Hotărârea nr. 152/2019

Hotărârea nr.152– privind aprobarea programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov.


Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR.152

din data de 23.04.2019

- privind aprobarea programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.04.2019

Analizând Expunerea de motive nr.6119/11.04.2019 și Raportul de specialitate nr.6188/11.04.2019, întocmite de către Direcția Management Proiecte/Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport,Culte, Relații Externe prin care se propun spre aprobare programele de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de raportul de specialitate în care se precizează sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019, necesare pentru susținerea programelor de acțiuni culturale ale

instituțiilor subordonate, după cum urmează:

Unitatea                                                        Suma alocată


Muzeul de Artă Brașov                                          65.000

Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov                            307.980

Muzeul de Etnografie Brașov                                   170.000

Muzeul Județean de Istorie Brașov                              478.000

Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov                     400.000

Centrul Cultural Reduta Brașov                                900.000

Școala Populară de Artă și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov 163.000


Având în vedere prevederile art.91, alin.(l), lit.d și alin.(5), lit.a, pct.4 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă programul de activități culturale pe anul 2019, pentru Muzeul de Artă Brașov, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Se aprobă programul de activități culturale pe anul 2019, pentru Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Se aprobă programul de activități culturale pe anul 2019, pentru Muzeul de Etnografie Brașov, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.- Se aprobă programul de activități culturale pe anul 2019, pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. -Se aprobă programul de activități culturale pe anul 2019, pentru Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 - Se aprobă programul de activități culturale pe anul 2019, pentru Centrul Cultural Reduta Brașov, conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 - Se aprobă programul de activități culturale pe anul 2019, pentru Școala Populară de Artă și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, conform anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8.- Se mandatează Președintele Consiliului Județean Brașov să aprobe prin dispoziție modificarea programelor de acțiuni culturale, în condițiile în care nu se modifică suma totală aprobată, la propunerea direcției de specialitate și solicitarea unităților de cultură.

Art.9.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte/Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport,Culte, Relații Externe și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Consiliul Județean Brașov

Instituția: MUZEUL DE ARTĂ BRAȘOV

» »

Nr. ctr.

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. proiecte în cadrul programului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut

Sursa de finanțare

1.

Programul de expoziții temporare

Programul de expoziții temporare urmărește să prezinte publicului expoziții de artă contemporană, fotodocumentare și de patrimoniu diversificate și atractive, complementare expoziției permanente a muzelui. Totodată, programul își propune itinerarea unor colecții diverse și valoroase din țară și străinătate la Brașov, precum și itinerarea unor expoziții de patrimoniu muzeal în țară și străinătate.

8

 • - Expoziția Centenart

 • - Expoziția Ex-Libris Constantin Brâncuși

 • - Portretul în colecția de pictură a Muzeului de Artă Brașov 15 99-1918

 • - Expoziția internațională „Deviations”

 • - Expoziția Andrei Popa „Fluo Immersion”

 • - Expoziția fotodocumentară „Portretele lui Vlad Țepeș Drăculea. 0 carieră ca față a răului”

 • - Itinerarea expoziției Expoziția „Hans Mattis Teutsch. Sub semnul avangardei” la Muzeul Municipiului București

 • - Expoziția „Hans Mattis-Teutsch. Colecția Muzeului de Artă Brașov”

46000 lei

Subvenție

2.

Programul metamuzeal

Programul metamuzeal are ca obiectiv prezentarea ofertei muzeale prin evenimente neconvenționale capabile să atragă un public suplimentar către muzeu.

2

 • - Noaptea Muzeelor

 • - „Muzeul de artă vine la tine!”

15000 lei

Subvenție

3.

Programul educațional

Programul educativ își propune să genereze o ofertă educațională complexă, reunind nouă activități educative interactive și modeme realizate în colaborare cu instituții de învățământ din municipiul Brașov și zona metropolitană grupate în cadrul a trei programe educative: „Muzeul copiilor”, „Ateliere creative” și „Literatura și arta”.

9

 • - „Prima mea vizită la muzeul de artă”

 • - „Povestea unui tablou”

 • - „Linii forme și culori”

 • - „Incursiune în arta românească - ghidaj interactiv”

 • - „Mozaic”

 • - „Colaj”

 • - „Abstractul în pictură”

 • - „Jocul descrierii”

 • - „Argumentând cu artă”

4000 lei

Subvenție

TOTAL

65000 lei

Subvenție


Contabil șef,

Mihaela-Draga Moraru


Șef serviciu ÎCTSCRE,


Nicoleta/lureș

Nr. crt.

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. proiecte în cadrul programului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut

Sursa de finanțare

1

„Cultura și civilizație la Casa

Cunoașterea de către elevi a istoriei locale prin mituri și legende despre Brașov, conștientizarea lucrului în echipă.

15

Joc, comunicare, învățare

1500

Subvenție CJ Brașov

2

Mureșenilor”

Program educație muzeală

Promovarea patrimoniului și a muzeului prin programe muzeale pe perioada vacanțelor.

Vacanța artelor la muzeu

1500

Subvenție CJ Brașov

3

Educarea tinerilor, cultivarea, promovarea și răspândirea culturii și tradițiilor românești, crearea unui climat propice dezvoltării tinerilor prin dans, muzică, educație fizică, prin deprinderea practică a coregrafiei dansului ROMANA și creșterea gradului de cunoștințe cu privire la dansul de societate ROMANA.

Cursuri de dans de societate ROMANA

5500

Subvenție CJ Brașov

4

Familiarizarea cu funcțiile muzeului cu accent pe cea de conservare și restaurare. Importanța conservării și modalitățile de restaurare, restaurarea unei copii a unui document din arhivă.

Copiii restauratori

500

Subvenție CJ Brașov

5

Familiarizarea elevilor de gimnaziu și de liceu cu folosirea alfabetului chirilic in scrierea limbii române în trecut - studiu de caz „Gazeta de Transilvania", precum și cu începuturile publicității în presa scrisă -studiu de caz "Gazeta de Transilvania"

Poveștile Gazetei

1000

Subvenție CJ Brașov

6

Familiarizarea elevilor cu personalitățile familiei Mureșianu și cu istoria costumului în secolul al XlX-lea.

Dinastia Mureșenilor

1200

Subvenție CJ Brașov

7

Susținerea educației nonformale. Fiecare atelier în parte își propune să dezvăluie copiilor, prin intermediul jocului și al artelor, obiecte din patrimoniul muzeului. Un atelier aparte este Povestea scrisului, o incursiune in lumea scrisului, în care se pune accent pe perioada de început (scrierea cuneiformă și scrierea hieroglifică).

Mic și Mare la Muzeu

2000

Subvenție CJ Brașov

8

Familiarizarea elevilor de curs gimnazial cu istoria aviației românești și mondiale. în cadrul acțiunii copiii vor construi aeromodele, pe care, în cadrul unui concurs, le vor încerca în zbor. Activitățile se vor desfășura în școlile din județul și orașul Brașov, precum și la sediul muzeului.

Aeromodelism

0

Subvenție CJ Brașov

9

Integrarea și facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la instituțiile de cultură și educație.

