă. Măsura în care rezultatele și impactul scontate sunt pozitive și concludente pentru nevoile grupurilor-țintă. Măsura în care acestea sunt măsurabile și verificabile

10

III. 3. Buget

7

Măsura în care raportul dintre cheltuielile estimate și rezultatele așteptate este realist și în concordanță cu activitățile planificate

7

IV. Sustenabilitate

10

4.1. Măsura în care proiectul cultural poate fi continuat după terminarea finanțării nerambursabile

5

4.2. Măsura în care proiectul generează dezvoltare locală și consolidează identitatea și imaginea locală

5

Punctaj total maxim

100

Ierarhizarea ofertelor culturale se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, alocarea sumelor facându-se în limita bugetului disponibil la momentul aprobării.

în caz de punctaje egale, va primi finanțare propunerea de proiect cu punctajul cel mai mare obținut la criteriul II. Relevanță.

Pentru a fi selectată în vederea finanțării, o propunere trebuie să întrunească un punctaj total de minim de 70 de puncte.

Lista cuprinzând:

 • - proiectele culturale selectate pentru acordarea finanțărilor nerambursabile, punctajul obținut, precum și cuantumul finanțării nerambursabile acordate

 • - proiectele culturale care nu au fost selectate spre finanțare și punctajul obținut

se publică de secretariatul comisiei în termen de 1 zi lucrătoare de la finalizarea lucrărilor comisiei de evaluare și selecție pe site-ul www.iudbrasov.ro.

După publicarea listelor, solicitanții care au fost respinși pot solicita grilele de evaluare și motivația care a stat la baza respingerii. De acest drept se pot bucura toți participanții la procedura de selecție și evaluare a proiectelor culturale.

Contestații

Un solicitant de finanțare nerambursabilă care, după publicarea listei cu rezultatelor sesiunii de finanțare - etapa I se consideră nedreptățit de modul de organizare și desfășurare a selecției de proiecte, poate formula o contestație care va fi transmisă autorității finanțatoare.

Contestațiile se pot depune/transmite la sediul autorității finanțatoare în termen de 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a rezultatului selecției și vor fi soluționate de comisia de soluționare a contestațiilor, formată din experți independenți și constituită în baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov, în condițiile legii, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunere.

Membrii comisiilor de soluționare a contestațiilor vor analiza aspectele invocate de către contestatori, coroborate cu informațiile cuprinse în rapoartele și grilele de evaluare întocmite pentru respectivele oferte culturale de către membrii comisiilor de selecție, și vor dispune cu privire la modalitatea de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea selecției de oferte.

Comisia de soluționare a contestațiilor va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri -specialiști cu o experiență de minim 3 ani de practică în domeniul pentru care se organizează sesiunea de finanțare; aceștia nu pot face parte din categoria funcționarilor publici sau a personalului contractual angajat de autoritatea finanțatoare, iar numărul lor trebuie să fie mai mare decât numărul reprezentanților autorității finanțatoare.

în componența acestor comisii pot intra și membri supleanți, desemnați a-i înlocui pe titulari, în cazul în care, din motive obiective, aceștia nu pot asigura activitatea de soluționare a contestațiilor.

Secretariatul comisiei va fi asigurat de reprezentanți ai autorității finanțatoare care asigură și convocarea membrilor acestora.

Rezultatele privind soluționarea contestațiilor vor fi publicate pe site-ul www.judbrasov.ro. în comisia de soluționare a contestațiilor nu sunt numiți membrii care au făcut parte din Comisia de evaluare și selecție a proiectelor culturale.

Contestația se formulează în scris și va cuprinde:

 • •  Datele de identificare ale contestatarului

 • •  Numărul de înregistrare a cererii de finanțare și titlul proiectului

 • •  Obiectul contestației

 • •  Motivele de fapt și de drept

 • •  Dovezile pe care se întemeiază

 • •  Semnătura reprezentantului legal al contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum și ștampila (dacă este cazul). Dovada calității de împuternicit a contestatarului se face potrivit legii.

în vederea formulării contestației pot fi solicitate grilele de evaluare și motivația care a stat la baza respingerii.

Etapa a 2-a a procedurii de selecție

în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea listei privind soluționarea contestațiilor, solicitanții ale căror proiecte au fost selecționate în prima etapă de selecție vor completa 21

documentația cu documentele menționate 4.2. Documentele dosarului de participare la procedura de selecție - etapa a 2-a de selecție.

Comisia verifică existența și conformitatea documentelor depuse conform solicitărilor de la

 • 4.2. Documentele dosarului de participare la procedura de selecție - etapa a 2-a de selecție.

Sunt considerate eligibile pentru acordarea finanțării nerambursabile proiectele care respectă termenul de depunere și conțin documentele prevăzute.

Proiectele sunt considerate neeligibile în situația în care documentele sunt incomplete și/sau din conținutul lor rezultă faptul că solicitantul nu îndeplinește condițiile de participare anunțate prin Ghidul solicitantului.

Nu vor putea fi selectate ofertele solicitanților care au conturile bancare blocate, nu au respectat un contract de finanțare anterior ori au prezentat declarații inexacte, de natură să influențeze acordarea finanțării.

Comunicarea publică a rezultatului selecției se va afișa pe site-ul Consiliului Județean Brașov, www.judbrasov.ro, după aprobarea acesteia, în termen de o zi lucrătoare de la finalizare. Lista va cuprinde proiectele culturale selectate pentru acordarea finanțărilor și punctajul obținut de fiecare dintre acestea, precum și proiectele care nu au fost selectate spre finanțare și punctajul obținut de acestea.

Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de selecție și membrii comisiilor de soluționare a contestațiilor care nu fac parte din categoria personalului angajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanțatoare primesc o indemnizație al cărei cuantum este stabilit prin actele administrative emise de autoritatea finanțatoare, în baza unor contracte civile.

Componența nominală a comisiilor va fi adusă la cunoștința publică pe site-ul autorității finanțatoare numai după încheierea sesiunii de selecție.

Capitolul 5. Contractul de finanțare

5.1. încheierea contractului de finanțare

Solicitanții ale căror propuneri de proiect au fost selectate vor semna contractul, în conformitate cu Anexa 4. Contract cadru.

Din partea solicitantului contractul va fi semnat și ștampilat de către reprezentantul legal sau de către un împuternicit al acestuia, în baza unei împuterniciri dată în condițiile legii. (Anexa 1.7. împuternicire).

Contractarea finanțărilor se va face în termen de maximum 7 zile calendaristice de la comunicarea rezultatelor finale ale evaluării. Dacă în termenul stabilit solicitantul nu se prezintă pentru încheierea contractului de finanțare, se consideră că oferta Județului Brașov nu a fost acceptată, iar proiectele în cauză se elimină de la finanțare. Locurile acestora vor fi preluate de celelalte proiecte, în ordinea descrescătoare a punctajelor. La semnarea contractului de finanțare beneficiarul este obligat să depună Anexa 2.3. Declarația de imparțialitate.

Contractele de finanțare nerambursabile prevăd, sub sancțiunea nulității, calitatea Curții de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activității nonprofit finanțate din fondurile publice.

Finanțarea nerambursabilă nu poate fi utilizată pentru activități generatoare de profit. în cazul veniturilor obținute din vânzarea de bilete, sumele încasate trebuie folosite exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de realizare a proiectului.

5.2. Modificarea contractului de finanțare

Modificările contractului de finanțare nerambursabilă nu pot afecta scopul și obiectivele proiectului, rezultatele, valoarea maximă a finanțării nerambursabile prevăzute prin contract și nici factorii de evaluare care au stat la baza acordării finanțării nerambursabile și se vor face prin act adițional. Solicitările de acest tip pot duce la rezilierea contractului de finanțare.

în situația în care, din motive obiective, beneficiarul contractului apreciază că se impune o modificare a contractului de finanțare, acesta va solicita în scris încheiarea actului adițional. Solicitarea va fi motivată de existența unor cauze obiective care au generat această nevoie și va fi însoțită de documente justificative doveditoare. Aceasta se va depune la Registratură - camera 10, parter, asumată prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului.

Prevederile actului adițional devin operabile de drept după semnarea acestuia de către părți.

Prin excepție, modificările care vizează modul de organizare - perioada și locul de desfășurare a activităților, înlocuirea membrilor echipei de implementare a proiectului și a persoanelor plătite cu onorarii se notifică autorității finanțatoare, nefiind necesară încheierea unui act adițional. în situația în care solicitarea va fi aprobată de către autoritatea finanțatoare, modificarea va intra în vigoare de la data aprobării. Răspunsul va fi comunicat beneficiarului în termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii solicitării.

5.3. Obligații contractuale ale beneficiarului

Beneficiarul are obligația de a implementa proiectul cultural în conformitate cu prevederile prezentului ghid și a anexelor la acesta.

Prin semnarea contractului de finanțare, beneficiarul acceptă termenii și condițiile în care va primi finanțarea nerambursabilă și se angajează să implementeze pe propria răspundere proiectul cultural pentru care primește finanțare, cu respectarea legislației naționale.

Dacă beneficiarul nu reușește să pună în aplicare proiectul în condițiile asumate și stipulate în contractul de finanțare, autoritatea finanțatoare are dreptul de a întrerupe plățile, notificând beneficiarul în acest sens. Dacă în termen de 15 zile de la notificare, beneficiarul nu remediază situația, contractul se poate rezilia de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, autoritatea finanțatoare fiind exonerată de plata oricărei despăgubiri de orice fel.

