Hotărârea nr. 150/2019

Hotărârea nr.150– privind aprobarea Caietului de obiective elaborat în vederea încheierii unui nou contract de management pentru Centrul Cultural Reduta Brașov.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@ j ud b rasov. ro, www.j udbrasov. ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.150

din data de 23.04.2019

- privind aprobarea caietului de obiective elaborat în vederea încheierii unui nou contract de management pentru Centrul Cultural „Reduta” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 aprilie 2019;

Analizând expunerea de motive nr. 6404/16.04.2019 și raportul de specialitate nr. 6403/16.04.2019, întocmite de către Direcția Management Proiecte/ Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe, prin care se propune aprobarea caietului de obiective elaborat în vederea încheierii unui nou contract de management pentru Centrul Cultural „Reduta” Brașov;

Având în vedere că actualului manager, domnul Marius - Cristian Cisar, îi expiră la data de 19 mai 2019, contractul de management încheiat la data de 19.05.2014 și ținând cont că la ultima evaluare anuală, care a avut loc în luna martie a acestui an, acesta a obținut nota 9,94, ceea ce îi conferă dreptul de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu cerințele caietului de obiective întocmit de către autoritate;

Ținând cont de dispozițiile art. 4 alin. (1), art. 6, alin. (1), lit. « a », art. 7 alin. (1) și ari 43A1, alin. (1) și alin. (3) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Anexa nr. 3 din Ordinul Ministerului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. “d” și alin. (5) lit. “a”, pct. 4 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă caietul de obiective elaborat în vederea încheierii unui nou contract de management pentru Centrul Cultural „Reduta” Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte.


Contrasemnează, SECRETAR

Maria^^kibrăveanuSecretar,

Maria Dumbrăveanu

CAIET DE OBIECTIVE

în vederea încheierii unui nou contract de management pentru

CENTRUL CULTURAL REDUTA BRAȘOV

Perioada de management este de 5 ani, începând cu data de....................

 • I. TIPUL INSTITUȚIEI PUBLICE DE CULTURĂ, DENUMITĂ ÎN CONTINUARE CENTRUL CULTURAL REDUTA: AȘEZĂMÂNT CULTURAL

Centrul Cultural Reduta Brașov, cu sediul în Brașov, strada Apollonia Hirscher nr.8, este o instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Brașov în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, ale O.U.G.nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public, aprobată prin Legea nr. 269/2009, precum și ale Regulamentului propriu de organizare și funcționare, aprobat de Consiliul Județean Brașov.

Denumirea de Centrul Cultural Reduta a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 350 din 11.09.2003, iar Ministerul Culturii și Cultelor a eliberat Autorizația nr. 33 din 20.06.2006 pentru funcționarea Centrului Cultural „Reduta” Brașov.

Finanțarea Centrului Cultural Reduta se realizează din subvenții acordate din bugetul Județului Brașov, din venituri proprii și donații.

Conform actului de organizare a instituției, obiectivele acesteia sunt următoarele:

 • a) oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața culturală;

 • b) conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial;

 • c) educația permanentă și formarea profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educație;

 • d) cultivarea valorilor și autenticității creației contemporane și artei interpretative în toate genurile : teatru, muzică, dans, arte plastice.

 • II. MISIUNEA INSTITUȚIEI

Misiunea specifică a instituției este de aceea de a contribui la creșterea nivelului de cultură și de a susține identitatea specifică a comunității prin accesul nediscriminatoriu la evenimente culturale de prestigiu, prin accesul la evenimente culturale de prestigiu și prin crearea unui cadru de cercetare artistică performantă, garantând participarea la diversitatea culturală ce caracterizează Europa.

 • III. EVOLUȚIILE ECONOMICE ȘI SOCIOCULTURALE SPECIFICE COMUNITĂȚII ÎN CARE CENTRUL CULTURAL REDUTA BRAȘOV ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA

Instituție de rang județean, Centrul Cultural Reduta își desfășoară activitatea în orașul Brașov, cel mai important centru cultural și economic al județului și cel mai mare centru turistic al țării. Oraș al multiculturalității, cu un trecut istoric bogat și un patrimoniu arhitectonic și cultural de excepție, Brașovul este caracterizat de o viață culturală intensă, susținută de numeroase instituții publice de cultură și de entități neguvernamentale de profil.

Pol de creștere economică al Regiunii Centru, Brașovul este județul cel mai industrializat al acesteia, cu cea mai mare populație ocupată în industrie. Sectorul serviciilor este puternic dezvoltat, turismul aducând în Brașov în anul 2017 un număr de 1,24 milioane de turiști, secondat fiind, ca cifră de afaceri, de domeniul IT. Dinamica acestor sectoare economice se reflectă în gradul ridicat de urbanizare (73%), doar municipiul Brașov având, în 2018, o populație de 289.646 de locuitori. Centru universitar puternic (peste 21.000 de studenți în anul universitar 2016-2017). Brașovul este și un pol de cercetare științifică, în anul 2014 fiind înființat Institutul de Cercetare și Dezvoltare a Universității Transilvania. Este considerat ca fiind unul dintre orașele României aflat în plină expansiune economică.

De aici decurg o serie de elemente care influențează structura publicului țintă în termeni de diversitate culturală, capacitate financiară, obiceiuri de consum cultural și generează, totodată, necesitatea unei emulații culturale care să racordeze Brașovul la marile orașe europene nu doar în termeni de economie, ci și de cultură.

Centrul Cultural „Reduta” încearcă, prin programele culturale propuse, să răspundă cerințelor publicului actual - unul avid de noutate, calitate, diversitate, originalitate. Astfel spectacolele teatrale, muzicale, coregrafice, seriile expoziționale au primit o nouă destinație, orientată spre necesitățile și ingerințele culturii secolului XXI. Dezvoltarea relațiilor culturale cu instituții naționale, europene și internaționale, promovarea diversității etnoculturale, sprijinirea mobilității artiștilor și a produsului cultural, prezentarea producțiilor culturale locale în alte localități din țară și străinătate, încurajarea artiștilor brașoveni la festivaluri și evenimente de anvergură la nivel internațional, prezentarea în Brașov a unor producții de calitate din afara Brașovului și din alte țări, corespund încercării de a dinamiza viața culturală a orașului prin programele și acțiunile întreprinse de Centrul Cultural „Reduta”.

 • IV. DEZVOLTAREA SPECIFICĂ A INSTITUȚIEI

Documente de referință, necesare analizei:

 • - organigrama și regulamentul de organizare și funcționare ale instituției - prevăzute în anexa nr. 1;

 • - statul de funcții al instituției - prevăzut în anexa nr. 2;

 • - bugetul aprobat al instituției - pe ultimii trei ani - prevăzut în anexa nr. 3.

 • 4.1. Scurt istoric al instituției, de Ia înființare până în prezent

Istoria culturală a Brașovului este strâns legată de Centrul Reduta. în 1794, Samuel Abraham construia prima sală de spectacole la Brașov, "Reduta", destinată balurilor și spectacolelor de teatru și muzică. în primul său concert, Societatea Filarmonică brașoveană a prezentat, în data de 6 mai 1878, Uvertura la opera "Flautul fermecat" de Mozart și Simfonia a VI-a de Beethoven, sub bagheta lui Anton Brandner, considerat fondatorul și primul dirijor al acestei Societăți. La Brașov a concertat în anul 1848 Johann Strauss, iar în septembrie 1879 violonistul Johann Joachim, acompaniat la pian de Johannes Brahms.

Vechea Reduta a fost reconstruită în anul 1894 din fondurile Băncii "Kronstadter Allgemeine Sparkasse", cu destinația de sală de concerte (Konzerthaus). Construită după planurile inginerului orașului Christian Kertsch, în stilul baroc cu elemente rococo, a purtat numele de "‘Reduta” sau “Casa de Concerte” după o vestită sală din Viena. Pe fațadă, în stilul Renașterii italiene, se află busturile lui Wagner, Schumann, Mozart și Beethoven, alături de cele ale lui Goethe, Schiller, Shakespeare.

în 1948, clădirea a fost dată în folosință Teatrului de Stat, până în martie 1959. Din acest an a fost transferată Palatului Culturii, care, în prezent, poartă numele de Centrul Cultural "Reduta”.

Prin Decizia nr. 51/18.05.1995 a Consiliului Județean Brașov este organizat și înființat „Așezământul Cultural Țara Bârsei Brașov - Casa de Cultură Brașov”, care mai apoi, prin H.C.J. nr. 350/2003, este transformat în „Centrul Cultural Reduta Brașov”.

Complet renovată și modernizată între 1997-2004, clădirea Centrului Cultural Reduta este una dintre cele mai elegante și atractive așezăminte culturale din țară. Centrul dispune de o sală de spectacole cu un număr de 370 de locuri, dotată cu sisteme de sonorizare și iluminare moderne, destinată spectacolelor de teatru, muzică, dans, cât și pentru conferințe și lansări de carte sau diverse activități educative.

 • 4.2. Criterii de performanță ale instituției în ultimii trei ani:

  Nr. crt.

  Indicatori de performanță

  2016

  2017

  2018

  1.

  Cheltuieli pe beneficiar (subvenție + venituri - cheltuieli de capital)/nr. de beneficiari

  22 lei/ beneficiar

  21,7 lei/

  beneficiar

  22,34 lei/ beneficiar

  2.

  Fonduri nerambursabile atrase (lei)

  -

  -

  -

  3.

  Număr de activități educaționale

  12

  11

  11

  4.

  Număr de apariții media (fără comunicate de presă)

  300

  330

  370

  5.

  Număr de beneficiari neplătitori

  8420

  4995

  7923

  6.