Educație incluzivă

800

Subvenție CJ Brașov

Consiliul Județean Brașov

Instituția: MUZEUL CASA MUREȘENILORSecretar, a Maria Dumttr


ăveanu


Nr. crt.

Program

Scurtă descriere a programului

10

Promovarea, cultivarea și educarea tinerilor prin intermediul artelor vizuale.Tehnica constă în săparea, incizarea, perforarea sau obturarea prin diverse procedee fizice a unei suprafețe de regulă plane, în vederea imprimării și multiplicării ulterioare a imaginii, fie pentru obținerea unui obiect artistic de sine stătător.

11

Susținerea și dezvoltarea creativății elevilor printr-o serie de ateliere de scriere creativă pe proză și poezie precum: Să inventăm un personaj! (elevii vor imagina personaje, le vor crea biografii sau le vor afla cele mai ascunse secrete), Poezia despre mine ( un autoportret din cuvinte prin intermediul poeziei), Atelierul de povești (elevii vor inventa propria poveste pornind de la istoriile culturale ale unor simboluri naționale).

12

Promovarea patrimoniului și a secției de literatură „Ștefan Baciu" prin programe muzeale pe perioada vacanțelor.

13

Susținerea și dezvoltarea creativății elevilor printr-o serie de ateliere de scriere creativă pe proză și poezie precum: 1. poezia despre mine (un autoportret din cuvinte prin intermediul poeziei/ rescriere în manieră personală a poeziei Autoportret de Ștefan Baciu); poveste S.F. scrisă în 10 pași; atelier de scris scrisori; o zi din viața lui Ștefan Baciu.

14

Promovarea, cultivarea și educarea tinerilor prin intermediul artelor spectacolului.

15

Activitate pedagogică cu elevi de școală gimnazială, desfășurată în colaborare cu două profesoare de la Facultatea de muzică din Brașov. Prin jocuri și cu ajutorul unor instrumente elevii vor fi inițiați în tainele muzicii.

16

Program expozițional „Blockbuster”

Expoziție interactivă dedicată Centenarului României Mari cu accente pe marile evenimente din istoria modernă a Transilvaniei așa cum au fost surprinse în paginile Gazetei de Transilvania/Gazetei Transilvaniei -considerat primul ziar politic al românilor transilvăneni. Accentul este pus pe aportul Mureșenilor la realizarea Marii Uniri. Perioada: ianuarie-mai 2019

17

Expoziție de calculatoare din colecția dr. Alexandru Floca. Colecționarul deține o colecție impresionantă de calculatoare din estul Europei. Perioada: 18-28 mai 2019

Nr. proiecte în cadrul programului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut

Sursa de finanțare

Atelier de linogravură

1000

Subvenție CJ Brașov

Gramatica fanteziei

1000

Subvenție CJ Brașov

Arte și meserii în vacanță -Casa „Ștefan Baciu"

1000

Subvenție CJ Brașov

(Re)Scriere creativă

1000

Subvenție CJ Brașov

Curs de teatru pentru adolescenți

1800

Subvenție CJ Brașov

„Jocurile muzicii"

3000

Subvenție CJ Brașov

10

„Pe drumul spre Marea Unire” la Casa Mureșenilor

0

Subvenție CJ Brașov

„#MuzeulCalculatoarelor” la Casa Mureșenilor

6500

Subvenție CJ Brașov

Nr. crt.

Program

Scurtă descriere a programului

18

Expoziție cu lucrări de grafică și pictură ale artiștilor Horst Josef (Germania) si Dieter Josef (Austria). Parteneri: Karpaten Rundschau si Forumul democrat al germanilor din Brașov. Perioada: 28 mai-30 iunie 2019

19

Expoziție cu piese ceramice și din metal din patrimoniul Muzeului Național Peleș dedicată ceremonialului la mesele familiei regale. Perioada: iulie-septembrie 2019

20

Expoziție multimedia interactivă în cadrul proiectului A.F.C.N. „Istorii 1877 Stories.” Expoziție multimedia interactivă inspirată din rețelele de socializare. Perioada: septembrie-decembrie 2019

21

Expoziție cu machetele produselor de aviație proiectate și construite la Brașov. Perioada: ianuarie-martie 2019

22

Expoziție de machete auto din colecția Ede Pattantyus. Perioada: aprilie-iunie 2019

23

Expoziție de lucrări realizate de membrii Clubului Ilustratorilor.

24

Expoziție de tablouri ale Mirei Simian Baciu aflate în patrimoniul Bibliotecii Academiei Române.

25

Expoziție comunitară realizată în cadrul proiectului A.F.C.N.„Strada -G. Baiulescu - Strasse. Eveniment comunitar al vecinătății”. Perioada: septembrie-decembrie 2019

26

„Showmuz”

Cunoașterea istoriei naționale și locale, debut artistic.

27

Debut artistic

28

Satisfacerea nevoilor publicului meloman, atragerea unui public nou într-un altfel de loc decât sălile de spectacol.

29

Promovarea tinerelor talente, absolvenți ai Conservatorului și Școlii de Muzică din Brașov, respectiv susținerea unor concerte de muzică clasică având în repertoriu operele compozitorilor brașoveni și internaționali.

Nr. proiecte în cadrul programului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut

Sursa de finanțare

„Josef+Josef. Expoziție de grafică și pictură” la Casa Mureșenilor

5000

Subvenție CJ Brașov

„Artă și ceremonial la mesele regale”

la Casa Mureșenilor

10000

Subvenție CJ Brașov

„Istorii 1877 Stories” la Casa Mureșenilor

0

Subvenție CJ Brașov

„50 de ani de aviație brașoveană” la Casa Ștefan Baciu

0

Subvenție CJ Brașov

„Colecție jucării - machete auto”

la Casa Ștefan Baciu

2500

Subvenție CJ Brașov

„Expoziția Asociației Clubul Ilustratorilor”

la Casa Ștefan Baciu

4000

Subvenție CJ Brașov

„Mira Simian Baciu” la Casa Ștefan Baciu

4000

Subvenție CJ Brașov

„Strada G. Baiulescu” la Casa Ștefan Baciu

0

Subvenție CJ Brașov

5

Concurs muzeal „24 Ianuarie 1859”

3200

Subvenție CJ Brașov

Concurs muzeal „Andrei

Mureșanu - concurs de poezie”

2100

Subvenție CJ Brașov

„Recitalul de la ora 5”

10000

Subvenție CJ Brașov

„Muzică și poezie”

1500

Subvenție CJ Brașov

Nr. crt.

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. proiecte în cadrul programului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut

Sursa de finanțare

30

Promovarea muzeului, a patrimoniului local.

„Noaptea muzeelor”

6600

Subvenție CJ Brașov

31

Program cercetare „Țara Bârsei”

Țara Bârsei - sesiune științifică, ediția a XVIII-a, 23-24 mai 2019. Participarea a 50 de specialiști din muzeele și institutele de cercetare din țară și prezentarea cercetărilor acestora în legătură cu tema propusă.