Finanțarea nerambursabilă poate fi redusă și/sau autoritatea finanțatoare poate cere restituirea, în totalitate sau parțial, a sumelor deja plătite, dacă beneficiarul nu respectă termenii contractuali, inclusiv cererea de finanțare. Autoritatea finanțatoare are dreptul de a întrerupe plățile, notificând beneficiarul în acest sens. Dacă în termen de 15 zile de la notificare, beneficiarul nu remediază situația, contractul se poate rezilia de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, autoritatea finanțatoare fiind exonerată de plata oricărei despăgubiri de orice fel.

Beneficiarul finanțării nerambursabile este obligat să promoveze denumirea autorității finanțatoare - Consiliul Județean Brașov - în cadrul proiectelor/ acțiunilor finanțate, astfel:

“Proiect cofinanțat de Consiliul Județean Brașov”

și stema județului Brașov.

Stema este pusă la dispoziția beneficiarului în format electronic, ca anexă la ghidul solicitantului.

Nerespectarea prevederilor privind promovarea denumirea autorității finanțatoare - Consiliul Județean Brașov - și a stemei în cadrul proiectului finanțat, se sancționează prin diminuarea cu 10% a finanțării nerambursabile acordate.

Raportările vor fi întocmite în limba română și vor fi depuse la sediul Consiliului Județean Brașov, la Registratură, cam. 10, însoțite de adresă de înaintare. Termenul limită pentru depunerea rapoartelor este cel stipulat în contractul de finanțare.

23

In termen de maximum 10 zile calendaristice de la data finalizării activităților se va trimite autorității finanțatoare raportul final. în cazul în care, după verificarea acestuia, Autoritatea finanțatoare solicită beneficiarului clarificări în legătură cu activitățile derulate sau cu modalitatea de decontare a finanțării nerambursabile, beneficiarul are obligația de a răspunde în scris, respectând termenul stabilit de Autoritatea finanțatoare.

5.4. Decontarea cheltuielilor

Pentru a fi aprobată la decontare o cheltuială trebuie să fie eligibilă, în conformitate cu prevederile prezentului Ghid al solicitantului și cu legislația în vigoare.

Stabilirea eligibilității unei cheltuieli se face luând în considerare următoarele aspecte:

 • •  cheltuiala a fost aprobată în buget;

 • •  cheltuiala a fost realizată pentru proiectul cultural (este dovedită legătura directă cu proiectul cultural);

 • •  cheltuiala a fost efectuată pe perioada de desfășurare a proiectului cultural, pentru activități și plăți realizate după data semnării contractului de finanțare;

 • •  beneficiarul prezintă toate documentele justificative de plată (în original și copie), conform precizărilor de mai jos, pentru fiecare tip de cheltuială;

 • •  beneficiarul a dovedit realizarea activității pentru care a fost aprobată cheltuială în cauză.

Pentru a fi acceptate la decont, documentele prezentate vor îndeplini următoarele condiții obligatorii:

 • •  Sunt emise pe numele beneficiarului finanțării;

 • •  Sunt emise și plătite în perioada contractuală;

 • •  Sunt completate cu detalierea exactă a produselor sau serviciilor achiziționate în legătură cu activitățile proiectului;

 • •  Sunt completate cu toate datele necesare din punct de vedere al formei (numărul și data emiterii, emitentul documentului, beneficiarul, semnate și ștampilate);

 • •  Sunt însoțite de dovada plății (chitanță, ordin de plată vizat de bancă, ordin de plată electronic evidențiat în extrasul de cont);

 • •  Fiecare proiect va avea propriile facturi (pentru situația în care un beneficiar are mai multe contracte semnate în cadrul aceluiași an fiscal cu autoritatea finanțatoare);

 • •  Toate documentele justificative externe emise de un prestator din afara României către beneficiarului finanțării sau către participanți la proiect se vor prezenta la decont însoțite de traducerea acestora în limba română, efectuată, semnată și ștampilată pe proprie răspundere de către beneficiar.

Modalitatea de efectuare a decontului:

 • 1. Rapoartele și documentele aferente decontului se depun la Consiliul Județean Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5 Registratura - camera 10, cu adresă de înaintare și opis. Documentele depuse vor fi depuse în copie, cu mențiunea "conform cu originalul”. Beneficiarii vor utiliza formatele puse la dispoziție prin prezentul ghid - anexe / părți integrante ale acestuia.

 • 2.  Dosarul va fi remis serviciului de specialitate care va analiza documentele și, după caz, poate solicita clarificări iar beneficiarii vor trebui să transmită răspunsul la solicitări în condițiile și termenul limită specificate în solicitarea de clarificări. Nerespectarea acestor condiții poate duce la diminuarea finanțării cu sumele în cauză sau la luarea altor măsuri, în limitele contractului de finanțare.

 • 3.  în etapa finală a analizei decontului, beneficiarii contractelor vor fi informați asupra sumei rămase de plată (tranșa finală). Comunicarea poate fi făcută telefonic sau prin e-mail.

 • 4.  După comunicarea privind finalizarea analizei decontului, beneficiarii vor remite autorității finanțatoare factura pentru tranșa finală însoțită de adresa de înaintare (prin Registratură, în original).

 • 5.  Autoritatea finanțatoare, după înregistrarea facturii, va face demersurile în vederea efectuării plății.

înainte de finalizarea verificării decontului, autoritatea finanțatoare va solicita beneficiarului să prezinte documentele în original pentru verificarea conformității acestora.

Note:

 • •  Beneficiarii vor utiliza fără excepție formatele puse la dispoziție în anexele prezentului ghid (secțiunea rambursare), cu respectarea mențiunilor și instrucțiunilor incluse în acestea;

 • •  Verificarea cheltuielilor se va face pentru valoarea totală a proiectului, nu doar pentru finanțarea nerambursabilă acordată.

în implementarea contractelor atribuite, beneficiarii vor acorda atenție conflictului de interese. în acest sens solicitanții vor depune în original Anexa 2.3. Declarația de imparțialitate a beneficiarului.

Se vor avea în vedere prevederile O.U.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, precum și Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare.

5.5. Efectuarea plăților

Finanțările se acordă în două tranșe, prin virament bancar în contul beneficiarului pe baza facturii emise de beneficiar, însoțită de adresa de înaintare.

Cuantumul și eșalonarea tranșelor se stabilesc prin contractul de finanțare.

Prima tranșă se acordă la începutul proiectului, după semnarea contractului de finanțare și nu poate fi mai mare de 70% din totalul finanțării nerambursabile acordate.

După finalizarea acțiunilor/activităților proiectului, beneficiarul va depune la Autoritatea finanțatoare Anexa 5. Formular raport final, Anexa 6. Adresă înaintare factură cultură, Anexa 7. Formular decont cultură și documentele justificative. După validarea raportului Autoritatea finanțatoare va transmite beneficiarului suma aferentă tranșei a doua.

Anexe

Anexa 1.1. Cerere de finanțare

Anexa 1.2. Bugetul de venituri și cheltuieli

Anexa 1.3. Plan de activități

Anexa 1.4. Declarație de parteneriat

Anexa 1.5. Declarație de eligibilitate

Anexa 1.6. CV

Anexa 1.7. împuternicire

(etapa l)_Eticheta biblioraft

(etapal)_OPIS

(etapa2) OPIS

Anexa 2.1. Angajament pe propria răspundere privind cofinanțarea

Anexa 2.2. Formularul de identificare financiară

Anexa 2.3. Declarația de imparțialitate

Anexa 3. Cerințe decont

Anexa 4. Contract

Anexa 5. Formular raport final

Anexa 6. Adresă înaintare factură cultură

Anexa 7. Formular decont cultură (excel) Stema județului Brașov, format vectorial

Solicitanții / beneficiarii care utilizează alte tipuri de programe de editare de text / calcul tabelar (Ex.: versiuni mai vechi Office, Open-source software - OSS etc.), doar în situația în care au probleme în completarea formularelor puse la dispoziție, vor comunica în timp util pentru găsirea unor soluții particulare.

Director Executiv DMP

Nicolae Săcuiu/

Șef Serviciu ÎCTSCRE, Nicoleta Iureș


Către U.A.T. JUDEȚUL BRAȘOV

9                             9


Cerere de finanțare

TITLUL PROIECTULUI:

Confidențialitatea datelor și a proiectului:

Opțiunea solicitantului privind confidențialitatea proiectului (Cererea de Finanțare și anexele contractului):

S Public integral, neconfîdențial:

DA

J Confidențial: DA

Integral

Parțial

Pentru Confidențial DA/Parțial menționați secțiunile din Cererea de finanțare care vor fi confidențiale, motivând solicitarea de confidențialitate:

I. SOLICITANTUL

1. Date de identificare

Nume legal complet al solicitantului:

Cod fiscal (CUI)

Adresă sediu

Adresă de corespondență:

Număr de telefon:

Număr de fax:

E-mail:

Website:

Reprezentantul legal sau împuternicitul solicitantului: (nume complet și tel./e-mail)

Nume, prenume:

Tel.:                           Mail:

2. Date cont bancar

Cont IBAN

Numele băncii

Adresa băncii

3. Descrierea solicitantului

Maximum o pagină.