  Număr de beneficiari plătitori**

  4335

  4214

  3285

  7.

  Număr de expoziții/ Număr de reprezentații

  6/69

  9/65

  6/60

  8.

  Număr de reprezentații

  69

  65

  60

  9.

  Număr de proiecte/acțiuni culturale

  33/57

  25/71

  43/63

  10.

  Venituri proprii din activitatea de bază (lei)

  77.719

  86.543

  65.170

  11.

  Venituri proprii din alte activități (lei)

  140.200

  135.890

  154.649

 • 4.3. Scurtă descriere a patrimoniului instituției

Sediu/ Spații aflate în administrarea Centrului Cultural Reduta

Sediul Centrului Cultural Reduta se află în clădirea situată pe strada Apollonia Hirscher nr.8, Brașov. Imobilul este monument istoric și este localizat în Centrul Istoric al Municipiului Brașov, având titlul de rezervație de arhitectură.

Clădirea este proprietatea Consiliului Județean Brașov și a fost complet renovată și modernizată între anii 1997-2004. Foaierele de sus au o suprafață utilă de 64 mp, iar cele de jos de 90 mp. Acestea sunt dotate cu panouri expoziționale și corpuri de iluminat corespunzătoare. Scena are suprafața utilă de llm lungime și 8m adâncime și are în dotare: instalație de iluminat, refelectoare, moving head, instalație de sunet compusă din : stație, microfoane fixe și mobile și aparatură modernă. Sala de spectacole dispune de 370 locuri, inclusiv locurile de la balcon, aceasta fiind una modernă, confortabilă. Sala Arcadia a fost dată în folosință în anul 2007, aceasta având o capacitate de aproximativ 80 de locuri. Sala este amenajată tot în scop expozițional, dar și pentru alte activități culturale și recreative. Sala de balet a instituției este destinată desfășurării cursurilor de balet și gimnastică. Sala de muzică , are o suprafață de aproximativ 100 mp, este dotată cu vestiare, grup sanitar și alte dependințe. Acest spațiu este folosit pentru conferințe, simpozioane, ședințe, dar și pentru repetiții ale formațiilor artistice .

Suprafața utilă a întregului imobil este de aproximativ 2000 mp. Dintre aceștia, aproximativ 300 mp sunt folosiți pentru desfășurarea activităților administrative (birouri etc.), aproximativ 700 mp aparțin spațiilor funcționale (bai, holuri, foaier etaj I și II, depozit, cabine actori, anexe) iar o suprafață de aprox. 1000 mp este folosită pentru activități culturale care implică participarea publicului (Sala de Muzica - parter, Sala de Balet - etaj I, Sala de Spectacole - etaj .1, Sala de Conferință - et.II, Sala Arcadia - subsol).

Dotări:

Autovehicule:

Autoturism Ford EcoSport, 2018 - Funcțional

Autoturism Dacia Logan, 2008 - Funcțional

Autoturism Dacia Logan, 2006 - Funcțional

Sisteme antiefracție :

Sistem de avertizare și detecție incendiu

Sistem de supraveghere video HDC

 • 4.4. Lista programelor și proiectelor desfășurate în ultimii trei ani.

  Ar. crt.

  Numele programelor si ale proiectelor

  Anul

  2016

  Anul

  2017

  Anul

  2018

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  1

  Programul : EUROCULT

  X

  X

  X

  Proiectul : SPECTACOL "VIAȚA MEA FU ZIUĂ"-MIHAI EMINESCU, Ziua Culturii Naționale

  -

  X

  -

  Proiectul: SPECTACOL DE PANTOMIMĂ "PASĂRE ÎN VĂZDUH”

  -

  X

  -

  Proiectul : MONTAJ VIDEO-EXPERIMENTAL

  COMEMORARE CHARLIE CHAPLIN

  -

  X

  -

  Proiectul : Schimb cultural-școlar internațional

  X

  -

  -

  Proiectul : Congresul Internațional de Numismatică Regalitatea în România; 100 ANI de la Marea Unire de la Alba Iulia

  X

  -

  X

  Proiectul : Ziua Culturii Naționale - Spectacol recital muzical Pianul cu poeme

  -

  -

  X

  Proiectul : Festivalul Folk "Patria”

  -

  -

  X

  Proiectul : Spectacol China sărbătorește România!

  X

  Proiectul : Maratonul poeziei românești

  X

  Proiectul : Conferința Povara Libertății - Mihai Neamțu

  X

  2

  Programul : FESTART

  X

  X

  X

  Proiectul : Festivalul International de Folclor

  GAROFIȚA PIETREI CRAIULUI

  X

  X

  X

  Proiectul : Festivalul de Dans Istoric ROMANA

  X

  -

  -

  Proiectul : Festivalul Internațional de Muzică de

  Cameră MARILE SERATE MUZICALE

  X

  X

  -

  Proiectul : Festivalul de Teatru pentru amatori AM-ACTOR

  X

  -

  X

  Proiectul : FESTIVALUL DE TEATRU AMPRENTE

  X

  X

  X

  Proiectul : FESTIVALUL DE TEATRU POLITIC "SCENELE MEMORIEI"

  -

  -

  X

  3

  Programul : VIZIONAR

  Proiectul: REZIDENȚE DE ARTĂ CONTEMPORANĂ

  X

  X

  X

  Proiectul: EXPOZIȚII / VERNISAJE

  X

  X

  X

  4

  Programul : EDU+

  X

  X

  X

  Proiectul: Jazz Fusion Flamenco by Lucas Molina

  X

  -

  -

  Proiectul: "Doi pe o bancă”, Teatrul George Ciprian Buzău

  X

  -

  -

  Proiectul: CONCERT MUSIC IS MY LIFE

  -

  X

  -

  Proiectul: "TABUURI ȘI PREJUDECĂȚI REPREZENTATE ÎN ARTĂ”

  -

  X

  X

  Proiectul: ACASĂ LA MOȘ CRĂCIUN

  -

  X

  -

  Proiectul: CURSURI BALET/ GIMNASTICĂ

  X

  X

  X

  5

  Programul: MAȘINA DE VISE

  X

  X

  X

  Proiectul: Spectacol de dans contemporan LOE (LOCUS, OPIA, EXTENSA)

  X

  -

  -

  Proiectul: Spectacol de teatru "ÎN CURSUL ZILEI DE AZI-NOAPTE"

  X

  X

  X

  Proiectul: CONCERT ÎN 4- ADA MILEA

  X

  -

  -

  Proiectul: "SEARA ȘLAGĂRELOR ROMÂNEȘTI"

  X

  -

  -

  Proiectul: LANSARE FILM "BACALAUREAT”

  X

  -

  -

  Proiectul: PRODUCȚIE SPECTACOL DE TEATRU ”LEAR-Un nebun amar și unul dulce”

  X

  X

  X

  Proiectul: „SIERANEVADA” - Proiecție de gală

  X

  -

  -

  Proiectul: NEOTERIC- Zilele Dansului Contemporan

  X

  -

  -

  Proiectul: CONCERT DE MUZICĂ CONTEMPORANĂ ”LET ME EXPLAIN”

  X

  -

  -

  Proiectul: BALLETS DE FRANCE ”BOLERO-Hommage a Maurice Ravel”

  X

  -

  -

  Proiectul: SPECTACOL PENTRU COPII ”Din copilăria mea”

  X

  -

  -

  Proiectul: SPECTACOL DE TEATRU "Povestiri după William Shakespeare”

  X

  X

  -

  Proiectul: "LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!”

  X

  X

  X

  Proiectul: ALEXANDRU TOMESCU - #10 -TURNEUL INTERNAȚIONAL STRADIVARIUS

  -

  X

  -

  Proiectul: SPECTACOL DE TEATRU "ISTORIA COMUNISMULUI    POVESTITĂ    PENTRU

  BOLNAVII MINTAL” (How to Explain the History of Communism to Mental Patients) - Trap Door Theatre din Chicago (SUA)

  -

  X

  -

  Proiectul: „VEDETE ȘI PAGINI CELEBRE”

  -

  X

  Proiectul: CONCERTUL ORCHESTREI BAROCE DIN CADRUL FESTIVALULUI DE MUZICA VECHE (iulie) de la Miercurea-Ciuc

  -

  X

  -

  Proiectul: CONCERT ANIVERSAR „CONCENTUS

  20 DE ANI”

  -

  X

  -

  Proiectul: PRODUCȚIE SPECTACOL DE TEATRU „PESCĂRUȘUL” DE A. P. CEHOV

  -

  X

  X

  Proiectul: CONCERT ANIVERSAR “POESIS 40”

  -

  X

  -

  Proiectul: SPECTACOL "CRĂCIUN CU STELE”

  -

  X

  -

  Proiectul: “SĂ SE RIDICE ȚARA”! -DAN PURIC și NICOLAE FURDUIIANCU

  -

  X

  -

  Proiectul: GRIGORE LEȘE- "CÂNTECE CARE NE-AU ÎNSOȚIT ISTORIA”

  -

  X

  -

  Proiectul: Spectacol de teatru, Sarmale cu dragoste

  -

  -

  X

  Proiectul: Spectacol de teatru "EU nu contez!"