5

Sesiunea științifică „Țara Bârsei”

17000

Subvenție CJ Brașov

32

Țara Bârsei, nr. 18 - revista științifică

Publicarea în revista științifică a muzeului a cercetărilor susținute de către specialiștii din muzeele și institutele de cercetare din țară, lucrări prezentate în cadrul sesiunii.

Revista științifică „Țara

Bârsei”

10000

Subvenție CJ Brașov

33

Valorificarea cercetării științifice a specialiștilor în domeniul geoștiințelor. Sunt comemorate personalități din domeniu ce s-au născut și/sau au activat în arealul Țării Bârsei cu accent pe contribuția la realizarea României Mari.

Partener: Inspectoratul Școlar al Județului Brașov.

„Mari geografi brașoveni”, ediția a XlV-a

2000

Subvenție CJ Brașov

34

Raport cercetare „Istorii 1877”.

„Istorii 1877 Stories”

0

Subvenție CJ Brașov

35

Raport cercetare comunitate strada Baiulescu.

„Strada - G. Baiulescu -Strasse”

0

Subvenție CJ Brașov

36

„Muzeul vine la tine!”

Familiarizarea elevilor cu personalitățile brașovene.

1

Deplasări în școlile din județul Brașov unde se susțin ateliere educaționale de către specialiștii muzeului.

3000

Subvenție CJ Brașov

37

Proiecte cu finanțare nerambursabilă *)

Proiectul isi propune realizarea unei expoziții temporare multimedia interactiva, inspirata de rețelele de socializare (facebook, instagram, snapchat, twitter, whatsapp, reddit, youtube), care prezintă personalități si aspecte ale vieții cotidiene ale anului 1877 reflectate in corespondenta de familie din arhiva Muzeului „Casa Mureșenilor” (1877 este anul cu cea mai bogata corespondenta de famile), in paginile ziarului Gazeta Transilvaniei si in alte surse documentare.

3

„Istorii 1877 Stories.” Expoziție multimedia interactivă inspirată din rețelele de socializare

59640

-contribuția AFCN-53440 lei (89.60%) -contribuția solicitant (subvenție) 6200 lei (10.40%)

38

Proiectul propune derularea unui eveniment comunitar de promovare a patrimoniului cultural, dedicat comunității de pe strada dr. Gheorghe Baiulescu din Brașov - strada cu cea mai densa amplasare culturala din oraș. Patrimoniul cultural va duce la o mai buna colaborare si cunoaștere intre locatarii, asociațiile, instituțiile romane si germane care impartasesc aceeași vecinătate.

„Strada - G. Baiulescu -

Strasse. Eveniment comunitar al vecinătății”

64840

-contribuția AFCN-54756 lei (84.45%) -contribuția solicitant (subvenție) 10080 lei (15.55%)

Nr. crt.

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. proiecte în cadrul programului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut

Sursa de finanțare

39

Proiectul propune realizarea unei amenajari muzeale interactive pentru valorificarea moștenirii culturale a comunității locale din Sohodol, comuna Bran, județul Brașov. Expoziția interactiva va cuprinde următoarele teme principale: etnografie, tradiții si obiceiuri locale, comunitatea locala.

„Muzeul din școală -Sohodol”

73300

-contribuția AFCN-65300 lei (87.30%) -contribuția solicitant (subvenție) 8000 lei (10.70%)

TOTAL, din care:

307980

Subvenție Consiliul Județean Brașov

134480

Finanțare nerambursabilă AFCN

173500

Nota: *) Proiect cultural cu finanțare nerambursabilă din partea AFCN și subvenție Consiliul Județean Brașov.

^AN/^VUinager,

Ovidiu Constantin SavuContabil șef,

Tatiana Gheorgh^

rPI


Director executiv DMP,

Nicolae Săcui
Șef serviciu ÎCTSCRE

Nicoleta Iureșl


Consiliul Județean Brașov

Instituția: MUZEUL DE ETNOGRAFIE BRAȘOV


Președinte^

VeșteaAdrian -1<


Secretar, Maria Dumbrăî'eanu

J


PROGRAMUL ACȚIUNILOR CULTURALE PE ANUL 2019

Nr. ctr.

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. proiecte în cadrul programului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut

Sursa de finanțare

1.

Program cercetare

cercetări de teren, realizarea de interviuri, imagini foto și video, realizare filme documentare, realizare achiziții

5

1.1 Cercetări de teren privind cetele de feciori din Țara Făgărașului, obicei înscris în lista patrimoniului imaterial reprezentativ UNESCO

Trim. III-IV

1.500 lei

CJBv.

1.2 Cercetări de teren în Țara Oltului și zona Rupea în cadrul programul de salvare a meșteșugurilor tradiționale în comparație cu producția de serie, consecință negativă în sectorul artizanal actual

1.000 lei

CJBv.

Trim. III-IV

2.


Program expozițional


expozițiile au drept scop punerea în valoare a patrimoniului muzeal pentru a fi cunoscut de marele public


1.3 Continuarea cercetărilor în cadrul proiectului Proetnicultura referitor la localitățile multietnice din jud. Brașov și împrejurimi în vederea protecției patrimoniului etnologic Cercetări de teren de tip monografic pentru cunoașterea tradițiilor mocanilor săceleni și a ceangăilor în zona Săcele Trim. II

300 lei

CJBv.

1.4 Cercetări de teren de tip monografic pentru cunoașterea tradițiilor mocanilor săceleni, modificarea stilului de viață, și consecințele migrației în raionul Cahul, Republica Moldova (continuare)

Colab. Muzeul Brăilei și Institutul de Etnografie și Folclor București Trim. III

10.000 lei

CJBv.

1.5 Cercetări arheologice privind glăjăriile din jud. Brașov: săpături arheologice și finalizarea rezultatelor privind glăjăria de la Comăna de Sus (continuare) Trim. II- III

7.000 lei

CJBv.

2.1. Organizarea expoziției temporare Ceasuri țărănești - instrumente de măsurare a timpului

MEBv sediu

Trim. II

3.000 lei

CJBv


2.2. Organizarea expoziției temporare Deviation, în cadrul Programului cultural Saison Croisee România -Franța 2018-2019, Festivalul Internațional de Textile Extraordinare

Trim. II-III

MEBv sediu

5.000 lei

CJBv

2.3. Organizarea expoziției temporare Meserii uitate: Meșteșugul cojocăritului în Țara Oltului Expoziția prezintă universul tehnicilor de realizare și decorare a pieselor vestimentare din blană

A întâlnire cu cojocari și urmași ai familiilor de cojocari din Țara Oltului Trim. IV

MEBv Sediu

4.500 lei

CJBv

2.4. Organizarea expoziției temporare Dentelles en voyage în cadrul programului cultural Saison Croisee România - Franța 2018 - 2019, Festivalul Internațional de Textile Extraordinare

Trim. III

Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului

15.000 lei

CJBv. Colab.