 • 3.1. Când a fost înființată organizația dvs. și când și-a început activitatea?

 • 3.2. Care sunt principalele activități ale organizației dvs.?

 • 3.3. Echipa de proiect (nume, profesie, post în echipă)

4. Experiență în derularea unor proiecte similare

Maximum o pagină. Vă rugăm să furnizați informații despre proiecte similare derulate de organizația dvs., ca organizație principală sau ca partener, în decursul ultimilor 3 ani în domeniile acoperite de acest program. Se va preciza nivelul de implicare al organizației în fiecare proiect menționat.

5. Resurse

Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a resurselor la care are acces organizația dumneavoastră, cu referire la resursele financiare (venit anual, finanțatori), umane (angajați, voluntari), tehnice, orice alte resurse ce ar putea contribui la implementarea proiectului (organizații asociative, rețele de organizații din care faceți parte etc.)

II. PROIECTUL

 • 1. Informații despre proiect

l.l.Scurtă descriere a proiectului

Maximum 15 rânduri

1.2. Localizare

Se va menționa localitatea/localitățile în care se vor desfășura acțiunile proiectului, dacă sunt cunoscute la momentul scrierii cererii, și locația exactă (ex. Castelul Sukosd - Bethlen) sau generică (ex.sală de teatru, stadion, stradă)

 • 1.3. Axa de finanțare

  Proiecte cu buget de până la 200.000 lei.

  Proiecte cu buget peste 200.000 lei.

 • 1.4. Aria tematică și prioritățile de finanțare cărora i se adresează proiectul (se va bifa corespunzător):

Ariile tematice:

Arte vizuale: pictură, cultură, grafică, design, arte decorative, fotografie, video-art, instalații, ceramică, colaj, film experimental și de animație, film documentar, de ficțiune etc., arte textile, tehnici mixte, media noi, design, proiecte curatoriale

Arhitectură

Artele spectacolului: teatru, dans, muzică

Patrimoniu cultural material: activități legate de promovarea patrimoniului local, promovarea în context cultural al patrimoniului mobil/imobil, abordări alternative de promovare a patrimoniului material

Patrimoniul cultural imaterial: activități de promovare meșteșuguri tradiționale, obiceiuri, folclor, abordări alternative de promovare a patrimoniului imaterial

Intervenție culturală: proiecte de activare participativă, intervenții în spațiul public, inițiative de regenerare culturală urbană, animație stradală, artă comunitară, etc.

ăți de finanțare:

Dezvoltarea creativității contemporane și susținerea producției creative artistice

Dezvoltarea ofertei culturale

Susținerea mobilității creatorilor și a produselor culturale, pe plan național și internațional

Susținerea artei dansului contemporan și artelor performative

Dezvoltarea de noi audiențe

Promovarea artei în spații alternative

Dezvoltare durabilă prin turism cultural

Educație pentru cultură și antreprenoriat cultural

Se vor bifa o singură arie tematică și minimum două priorități de finanțare, în funcție de adresabilitatea proiectului. Proiectul care nu se adresează niciunei arii tematice și la mai puțin de două priorități de finanțare nu este eligibil pentru finanțare.

1.5. Suma solicitată de la bugetul autorității finanțatoare

Costul total al proiectului - lei -

Cheltuieli eligibile - lei -

Cheltuieli neeligibile

- lei -

Total, din care:

- lei -

Contribuția proprie și/sau atrasă a solicitantului

- lei -

Finanțarea nerambursabilă solicitată de la Autoritatea Finanțatoare

- lei -

1=2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

ATENȚIE!!! Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile, care poate proveni din surse proprii sau atrase, trebuie să fie în procent de minimum 20% din valoarea finanțării nerambursabile solicitate.

1.6. Obiective

Maximum 1 pagină. Descrieți obiectivul general și obiectivele specifice ale proiectului cultural.

1.7. Grupurile țintă și beneficiarii

Maximum 1/2 pagină.

 • 1.7.1. Grupuri țintă (cui îi este adresat proiectul)

 • 1.7.2. Beneficiari:

o direcți - precizați categoria și numărul beneficiarilor implicați direct în proiect (participanți, public, etc.)_________________________________________________________________

o indirecți - categoria și numărul estimat al celor care vor beneficia în mod indirect de proiect______________________________________________________________________________

Vă recomandăm să fiți cât mai realiști în estimarea numărului beneficiarilor.

1.8. Argumentarea necesității implementării proiectului

Maximum 2 pagini.

Scurtă descriere a contextului în care se va realiza proiectul cultural.

Prezentați relevanța proiectului pentru obiectivele și prioritățile programului, oferta culturală existentă, motivația alegerii grupurilor țintă, necesitatea identificată la nivelul grupurilor țintă care a stat la baza elaborării proiectului, modul în care proiectul răspunde acestei necesități, motivația alegerii activităților.

Menționați aspecte care cresc relevanța proiectului propus: caracterul inovator, impactul asupra organizației beneficiare și partenerilor, asupra publicului, grupurilor țintă, etc.

1.9. Durata proiectului și descrierea detaliată a activităților

Maximum 5 pagini.

Durata proiectului va fi de_______luni.

Activitățile proiectului sunt:

Vă rugăm să enumerați activitățile proiectului în ordine cronologică, într-o structură coerentă, și să descrieți fiecare activitate identificând: titlul activității, perioada/ durata de desfășurare, acțiunile derulate și — dacă este cazul — rolul fiecărui partener.

Activitățile se vor regăsi, ca denumire, în Anexa 1.3 Planul de activități, unde vor fi corelate cu perioadele de desfășurare. Nu se vor menționa date reale (ex.”luna martie”,"luna aprilie”), referirile la luna de desfășurare vor fi făcute astfel: „ luna 1 ”, „ luna 2 ” etc.

1.10. Riscuri identificate în implementarea proiectului

Se vor identifica riscuri realiste și obiective, precum și măsuri de prevenire/ diminuare a lor.

2. Rezultatele și impactul proiectului cultural

Maximum 1 pagină

2.1. Rezultatele imediate anticipate (impactul asupra grupurilor țintă, participanți la evenimente, apariții în presă etc.)

Rezultatele vor fi cuantificabile și verificabile.

2.2. Produsele proiectului cultural (cd-rom-uri, website, expoziții etc.)

2.3. Impactul proiectului cultural pe termen mediu și lung, continuitate și sustenabilitate

Prezentați succinct efectele scontate pe termen mediu și lung, posibilitățile de continuare/ repetare a proiectului cultural după terminarea finanțării.

Descrieți în ce măsură proiectul generează dezvoltare locală și consolidează identitatea și imaginea locală. Vor mai funcționa structurile care susțin implementarea activităților la sfârșitul prezentului proiect? Va exista “proprietate ” locală asupra rezultatelor proiectului?

Notă: Este obligatoriu ca toate secțiunile cuprinse în Cererea de finanțare să fie completate cu informații!!!

Solicitant........................................................

Numele și funcția reprezentant legal/împutemicit.............................................................

Semnătura și ștampila.....................................................

Data întocmirii..............................

Director Executiv [ Nicolae Săcuiu

Șef Serviciu ÎCTSCRE, Nicoleta lure:


Organizația:


Titlul proiectului:


Președinte Adrian loan Veș
Secretar,

Maria Dumbrăveanu


Anexa 1.2.a

(parte integrantă a contractului de finanțare)


Total:

30,00

30,00

1,00

15,00     14,00

0,00

Ponderi elisibile (%):

100,00

114,29

•  -14,29

Total & (%) eligibile:

30,00

100,00

53,33

46,67
0,00

°-00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

H 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00       I       0,00

0,00

0,00

0,00

.......... 0-00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ELIGIBILE - D -Finanțarea j nerambursabilă -(A-B-C)


Anexa 1.2.a

(parte integrantă a contractului de finanțare)


Nr. Crt.

Activitatea nr.:

Denumirea indicatorilor (categorii de cheltuieli)

Subcategorii de cheltuieli:

(linia de

buget)

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

£1

62

63

64

65

66

67 j

68

-----------------

................

70

Unitatea de j măsură -

UMI Valoarea/ Nr. UM i unitatea de

\ măsură - lei


- TOTAL (TVA inclus)

1 eligibile-A- j EL|G|B|LE.B. ■TOTAL       (TVA: „    ... .

1   .....      Contribuția

I induși - lei !

(B+C+D)     ! proprie-lei

ELIGIBILE.C- ) EUGIBILE-°-_        .     1 Finanțarea

Contribuția

...    nerambursabilă -

atrasă - lei        . .    ,, „ .

lei (A-B-C)

NEELIGIBILE - E -Cheltuieli neeligibile - lei

0,00

j         0,00        |

0,00

0,00

!         o,oo        i

r 0,00

0,00

j 0,00        1

0,00

0,00

!         o,oo        1

0,00

0,00

• 0,00

i"

0,00

0,00

j         0,00        1

0,00

0,00

1 0,00 ,

r

0,00

0,00

i        0,00

.......