  -

  X

  Proiectul: Spectacol muzical- Leul Ra

  -

  -

  X

  Proiectul: Spectactol de teatru ptr. copii, Prâslea cel voinic și merele de aur

  -

  -

  X

  Proiectul: Spectacol de teatru pentru copii - Povestea celor trei purceluși

  -

  -

  X

  Proiectul: Producție spectacol lectură UBU REGE, de Alfred Jarry

  -

  -

  X

  Proiectul: Concert de muzică folk-Fo/A: de colecție

  -

  -

  X

  Proiectul: Spectacol pentru copii "Cum a furat Grinch Crăciunul"

  -

  -

  X

  6

  Programul: MERIDIAN

  X

  X

  X

  Proiectul: Participarea Corului Mixt de Cameră Concentus la Festivalul Internațional Coral Alta Pusteria, ed. a XlX-a Italia

  X

  -

  -

  Proiectul: Participarea Ansamblului de dansuri germane Korona la evenimentul Muzici și tradiții în Cișmigiu, București

  X

  X

  X

  Proiectul: Participarea Ansamblului folcloric Buzavirag la Festivalul Național de Dansuri și Tradiții Populare, ed. a Vil-a Poiana cu goruni, în localitatea Vinerea-Cugir județul Alba

  X

  -

  -

  Proiectul: Participarea Ansamblului folcloric Poienița la Festivalul Internațional de folclor ADRIATIC FEST, Budva-Muntenegru

  X

  -

  -

  Proiectul: Participarea Ansamblului de dansuri germane Korona la Festivalul Interetnic de Folclor Confluențe, Iași

  X

  X

  -

  Proiectul: Ansamblul de dansuri populare "Poienița” la Festivalul MFF Podlaskie Spotkania - Bransk, Polonia

  -

  X

  -

  Proiectul: Ansamblul de dansuri populare "Poienița” -Festivalul Internațional de Folclor "Ca la Breaza”

  -

  X

  -

  Proiectul: Corul Concentus - Festivalul Național de Muzică Corală Sacră Orăștie

  -

  X

  -

  Proiectul: Corul Mixt Maghiar - Reuniunea Corală de la Baraolt

  -

  X

  -

  Proiectul: Trupa de teatru Redoute- Festivalul Național de teatru "Din culise”- Reghin; Festivalul Național de Comedie Caracal.

  X

  X

  X

  Proiectul: Participare Corul Mixt de Cameră Concentus la Festivalul Internațional CHORALP-Brianșon, Franța

  -

  X

  -

  Proiectul: Ansamblul de dansuri Korona la Târgul de Sfinții Apostoli Petru și Pavel. București

  -

  X

  -

  Proiectul: Ansamblul folcloric "Poienița" la Festivalul Internațional de muzică și dans folcloric, MUSIC AND SEA, Albania

  -

  X

  -

  7

  Programul: CEL DE LÂNGĂ TINE (SUPORT)

  X

  X

  X

  Proiectul: "Ziua internațională a copilului bolnav de cancer”

  X

  -

  -

  Proiectul: Penitenciarul Codlea - Spectacol de teatru "Zece negri mititei”

  X

  -

  -

  Proiectul: "Campania de comemorare a victimelor accidentelor rutiere”

  X

  -

  -

  Proiectul: “TheoEmyDor” și “Rază de Speranță”-Spectacol de balet "Albă ca zăpada”- spectacol dedicat copiilor și tinerilor cu autism

  X

  -

  -

  Proiectul: Hospice Casa Speranței- Spectacol caritabil

  X

  -

  -

  Proiectul: "Rază de speranță”-Concert caritabil

  X

  -

  -

  Proiectul: SPECTACOL DE TEATRU "OUĂ CONGELATE"

  -

  X

  -

Proiectul: ”Pe cine numim...EU”, Recital SERGIU CIOIU

-

X

-

Proiectul: “Șansă pentru Denisa” -True Talents for Arts

-

-

X

Proiectul: (A.T.E.) Bucovina - Eveniment caritabil muzică folk “Cel de lângă tine”

-

-

X

8

Programul: CULTURĂ ȘI TRADIȚIE

X

X

X

Proiectul: Tezaurul culturii populare

X

X

X

Proiectul: Lada de zestre

X

X

X

Proiectul: Concursul Național de Fotografie Etnografică „Oameni și datini”

X

X

X

Proiectul: Festivalul concurs de muzică populară pentru tineri interpreți „Flori în Țara Bârsei”

X

X

X

Proiectul: Festivalul Național de Obiceiuri Tradiționale „Cununa”

X

X

X

Proiectul: Obiceiuri tradiționale

X

X

X

Proiectul: Promovarea cântecului popular românesc

X

X

X

Proiectul: Fulg de Nea

X

-

X

 • 4.5. Programul minimal realizat pe ultimii 3 ani

  Nr. crt.

  Program

  Scurta descriere a programului

  Număr proiecte in cadrul programului

  Denumirea proiectului

  Buget prevăzut pe program

  Buget consumat la finele anului

  Anul 2016

  1

  EUROCULT

  Promovarea și integrarea valorilor locale și naționale în spațiul cultural european

  2

  Galeria valorilor

  Congresul Internațional de Numismatică,

  ed. a III - a

  32700

  32669,5

  2

  FESTART

  Festivalurile, gândite să fie niște momente de comuniune deschise unui număr mare de persoane, întăresc ideea de participare și promovează un sentiment de apartenență deoarece acestea sunt create de o comunitate locală dar abordează subiecte de interes european și internațional.

  5

  Amprente ediția a IV-a

  AM-Actor

  ediția a IlI-a

  Festivalul Internațional de folclor “Garofița Pietrei Craiului”, ediția a X-a

  Festivalul de dans istoric ROMANA, ediția a IlI-a

  Marile

  Serate Muzicale, ediția a Vl-a

  140113,9

  140300

  3

  VIZIONAR

  Cooperarea cu sectorul educațional pentru stimularea creației în rândul tinerilor prin promovarea artelor interpretative, atelierelor de artă vizuală și utilizarea metodelor de creație.

  2

  R.A.C 2016

  Expoziție de Artă contemporană și video-sound proiecții

  16996,25

  17000

  4

  EDU+ (PLUS)

  Program de formare continuă și divertisment pentru vârstnici. Cursuri și activități recreative pentru tineri.

  2

  "Academia

  Seniorilor”

  Cursuri de formare

  9998,94

  10000

  ”Locus Opia

  Extensa”

  ”în cursul zilei de azi noapte”

  ”LEAR-Un nebun amar și unul dulce”

  Program destinat producțiilor de

  "Concert în 4-

  spectacol amator sau profesionist

  Ada Milea”

  5

  MAȘINA DE VISE

  (teatru, balet, concerte, dans, musical) ale Centrului Cultural

  12

  „Seara șlagărelor românești”

  109990,47

  110000

  Reduta, spectacole invitate.

  "Bacalaureat”

  "Sieranevada”

  „Zilele dansului contemporan”

  „Din copilăria mea”

  „Povestiri după Shakespeare”

  „Ballets de

  FRANCE”

  ”La multi ani,

  România!”

  6

  MERIDIAN

  Program pentru sprijinirea mobilității artiștilor și a produsului cultural, încurajarea participării artiștilor brașoveni la festivaluri și evenimente de anvergură la nivel național și internațional.

  7

  Corul Concentus-

  Alta Pusteria, Italia

  Ans.Poienița-AdriaticFest-Budva Muntenegru

  Trupa de teatru Redoute-Festivalul Național de teatru ”Din culise”- Reghin; Festivalul Național de Comedie Caracal

  Ansamblul de dansuri germane Korona la Muzici și tradiții în Cișmigiu,

  39990.60

  40000

  București; Festivalul Interetnic de Folclor Confluențe, Iași

  Ansamblul folcloric Buzavirag la Festivalul Național de Dansuri și Tradiții Populare, ed. a Vil-a Poiana cu goruni, în localitatea Vinerea-Cugir județul Alba

  7

  CEL DE LÂNGĂ TINE

  Susținerea eforturilor organizațiilor nonguvernamentale în fenomenul educării și schimbării atitudinii tinerei generații și sensibilizarea opiniei publice asupra problemelor sociale din comunitate.

  6

  ”Ziua internațională a copilului bolnav de cancer”

  "Campania de comemorare a victimelor accidentelor rutiere”

  Penitenciarul Codlea -Spectacol de teatru ”Zece negri mititei”

  “TheoEmyDor” și “Rază de Speranță”-Spectacol de balet ”Albă ca

  0

  0

  zăpada”-spectacol dedicat copiilor și tinerilor cu autism

  Hospice Casa

  Speranței-Spectacol caritabil

  ”Rază de speranță”-

  Concert caritabil

  Tezaurul culturii populare

  Lada de zestre

  Organizarea și

  Concursul

  monitorizarea

  Național de

  obiceiurilor și

  Fotografie

  acțiunilor culturale

  Etnografică

  8

  CULTURĂ TRADIȚIE

  ȘI

  desfășurate pe teritoriul județului Brașov și

  8

  „Oameni și datini”

  149720

  150000

  supravegherea activității actanților

  Festivalul

  culturali, pentru

  concurs de

  păstrarea fondului cultural imaterial

  muzică populară pentru tineri

  activ.

  interpreți „Flori în Țara Bârsei”

  Fulg de Nea

  Festivalul Național de Obiceiuri

Tradiționale

„Cununa”

Obiceiuri tradiționale

Promovarea cântecului popular românesc

Anul 2017

1

EUROCULT

promovarea și integrarea valorilor locale și naționale în spațiul cultural european

3

Spectacol de teatru ”Viața mea fu ziuă”

Spectacol de pantomimă "Pasăre în văzduh”

Montaj video-experimental comemorare Charlie Chaplin

9852,67

10000

2

FESTART

Festivalurile, gândite să fie niște momente de comuniune deschise unui număr mare de persoane, întăresc ideea de participare și promovează un sentiment de apartenență deoarece acestea sunt create de o comunitate locală

3

Amprente ediția a V-a

Garofita Pietrei Craiului, ediția a Xl-a

143329,3

145000

dar abordează subiecte de interes european și internațional.