Musee des Manufactures de Dentelles Retoumac, Franța

i

2.5. Organizarea expoziției temporare România lui E.O.Hopre. Portretul fotografic al țării noastre în anul 1923

Expoziția ilustrează aspecte de civilizație românească surprinse de fotograf

Trim. II-IV

Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului

5.000 lei

CJBv. Colab.Institutul de Istoria Artei București

9

2.6. Organizarea expoziției temporare Pescuitul pe Olt. Expoziția prezintă pescuitul ca una din principalele ocupații care s-a practicat în zona Rupea Trim. III

Muzeul Etnografic Gh Cernea Rupea

2.200 lei

CJBv

2.7. Colaborare la organizarea expoziției Nicolae Tonitza și vârsta inocenței Expoziția ilustrează lumea copilăriei și a relației matemo-filiale în diferite ipostaze. Include lucrări ale artiștilor moderni preocupați de această temă: obiecte, publicații, costume, jucării, fotografii de epocă din perioada interbelică Trim. I Muzeul Județean Mureș

Colab.

Muzeul Județean Mureș, Muzeul

Municipiului București, Institutul de Istoria Artei „George Oprescu”, București, Muzeul Național Brukenthal Sibiu, Muzeul de Artă Ploiești

2.8 Expoziție Drăguș, un sat din Țara Oltului.

Expoziție foto documentară în cadrul la aniversării a 90 de ani de la cercetarea sociologică în Drăguș, a Școlii Monografice conduse de Dimitrie Guști

Trim. IV

Colab. Universitatea Transilvania

Brașov

1.200 lei

CJBv.

3.

Program Activitatea metamuzealâ

programul cuprinde activitatea editorială a muzeului, întâlniri cu specialiști și public în cadrul expozițiilor permanente și temporare

3

3.1. întâlnire cu urmașii mocanilor din Basarabia în cadrul expoziției temporare Prezența mocanilor săceleni în Basarabia și Dobrogea

A

întâlnire în cadrul programului Centenarul pentru toți Trim. II

Muzeul Etnografic Sacele

5.500 lei

CJBv Universitatea din Cahul, Republica Moldova

3.2. Noaptea muzeelor

Vizitarea expozițiilor permanente și temporare MEBv, Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului, Muzeul Etnografic Săcele, Muzeul Etnografic Gheorghe Cernea Rupea

Trim. II

3.000 lei

CJBv.

3.3. Tipărirea mapelor-catalog în limbile română și engleză, de prezentare a Muzelui Etnografic Gheorghe Cernea Rupea și expoziției permanente Patrimoniul textil, Muzeul de

15.000 lei

CJBv.

Etnografie Brașov

Activitatea face parte din programul permanent de valorificare expozițională a colecțiilor muzeului corelat cu dezvoltarea mijloacelor de informare și educare a publicului Trim. IV

4.

Program Pedagogie muzeală

Programul anual de educație muzeală are în vedere vizite tematice și activități cu caracter practic destinate copiilor din ciclul primar și gimnazial din județul Brașov

8

4.1. Ateliere pedagogice coordonate de meșteri și artizani;

Tematica abordată:

 • - icoane pe sticlă

 • - încondeiat ouă

 • - modelare lut

 • - crestături lemn

 • - croșetat, cusături

 • - țesut

 • - tehnica șervețelului

 • - grafică, pictură, desen

 • - pictură pe lemn

 • - crestături în lemn

 • - împletituri din pănuși

 • - confecționat mărțișoare

 • - decorațiuni de sezon

MEBv sediu, Muzeul Civilizației Urbane, Muzeu Etnogafic Săcele, Muzeul Etnografic Gh. Cernea Rupea Colab.Inspectoratul Școlar Județean Brașov

Trim. I-IV

10.000 lei

CJBv

4.2 Atelierul de ciocolată artizanală și mirodenii

Trim. II

Colab. Luado Brașov Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului

800 lei

CJBv.

4.3. Concurs interactiv cu elevii brașoveni în cadrul expoziției temporare Primul muzeu românesc din Brașov. Edificarea instituțiilor culturale românești din Transilvania după Unirea din 1918 Muzeul Civilizației Urbane ediția a Il-a Colab.Inspectoratul Școlar Brașov, școli și licee din mun. Brașov Trim. II Acțiunea face parte din programul Centenarul pentru toți

2.500 lei

CJBv.

4.4. Concurs interșcolar cu elevi din Săcele, în cadrul expoziției temporare Prezența mocanilor săceleni în Basarabia și Dobrogea

Acțiunea face parte din programul Centenarul pentru toți și are drept scop cunoașterea tradițiilor mocanilor săceleni, stilul lor de viață și efectele migrației în România Mare

Trim. IV

Muzeu Etnografic Săcele

3.000 lei

CJBv

4.5. Concurs interșcolar pe tema Marii Uniri în cadrul expoziției temporare Românii din zona Rupea, eroi în Primul Război Mondial -Participanți la Marea Unire din 1918

Trim. II

Muzeul Gh. Cernea Rupea ediția a Il-a

3.000 lei

CJBv

4.6. Concurs cu premii Maratonul basmului popular ceangăiesc, ed. a XV- a Concurs de oratorie pentru elevi (basme și teatru popular în limba maghiară) Trim. II

Muzeu Etnografic Săcele

1.000 lei

CJBv.

Asociația Culturală Maghiară din cele Șapte Sate Săcelene

4.7. Finalizarea activității atelierelor pedagogice, prin valorificare expozițională Copiii descoperă meșteșuguri tradiționale, ediția a XlV-a

Trim. II

Muzeu Etnografic Săcele

3.500 lei

CJBv.

Inspectoratul Școlar Județean Brașov

4.8. Concurs interșcolar în cadrul expoziției temporare Pescuitul pe Olt

Concursul are drept scop educarea publicului de nivel școlar referitor la pescuit, una din principalele ocupații care s-a practicat în zona Rupea Trim. IV

Muzeul Etnografic Gh Cernea Rupea

2.000 lei

CJBv Colab. Inspectoratul Școlar Brașov, Școli din zona Rupea

5.

Programul de dezvoltare a colecțiilor

Program major cu caracter strategic de protejare identitară a tradițiilor rurale prin cercetări complexe pentru îmbogățirea patrimoniului muzeal prin achiziții și donații.

1

5.1. Proiectul A achiziționa azi pentru mâine', formarea de colecții noi muzeale și îmbogățirea celor existente

Trim. II-IV

40.000 lei

CJBv.

6.

Program

Strategii de promovare

Promovarea activității expoziționale, evenimentelor, produselor -souvenir

1

6.1. Versiunea în lb. engleză și franceză a site-ului muzeului Colaborarea cu un blogger privind promovarea instituției Promovarea produselor de la Galeria de Artă Populară a muzeului și Shop MCU Trim. II-IV

25.000 lei

CJBv.

TOTAL: 170.000 lei


Contabil sef^Tz?

Șef serviciu ÎCTSCRE,

Nr. crt.

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. proiecte/ program

Denumirea proiectului

Buget prevăzut/ lei

Sursa de finanțare

1.

PROGRAMUL Cercetarea științifică și evidența patrimoniului cultural

Protejarea, conservarea, restaurarea, cercetarea și extinderea colecțiilor de bunuri culturale sunt direcțiile de acțiune clasice ale muzeului.