0,00

0,00

|         0,00        f

0,00

0,00

| 0,00 1

1

' 0,00

0,00

1 0,00

6,oo

0,00

| 0,00 |

0,00

0,00

1 0,00 1

6,00

0,00

j         0,00        I

6,00    '

0,00

1 0,00 1

0,00

0,00

| 0,00

0,00

0,00

1         0,00        ș

■ 0,00

0,00

! 0,00 1

i-

1 0,00

0,00

1         0,00        I

! 0,00

0,00

|         0,00        i

i 0,00

0,00

1 0,00 1

0,00

0,00

!         0,00        1

0,00

0,00

1 0.00

0,00

0,00

I 0,00        1

0,66

0,00

1         0,00        I

0,00

0,00

i         0,00        ;

ș

0,00

0,00

| 0,00 |

0,00

0,00

!         0,00        j

0,00

0,00

0-00 _____

0,00

0,00

i         0,00        i

1

0,00

0,00

j 0,00        |

0,00

0,00

i         0,00        I

1

0,00


Director Executiv DMP Nicolae SăcuiȘef Serviciu ÎCTSCRE Nicoleta Iureș


Anexa 1.2.b (parte integrantă a contractului de finanțare)

Organizația:_________________________________________/Titlul proiectului:________________________________________

VENITURI =>

Denumirea indicatorilor

A. VENITURI - aferente cheltuielilor eligibile

Valoare lei:

Președinte

1. Contribuția beneficiarului, total din care:

Adrian loan Veștea

contribuție proprie:

1,00

contribuție atrasa - alte surse (se vor nominaliza)

15,00

2. Finanțare nerambursabila solicitata

14,00

/ j V\J

A. VENITURI - aferente cheltuielilor ELIGIBILE - TOTAL

30,00

B. VENITURI - aferente cheltuielilor NEELIGIBILE - TOTAL

0,00

TOTAL GENERAL (A + B):

30,00

CHELTUIELI

CHELTUIELI

A. CHELTUIELI ELIGIBILE - TOTAL

Valoare lei:

Ponderi din cheltuieli eligibile (%):

1. Contribuția beneficiarului (min. 20% din finanțarea nerambursabila):

contribuție proprie:

1,00

7,14

contribuție atrasa - alte surse (se vor nominaliza)

15,00

107,14

2. Finanțare nerambursabila solicitata

14,00

-14,29

A. CHELTUIELI ELIGIBILE - TOTAL

30,00

100,00

B. CHELTUIELI NEELIGIBILE

0,00

TOTAL GENERAL (A + B):

30,00


Secretar,

Maria DumforăveanuDe respectat!

Prevedere GHID:

Cheltuiala / suma:

Pondere bueetata:

b. Achiziționarea de dotări necesare derulării proiectului cultural - max. 20% din

o no

O 00

totalul finanțării nerambursabile acordate // (Suma / pondere):

a.3.3. Manag. Proiect - prestări servicii + e. Cheltuieli de masă + g.2. Cheltuieli

administrative. < 20% din totalul finanțării nerambursabile acordate. // (Suma /

0,00

0,00

pondere):

e. Cheltuieli de masă + gl. Cheltuieli de personal + g.2. Cheltuieli administrative, £

QQQ

20% din totalul finanțării nerambursabile acordate. // (Suma / pondere):

0,00


DMP


Șef Serviciu ÎCTSCRE Nicoleta Iureș >

'ciW'

Reprezentant legal / Nume, Prenume, semnaturia, stampila:

1/1

Categorie

 • a. Cheltuieli de realizareț1 2)

 • b. Achiziționarea de dotări

 • c. Cazare/transport(2) _

 • d. Alte cheltuieli specifice(2)

 • e. Cheltuieli de masă(max 45 lei/pers/zi)

Subcategorie

a.l. Premii

a.2. Onorarii

a.3.1. Materiale consumabile

a.3.2. Prestări de servicii

a.3.3. Manag. Proiect - prestări servicii


f. Diurnă pentru participanți(max a.4. închirieri de spații și 20 lei/pers/zi)                      aparatură

Șef Serviciu ÎCTSCRE Nicoleta Iureș 1


Anexa 1.3. (parte integrantă a contractului de finanțare)

Plan de activități


Beneficiar.......................................

Titlul proiectului............................


Secretar,


Maria D


îbrăveanu


Activitatea

Activitatea 1 (titlul)

Activitatea 2 (titlul)


Luna 1     2Responsabili


Activitatea n (titlul)

Solicitant........................................................

Numele și funcția reprezentant legal/împutemicit.............................................................

Semnătura și ștampila.....................................................

Data întocmirii..............................

Director Executiv DMP Nicolae Săcujiu


Șef Serviciu ÎCTSCRE

Nicole^dureșDeclarație de parteneriat


Secreta^

Maria DiimbrăveanuOrganizații partenere în realizarea proiectului cultural

Partener nr. 1

Numele întreg al instituției / organizației:

Acronim (unde este cazul):

Statut juridic:

Cod fiscal:

Adresa oficială:

Adresa poștală:

Persoana de contact:

Număr de telefon:

Număr de fax:

Adresa de e-mail:

Web site:

Vă rugăm să multiplicați tabelul pentru fiecare partener în parte, dacă este cazul.

• Activitățile la care participă partenerul

Director Executiv DMP Nicolae Săcuiuf

Șef Serviciu iCTSCRE Nicoleta Iureș


Nume și prenume reprezentant partener:

Data:

Semnătura:

Ștampila:


DECLARAȚIE


Secretar,

Maria Dumbrăveanu

Subsemnatul ________________________, domiciliat în localitatea ________________________, str.

____________________________________________ nr. __________, bl. ____________, ap. ____________, sectorul/județul _________________________________, codul poștal ______________, posesor al actului de identitate __________ seria ____________ nr. __________________, cod numeric personal ________________________________, în calitate de reprezentant/împutemicit al solicitantului __________________________________, declar că am luat cunoștință de:

 • - prevederile Ordonanței Guvernului nr. 51/1998, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Legii nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitățile nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile Ghidului solicitantului.

Declar pe propria răspundere că persoana juridică pe care o reprezint:

 • a.  și-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către bugetul de stat, bugetele locale, precum și a contribuției pentru asigurările sociale de stat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care sunt stabilit;

 • b. nu a comis o gravă greșeală în materie profesională sau și-a îndeplinit obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanțatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;

 • c.  nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare și nu este deja în stare de dizolvare sau lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • d. nu a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională sau pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri;

 • e.  nu are conturile bancare blocate conform unei hotărâri judecătorești definitive;

 • f.  nu se află în incapacitate de plată;

 • g. nu furnizează informații false în documentele prezentate.

Am luat la cunoștință de prevederile Anexei 4 - Contract de finanțare nerambursabilă - și sunt de acord cu propunerea de contract fără obiecțiunL

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracțiunea de fals în declarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă.

Solicitant........................................................

Numele și funcția reprezentant legal/împutemicit.............................................................

Semnătura și ștampila.....................................................

Data întocmirii..............................euro/fass


Secretar, „ Maria DumbrăveanuCurriculum vitae Europass Informații personale

Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri)

Naționalitate

Data nașterii

Rolul propus în cadrul proiectului

Experiența profesională

Perioada

Funcția sau postul ocupat Activități și responsabilități principale Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Educație și formare

Perioada

Calificarea / diploma obținută

Disciplinele principale studiate/ competențe profesionale dobândite Numele și tipul instituției de învățământ/ furnizorului de formare

Aptitudini și competențe personale

Limba(i) matemă(e)


Precizați limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificați a doua limbă maternă


Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Nivel european (*)


înțelegere

Ascultare Citire


Vorbire           Scriere

Participare la Discurs oral Exprimare conversație                    scrisă


Limba

Limba

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi

Străine

Experiență în proiecte similare/în poziția ocupată în echipă

Competențe și aptitudini de utilizare a computerului

Alte competențe și aptitudini


Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite


Secretar,

Maria DumbrăveanuAnexa 1.7.

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa ______________________________________________________________________, cu

sediul în _____________________________________________________________________, înmatriculată la

_________________________, cu nr..............................., CUI _________________________, atribut fiscal _________, reprezentată legal prin _______________________________________, în calitate de __________________________, împuternicim prin prezenta pe _______________________________, domiciliat în______________________________________________, identificat cu B.I./C.I. seria____nr.

____________, eliberat de _____________, CNP ______________________ având funcția de _________________________, să ne reprezinte la procedura de selecție și evaluare a proiectelor culturale organizată de autoritatea finanțatoare U.A.T. Județul Brașov în anul 2019.

în îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi și obligații:

 • 1. Să semneze toate actele și documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură de selecție;

 • 2. Să participe în numele subscrisei la procedură și să semneze toate documentele rezultate pe parcursul și/sau în urma desfășurării procedurii;

 • 3. Să răspundă solicitărilor de clarificări formulate de către comisia de selecție și evaluare în timpul desfășurării procedurii;

 • 4. Să depună în numele subscrisei contestațiile cu privire la procedură;

 • 5. Să semneze contractul de finanțare.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedură.

Notă: împuternicirea va fi însoțită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport).

Solicitant........................................................

Numele și funcția reprezentant legal/împutemicit.............................................................

Semnătura și ștampila.....................................................

Denumirea solicitantului:

Titlul proiectului:

Consiliul Județean Brașov

9                          9

500007 - Eroilor nr. 5, Brașov, România

A nu se deschide înainte de data___________ora______

(conform anunțului publicat cu ocazia lansării selecției de proiecte/acțiuni culturale)

Pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul județean a proiectelor culturale pe anul 2019

Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial
Titlul proiectului:......................................................................................................................

Nr. Crt.