Marile Serate Muzicale, ediția a VII -a

3

VIZIONAR

Cooperarea cu sectorul educațional pentru stimularea creației în rândul tinerilor prin promovarea artelor interpretative, atelierelor de artă vizuală și utilizarea metodelor de creație.

2

R.A.C2017

Expoziții de Artă contemporană și video-sound proiecții

19785,66

20000

4

EDU+ (PLUS)

Program de formare continuă și divertisment pentru vârstnici. Cursuri și activități recreative pentru tineri.

4

Concert ”Music is my life”

-Expoziție

”Tabuuri și prejudecăți reprezentate în artă”

- Acasă LA Moș Crăciun

Cursuri de formare

14632,49

15000

5

MAȘINA DE

VISE

Program destinat producțiilor de spectacol amator sau profesionist (teatru, balet, concerte, dans, musical) ale Centrului Cultural

15

Producție de teatru "Pescărușul”

Turneul

Internațional Stradivarius

174468,94

175000

Reduta, spectacole invitate.

Spectacol de teatru ”Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintal”

„Vedete și pagini celebre”

Concertul orchestrei baroce din cadrul Festivalului de Muzica Veche

Concert aniversar „Concentus 20 de ani”

Concert aniversar “poesis 40”

Spectacol de teatru ”Lear-Un nebun amar și unul dulce”

“Să se ridice ȚARA”! Dan Puric și Nicolae Furdui Iancu

Sărbătorește Românește

”Cântece care ne-au însoțit

istoria” -Grigore Leșe

Spectacol

"Crăciun cu

stele”

Spectacole de

teatru-,

"Ciorba de

bolovani”

"Pușlamaua de la etajul 13”

"Gașca lui Moș

Crăciun”

6

MERIDIAN

Program pentru sprijinirea mobilității artiștilor și a produsului cultural, încurajarea participării artiștilor brașoveni la festivaluri și evenimente de anvergură la nivel național și internațional.

8

Ansamblului de dansuri germane Korona la evenimentul Muzici și tradiții în Cișmigiu, București și

Festivalul Interetnic de

Folclor Confluențe, Iași

Ansamblul de dansuri populare "Poienița” -Festivalul Internațional de Folclor ”Ca la Breaza”

Corul Concentus - Festivalul

Național de Muzică Corală Sacră Orăștie

Corul Mixt Maghiar -Reuniunea Corală de la Baraolt

Trupa deteatru Redoute

Festivalul

Național     de

teatru      ”Din

culise” Reghin; Festivalul

Național     de

Comedie Caracal.

38434,64

50000

Ansamblul de dansuri populare "Poienița la Festivalul MFF Podlaskie Spotkania -Bransk, Polonia.

7

CEL DE LÂNGĂ TINE

Susținerea eforturilor organizațiilor nonguvemamentale în fenomenul educării și schimbării atitudinii tinerei generații și sensibilizarea opiniei publice asupra problemelor

2

Spectacol de teatru ”Ouă congelate”

Recital SERGIU CIOIU- ”Pe cine numim... EU”

9993,47

10000

sociale din comunitate.

8

CULTURĂ ȘI TRADIȚIE

Organizarea și monitorizarea obiceiurilor și acțiunilor culturale desfășurate pe teritoriul județului Brașov și supravegherea activității actanților culturali, pentru păstrarea fondului cultural imaterial activ.

7

Tezaurul culturii populare

Lada de zestre

Concursul Național de Fotografie Etnografică „Oameni și datini”, Ediția a IlI-a

Festivalul concurs de muzică populară pentru tineri interpreți „Flori în Țara Bârsei”, Ediția a X-a

Festivalul Național de Obiceiuri

Tradiționale „Cununa”, Ediția a Il-a

Obiceiuri tradiționale

Promovarea cântecului

174271,6

175000

popular românesc

Anul 2018

1

ROMÂNIA

CENTENAR evenimente dedicate celebrării centenarului Marii Uniri

6

Ziua Culturii Naționale-Spectacol recital muzical Pianul cu poeme

Festivalul Folk-Patria

Congresul Internațional de Numismatică, 100 ANI de la Marea Unire de la Alba Iulia ed.a IV-a

Spectacol China sărbătorește România!

Maratonul poeziei românești de 1 Decembrie

Conferințe Povara

Libertății-aulor Mihai Neamțu

51603,58

56000

2

FESTART

Festivalurile, gândite să fie niște momente de comuniune deschise unui număr mare de persoane, întăresc ideea de participare și promovează un sentiment de apartenență deoarece acestea sunt create de o comunitate locală dar abordează subiecte de interes european și internațional.

4

Amprente ediția

aVI-a

Festivalul AM-ACTOR, ed. a IV-a

Garofița Pietrei Craiului, ediția a XH-a

Festivalul Internațional de Teatru Politic, Scenele Memoriei, ed.I

188994,5

190000

3

VIZIONAR

Cooperarea cu sectorul educațional pentru stimularea creației în rândul tinerilor prin promovarea artelor interpretative, atelierelor de artă vizuală și utilizarea metodelor de creație.

2

R.A.C2018

Expoziții de artă contemporană și video-sound proiecții

9927,56

10000

4

EDU+ (PLUS)

Program de formare continuă și divertisment pentru vârstnici. Cursuri și activități recreative pentru tineri.

2

Expoziție și workshop de artă contemporană

Cursuri de formare

1943,74

2000

5

MAȘINA DE

VISE

Program destinat producțiilor de spectacol amator sau profesionist (teatru, balet, concerte, dans, musical) ale Centrului Cultural Reduta, spectacole invitate.

11

Spectacol de teatru, Sarmale cu dragoste

Spectacol de teatru "EU nu contez!"

Spectacol de teatru In cursul zilei de azi noapte

Spectacol muzical- Leul Ra

Spectactol de teatru ptr.copii, Prăslea cel voinic și merele de aur

Spectactol de teatru ptr. copii, Prăslea cel voinic și merele de aur

Spectacol de teatru Lear. Un nebun amar și unul dulce

Spectacol de teatru pentru copii - Povestea celor trei purceluși după Serghei Mihalkov

Producție spectacol lectură UBU REGE, de Alfred Jarry

72452,62

73000

Concert de muzică folk-

Folk de colecție, Vasile Șeicaru,

Ducu Bertzi, Victor Socaciu

Spectacol pentru copii "Cum a furat Grinch

Crăciunul"

6

MERIDIAN

Program pentru sprijinirea mobilității artiștilor și a produsului cultural, încurajarea participării artiștilor brașoveni la festivaluri și evenimente de anvergură la nivel național și internațional.

3

Corul Mixt de Cameră Concentus la Festivalul Internațional CHORALP-Brianșon, Franța

Ansamblul de dansuri Korona la Târgul de Sfinții Apostoli Petru și Pavel, București

Ansamblul folcloric "Poienița" la Festivalul Internațional de muzică și dans folcloric, MUSIC AND SEA, Albania

45159,99

47000

7

SUPORT

Susținerea eforturilor organizațiilor

3

Asociația “Ansamblul Folcloric Junii

0

2000

nonguvernamentale în fenomenul educării și schimbării atitudinii tinerei generații și sensibilizarea opiniei publice asupra problemelor sociale din comunitate.

Brașov”      -

Spectacol caritabil       cu

strângere     de

fonduri pentru doamna    Biro

Elisabeta

Asociația “True Talents for Arts” - “Șansă pentru Denisa”

Asociația pentru Turism       și

Ecologie

(A.T.E.) Bucovina     -

Eveniment caritabil muzică folk “Cel de lângă tine”

8

Centenar brașovean, Centenar românesc

Program supliment

Pentru evenimentele dedicate Centenarului

4

•Ziua Multicultu-ralității

Celebrăm România

INTER ASSO

Congresul Internațional al Foștilor Deținuți Politici

Congresul Internațional de Numismatică, 100 ANI de la Marea Unire de la Alba Iulia

95868,38

100000

.Conferința

Povara Libertății-w&OT Mihai Neamțu

Tezaurul culturii populare

Lada de zestre

Concursul Național de Fotografie Etnografică

Organizarea și monitorizarea

„Oameni și datini”, Ediția a

obiceiurilor și acțiunilor culturale

IV-a

9

CULTURĂ

TRADIȚIE

ȘI

desfășurate pe teritoriul județului Brașov și

8

Festivalul concurs de

169771,5

170000

supravegherea

muzică populară

activității actanților

pentru tineri

culturali, pentru

interpreți „Flori

păstrarea fondului

în Țara Bârsei”,

cultural imaterial

Ediția a Xl-a

activ.

Festivalul Național de Obiceiuri Tradiționale „Cununa”, Ediția a IlI-a

Festivalul National de Muzica pentru

copii „Fulg de Nea,, ed. A XII a

Obiceiuri tradiționale

Promovarea cântecului popular românesc

10

CENTENAR

Sărbătoarea Marii Uniri în județul Brașov

10

“ Plaiuri Transilvane “

Celebrarea Marii Uniri - Acasa si peste hotare -Sinea Noua.

Centenarul Marii Uniri in comuna Jibert

Simpozion Pe urmele pașilor Părintelui si învățătorului Ioan I. Draghici

Si noi am semnat la Alba Iulia (comuna Lisa)

Beclean, spectacol folkloric

272.185

272.290

Dragus, spectacol folcloric si prezentarea obiceiului Buzduganul

Victoria, spectacol folcloric „Victoria Marii

Unii,,

Ucea, spectacol folcloric

Fagaras, festivalul portului popular,,,Fagaras foaie de ceapa,,.