5

46.200

1.1.

Subprogramul Cercetarea Arheologică sistematică

Muzeul Județean de Istorie Brașov este singura instituție a Județului Brașov care cercetează, protejează și controlează slturile arheologice din județul Brașov. Cercetările sistematice și descoperirile întâmplătoare demonstrează că județul Brașov are un potențial arheologic excepțional.

1

31.200

a

1.1.1.

Șantierul arheologic Castrul roman Cumidava

31.200

CJ

1.2

Subprogramul Cercetare Istorie locală1

Este un program de cercetare destinat comunităților județului Brașov, în contextul istoriografiei sărace a județului (există puține lucrări inclusiv privind istoria orașului Brașov).

4

15.000

1.2.1

Poarta Transilvaniei (colecția de arme)

1.2.2

Județul Brașov în istoria turismului și sportului

CJ

1.2.3

Istoriografia Județului Brașov

1.2.4

Istoria muzeelor din Brașov

2.

PROGRAMUL Valorificarea patrimoniului cultural

Direcția de acțiune privind valorificarea patrimoniului prlntr-un discurs muzeal personalizat comunității brașovene, interacțiunea cu publicul și adaptarea muzeului la strategiile și politicile culturale naționale este dezvoltată în primul rând prin Programul „Valorificarea patrimoniului cultural".

12

334.000

2.1

Subprogramul Expoziții

Include continuarea documentării și amenajării expoziției permanente „Identitatea istorică a Brașovului" șl realizarea de expoziții temporare

11

320.000

2.1.1

Expoziția permanentă Istoria militară a Brașovului medieval- Bastionul Țesătorilor

75.000

1 Subprogramul Cercetare Istorie locală beneficiază și de Programele Cercetarea de arhivă șl Valorificarea patrimoniului cultural din cadrul Planului de management 2014 - 2019.

2.1.2

Expoziția permanentă -Casa Sfatului

50.000

a

2.1.3

Expoziția permanentă Ultima frontieră a Imperiului roman- Casa Sfatului

75.000

CJ

2.1.4

Expoziția temporară outdoor Regina Maria, ambasador irezistibil al României Mari

0

A fost realizată de Asociația Forums împreună cu Muzeul Județean de Istorie Brașov. Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale, declarat câștigător în sesiunea dedicată „Zilei culturii naționale" în 2018

2.1.5

Expoziția temporară Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei și artei românești

0

Cofinanțată în 2018 de AFCN. Proiect realizat de Asociația Forums și Muzeul Județean de Istorie Brașov, în parteneriat cu Muzeul Național Cotroceni, Muzeul Național Peleș, Muzeul Național Bran și Facultatea de Ingineria Lemnului (Universitatea Transilvania)

2.1.6

Expoziția temporară Cerbul de Aur 50

0

Parteneriat Televiziunea Română.

2.1.7

Expoziția temporară Brașov 1987

0

Parteneri: Asociația 15 Noiembrie 1987, TVR, Penitenciarul București - Jilava, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului șl Memoria Exilului Românesc, CNSAS, Agenția Națională de

2,1.8

2.1.10~

~2. l.îl~

IhT

2.2

Subprogramul Apariții editoriale

Criteriile de selecție pentru anul 2019 sunt popularizarea istoriei locale și susținerea activității științifice a muzeului.

2.2.1

3.

PROGRAMUL Educație muzeală

Un obiectiv general este creșterea accesului șl participării tinerilor la activitățile muzeului prin constituirea unul portofoliu de proiecte de educație muzeală ținând cont de necesitățile comunității locale.

Presă AGERPRES, I.S.U. „Țara Bârsei" al Jud. Brașov, Inspectoratul de Jandarmi Județean Brașov.

Finanțator în 2018: CJ

Expoziția temporară outdoor

5000

CJ

BRAȘOV 100 +1

Parteneriat Primăria Brașov

Personalitățile Centenarului:

60.000

Finanțator: CJ

Expoziția temporară

Parteneriat:

Dumitru Dorin Prunariu

Centrul Rus de Știință și Cultură din România

Expoziția temporară

20.000

CJ

Lehmann vs. Lehmann

Expoziția temporară de

20.000

CJ

arheologie militară Pe linia

Parteneriat Romanian Military

frontului, 1916-1919

Archeology - RMA

Expoziția temporară Brașov, capitala României Mari ?

15.000

CJ

1

14.000

Descoperiri arheologice din bazinul superior și mijlociu al Oltului (sec. IV a. Chr.-1 p. Chr).

14.000

a

1

6.000

3.1

4.

PROGRAMUL

Afirmarea muzeului ca un adevărat

Agenc/â

operator cultural pe plan local,

culturala

național șl internațional

4.1

4.3

~44

4,5

Personalitățile Centenarului: Povestea primului român în Cosmos, Dumitru Dorin Prunariu

6.000

CJ

10

91.800

Noaptea Muzeelor

3.000

Festivalul Internațional de Reconstituire Istorică Brașov -ediția a IV-a.

Tematica: 150 de ani de la Războiul de Independență al României / Centenarul campaniei armatei române în Ungaria

50.000

CJ

Proiectul de prezentare și promovare reconstituire istorică Marele Râzboi: trăit

800

CJ

și re-trăit

Filmul documentar Brașov 1987 (participări festival de film, acțiuni de promovare, prezentări de film)

8.000

Coproducție Muzeul Județean de Istorie Brașov & Casa de Producție TVR

Finanțator CJ

Proiectul internațional Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești

25.000

A fost finanțată în 2018 de Ministerul Culturii și Identității Naționale, în cadrul programului dedicat Aniversării Centenarului Marii Uniri. Expoziția este itinerată

în 2019 de Asociația Forums

împreună cu Muzeul Județean de Istorie Brașov, ALIANȚA și Ambasada României în S.U.A.

4.6

Consonanțe istorice ruso-

5.000

Finanțator: CJ

române: Centenarul vizitei

Parteneriat:

împăratului Nicolae al ll-lea

Arhivele Naționale ale Rusiei -

la Constanța (1/14 iunie

Sankt Petersburg;

1914) și prezența Rusiei

Centrul Rus de Știință și

imperiale la Brașov

Cultură din România

4.7

Festivalul montan

0

Parteneriat ALPIN FILM FEST

ALPIN FILM FEST

4.8

Festivalul de Reconstituire

0

Parteneriat Primăria Râșnov

Istorică CUMIDAVA

4.9

Festivalul internațional de

0

Parteneriat Festivalul de Film

Film și Istorii Râșnov - Brașov

și Istorii Râșnov

4.10

Festivalul

0

Parteneriat Universitatea

Etnovember 2019

„Transilvania" din Brașov

TOTAL ACȚIUNI CULTURALE 2019

478.000Director executiv DMP,

Nicolae Săcuit/

Șef serviciu ÎCTSCRE1

Nicoleta Iureș


Consiliul Județean Brașov

Instituția: BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ BRAȘOVProgramul acțiunilor culturale pe anul 2019

Nr.crt

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. Proiecte în cadrul programului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut pe program (lei)

1.