Tip document

De la pag.... la pag....

1)

Cererea de finanțare - Anexa 1.1.

2)

Bugetul de venituri și cheltuieli (Anexa 1.2.) însoțit de Documentația privind fundamentarea bugetului proiectului (oferte de preț, etc)

3)

Planul de activități - Anexa 1.3.

4)

Declarație de parteneriat - Anexa 1.4. (dacă este cazul)

5)

Declarație de eligibilitate - Anexa 1.5.

6)

CV-uri - Anexa 1.6.

7)

Documente edificatoare din care să rezulte forma de organizare și dovada faptului că desfășoară activități culturale

8)

Certificat de înregistrare fiscală

9)

CD/DVD/stick

10)

împuternicire - Anexa 1.7. (dacă este cazul)

& Neasumarea prin semnătură a documentelor depuse (în parte sau în întreg) conduce automat la descalificarea proiectului.


Șef Serviciu ÎCTSCRH Nicoleta Iureș /I /


Titlul proiectului:......................................................................................................................

Nr. Crt.

Tip document

De la pag.... la pag....

1)

Situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a exercițiului financiar precedent

2)

Certificat fiscal privind datoriile la bugetul consolidat general

3)

Certificat fiscal privind taxele și impozitele locale (datorii la bugetele locale)

4)

Angajament pe propria răspundere privind cofinanțarea - Anexa 2.1. însoțit de dovada existenței altor surse de finanțare proprii sau atrase, cum ar fi: extrase de cont bancar, contracte de sponsorizare, scrisori de intenție, alte forme de sprijin financiar din partea unor terți

5)

Formular de identificare financiară - Anexa 2.2.

6)

Declarația de imparțialitate a beneficiarului Anexa 2.3.

Director Exedutiv DMP Nicolae Săci/u

Șef Serviciu ICTSCRE Nicoleta Iureș ASecretar,

Maria Dunr eanu

c/Angajament pe propria răspundere privind cofinanțarea

Subsemnatul _________________________________________, posesor al Bl/ CI seria ______, nr.

______________, eliberată de __________________, CNP ___________________________, în calitate de ____________________________________________________________(reprezentant legal/ împuternicit) al _______________________________________________________________, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, mă angajez să întocmesc și să implementez proiectul ______________________________________________în condițiile descrise în Ghidul solicitantului și mă angajez la următoarele:

 • 1. să furnizez cofinanțarea (contribuția proprie și/sau atrasă), în sumă de........................lei,

reprezentând ..............% din valoarea finanțării nerambursabile solicitate pentru

implementarea proiectului propus spre finanțare

 • 2. să finanțez toate costurile neeligibile care ne revin, aferente proiectului.

Solicitant........................................................

Numele și funcția reprezentant legal/împutemicit.............................................................

Semnătura și ștampila.....................................................

Data întocmirii..............................


Șef Serviciu ÎCTSCRI Nicoleta Iureș

TITULARUL CONTULUI

Denumire

Adresa

Localitatea/ Județul

Cod poștal

Țara

Persoana de contact

Telefon/ Fax

E-mail

BANCA

Denumire*

Adresa

Localitatea/ Județul

Cod poștal

Țara

Cont IBAN

Cod fiscal

Data** și Semnătura reprezentantului băncii, Ștampila băncii***

Data și Semnătura titularului contului


*Se va preciza și denumirea sucursalei/ filialei/ agenției etc

** Identificarea financiară trebuie să fie emisă cu cel mult 30 zile calendaristice înainte de data depunerii proiectului.

***Cont valid la data eliberării

Este de preferat să atașați o copie RECENTĂ a extrasului de cont. Vă atragem atenția asupra faptului că extrasul de cont trebuie să confirme toate informațiile enumerate la rubricile „DENUMIREA CONTULUI”, „DENUMIREA BĂNCII” și „CONTUL IBAN’\

în cazul unui extras atașat, ștampila băncii și semnătura reprezentantului băncii nu sunt necesare. Semnătura titularului de cont și data sunt ÎNTOTDEAUNA obligatorii.

Director Executiv DMIP

Șef Serviciu ÎCTSC Nicoleta Iureș


Nicolae Șăcuiu /


Secretar,

Maria Dumbră^eanu

Reprezintă conflict de interese orice situație care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acționeze în conformitate cu obiectivele Unității-Administrativ Teritoriale Județul Brașov, precum și situația în care executarea obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul, _____________________________________________________ - reprezentant

legal al organizației solicitante -__________________________________________________________________-

în ceea ce privește implementarea proiectului__________________________, mă oblig să iau toate

măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, așa cum acesta este definit mai sus și de asemenea, mă oblig să informez Unitatea-Administrativ Teritorială Județul Brașov despre orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele și prenumele:

Funcția:

Semnătura și ștampila:

Director Executiv DMP NicoiaeSăcuia


Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite în baza unui contract de finanțare nerambursabilă numai în măsura în care sunt justificate și oportune și au fost contractate în anul bugetar în care se desfășoară contractul.

Categorie buget

Documente justificative

CHELTUIELI ELIGIBILE

a.l. Premii pentru participanți

 • - regulament stabilit de beneficiarul finanțării prin care se vor fi prevăzute condițiile de acordare și cuantumul premiului/participant

 • - procesul verbal de acordare a premiilor

 • - Premiile pot fi:

 • a. în natură (obiecte de mică valoare):

 • -  documene justificative de achiziție a obiectelor: contractul sau factura fiscală detaliată emisă de vânzător;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitării facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • - tabel cu premiați confirmat cu semnătură de beneficiari.

 • b. în bani: stat de plată

 • - statul de plată care să cuprindă numele și prenumele persoanelor premiate, suma acordată, impozitul reținut, suma netă primită, act de identitate, CNP, semnătura beneficiarului, aprobarea de către benefiarul finanțării nerambursabile (persoana care răspunde de implementarea proiectului) + dispoziția de plată (în cazul plății în numerar) sau ordinul de plată (în cazul plății prin bancă)

 • - dovada virării impozitului reținut

a.2. Onorarii

contract încheiat între beneficiarul finanțării nerambursabile și beneficiarul onorariului, în care care se menționează clar obiectul contractului, proiectul cultural finanțat, valoarea contractului, modalitatea de plată, perioada de valabilitate a contractului și termenele de prestare.

Pentru persoane fizice

 • - copie după actul de identitate al persoanei respective

 • -  declarație privind statutul persoanei, în raport cu prevederile Codului Fiscal - Anexa 4

 • - stat de plată a onorariilor cu înscrierea sumelor reținute la sursă, respectiv contribuția la asigurările sociale (calculată în funcția de declarația prestatorului), impozitul pe venit.

 • - dovada plății: ordin de plată beneficiar, inclusiv obligațiile de plată impozit/contribuții stabilite conform Codului fiscal, vizate de bancă și/sau altă dovadă a onorariului (pentru

Categorie buget

Documente justificative

plățile electronice), extras de cont, dispoziții de plată, registru de casă.

 • - proces verbal de recepție

Pentru persoane juridice

 • - factura detaliată

 • - dovada plății: ordin de plată beneficiar, inclusiv obligațiile de plată către bugete, vizate de bancă și / sau altă dovadă de plată a onorariului (pentru plățile electronice) și extras de cont.

 • - proces verbal de recepție

a.3.1. Materiale consumabile necesare implementării proiectului

 • - factură detaliată;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitări facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • - proces verbal de recepție

 • - notă de recepție

 • - bon de consum

a.3.2. Prestări de servicii

 • - contract încheiat cu prestatorul de servicii

 • - factură internă sau externă detaliată;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitări facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • - proces verbal de recepție a serviciului

a.3.3. Prestări de servicii -management de proiect

 • - contract încheiat cu prestatorul de servicii

 • - factură internă sau externă detaliată;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitări facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • - proces verbal de recepție a serviciului

A

a.4. închirieri de spații și aparatură

 • - contract de închiriere cu proprietarul acestora - în care se va preciza obligatoriu durata de închiriere raportată la durata evenimentului;

 • - proces verbal de predare-primire a aparaturii;

 • - factură internă sau externă detaliată;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitări facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • - proces verbal de recepție a serviciului

a.5. Costuri de producție

 • - contract de închiriere cu proprietarul și proces verbal de predare-primire sau

 • - contract de prestări servicii și proces verbal de recepție sau

 • - copie după avizele obținute din care să reiasă suma de plată

 • - factură internă sau externă detaliată

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitări facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

b. Achiziționarea de dotări

- contract

Categorie buget

Documente justificative

necesare derulării programului sau proiectului cultural

 • - factură detaliată

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitări facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • - proces verbal de recepție

 • - notă de recepție

 • - bon de dare în folosință

c.l. Cazarea

 • -  ordin de deplasare (pentru angajați), referat al managerului de proiect pentru alte persoane implicate în proiect (echipă de proiect, invitați, participanți etc.).

 • - factură internă sau externă de cazare detaliată cu menționarea numelor persoanelor cazate, a duratei cazării și a tarifului perceput/noapte/persoană și/sau contract de prestări servicii de cazare

 • - diagrama de cazare. Dacă în factura emisă de unitatea hotelieră se menționează numele și prenumele persoanelor care au beneficiat de serviciile de cazare, perioada și numărul de camere, nu mai este necesară diagrama de cazare.