Ziua Universala a Iei , spectacol folcloric Piața Sfatului, Brașov

Veniti la Marea Sarbatoare, spectacol folcloric-Ansamblul Poienița

 • V. SARCINI PENTRU MANAGEMENT

Pe durata mandatului, managerul Centrului Cultural Reduta va avea următoarele sarcini:

 • 1. Organizarea de evenimente culturale cu rol educativ și/sau de divertisment - spectacole, concerte, festivaluri, expoziții, conferințe, lansări de carte etc. și de programe educaționale;

 • 2. Promovarea pe plan național și internațional a valorilor artistice autohtone și universale din domeniul artelor spectacolului;

 • 3. Creșterea accesului publicului la spectacole și concerte; identificarea și formarea de noi segmente de public și adecvarea ofertei culturale la cerințele acestuia, alături de fidelizarea publicului existent;

 • 4. Diversificarea ofertei culturale;

 • 5. Promovarea inovației și creativității, a creației contemporane, a noilor metode de comunicare a actului artistic prin inițierea de programe de dezvoltare culturală menite să atragă tinerii, facilitând cunoașterea artelor care implică folosirea celor mai noi tehnologii de informare, comunicare și expresie artistică;

 • 6. Organizarea de rezidențe artistice;

 • 7. Extinderea parteneriatelor cu instituții și asociații culturale/din alte domenii din țară și din străinătate pentru derularea de programe și proiecte cultural - artistice; prezentarea în Brașov a unor producții de calitate din țară și din străinătate;

 • 8. Promovarea producțiilor culturale proprii în țară și în străinătate;

 • 9. Promovarea diversității etnoculturale și protejarea identității culturale a minorităților locale;

 • 10. Organizarea de evenimente culturale în spații urbane;

 • 11. Promovarea turismului cultural de interes local;

 • 12. Organizarea de servicii de documentare și informare comunitară;

 • 13. Elaborarea de monografii, editarea de cărți și publicații de interes local, cu caracter caracter cultural sau tehnico - științific;

 • 14. Cercetarea, conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial;

 • 15. Elaborarea și implementarea unei strategii de marketing (inclusiv a unui plan de comunicare) care să conducă la o mai bună cunoaștere a nevoilor pieții și la o promovare mai eficientă a ofertei culturale; actualizarea permanentă a paginii web a instituției și intensificarea prezenței în social media;

 • 16. Identificarea, scrierea și implementarea de proiecte cu finanțare națională și europeană pentru organizarea de evenimente culturale;

 • 17. întărirea capacității instituționale și de administrare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale;

 • 18. Creșterea ponderii veniturilor proprii în totalul veniturilor și a gradului de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii și alte surse atrase;

 • 19. îndeplinirea tuturor obligațiilor care derivă din aprobarea proiectului de management și în conformitate cu ordinele/dispozițiile/hotărârile Consiliului Județean Brașov, respectiv cele prevăzute în legislația în vigoare și în reglementările care privesc funcționarea Centrului Cultural Reduta;

 • 20. Transmiterea către autoritate, conform dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență, a rapoartelor de activitate și a tuturor comunicărilor necesare.

 • VI. Structura și conținutul proiectului de management

Proiectul întocmit de candidat este limitat la un număr de maximum 50 pagini + anexe și trebuie să conțină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării instituției pe durata proiectului de management. în întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor conform definițiilor prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare.

In evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care oferta candidatului răspunde sarcinilor formulate în baza prevederilor art. 12 alin. (1) din ordonanța de urgență, având în vedere următoarele prevederi, care reprezintă totodată și criteriile generale de analiză și notare a proiectelor de management:

 • a) analiza socio-culturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent;

 • b) analiza activității instituției și, în funcție de specific, propuneri privind îmbunătățirea acesteia;

 • c) analiza organizării instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare, după caz;

 • d) analiza situației economico-financiare a instituției;

 • e) strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a Centrului Reduta, conform sarcinilor formulate de autoritate;

 • f) o previziune a evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse.

Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conțină soluții manageriale concrete în vederea funcționării și dezvoltării instituției, pe baza sarcinilor formulate de autoritate.

 • A. Analiza socio-culturală a mediului în care își desfășoară activitatea Centrul Cultural Reduta și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent:

 • 1. instituții, organizații, grupuri informale (analiza factorilor interesați) care se adresează aceleiași comunități;

 • 2. analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări);

 • 3. analiza imaginii existente a instituției și propuneri pentru îmbunătățirea acesteia;

 • 4. propuneri pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte surse de informare);

 • 5. grupurile-țintă ale activităților instituției pe termen scurt/mediu;

 • 6. profilul beneficiarului actual.

 • B. Analiza activității instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia:

 • 1. analiza programelor și a proiectelor instituției;

 • 2. concluzii:

  • 2.1. reformularea mesajului, după caz;

  • 2.2. descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii.

 • C. Analiza organizării instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare, după caz:

 • 1. analiza reglementărilor interne ale instituției și a actelor normative incidente;

 • 2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne;

 • 3. analiza capacității instituționale din punctul de vedere al resursei umane proprii și/sau extemalizate;

 • 4. analiza capacității instituționale din punctul de vedere al spațiilor și patrimoniului instituției, propuneri de îmbunătățire;

 • 5. viziunea proprie asupra utilizării instituției delegării, ca modalitate legală de asigurare a continuității procesului managerial.

 • D. Analiza situației economico-financiare a instituției:

Analiza financiară, pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective:

 • 1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute de la instituție:

  • 1.1. bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii);

  • 1.2. bugetul de cheltuieli (personal; bunuri și servicii din care: cheltuieli de întreținere, colaboratori; cheltuieli de capital);

 • 2. analiza comparativă a cheltuielilor (estimate și realizate) în perioada 2016 - 2018, completate cu eventuale informații solicitate/obținute de la instituție:

  Nr. crt.

  Programul/proiectul

  Devizul estimat

  Devizul realizat

  Observații, comentarii, concluzii

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  Total:

  Total:

  Total

 • 3. soluții și propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituției:

  • 3.1. analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției, pe categorii de produse/servicii, precum și pe categorii de bilete/tarife practicate: preț întreg/preț redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menționarea celorlalte facilități practicate;

  • 3.2. analiza veniturilor proprii realizate din alte activități ale instituției;

3.3 analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorități publice locale;

 • 4. soluții și propuneri privind gradul de creștere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor:

  • 4.1. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;

  • 4.2. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;

  • 4.3. analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenție/alocație;

  • 4.4. ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte și convenții civile);

  • 4.5. cheltuieli pe beneficiar, din care:

 • a) din subvenție;

 • b) din venituri proprii.

 • E. Strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției, conform sarcinilor formulate de autoritate:

Propuneri, pentru întreaga perioadă de management:

 • 1. viziune;

 • 2. misiune;

 • 3. obiective (generale și specifice);

 • 4. strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management.

 • 5. strategia și planul de marketing;

 • 6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management;

 • 7. proiectele din cadrul programelor;

 • 8. alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de management;

 • 9. parteneriate și colaborări planificate pentru perioada de management.

 • F. Previzionarea evoluției economico-financiare a Centrului Cultural Reduta, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse

 • 1. Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe perioada managementului:

  Nr. crt.

  Categorii

  Anul...

  Anul...

  Anul...

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  1.

  TOTAL VENITURI, din care

  l.a. venituri proprii, din care:

  1 .a. 1. venituri din activitatea de bază

  1 .a.2. surse atrase

  1 .a.3. alte venituri proprii

  l.b. subvenții/alocații

  l.c. alte venituri

  2.

  TOTAL CHELTUIELI, din care

  2.a. cheltuieli de personal, din care:

  2.a.l. cheltuieli cu salariile

  2.a.2. alte cheltuieli de personal

  2.b. cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:

  2.b. 1. cheltuieli pentru proiecte

  2.b.2. cheltuieli cu colaboratorii

  2.b.3. cheltuieli pentru reparații curente

  2.b.4. cheltuieli de întreținere

  2.b.5. alte cheltuieli cu bunuri și servicii

  2.c. cheltuieli de capital

 • 2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului:

  • 2.1. la sediu;

  • 2.2. în afara sediului.

 • 3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată

  Nr. crt.

  Program

  Scurtă descriere a programului

  Nr. proiecte în     cadrul

  programului

  Denumirea proiectului

  Buget prevăzut de program *3)

  Primul an de management

  1.

  Al doilea an de management

  1.

  Al treilea an de management

  1.

  Al patrulea an de management

*3) Bugetul alocat pentru programul minimal.

VIL Alte precizări

Candidații, în baza unei cereri motivate, pot solicita de la Centrul Cultural Reduta informații suplimentare, necesare elaborării proiectelor de management (telefon /fax +40 (0)268 41 97 06, e-mail centrulculturalreduta@yahoo.com). Relații suplimentare privind întocmirea proiectului de management se pot obține și de la Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe din cadrul autorității, consilier Daniela Prahoveanu, telefon 0 268 - 41 07 77/int. 142, fax 0268/47 55 76, e-mail daniela.prahoveanu@judbrasov.ro,.

VIII. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul caiet de obiective.

Anexa nr. 1:

Organigrama și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural Reduta

Anexa nr. 2:

Statul de Funcții al Centrului Cultural Reduta

Anexa nr. 3:

Bugetul aprobat al Centrului Cultural Reduta pe ultimii 3 ani.