REVISTA ASTRA

Editarea     acestui

periodic este pentru bibliotecă una din cele mai importante activități, biblioteca fiind      editoarea

singurului periodic cultural al județului.

3

-Revista istorie

- Supliment.

Literatura, arte și idei -Suplimente carte

150000

2.

BIBLIOTECA PENTRU / ÎN COMUNITATE

Programul

Biblioteca pentru/în comunitate vizează proiecte și activități culturale, informative,

5

- Serile George

Barițiu

-Universul artelor -Multiculturalitatea în spațiul bibliotecii

-SCIEFEST 2018 -Exozitie panouri Casa Baiulescu

50000

divertisment.

3.

BIBLIOTECA EXTRA MUROS

Programul

Biblioteca    extra

muros      muros

însumează    toate

activitățile         și

evenimentele organizate       de

bibliotecă în afara spațiilor ei proprii, în comunitate, prin intermediul bibliotecilor    sau

cooperând direct cu comunitatea, atât în oraș, din județ.

3

 • - Concursul jocurile

tradiționale        ale

Brașovului, ediția a patra

 • -  Biblioteca centru metodologic

 • -  Hamacul cititor/ Lecturi pentru alinare

20000

4.

BIBLIOTECA -CENTRU DE EXCELENȚĂ

Acest program are în vedere organizarea de acțiuni culturale care contribuie în mod direct la educația pentru dezvoltare a tuturor categoriilor socio-

4

- Educație pentru dezvoltare -Biblioteca cluster cultural al patrimoniului imaterial

50000

profesionale și de vârstă ale publicului în mod general și a copiilor și tinerilor în mod special.

- Biblioteca - al treilea spațiu

-Biblioteca 3.0

5.

BIBLIOTECA DESPRE BIBLIOTECĂ

Prin acest program Biblioteca Județeană Brașov își promovează propriile produse culturale, cu adresabilitate atât către beneficiarii brașoveni, cât și către bibliotecarii români. Prin acest program sînt puse în valoare mai ales parteneriatele bibliotecii cu alte biblioteci din România, dar și cu asociația profesională

4

-Editarea pliantului bibliotecii

-Editarea jurnalului lui Valeriu Braniște sub forma unui album

- Expozția colectivă de fotografii în colaborare       cu

ANBPR

-Bibliobicicleta

50000

6.

BIBLIOTECI FĂRĂ FRONTIERE

Programul are în vedere participarea și        implicarea

bibliotecii și a bibliotecarilor în colaborarea profesională în țară, dar                și

internațională,

4

 • - Brașovul și IFLA

 • - Brașovul în lume-conferinta internaționala de biblioteconomie -Expobiblio -Comisia profesionala

50000

contribuind       la

schimbul       de

experiență, stimularea inovației și         afirmarea

profesională      a

potențialului nostru.

ANBPR

7.

BIBLIOTECA GENERATOARE DE PROIECTE

Prin acest program se asigură o parte din cotele de cofinanțare pentru proiectele câștigate de bibliotecă în cursul anului 2018.

1

Proiectele câștigate pe finanțări nerambursabile, pe cele mai diverse linii, fie că este vorba de proiecte internaționale, europene sau cu finanțare națională și locală.

30000TOTAL 400000 lei

Director adjunct, .....................

p

Șef serviciu ÎCTSCRE,


Nicoleta lure:


Director execut v DMP,

Nicolae Săcuiu

Consiliul Județean Brașov

Instituția: CENTRUL CULTURAL REDUTA


Secretar,

Maria Dutfibrăveanu

PROGRAMUL ACȚIUNILOR CULTURALE PE ANUL 2019

Nr. ctr.

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. proiecte în cadrul programului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut

Sursa de finanțare

1.

FASTIS

Calendarul evenimentelor culturale (aniversări/comemorări)

6

Evenimente și aniversări / comemorări cultural naționale - permanent

10 000 Lei

Subvenție C.J

2.

FESTART

Festival National de Teatru pentru Liceeni

“Amprente” , ediția a Vil-a, martie

20 000 lei

Subvenție C.J

Festival Național de Teatru Politic

4

"Scenele Memoriei”, ediția a Il-a, 7 -12 mai

200 000 lei

Concurs de interpretare și creație muzică ușoară pentru copii în limba română

Fulg de Nea, Ediția a XlII-a, noiembrie

30.000 lei

Festival Folk

“TÂMPAFOLK”, ediția a Il-a, septembrie

30.000 lei

3.

CONTEMP-ART

Expoziții de Artă contemporană, Digitală & Video-Sound

2

R.A.C. -2018

Rezidențe de artă contemporană, iulie-august

25 000 lei

Subvenție C.J

4.

EDU+

Cursuri de balet, gimnastică ritmică.

Susținerea creativității tinerilor

2

EDU+Junior (permanent)

5 000 lei

Taxe de curs

Subvenție C.J

5.

MAȘINA DE VISE

Producții teatru, dans, muzicale, premiere, reprezentații la sediu și în deplasare

12

3 Premiere; Stagiune de spectacole teatru, muzicale, balet, dans contemporan, happening, performance.

180 000 lei

Subvenție C.J.

6.

MERIDIAN

Participări ale ansamblurilor Redutei la festivaluri, gale în țară și în străinătate.

7

Ansamblul Poienița, Corul Concentus, Trupa de teatru Redoute, Ansamblul de dansuri germane Korona, Corul mixt maghiar Dalarda

60 000 lei

Subvenție C.J.

7.

SUPORT

Program pentru persoane vârstnice, evenimente caritabile

8

2 Spectacole cu intrarea liberă pentru vîrstnici Spectacole caritabile

10 000 lei

Subvenție C.J.

8.

CULTURĂ ȘI TRADIȚIE

Activități de cercetare și documentare

2

Tezaurul culturii populare (permanent)

8.000 lei

Subvenție C.J.

Expoziții cu caracter tradițional

3

Lada de zestre (permanent)

7.000 lei

Subvenție C.J.

Concurs național de fotografie etnografică și realizare album

1

Oameni și datini, Ediția a V-a (noiembrie)

10.000 lei

Subvenție C.J.

Spectacol folcloric

1

Ziua Universală a Iei, (24 iunie)

10.000 lei

Subvenție C.J.

Concurs de interpretare a muzicii populare

1

Flori în Țara Bârsei, Ediția a XlI-a (martie)

50.000 lei

Subvenție C.J.

Festival național de obiceiuri tradiționale

1

Cununa, Ediția a IV-a (septembrie)

20.000 lei

Subvenție C.J.

Festival International de Folclor

1

“Garofita Pietrei Craiului”, ediția a XlII-a, iulie

100 000 lei

Subvenție C.J.

Prezentare în școli a costumului, dansului și cântecului popular

5

Ora de folclor (octombrie-decembrie)

5.000 lei

Subvenție C.J.

Reconstituiri, conservare și promovare obiceiuri tradiționale, promovarea cântecului popular

10

Obiceiuri tradiționale Concerte muzică populară (permanent)

100.000 lei

Subvenție C.J.