 • - dovada plății: factura fiscală, bon fiscal, chitanță (pentru plata făcută cu numerar) sau ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitări facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont.

c.2. Transport

Transportul rutier cu autoturismul / microbuzul sau alte autovehicule destinate transportului de persoane:

 • - foaia de parcurs (completată cu destinația deplasării, distanța în km, consumul normat, consumul efectiv)

 • - delegațiile

 • - bonurile de combustibil sau BCF-uri

 • - contract închiriere a autovehiculelor, după caz.

Transport cu autoturismul sau autocarul propriu:

 • - bon de carburant,

 • - ordin de deplasare

 • - copie după pașaport cu viza de intrare și de ieșire din țară (unde se aplică);

 • - declarație din care să reiasă ruta, datele de călătorie(data intrării și ieșirii din țară) și persoanele care au efectuat deplasarea

Transport feroviar si / sau aerian:

 • - delegația;

 • - tichetele / biletele de transport.

Servicii de transport

 • - contract sau comandă

 • - tabel semnat și ștampilat de beneficiarul finanțării sau partenerul acestuia, care să cuprindă numele și prenumele persoanelor beneficiare ale transportului și ruta;

 • - factura internă sau externă;

Categorie buget

Documente justificative

 • - dovada plății: chitanță pentru plata făcută cu numerar sau ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitării facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont.

 • - copie după pașaport cu viza de intrare și de ieșire din țară (unde se aplică) și / sau tichetele de îmbarcare;

 • - biletele de călătorie (sau copii ale biletelor de avion, tren, autocar de linie);

Cheltuieli conexe transportului internațional de persoane

 • - document intern al beneficiarului finanțării prin care se aprobă expres efectuarea acestor cheltuieli din finanțarea primită, cu nominalizarea persoanelor care vor efectua deplasarea;

 • - factură externă sau internă detaliată;

 • - dovada plății: chitanță pentru plata făcută cu numerar sau ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitării facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • - copie după pașaport cu viza (unde este cazul);

 • - asigurare medicală;

 • - bonuri taxe autostradă

 • - bonuri taxe parcare (cu excepția transportului intern).

d.l. Realizarea de studii și cercetări, consultanță de specialitate, seminarii, conferințe, ateliere de lucru

 • - contract

 • - factură internă sau externă detaliată;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitări facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • - proces verbal de recepție a serviciului

SAU

 • - documentele prevăzute la pct.a2 Onorarii(dacă este cazul)

d.2. Tipărituri

 • - contract

 • - factură detaliată

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitării facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • - proces verbal de recepție

 • - notă de recepție

 • - bon de consum

 • - declarație a beneficiarului finanțării privind distribuirea gratuită a materialelor de promovare, precum și destinatarii acestora

d.3. Acțiuni promoționale și de publicitate

 • - contract de prestări servicii încheiat cu prestatorul

 • - factură detaliată;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitării facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • - proces verbal de recepție a serviciului

 • - copie după anunțul publicitar

 • - caseta, înregistrarea și graficul de difuzare a spotului audio-video parafat de societatea media care a efectuat

Categorie buget

Documente justificative

difuzarea

e. Cheltuieli de masă ale participanților, invitaților

 • - contract de prestări servicii încheiat cu prestatorul sau comandă

 • - factură detaliată;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitării facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • - proces verbal de recepție a serviciului

 • - lista nominală confirmată de persoanele beneficiare

f. Diurnă pentru participanți

 • - invitație de participare primită din partea unei organizații sau altor parteneri externi

 • - lista de participanți aprobată de organizația beneficiară a deplasării

 • - pentru deplasări interne: ordin de deplasare intern semnat și ștampilat care să confirme durata deplasării, completat în conformitate cu prevederile OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.

 • - pentru deplasări externe:

tichete de îmbarcare - pentru deplasări cu avionul, trenul

declarație pe propria răspundere din care să reiasă intervalul deplasării (pentru deplasări cu mijloace de transport auto)

g.l. Cheltuieli de personal

 • - Contract individual de muncă/Extras de muncă - însoțit de copie după actul de identitate al persoanei respective și declarația privind statutul persoanei, în raport cu prevederile Codului Fiscal.

 • - Declarația pentru stabilirea contribuțiilor pe care le va suporta beneficiarul sumei, potrivit Legii nr. 227/2015.

 • - Statul de plată - Se va specifica perioada pentru care se efectuează plata, iar documentul va fi semnat de către conducătorul entității și conducătorul compartimentului financiar-contabil.

 • - ordine de plată aferente plății contribuțiilor datorate, a impozitului și a sumei nete.

 • - In cazul plății în numerar - ordine de plată aferente plății contribuțiilor și impozitului datorate, iar pentru suma netă statul de plată va fi semnat pentru primirea sumei în numerar de către beneficiarul acesteia și va purta mențiunea „Achitat”, de către casier. In acest caz, nu este necesară dispoziția de plată din casierie pentru justificarea plății.

Nu se acceptă plata cu dispoziție de plată prin casierie, fără stat de plată.

 • - extras de cont/registru de casă.

g.2. Cheltuieli administrative

 • - factură detaliată;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitări facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

Categorie buget

Documente justificative

CHELTUIELI NEELIGIBILE

Alte cheltuieli (cheltuieli neeligibile)

 • - document intern al beneficiarului prin care se justifică necesitatea acestor cheltuieli și se va anexa, dacă este cazul, lista nominală semnată de persoanele beneficiare

 • - documente justificative privind efectuarea acestor cheltuieli (vezi modalitate de decont cheltuieli eligibile)


Șef Serviciu ÎCTSCRE Nicoleta Iureș


în conformitate cu HCJ nr............, prin care se aprobă Ghidul solicitantului - Programul județean

pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2019,

UAT Județul Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, tel/fax 0268/410777/475576, având cod fiscal nr. 4384150 și cont bancar nr. RO07 TREZ 24A6 7500 0592 200X deschis la Trezoreria Municipiului Brașov, reprezentată legal prin Adrian-Ioan Veștea, Președintele Consiliului Județean Brașov, denumită în continuare AUTORITATE FINANȚATOARE,

Și

...................................................................., cu sediul în localitatea............., str......................., nr..., județul......................, telefon/fax..........., având cod fiscal...........

și cont bancar........................................... deschis  la ....................................,

reprezentată legal prin................................, cu funcția de..................................., denumită

în continuare BENEFICIAR.

au încheiat prezentul Contract de finanțare a proiectului ................................., denumit în

continuare PROIECT.

CAPITOLUL I - Obiectul, valoarea și durata contractului

Art.l.(l) Prezentul contract are ca obiect finanțarea din bugetul propriu al Județului Brașov, conform HCJ nr............, a activităților pe care Beneficiarul le va desfășura în cadrul Proiectului, în

vederea atingerii obiectivelor acestuia stipulate în cererea de finanțare.

 • (2) Documentele contractului sunt: cererea de finanțare și anexele la aceasta, solicitările de clarificări și răspunsurile la acestea.

 • (3) Costul total al Proiectului este:

  Costul total al proiectului - lei -

  Cheltuieli eligibile - lei -

  Cheltuieli neeligibile - lei -

  Total cheltuieli eligibile, din care:

  - lei -

  Contribuția proprie și/sau atrasă a beneficiarului

  - lei -

  Finanțarea nerambursabilă - lei -

  1 = 2 + 5

  2 = 3 + 4

  3

  4

  5

Art.2. (1) Valoarea contractului este de ..................., reprezentând finanțarea

nerambursabilă alocată Proiectului de către Autoritatea Finanțatoare, adică ........% din totalul

cheltuielilor eligibile ale acestuia.

 • (2) Valoarea finanțării nerambursabile nu poate fi modificată în sensul majorării acesteia. în cazul în care valoarea totală a cheltuielilor eligibile realizate în urma implementării proiectului crește față de valoarea convenită prin contract, diferența rezultată este suportată în întregime de beneficiar.

 • (3) în cazul în care valoarea totală a cheltuielilor eligibile realizate în urma implementării proiectului scade față de valoarea convenită prin contract datorită unor economii realizate pe anumite categorii de cheltuieli din bugetul proiectului, fără a afecta însă realizarea tuturor activităților asumate de beneficiar, precum și scopul, obiectivele și rezultatele proiectului, sumele vor fi decontate astfel:

 • a) pe o linie bugetară cu cheltuielile eligibile realizate provenind numai din finanțarea nerambursabilă, valoarea finanțării nerambursabile va fi diminuată cu diferența rezultată.

 • b) pe o linie bugetară cu cheltuielile eligibile realizate provenind din finanțarea nerambursabilă și din cofinanțarea beneficiarului, se va deconta cu prioritate valoarea cofinanțării până la epuizarea sumei, valoarea finanțării nerambursabile fiind diminuată cu diferența rezultată.

 • c) în situația în care, la finalul implementării proiectului, beneficiarul nu realizează procentul de cofinanțare asumat prin contract, autoritatea finanțatoare va proceda la recalcularea finanțării nerambursabile în scopul respectării procentului prevăzut la alin.(l).

 • (4) Finanțarea nerambursabilă nu poate fi utilizată pentru activități generatoare de profit. în cazul veniturilor obținute din vânzarea de bilete sau din orice alte surse în perioada de implementare a proiectului, sumele încasate se utilizează exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de realizare a proiectului.