BIBLIOGRAFIE:

 • 1.  Ordonanța de Urgență nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. Ordonanța de Urgență nr. 189 /2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;

 • 3. Ordonanța de Urgență nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4. Ordinul nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management;

 • 5.  Legea nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial, cu modificările și completările ulterioare;

 • 6.  Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2436/08.07.2008 privind elaborarea Programului național de salvgardare, protejare și punere în valoare a patrimoniului cultural imaterial;

 • 7.  Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 8.  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 9. Legea 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;

 • 10. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • 11. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

 • 12. Legea nr. 182/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • 13. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Vizat, *                                               Vizat,

Șef serviciu ÎCTSCRE, Nicoleta/lureș

întocmit,

Consilier

Daniela Prâhoveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV CENTRUL CULTURAL“REDUTA”

Adresa                  Str. Apollonia Hlrscher, nr. 8, BRAȘOV

Telefon                 +40.268.419.706

Fax                   +40.268.475.239

E-mail                centrulcultural_reduta@yahoo.com


APROBAT CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV PREȘEDINTE, Adrian - lotfi VEȘTEA

SECRETAR, Maria DUMBRĂVEANU

REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE CENTRUL CULTURAL “REDUTA” BRAȘOV

CUPRINS

CAP. I

DISPOZIȚII GENERALE

pag. 2

CAP. II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

pag. 3

CAP. III

PATRIMONIUL

pag. 4

CAP. IV

PERSONALUL Șl CONDUCEREA

pag. 5

CAP. V

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI

pag. 15

CAP.VI

DREPTURI SOCIALE

pag. 17

CAP. VII

DISPOZIȚII FINALE

pag. 18

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1

Centrul Cultural „Reduta” Brașov este o instituție publica de cultura de interes județean, cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și din subvenții de la bugetul județean, care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Brașov.

Art. 2

Denumirea de Centrul Cultural „Reduta” a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 350 din 11.09.2003, iar Ministerul Culturii și Cultelor a eliberat Autorizația nr. 33 din 20.06.2006 pentru funcționarea Centrului Cultural „Reduta” Brașov.

Art. 3

Centrul Cultural „Reduta” Brașov își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și cu cele ale propriului regulament de organizare și funcționare aprobat de Consiliul Județean Brașov.

Art. 4

Centrul Cultural „Reduta” are sediul în Brașov, str. Apollonia Hirscher, nr. 8, județul Brașov.

Art. 5

Imobilul ce adăpostește Centrul Cultural „Reduta” Brașov este nominalizat monument istoric cu indicativul 08 B 0137/362/92 și face parte din Centrul Istoric al municipiului Brașov, cu titlul de rezervație de arhitectură cu indicativul 08 E 0001/326/92.

CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 6

Centrul Cultural „Reduta” Brașov își desfășoară activitatea, în principal, pe bază de programe și proiecte elaborate de conducerea acestuia și aprobate de Consiliul Județean Brașov.

Art. 7

Desfășurarea activității Centrului Cultural „Reduta” Brașov urmărește, în principal, realizarea următoarelor obiective :

 • a) oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața culturală;

conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial;

 • c) educația permanentă și formarea profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educație;

 • d) cultivarea valorilor și autenticității creației contemporane și artei interpretative în toate genurile : teatru, muzică, dans, arte plastice.

Art. 8

în scopul realizării obiectivelor prevăzute la art. 7, Centrul Cultural „Reduta” Brașov organizează și desfășoară activități de tipul:

 • a) evenimentelor culturale cu rol educativ și/sau de divertisment : festivaluri, concursuri, congrese, simpozioane, târguri, seminarii și altele asemenea;

 • b) susținerii expozițiilor temporare sau permanente, elaborării de monografii, susținerii editării de cărți și publicații de interes local; cu caracter cultural;

 • c) promovării turismului cultural de interes local;

 • d) conservării și punerii în valoare a meșteșugurilor, obiceiurilor și tradițiilor;

 • e) cursuri de gimnastică, dans sportiv, dansuri populare, balet și teatru;

 • f) colaborării cu instituțiile de cultură din județ (case de cultură, cămine culturale) ;

 • g) cooperării cu instituții cultural-artistice din țară și din străinătate ;

 • h) organizarea de proiecte și programe de petrecere a timpului liber, pentru valorificarea obiceiurilor din comunitate ;

 • i) organizarea de cursuri de educație civica, de educație permanenta și formare profesională continuă ;

 • j) conservarea și transmiterea valorilor morale și artistice ale comunității locale, reprezentată de către toate etniile, precum și ale patrimoniului cultural național și universal;

 • k) constituirea și pregătirea formațiilor artistice de amatori, prin atragerea tinerilor, în vederea participării acestora la manifestări culturale locale, naționale și internaționale ;

 • l)  sprijinirea și afirmarea creatorilor și interpreților în domeniul literar și artistic ;

 • m)      sprijinirea mobilității artiștilor pentru participarea la evenimente culturale din toate ariile, la nivel național și internațional;

 • n) cultivarea valorilor și autenticității creației populare contemporane și artei interpretative din toate genurile - muzică, coregrafie, teatru, artă plastică, literatură, artizanat, etc.;

 • o) stimularea creativității și talentului;

 • p) difuzarea de filme documentare ;

 • q) activități pentru persoane defavorizate.

CAPITOLUL III PATRIMONIUL

Art. 9

 • (1) Patrimoniul Centrului Cultural „Reduta” Brașov este format din d^pturi și obligații asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică sau privată a statului și/sau a unității administrativ-teritoriale, după caz, pe care le administrează în condițiile legii, precum și asupra unor bunuri aflate în proprietatea privată a instituției.

 • (2) Patrimoniul Centrului Cultural „Reduta” poate fi îmbogățit și completat prin achiziții, donații, sponsorizări precum și prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părților, de bunuri, din partea unor instituții publice ale administrației publice centrale și locale, a unor persoane fizice din țară sau din străinătate.

 • (3) Bunurile mobile și imobile aflate în administrarea Centrului Cultural „Reduta” Brașov se gestionează potrivit dispozițiilor legale în vigoare, conducerea instituției fiind obligată să aplice măsurile de protecție prevăzute de lege în vederea protejării acestora.

CAPITOLUL IV PERSONALUL Șl CONDUCEREA

Art. 10

 • (1) Personalul Centrului Cultural „Reduta” Brașov se structurează în personal de conducere, personal de specialitate și personal auxiliar.

 • (2) Ocuparea posturilor, eliberarea din funcție, precum și încetarea raporturilor de muncă ale personalului Centrului Cultural „Reduta” Brașov se realizează în condițiile legii.

Art. 11

 • (1) Structura organizatorică și numărul de posturi, aprobate de Consiliul Județean Brașov prin hotărâre, sunt cele prevăzute în oraanigramă.

 • (2) Atribuțiile personalului Centrului Cultural „Reduta” Brașov sunt cele prevăzute în fișele de post.

Art. 12

Centrul Cultural „Reduta” Brașov are următoarea structură organizatorică:

 • • Consiliul de Administrație

 • • Manager

 • • Contabil Șef

 • • Compartimentul Financiar-Contabil

 • • Biroul Resurse Umane, Relații cu Publicul, Securitate și Sănătate în

Muncă

Serviciul Programe Culturale

 • • Serviciul Cultură Tradițională

 • • Serviciul Tehnic - Achiziții Publice, format din 4 compartimente:

 • ■  Compartimentul Investiții, Achiziții Publice, Patrimoniu

 • ■ Compartimentul Tehnic - Scenă

 • ■ Compartimentul întreținere

 • ■ Compartimentul P.S.I.

Art. 13

 • (1) Centrul Cultural „Reduta” Brașov este condus de un manager, numit prin concurs, conform legislației în vigoare.

 • (2) Managerul îndeplinește următoarele atribuții specifice :

 • a) asigură gestionarea și administrarea, în condițiile legii, a integrității patrimoniului instituției;

 • b) administrează, cu diligenta unui bun proprietar, patrimoniul instituției;

 • c) asigură condiții de îndeplinire și respectare a criteriilor de autorizație a instituției;

 • d) conduce nemijlocit și concret un domeniu distinct din activitățile specifice instituției;

 • e)  elaborează și aplică strategii specifice, în măsură să asigure desfășurarea în bune condiții performante a activității curente și de perspectivă a instituției;

 • f) reprezintă instituția în raporturile cu terții (persoane fizice și persoane juridice din țară și străinătate) ;

 • g) încheie acte juridice în numele și pe seama instituției, conform competențelor sale;

 • h) selectează, angajează, promovează, premiază, sancționează și concediază personalul instituției, cu respectarea dispozițiilor legale ;

 • i) ®bune, anual, aprobării Consiliului Județean Brașov, Statul de Funcții al instituției, ținând seama de scopul, obiectivele și atribuțiile principale ale acesteia ;

 • j) supune aprobării Consiliului Județean Brașov, atunci când sunt modificări, Regulamentul de Organizare și Funcționare al instituției;

 • k) analizează și aprobă măsuri pentru perfecționarea, încadrarea și promovarea salariaților, cu consultarea șefilor de servicii, potrivit legii;

 • l) stabilește atribuțiile de serviciu pe compartimente ale personalului angajat, conform regulamentului de organizare și funcționare a instituției, precum și obligațiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate, aprobate prin fișele de post;

asigură întocmirea fișelor de post prevăzute în structura o^anizatorică și urmărește îndeplinirea sarcinilor și respectarea atribuțiilor concrete ale personalului din subordine ;

n) angajează și utilizează creditele bugetare numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate de ordonatorul principal de credite, pentru chetuielile strict legate de activitatea instituției și cu respectarea dispozițiilor legale ;

o) este ordonator de credite ;

p) adoptă măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri și cheltuieli al instituției, pentru dezvoltarea și diversificarea surselor de venituri extrabugetare, în condițiile reglementărilor legale în vigoare;

 • r) îndeplinește obligațiile asumate, aferente proiectului de management;

 • s) îndeplinește programele și proiectele culturale minimale proprii, precum și indicatorii ecomomici și indicatorii culturali;

ș) ia masuri pentru asigurarea pazei instituției și pentru asigurarea pazei contra incendiilor în instituție ;

 • t) stabilește masuri privind protecția muncii, pentru cunoașterea de către salariați a normelor de securitate a muncii;

ț) informează trimestrial Consiliul de Administarție asupra realizării obiectivelor stabilite și a prestației colectivului pe care îl conduce, stabilind împreună cu acesta măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea activității sau măsuri de sancționare ;

 • u) informează Consiliul Județean Brașov, la solicitarea acestuia, asupra realizării obiectivelor stabilite și propune măsurile necesare pentru desfășurare activității în condiții optime și asigurarea calității proiectelor.