Conservarea și promovarea tradițiilor și obiceiurilor minorităților etnice

5

Tradiții și obiceiuri ale minorităților etnice (permanent)

20.000 lei

Subvenție C.J.

TOTAL: 900 000 lei


Șef serviciu Cultură Tradițională

Adrian Vălușescu C\

Șef serviciu ICTSCRE,

Nicoleta Iureș

qVv


Consiliul Județean Brașov

Instituția: Școala Populară de Arte și Meserii „ Tiberiu Brediceanu” Brașov

Nr. ctr.

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. proiecte în cadrul programului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut

Sursa de finanțare

1.

Programul ART Festival

Festivalurile și concursurile artistice au un impact social, și mai ales cultural, important într-o comunitate. Ținta este una importantă-integrarea instituției intr-un circuit național de festivaluri și concursuri naționale și europene.

3

 • 1. Festivalul Național de Teatru „De-a rîsu’ piînsu”. Ed IX

 • 2. Festivalul național de muzică „Art Brașov Estival”,ed.IX

 • 3. Festivalul național de interpretare vocală „Brașov Art Talent” ed.a V-a

12.000

2.000

30.000

2.

Programul ART Clasic

Urmărește atragerea tinerilor către arta clasică prin prezentarea instrumentelor și repertoriului clasic, prin prelegeri și lecții deschise publice, care să-i stimuleze și să-i îmbogățească spiritual.

47

 • 1.  Producție clasele de chitară

 • 2.  Premiera spectacol de teatru „ în cursul zilei de azi” de C. Udrea

 • 3.  Spectacol de teatru „ Scara vieții” după Marin Sorescu

 • 4.  Premiera spectacol de teatru Commedia dell” Arte,, Pulcinella”

 • 5.  Spectacol 2 de teatru „ în cursul zilei de azi” de Cornel Udrea

 • 6. Spectacol 2 de teatru commedia

dell” arte,, Pulcinella”

 • 7.  Spectacol de teatru „Comediile lui Shakespeare”

 • 8. Spectacol 2 de teatru „Comediile lui Shakespeare”

 • 9. Serbare de ziua mamei- concert de pian și vioara

 • 10. Recital de chitară clasică „Dedicație muzicală dedicat mamelor noastre”

 • 11. „Serbarea de ziua mamei” Concert de pian și vioară

 • 12. Premiera Spectacol de teatru „Micul Prinț”

 • 13. „Un randez-vous la vernisaj” concert de pian

 • 14. Spectacol 2 de teatru „Micul Prinț”

 • 15. „Nunta” de AP Cehov,spectacol clasa de teatru

 • 16. „Oferta de servici” de Lia Bugnar ,spectacol clasa de teatru

 • 17. „Stă să plouă” de Lia Bugnar,spectacol clasa de teatru

 • 18. „Audiția” de Alexandr Galin,spectacol Clasa de teatru

 • 19. Spectacol de teatru „ Scara vieții” după Marin Sorescu

 • 20. Audiție de clasă de chitara clasica

 • 21. Niște fete de Neil LaBute -spectacol de teatru

 • 22. Spectacol 3 de teatru „ în cursul zilei de azi” de Cornel Udrea

 • 23. Producție a claselor de chitară

 • 24. Spectacol 3 de teatru „Comediile lui Shakespeare”

500

1000

1000

1000

1000

 • 25. Pe aripile muzicii-concert de pian

 • 26. „0 seară de mai” concert de pian si vioară

 • 27. Spectacol de teatru Ion Băieșu,, în căutarea sensului pierdut”

 • 28. Audiție de clasă-pian

 • 29. „Sonata verii” Concert de pian și vioară

 • 30. Jocul clapelor -concert de pian

 • 31. „Mirifica lume a copilăriei” concert de pian

 • 32. Spectacol de chitara clasica

 • 33. Producție de clasă chitara clasica

 • 34. Ora deschisa clasa de pian

 • 35. Producție de clasă pian

 • 36. Producție a claselor de chitară

 • 37. Zâmbete pe portative -spectacol de canto și clarinet

 • 38. Recital de chitară clasică, colab. cu Liceul de muzică „Tudor Ciortea,,

 • 39. Audiție „De-a școala fără glume ” concert de pian

 • 40. Spectacol 2 de teatru „ Scara vieții” după Marin Sorescu

 • 41. Spectacol de iamă-clasa de pian

 • 42. „Vine,vine mosu” se așterne magia” concert de pian

 • 43. Rapsodie în alb-concert de pian

 • 44. Spectacol de vioară „Florile dalbe”

 • 45. Magia sărbătorilor-concert de pian

 • 46. Producție a clasei de pian

 • 47. Fulgi de nea -spectacol de canto și clarinet

3.

Programul ART Contemporan

Prin spectacole, lecții deschise, și alte tipuri de evenimente. Scopu

24

1. Ziua îndrăgostiților-spectacol de muzică ușoară

acestui program este dezvoltarea gustului pentru arta contemporană în rîndurile celor mai tineri, un mijloc de selectare și atragere către școala populară, de potențiali elevi.

 • 2. „Dialog intre ani”-producția claselor de orgă

 • 3. Spectacol de muzica ușoara „E dalba primavera”,

 • 4. Poveștile copilăriei spectacol de muzică ușoara

 • 5. Spectacol de muzică ușoara si orga „Muzica un mărțișor”

 • 6. „înfloresc grădinile” spectacol de muzică ușoară

 • 7. „0 lume străină”, spectacol de muzică ușoară

 • 8. Producție de clasă a claselor de saxofon

 • 9. Producție de clasă a claselor de orgă

 • 10. Prietenii acordeonului

11 .Audiție de clasă orga electronică,Sala festivă

 • 12. Producția claselor de orgă

 • 13. Producție de clasă a claselor de saxofon

 • 14. Producție de clasă a claselor de orgă

 • 15. Producție de clasă percuție

 • 16. Prezentare de modă,sala Lux Divina,

 • 17. Spectacol de muzica ușoara „Vacanța cu cântec”

 • 18. Nu-l cunoști pe Michael Jackson?

 • 19. Acordeon live

 • 20. „Cântece din lumea întreagă” spectacol de muzică ușoară

21 .Producție de clasă a claselor de saxofon

22.Producție de clasă a claselor de orgă

23.Spectacol de muzica ușoara „După datini colindam

24.Producție de clasă percuție

4.

Programul ART Debut

Proiecte menite să promoveze și să lanseze cei mai reprezentativi elevi

1

1. Expoziția personală a elevei Daniela Crăciun

5.