Art.3. (1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și încetează odată cu îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute în prezentul contract, dar nu mai târziu de data de 31.12.2019.

 • (2) Dată limită până la care trebuie finalizate activitățile proiectului, inclusiv plățile efectuate de Beneficiar este.................................., conform cererii de finațare depuse.

CAPITOLUL II - Virarea sumelor reprezentând finanțare nerambursabilă

Art.4. Autoritatea Finanțatoare virează direct în contul Beneficiarului sumele reprezentând finanțarea nerambursabilă alocată Proiectului, în două tranșe:

 • -  Prima tranșă se acordă după semnarea contractului de finanțare, pe baza facturii emise de Beneficiar și a solicitării de eliberare a tranșei, și va reprezenta maximum 70% din valoarea finanțării.

 • -  Tranșa a doua se acordă după finalizarea Proiectului și va reprezenta maximum 30% din valoarea finanțării. Suma exactă va fi stabilită de către Autoritatea Finanțatoare după verificarea raportului final și a decontului depuse de către Beneficiar și va fi comunicată acestuia. Se va vira în baza facturii emise de către Beneficiar pentru suma comunicată și a solicitării de eliberare a tranșei.

CAPITOLUL III - Drepturile părților

Art.5. Drepturile Autorității Finanțatoare:

 • (1) Să verifice modul în care este utilizată suma acordată pentru realizarea obiectului contractului.

 • (2) Să i se restituie sumele neutilizate sau justificate necorespunzător, în termen de 15 zile calendaristice de la data transmiterii notificării către Beneficiar.

 • (3) Să monitorizeze derularea activităților proiectului.

 • (4) Să procedeze la verificări parțiale sau ale întregii documentații a proiectului atât pe perioada acestuia, cât și pe o durată de șase luni de la data validării raportului final și a decontului depuse de Beneficiar.

 • (5) Dacă Beneficiarul nu reușește să pună în aplicare Proiectul în condițiile asumate și stipulate în contractul de finanțare, Autoritatea Finanțatoare are dreptul de a întrerupe plățile, notificând Beneficiarul în acest sens. Dacă în termen de 15 zile de la notificare, Beneficiarul nu remediază situația, contractul se poate rezilia de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, Autoritatea Finanțatoare fiind exonerată de plata oricărei despăgubiri de orice fel.

 • (6) Finanțarea nerambursabilă poate fi redusă și/sau Autoritatea finanțatoare poate cere restituirea, în totalitate sau parțial, a sumelor deja plătite, dacă Beneficiarul nu respectă termenii contractuali, inclusiv cererea de finanțare. Autoritatea Finanțatoare are dreptul de a întrerupe plățile, notificând Beneficiarul în acest sens. Dacă în termen de 15 zile de la notificare, Beneficiarul nu remediază situația, contractul se poate rezilia de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, Autoritatea Finanțatoare fiind exonerată de plata oricărei despăgubiri de orice fel.

Art.6. Drepturile Beneficiarului:

 • (1)     Să i se respecte dreptul la confidențialitate în ceea ce privește informațiile incluse în cererea de finanțare.

 • (2) Să i se vireze în cont sumele aferente celor două tranșe, în termenii stipulați în contract.

CAPITOLUL IV - Obligațiile părților

Art.7. Obligațiile Autorității Finanțatoare:

 • (1) Să vireze sumele alocate din bugetul județean pentru finanțarea Proiectului către Beneficiar, în condițiile prevederilor cap. II din prezentul contract.

 • (2) Să realizeze monitorizarea activităților proiectului și să efectueze verificarea raportului de activitate și a decontului depuse de Beneficiar.

 • (3) Să urmărească și să verifice conformitatea documentelor depuse de beneficiar la decont, atât pentru finanțarea nerambursabilă, cât și pentru contribuția proprie sau atrasă.

 • (4) Să întocmească rapoarte de specialitate, prin Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe privind modul de îndeplinire a activităților proiectului și conformitatea cheltuielilor.

Art.8. Obligațiile Beneficiarului:

 • (1) Să implementeze Proiectul așa cum este prezentat în cererea de finanțare, să asigure comunicarea eficientă și operativă a problemelor tehnice și financiare între Beneficiar și Autoritate Finanțatoare.

 • (2) Să notifice Autoritatea Finanțatoare cu privire la orice modificare pe care intenționează să o aducă informațiilor cuprinse în cererea de finanțare în cel mai scurt timp posibil, pentru aprobarea acesteia, în cazul în care aceasta o consideră acceptabilă.

 • (3) în cazul unei modificări survenite din cauze independente de voința Beneficiarului, acesta va anunța Autoritatea Finanțatoare în cel mai scurt timp posibil, care va decide continuarea sau rezilierea contractului.

 • (4) Să cofinanțeze cu suma de..................reprezentând........% din cheltuielile eligibile ale

Proiectului.

 • (5) Să emită facturi pentru fiecare tranșă pe care o solicită Autorității Finanțatoare.

 • (6) Să prezinte în termen de 10 zile calendaristice de la finalizarea acțiunilor, dar nu mai târziu de 25 noiembrie 2019, Anexa 5. Formular raport final, Anexa 6. Adresă înaintare factură cultură, Anexa 7. Formular decont cultură însoțite de documente justificative.

 • (7) Să restituie Județului Brașov, în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării notificării, sumele nejustificate sau justificate necorespunzător. în cazul neachitării obligației de plată se vor percepe majorări de întârziere conform art 183, alin 2 din Legea 207/2015.

 • (8) Să documenteze foto/video/audio activitățile/evenimentele Proiectului într-un mod din care să rezulte data și locul desfășurării lor, participanții, publicul și să le atașeze la acestea raportul de activitate (ex: articolele de presă, fotografii ale locației proiectului/acțiunii culturale, fotografii, înregistrări video ale evenimentelor organizate în cadrul proiectului, liste de prezență, etc.).

 • (9) Să atașeze la raportul de activitate câte un exemplar/o mostră/o fotografie pentru materialele publicitare, de promovare care au fost finanțate prin proiect.

 • (10) Să promoveze imaginea Autorității Finanțatoare cu prilejul evenimentelor și acțiunilor desfășurate pe durata Proiectului. Materialele publicitare și de promovare realizate și difuzate în cadrul Proiectului vor conține sintagma:

“Proiect cofmanțat de Consiliul Județean Brașov”

și stema județului Brașov

Stema este pusă la dispoziția beneficiarului în format electronic, ca anexă la ghidul solicitantului.

 • (11) Să transmită Autorității Finanțatoare mesajele de informare/ promovare care urmează să fie difuzate public.

 • (12) Să permită accesul nediscriminatoriu al publicului larg la proiect în mod gratuit sau, după caz, pe bază de bilete ce se vor afla în vânzare liberă; în acest ultim caz, modalitatea de vânzare a biletelor va fi făcută publică de către beneficiar.

In cazul accesului pe bază de bilete, beneficiarul este obligat să acorde înlesniri ale accesului la proiect pentru elevi, studenți, persoane cu dizabilități, veterani de război și văduve de război, conform legislației în vigoare.

 • (13) Să respecte prevederile legale în vigoare din domeniul drepturilor de autor și drepturilor conexe, a mărcii înregistrate sau a altor drepturi de proprietate intelectuală, să suporte toate taxele ocazionate de vânzarea biletelor, de drepturi de autor și drepturi conexe de autor.

 • (14) Autoritatea Finanțatoare nu își asumă răspunderea și nu intervine în litigiile ce pot apărea între Beneficiar și terțe persoane privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, a mărcii înregistrate, a drepturilor de autor și drepturilor conexe acestora care au legătură cu Proiectul.

 • (15) Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului/acțiunii culturale aparțin Beneficiarului. Autoritatea Finanțatoare își rezervă dreptul de a utiliza produsele Proiectului.

 • (16) Să permită reprezentanților Autorității Finanțatoare accesul la activitățile, acțiunile și manifestările proiectului în scopul monitorizării acestuia.

 • (17) Beneficiarul are obligația să mențină proprietatea bunurilor achiziționate prin proiect pe o perioadă de 3 ani după finalizare și să asigure buna funcționare a acestora.

CAPITOLUL V - Forța majoră

Art. 9. (1) Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul contract.

 • (2) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet producerea forței majore și de a lua orice măsură care îi stă la dispoziție în vederea încetării acesteia.

 • (3) Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de trei luni, orice parte are dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca nici o parte să poată pretinde daune - interese.

CAPITOLUL VI - încetarea contractului

Art. 10. (1) Contractul de finanțare încetează prin:

-executare;

-ajungerea la termen;

-acordul de voință al părților contractante.

 • (2) în cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate prin contract, partea lezată va notifica părții în culpă să depună toate diligențele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.

 • (3) Dacă partea în culpă nu se conformează în termen de 15 zile calendaristice de la primirea notificării, contractul de finanțare poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată.

CAPITOLUL VII - Răspunderea contractuală

Art.ll. Părțile contractante răspund pentru prejudiciile cauzate prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

Art.12. (1) Nerespectarea de către beneficiar a obligațiilor asumate prin prezentul contract atrage obligarea acestuia la restituirea parțială sau integrală a sumelor primite, la care se adaugă majorările de întârziere conform art. 183, alin 2 din Legea 207/2015.