 • (3) în exercitarea atribuțiilor sale, managerul emite dispoziții și decizii.

 • (4) în absența managerului, Centrul Cultural „Reduta” Brașov este COTidus de o persoană din cadrul instituției, desemnată de manager prin dispoziție scrisă.

Art. 14

 • (1)  Activitatea managerului este sprijinită de Consiliul de Administrație, organ colectiv de conducere cu caracter deliberativ.

 • (2) Componența Consiliului de Administrație este următoarea:

 • a) Președinte : Managerul Centrului Cultural „Reduta” Brașov

 • b) Membri:    bi) Contabil Șef

b2) Șef Serviciul Cultură Tradițională

b3) Șef Serviciul Tehnic - Achiziții Publice

b4) Șef birou Resurse Umane, Relații cu Publicul, Securitate și Sănătate în Muncă.

 • c) Secretar-Șef birou Resurse Umane, Relații cu Publicul, Securitate și Sănătate în Muncă.

La întrunirile Consiliului de Administrație este invitat liderul de sindicat, având statut de observator.

 • (3) Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea după cum urmează:

 • a) se întrunește la sediul Centrului Cultural „Reduta” Brașov, trimestrial sau de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi;

 • b) este legal întrunit în prezența a două treimi din numărul total al membrilor săi și ia hotărâri cu majoritatea simplă din numărul total al membrilor prezenți;

 • c) Consiliul de Administrație este prezidat de Președinte ;

 • d) dezbaterile Consiliului de Administrație au loc potrivit ordinei de zi, comunicată membrilor săi cu cel puțin 3 zile înainte, prin grija secretarului;

 • e) dezbaterile se consemnează în procesul-verbal de ședință, înserat în registrul de ședințe ;

 • f)  procesul-verbal de ședință se semnează de către toți participanții la lucrările Consiliului de Administrație.

«

 • (4) Consiliul de Administrație are următoarele atribuții principale:

 • a) analizează și aprobă programele de activitate ale instituției, hotărând direcțiile de dezvoltare ale Centrului Cultural „Reduta” Brașov ;

 • b) avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al instituției, în vederea aprobării acestuia de către Consiliul Județean Brașov ; analizează Statul de Funcții și organigrama instituției, ținând seama de scopul, obiectivele și atribuțiile principale ale acesteia ;

 • d) aprobă Regulamentul de Ordine Interioară al instituției;

 • e) analizează și propune modificări ale Regulamentului de Organizare și Funcționare și structurii organizatorice a instituției;

 • f) urmărește buna gospodărire și folosire a mijloacelor materiale și financiare ale instituției, luând măsurile necesare pentru asigurarea integrității patrimoniului din administrare și, după caz, pentru recuperarea pagubelor pricinuite ;

 • g) monitorizează modul în care se utilizează bugetul și sumele realizate din venituri extrabugetare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (5) în exercitarea atribuțiilor sale Consiliul de Administrație adoptă hotărâri. Hotărârile Consiliului de Administrație sunt întocmite de către Șeful biroului Resurse Umane, Relații cu Publicul, Securitate și Sănătate în Muncă.

Art. 15

 • (1) în exercitarea atribuțiilor sale, managerul este ajutat de un contabil șef. Contabilul Șef se subordonează managerului instituției.

 • (2) Principalele atribuții sunt:

 • a) coordonează Compartimentul Financiar-Contabil;

 • b) organizează și conduce evidența contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri și cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor bănești;

 • c) exercita controlul financiar propriu, prin viza de control financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare ;

 • d) efectuează lunar, control inopinat asupra gestiunii de bilete date spre vânzare persoanei desemnate cu aceasta responsabilitate ;

 • e) organizează și răspunde de efectuarea inventarului patrimoniului instituției;

» *

 • f) propune măsuri pentru îmbunătățirea activității financiar-contabile a instituției;

 • g) participă în mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituției și îl supune aprobării Consiliului Județean Brașov;

 • h) prezintă rapoarte despre activitatea Compartimentului Financiar -Contabil solicitate de Consiliul Județean Brașov ;

 • i) îndeplinește orice alte atribuții specifice funcției pe care o ocupă, potrivit legii.

 • (3) în absența Contabilului Șef, toate atribuțiile sale se exercită de persoana desemnată de acesta, cu aprobarea managerului.

Art. 16

 • (1) Compartimentul Financiar - Contabil este coordonat de Contabilul Șef.

 • (2) Principalele atribuții ale Compartimentului Financiar - Contabil sunt:

 • a) contabilitatea financiară ;

 • b) contabilitatea de gestiune ;

contabilitatea veniturilor extrabugetare ;

evidența cheltuielilor pentru încadrarea în bugetele acțiunilor culturale ;

 • e) evidența angajamentelor bugetare conform Legii 500/2002 cu modificările ulterioare - privind finanțele publice și Legea 273/2006 cu modificările ulterioare - privind finanțele publice locale ;

 • f)  execuția bugetelor de venituri și cheltuieli;

 • g) evidența patrimoniului, întocmirea contului general anual de execuție a bugetului propriu.

Art. 17

(1) Biroul Resurse Umane, Relații cu Publicul, Securitate și Sănătate în muncă este coordonat de către un șef de birou, care se află în subordinea managerului instituției.

(2) Principalele atribuții sunt:

 • a) întocmește documentația de aprobare sau modificare a organigramei și statului de funcții al instituției și la propunerea directorului le înaintează spre aprobare Consiliului Județean Brașov;

 • b) organizează, în condițiile legii, concursuri pentru ocuparea posturilor vacante ;

 • c) întocmește dispozițiile / deciziile de numire, angajare, promovare, avansare, mutare, detașare, suspendare, încetare a activității, pensionare, reîncadrare și orice alte modificări apărute în raporturile de serviciu / muncă ;

 • d) întocmește contracte de muncă și ține evidența fișelor postului;

 • e) aplică indexările, majorările și orice modificări privind salarizarea personalului;

 • f) coordonează activitatea de evaluare anuală a performanțelor ^profesionale individuale ale salariaților instituției și de acordare a “ radelor și treptelor profesionale ;

 • g) ține evidența cererilor de concedii de odihnă, de studii, fără plată, concedii medicale, de maternitate ;

 • h) întocmește situații statistice și alte situații solicitate pe linie de resurse umane;

 • i) întocmește foile de prezență pentru personalul instituției;

 • j) eliberează adeverințe de salarizare ;

 • k) întocmește dosarele profesionale ale personalului instituției, conform prevederilor legale în vigoare ;

 • l) înregistrează și ține evidența declarațiilor de avere și de interese ;

 • m) consiliază în probleme de resurse umane conducătorii •compartimentelor instituției;

 • n) ține legătura cu toate compartimentele funcționale ale instituției;

 • o) întocmește și supune aprobării Managerului, graficul de elaborare și actualizare pentru toate procedurile / instrucțiunile necesare în activitățile desfășurate în cadrul instituției și urmărește îndeplinirea lui;

 • p) identifică necesitățile de instruire pe linie de asigurarea calității, rezultate în urma inspecțiilor și auditurilor efectuate, a modificărilor sau actualizărilor documentelor sistemului de management al calității;

 • q) este responsabil pentru implementarea standardelor de control intern / managerial în instituție ;

io

 • r) preia documentele create de compartimentele instituției la arhiva, în conformitate cu Legea nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare;

 • s) selecționează documentele cu termen de păstrare expirat, în vederea înlăturării acestora, respectând legislația în vigoare ;

 • t) asigură dosarele cu termen de păstrare permanent împotriva degradării ;

 • u) primește și expediază corespondența instituției;

 • v) redactează documentele instituției ;

 • w) multiplică documentele din instituție, în funcție de cerințe ;

 • x) asigură protocolul cu profesionalism ;

 • y) ia măsuri pentru respectarea regulilor de securitate și sănătate în muncă în instituție ;

 • z) îndrumă, controlează și organizează activitatea de securitate și sănătate în muncă în cadrul instituției;

i) asigură aplicarea legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și aduce la cunoștința conducerii apariția unor situații neprevăzute;

bb) întocmește note, analize și informări dispuse pe cale ierarhică în legătură cu activitatea de securitate și sănătate în muncă ;

cc) acordă asistență de specialitate în domeniul de activitate al biroului.

Art. 18

 • (1) Serviciul Programe Culturale este coordonat de către un șef de serviciu, care se află în subordinea managerului instituției.