Programul ART Atelier:

Urmărește să completeze cunoștințele elevilor în afara cursurilor prin ateliere, workshop-uri, lecții deschise susținute de profesorii școlii dar și de personalități artistice invitate

22

 • 1. Masterclass Entertainment Debut ed.lX

 • 2. Workshop aplicare pietre de materiale textile

 • 3. Ora deschisă a clasei de pian

 • 4. Workshop de ceramică-tehnici cu Maghiar George

 • 5. Workshop de sculptură-tehnici cu Maghiar George

 • 6. Workshop de chitara clasica

 • 7. Lecție deschisă de canto

 • 8. Workshop de imprimeu vestimentar „Hundertwasser”

 • 9. Vizită tematică la fabrica de pielărie și accesorii,,SC Selezione

 • 10. Workshop de fotografie-fotograful Andrei Paul

 • 11. „ A fi sau a nu fi pe scenă”, spectacol antrenament clasa de teatru

 • 12. Impro show-lecție deschisă improvizație

 • 13. Lecție dechisa de teatru „Ne jucăm în 1,2,3”

 • 14. Colocviu „ Noi tendințe în tehnica

25.000

1000

chitarei clasice”

 • 15. Lecție deschisă clasa de muzică ușoară

 • 16. Workshop de tobe

 • 17. Vizită tematică la fabrica de textile„Rouleau Guichard” Săcele

 • 18. Workshop „Arta și computer -Tehnica informatică în sprijinul muzicii, inițiere în procesare grafică muzicală cu programul Finale 2002

 • 19. Ora deschisă de pian-clasicism

 • 20. Workshop de clasă de chitara clasica

 • 21. Workshop de make-up profesionist la prezentare de modă-clasa de design vestimentar

 • 22. Workshop clasa de pian

6.

Programul ART Expoziții

Promovarea secției de arte plastice și vizuale prin expoziții de artă.

14

 • 1.  Expoziție de artă decorativă „Armonii în alb”

 • 2. Expoziție grafica Galeria „Ora 0”

 • 3.  Expoziție de fotografie la Centrul

Cultural Zămesti

 • 4.  Expoziție de pictură Biblioteca județeană

 • 5.  Expoziție de artă decorativă

,Mărțișor de suflet”

 • 6.  Expoziție de fotografie Biblioteca județeană

 • 7.  Expoziție de artă decorativă , Lumea basmelor-pictură pe sticlă”,Biblioteca,,George Barițiu,,

 • 8.  Workshop de accesorii vestimentare„Macrocol iere

 • 9.  Expoziție de pictură și grafică „Atelier 17”edițiaa IV-a, Kronart

Gallery

 • 10. Expoziție de artă decorativă „Fluturi -interpretări decorative”,Biblioteca,, George Barițiu,,

 • 11. Expoziție de grafică, Biblioteca jud

 • 12. Expoziție de artă decorativă „Poartă solară-expoziție de tapiserie”

 • 13. Expoziție tematică de design vestimentar

 • 14. Expoziție de obiecte decorative cu tematica de iarnă

1000

1.000

7.

Programul ART Tradiții

Are ca obiective: cunoașterea valorilor fundamentale ale folclorului românesc; cunoașterea tradițiilor      și      obiceiurilor

românești; păstrarea notei de autenticitate și originalitate a tradițiilor      și      obiceiurilor

românești; descoperirea și culegerea de folclor autentic; descoperirea      meșteșugurilor

autentice din spațiul cultural brașovean.

17

1. Festivalul de muzică, tradiții, obiceiuri și meșteșuguri populare ”Leru-iJer” ed.IX

 • 2. Producție clasa de canto popular

 • 3. Producție de clasă canto popular

 • 4. Demonstrație de cusături tradiționale a secției externe de artă popular „Ce am învățat de la bunica” Dumbrăvița

 • 5. Ziua mamei-spectacol de dans popular Ansamblul Dumbrăvița Bârsei

 • 6. De ziua mamei -spectacol folcloric

 • 7. Producție clasa de canto popular

 • 8.  Producție clasa de nai

 • 9.  Expoziție de arta populară,,Mărțișoare populare,, a secției externe

 • 10. „întâlnire cu meșterii populari” Poveștile hainelor populare cu meșterul popular Olaianos Maria

55.000

Dumbrăvița

 • 11. Producție clasa de nai

 • 12. Schimb de experiență cu Asociația Culturală Junii Saceleni,Secția externă Dumbravita- Ansamblul Dumbrăvița Bârsei, Căminul Cultural Dumbrăvița

 • 13. Producție clasa de canto popular

 • 14. Spectacol de folclor „Zilele comunei Dumbrăvița” secția externă partener Primăria Dumbravita

 • 15. Șezătoare la Muzeul Satului București a secției externe Dumbravita

 • 16. Șezătoare „Cum așteptăm Crăciunul” secția ext Dumbrăvița

 • 17. Spectacol de dans popular „Seara balcanica a muzicii si dansului "Ansamblul Dumbrăvița Bârsei, Căminul Cultural Dumbrăvița

8.

Programul Creștin ART:

Arta vine aproape de cei în suferință, persoane defavorizate, cu scopul de alina dar și de a-i ajuta prin cultură și educație. Un alt caracter al programului este includerea în sistemul școlii, a elevilor care provin din rîndurile acestor categorii. Programul cuprinde și evenimente de spiritualitate creștină reflectată de clasa de iconografie a școlii, dar și de alte forme de artă.

4

 • 1. Workshop de iconografie parteneri Asociația Tinerii din ziua de azi

 • 2. Expoziție de icoane pe lemn Reduta

 • 3. Primăvara din suflet-spectacol caritabil de muzică ușoara, Căminul pt persoane vârstnice Noua

 • 4. La braț cu toamna-spectacol

caritabil        de        muzică

ușoara,Căminul    pt persoane

vârstnice Noua

9.

Programul E-ARl

Propune      proiecte      cu

implementare     în     format

electronic. Mediul extern în care

2

1. "E-Visual Art Debut" E-expozițiaNațională de Arte Plastice și Vizuale ediția IV

funcționează             instituția,

promovează tot mai mult tehnologia și digitalizarea. Opțiunile beneficiarilor, care sunt dintre cei tineri, în general, optează pentru un sistem electronic de rezolvare a situației.

continuare din 2018

2. "E-Visual Art Debut" E-expozițiaNațională de Arte Plastice și Vizuale ediția V 2019 Spațiul virtual pe site www.artebrasov.ro

1000

10.

Programul ART Eveniment

Unele din activitățile anilor trecuți sunt benefice pentru a completa cu succes tabloul de evenimente viitoare, și anume spectacolele comemorative de 1 Decembrie; „ Zilele Școlii de Artă”, sărbătorile de Crăciun, de Paști etc.

7

 • 1. Gala Școlii de Arte-Aniversarea a 70 de ani de activitate

 • 2.  Ziua Unirii Principatelor române

 • 3.  Ziua Unirii-spectacol de dans populai Ansamblul Dumbrăvița Bârsei

 • 4. Zilele Școlii de Arte ed.XLVIț a 46-a ),CC.Reduta

 • 5.  1 Decembrie-spectacol de dans popular Ansamblul Dumbrăvița Bârsei, Căminul Cultural Vladeni

 • 6. Ziua unirii-1 Decembrie -concert de folclor

 • 7. Mândru că sunt roman-spectacol de muzica ușoara

22.500

5.000

3.000

TOTAL

141

163.000

TOTAL: 163.000 lei/fca*

iP'r$iL

CarS;®*—” ’Director executiv BMP,

Nicolae Săcuiu

'0W'


Șef serviciu ÎCTSCRE, Nicolet^Iureș