 • (2) Pentru nerestituirea sumelor nejustificate sau justificate necorespunzător în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării notificării, se vor percepe majorările de întârziere prevăzute la art.12 (1).

 • (3) Nerespectarea prevederilor de la art. 8 (10) privind promovarea imaginii Autorității Finanțatoare - Consiliul Județean Brașov - se sancționează prin diminuarea cu 10% a finanțării nerambursabile acordate.

Art. 13. Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanțărilor nerambursabile din fonduri publice este supus controlului Autorității Finanțatoare, a Curții de Conturi și a oricărei instituții cu atribuții în domeniul controlului financiar-fiscal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.14. în cazul neregulilor constatate ulterior finalizării implementării Proiectului, Beneficiarul are obligația să restituie debitul constatat, precum și majorările de întârziere aferente. în cazul nerespectării obligației de restituire a debitului, Autoritatea Finanțatoare va sesiza organele competente în vederea declanșării executării.

CAPITOLUL VIII - Modificarea Contractului

Art. 15. (1) Modificările contractului de finanțare nerambursabilă prin act adițional nu pot afecta scopul și obiectivele proiectului, rezultatele, valoarea maximă a finanțării nerambursabile prevăzute în contract și nici factorii de evaluare care au stat la baza acordării finanțării nerambursabile.

 • (2) în situația în care Beneficiarul apreciază că se impune o modificare a contractului de finanțare, acesta va solicita în scris încheierea unui act adițional. Solicitarea va fi motivată de existența unor cauze obiective care au generat această nevoie și se depune la Registratură, camera 10, însoțită de documente justificative și opis al acestora.

 • (3) Prevederile actului adițional devin operabile de drept după semnarea acestuia de către părți.

 • (4) Solicitările de acte adiționale care modifică scopul si obiectivele proiectului, rezultatele, valoarea maximă a finanțării nerambursabile prevăzute prin contract sau factorii de evaluare care au stat la baza acordării finanțării nerambursabile conduc la rezilierea contractului de finanțare.

 • (5) Prin excepție de la alin.(2), modificările care vizează modul de organizare, perioada și locul de desfășurare a activităților, înlocuirea membrilor echipei de implementare a proiectului și a persoanelor plătite cu onorarii se notifică autorității finanțatoare, nefiind necesară încheierea unui act adițional.

 • (6) Modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli se poate face în baza unei solicitări din partea Beneficiarului, care să conțină justificarea acesteia și să fie însoțită de Anexa 1.2. Bugetul de venituri și cheltuieli modificată. în situația în care solicitarea va fi aprobată de către Autoritatea Finanțatoare, modificarea va intra în vigoare de la data încheierii actului adițional. Răspunsul va fi comunicat beneficiarului în termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii solicitării.

CAPITOLUL IX - Litigii

Art.16. (1) Litigiile izvorâte între părți în legătură cu interpretarea sau derularea prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă.

(2) în cazul în care soluționarea pe această cale nu va fi posibilă, litigiul va fi supus spre soluționare instanțelor de judecată competente.

CAPITOLUL X - Dispoziții Finale

Art.17. Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract va fi transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Art.18. Prezentul contract s-a semnat astăzi în 3 (trei) exemplare, 2 (două) pentru Autoritatea Finanțatoare și 1 (unul) pentru Beneficiar.

Autoritatea Finanțatoare,                                                  Beneficiar,

Director Executiv DMP

Nicolae Săcuii/X

Șef Serviciu ÎCTSCI Nicoleta Iureș


IDENTIFICARE BENEFIi

ZIAR, CONTRACT și PERIOADA DE RAPORTARE:

Beneficiar:

(denumirea completă a organizației)

Adresa

Telefon/fax

e-mail

Titlul Proiectului:

Data înaintării raportului

Contract nr/data:

I. Raport de activitate


FORMULAR


pentru raportare finalăAnexa 5


1. Descrierea pe scurt a activităților desfășurate în cadrul proiectului:

(Descrierea va cuprinde datele necesare unei evaluări de ansamblu a derulării proiectului și verificării realității prestațiilor: activități, beneficiari, colaborarea cu alți parteneri. Se vor anexa: câte un exemplar din materialele realizate în cadrul proiectului, copii după articolele de presă/dosar de presă, fotografii ale locației proiectului/acțiunii, fotografii/dovezi video ale evenimentelor organizate în cadrul proiectului din care să reiasă inclusiv respectarea cerințelor de promovare a denumirii autorității finanțatoare, copii după publicații etc., după caz)

2. Rezultate și produse realizate în raport cu cele așteptate

(Rezultatele vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate desfășurată, în concepte măsurabile, indicatori de eficiență, conform celor menționate în cererea de finanțare. Anexați documente relevante, după caz.)

 • 3. Gradul de realizare a proiectului.........................................................

 • 4. Alte comentarii (după caz):

II. Raport financiar

1. Date despre beneficiar:

Cont bancar nr..........................................

deschis la Banca .....................................................


(denumirea și sediul)

2. Date privind finanțarea nerambursabilă primită/ cheltuită până la data depunerii raportului:

lei

Valoarea finanțării nerambursabile din bugetul Județului Brașov, în

conformitate cu contractul încheiat

Suma primită la tranșa 1

Suma cheltuită din finanțare nerambursabilă, justificată prin documentele atașate3

Suma cheltuită totală, justificată prin documentele atașate4

 • 1 Se anexează documentele justificative financiar-contabile și orice altă dovadă considerată a fi edificatoare.

 • 2 Se vor raporta toate cheltuielile efectuate pe parcursul derulării proiectului, inclusiv cele aferente contribuției proprii și cele neeligibile.

Declar pe proprie răspundere că, în cadrul proiectului:

 • A) Nu au fost generate venituri

 • B) Au fost generate venituri în valoare totală de__________lei, după cum urmează:

  Nr. crt.

  Sursa venitului (bilete, contracte publicitate, drepturi TV etc., vânzări de produse/ obiecte promoționale, taxe închirieri, altele)

  Valoarea

  (lei)

  Documente doveditoare (declarații, contracte, bonuri etc.)

Beneficiar........................................................

Numele și funcția reprezentant legal/împutemicit.............................................................

Semnătura și ștampila.....................................................

Data întocmirii..............................


Șef Serviciu ÎCTSCRE

Nicoleta Iureș j

(iW

cy'U7

(se bifează tipul de către beneficiarul contractului)

Factura

Tranșa 1

Tranșa 2


Nr. înregistrare la solicitant / beneficiar:

Nr.______din______________

Către Consiliul Județean Brașov

9                       9

Subscrisa, cu datele de mai jos:

Identificare beneficiar,

proiect și contract

Beneficiar:

Titlul Proiectului:

Contract nr./data:

Nr.....

...../........

Prin prezenta vă înaintăm factura cu datele de mai jos, in vederea efectuării plății:

FACTURA

Serie:

Nr.

Data:

Suma (lei):

- pe factură menționați:

numărul de contract, titlul proiectului și ''Transa 7” sau „Tranșa 2„ după caz;

- exemplu:

« Finanțare nerambursabila conform contract nr. 111 din data

11.01.2018, Proiectul ”....................”, Transa 1 »

Numele și funcția_________________

Semnătura și ștampila______________________

Data întocmirii ____________

Director Executiv/DMP

NicoiaeȘăcuiu /

Șef Serviciu ICTSCRI Nicoleta Iureș J


Organizația:


Președinte

Adrian loan VestetrZzZ


Anexa 7. Formular decont culturăCJ

LEI / Procente


Nr. Contract______din_________

Titlul proiectului:_________________________________________


TOTAL

ELIGIBILE


Cofinanțare proprie


Cofinanțare Finanțare atrasa     nerambursabilă


Cheltuieli neeligibile


Cheltuieli suplimentare


Buget aprobat

Procent finanțareNr. Crt.

Activitatea nr.:

Denumirea indicatorilor (categorii de cheltuieli)

Subcategorii de cheltuieli:

î Tip document |

Emitentul, Tip doc. Ș ,        .    U           M

**       î plata (OP, bon șT- Valoarea PLĂTITĂ

plata (factura, bon ’      . „ .   . s .                    .

.            i etc.). Serie si î (cu TVA Inclus)- lei

etc.). Sene si Nr., Data : ,                i

; Nr., Data plătii j

ELIGIBILE- A-TOTAL (TVAinclus)- | lei (B+C+D) |

ELIGIBILE - B -Contribuția proprie - lei

ELIGIBILE - C -Contribuția atrasă - lei

ELIGIBILE- D-

Finanțarea nerambursabilă ■ lei (A-B-C)

NEELIGIBILE-E - Cheltuieli neeligibile - lei

suplimentare - lei

(linia de buget)

i                                                 1

■ Ș

0,00

0,00

j

0,00

0,00

i

0,00

0,00

1

| 0,00


Șef Serviciu ÎCTSCRE Nicoleta Iureș


Reprezentant legal / Nume, Prenume, semnaturia, stampila:

1

a.5. Costuri de producție

c.l. Cazarea

c.2. Transport

d.l. Studi consultanță, semînarii, conferințe, ateliere de lucru

d.2. Tipărituri

ț mni prornoționale și de

2

ore

Director Executiv DMP Nicolae SăcuiuJ

3

în cazul Raportul final se va completa cu valoarea cumulată pentru întreg proiectul

4

în cazul Raportul final se va completa cu valoarea cumulată pentru întreg proiectul