 • (2) Principalele atribuții ale Serviciului Programe Culturale sunt:

u/ întocmește Programul de Acțiuni Culturale și toate devizele aferente;

 • b) asigură derularea acțiunilor / proiectelor culturale, în conformitate cu Programul de Acțiuni Culturale aprobate ;

 • c) accesează programe cu finanțare națională și internațională în vederea susținerii de proiecte culturale ;

 • d) contribuie la obținerea de parteneriate și relații pe plan național sau internațional cu alte instituții de cultură ;

 • e) sprijină dezvoltarea așezămintelor culturale din zonă (case de cultură, cămine culturale) ;

 • f)  asigură consiliere în domeniul educației adulților;

 • g) promovează imaginea instituției prin realizarea de materiale informative pentru comunicarea evenimentelor instituției;

 • h) organizează următoarele cursuri : balet gimnastică ritmică, gimnastică de întreținere, dans sportiv, dansuri populare și teatru ;

 • i)  organizează cursuri de educație civică, de educație permanentă și formare profesională continuă ;

 • j)  realizează producții de spectacol, concursuri și festivaluri la nivel de amatori și profesioniști ;

 • k)  atrage tineri în formațiile artistice în vederea asigurării continuității acestora;

 • l)  realizează politica repertorială a formațiilor artistice ale instituției;

 • m) organizează evenimente literar-muzicale, simpozioane, sesiuni de comunicări, seminarii, lansări de carte și altele ;

 • n) organizează participarea formațiilor artistice la concursuri și festivaluri naționale și internaționale la care sunt invitate ;

 • o) organizează activități culturale, educative, recreative destinate vârstnicilor, în cadrul Academiei Seniorilor.

 • (3) în cadrul Centrului Cultural „Reduta" Brașov își desfășoară activitatea următoarele formații și ansambluri artistice :

 • a) Ansamblul folcloric „Poienița" ;

 • b) Trupa de teatru de amatori „REDOUTE" ;

 • c) Corul mixt de cameră „Concentus”.

Alt 19

 • (1) Serviciul Cultură Tradițională este coordonat de către un șef de serviciu, care se află în subordinea managerului instituției.

 • (2) Principalele atribuții ale Serviciului Cultură Tradițională sunt:

 • a) întocmește Programul de Acțiuni și toate devizele aferente ;

W>) conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial;

 • c) inițiază și sprijină proiecte și programe de promovare a obiceiurilor și tradițiilor populare din județul Brașov ;

 • d) propune zone de obiceiuri și tradiții populare protejate din cadrul județului;

 • e) efectuează studii și cercetări privind obiceiurile, tradițiile populare și activitățile meșteșugărești tradiționale ;

 • f)  inițiază și aplică programe pentru conservarea și protejarea obiceiurilor, tradițiilor populare și meșteșugărești tradiționale ;

 • g) colaborează cu alte instituții culturale din țară și străinătate în vederea elaborării unor proiecte culturale comune, având drept scop o mai bună cunoaștere a valorilor culturale ale poporului nostru ;

 • h) execută componentele prevăzute de actele normative în vigoare cu privire la combaterea tendințelor de degradare a culturii și civilizației tradiționale.

« «

Art. 20

 • (1) Serviciul Tehnic, Achiziții Publice este coordonat de către un șef de serviciu, care se află în subordinea managerului instituției.

 • (2) Principalele atribuții ale Serviciului Tehnic, Achiziții Publice sunt:

 • a) gestionează întregul patrimoniu al instituției ;

 • b) realizează achizițiile și investițiile instituției, cuprinse în Programul Anual al Achizițiilor Publice ;

 • c) gestionează lucrările de reparații curente ; întocmește și actualizează Cartea Construcției;

 • e) întocmește toată documentația referitoare la mișcarea obiectelor de consum, obiectelor de inventar și mijloacelor fixe ;

 • f)  asigură asistența tehnică în desfășurarea spectacolelor;

 • g) asigură întreținerea și buna funcționare a grupului electrogen, detecție și semnalizare incendii, mecanica scenei;

 • h) semnalează la timp deficiențele survenite care afectează starea tehnică a utilajelor și aparaturilor din dotare, asigurând remedierea eficientă a acestora ;

 • i)  asigură curățenia și îngrijirea permanentă a tuturor spațiilor instituției;

 • i) desfășoară activități de întreținere și reparații în cadrul instituției; participă la activitățile comune când este solicitat, alături de alte servicii, pentru bunul mers al activității instituției;

 • l)  confecționează și întreține decorurile pentru spectacolele instituției;

 • m) gestionează vestimentația și recuzita necesară spectacolelor formațiilor proprii ;

 • n) asigură păstrarea în bune condiții a costumelor;

 • o) pregătește costumele formațiilor artistice pentru spectacole, concursuri, festivaluri;

 • p) întocmește documentația referitoare la mișcarea obiectelor de consum, obiectelor de inventar și mijloacelor fixe din magazie ;

 • q) asigură întreținerea și buna funcționare a instalațiilor de sonorizare și lumini;

 • r)  asigură serviciul permanent de pază și protecție împotriva incendiilor prin compartimentul specializat care supraveghează activitățile și spațiile cu pericol mare de incendiu ;

 • s)  intervine în caz de incendiu prin grupul de pompieri, alături de ceilalți salariați, conform planului de intervenție.

CAPITOLUL V

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI

Art. 21

Cheltuielile curente și de capital ale Centrului Cultural „Reduta” Brașov se finanțeazd din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul județean, prin Consiliul Județean Brașov.

 • (1) Veniturile extrabugetare se realizează din activitățile realizate direct de Centrul Cultural „Reduta” Brașov, și anume, din:

 • a) încasări din spectacole, proiecții filme, expoziții, înregistrări, alte manifestări culturale;

 • b) închirieri spații și bunuri mobile (aparatură);

 • c) valorificarea unor lucrări realizate în cadrul taberelor de creație, cercurilor aplicative, altor activități culturale și de educație permanentă;

 • d) editarea și difuzarea unor publicații proprii sau de altă producție pe orice fel de suport, din domeniul culturii populare, educației permanente, științei și literaturii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 • e) prestarea unor servicii și/sau activități culturale sau de educație permanentă, în conformitate cu obiectivele și atribuțiile instituției, potrivit legii;

 • f)  derularea unor proiecte și programe culturale în parteneriat sau în colaborare cu alte instituții din țară și din străinătate;

 • g) prestarea altor servicii ori activități, în conformitate cu obiectivele și atribuțiile instituției și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

 • (2) Serviciile prestate contra cost în cadrul Centrului Cultural „Reduta” Brașov sunt:

 • 1. încasări din cursurile organizate;

 • 2. încasări din spectacole și alte manifestări culturale;

 • 3. închirieri de spații pentru spectacole, conferințe, expoziții, concerte și alte activități cu caracter artistico-educativ, pe baza unui contract încheiat între părți;

 • 4. Derularea unor proiecte și programe culturale în parteneriat sau în colaborare cu alte instituții din țară și din străinătate.

Art. 22

 • (1) Condiții de înscriere la cursuri:

 • 1. La cursurile profesionale se pot înscrie persoane care au împlinit vârsta de 15 ani, indiferent de studii sau profesie, iar pentru cursurile artistice se pot înscrie copii cu vârste începând de la 6 ani;

 • 2. Persoanele care doresc sâ se înscrie la cursuri trebuie sâ completeze un formular tip al instituției cu datele personale și sâ achite taxa de curs pentru care se elibereazâ chitanțâ ;

 • 3. Costul unui curs este stabilit de câtre Consiliul de Administrație al instituției și aprobat de Direcția Economicâ a Consiliului Județean Brașov;

 • 4. Copiii angajaților Centrului Cultural „Reduta” Brașov beneficiazâ de gratuitate la cursurile organizate în cadrul Centrului Cultural „Reduta”, precum și copiii instituționalizați;

 • 5.  Se pot acorda facilitâți și copiilor dotați, proveniți din familii defavorizate ;

 • 6. Tensionării din județul Brașov pot participa la cursurile organizate de Centrul Cultural „Reduta” pentru aceștia, fârâ plata.

 • (2) Drepturile utilizatorilor de servicii:

Orice utilizator se poate înscrie la unul sau mai multe cursuri simultan sau pe rând ;

 • (3) Obligațiile utilizatorilor de servicii:

 • 1. Sâ respecte programul de pregâtire ;

 • 2. Sâ pâstreze în bune condiții materialele din dotarea sălilor de curs și a tuturor bunurilor din instituție ;

 • 3. Sâ aibâ o atitudine civilizatâ fațâ de personalul de la cursuri și f >nalul instituției.

 • (4) Sancțiuni:

Orice abateri de la obligațiile ce-i revin ca utilizator. se sancționeazâ conform legislației în vigoare.

CAPITOLUL VI DREPTURI SOCIALE

Art. 23

 • (1) Pentru evenimentele organizate de către Centrul Cultural „Reduta” Brașov, adultul cu handicap grav sau accentuat, precum și persoana care îl însoțește beneficiază de gratuitate la biletele de intrare.

 • (2) Copilul cu handicap, precum și persoana care îl însoțește beneficiază de gratuitate la biletele de intrare la evenimentele organizate de către Centrul Cultural „Reduta” Brașov.

 • (3) în vederea accesului la evenimentele organizate de către Centrul Cultural „Reduta” Brașov, persoanele menționate la alin. (1) și (2) au obligația să informeze persoana cu atribuții privind vânzarea biletelor de intenția de a participa la eveniment, iar în ziua desfășurării evenimentului să-i prezinte decizia de încadrare în gradul de handicap, dWă beneficiază de însoțitor, B.l. / C.l.

Angajatul Centrului Cultural „Reduta” cu atribuții privind vânzarea biletelor are obligația de a face copii după documentele prezentate, înmânează originalele beneficiarilor, după care le facilitează intrarea la eveniment.

Art. 24

(1) Ținând cont de prevederile art. 11, alin. (1), lit. n) din Ordinul nr. 4742 din data de 10.08.2016 - pentru aprobarea Statului elevului, elevii înmatriculați în unitățile de învățământ de stat, particular sau confesional din România beneficiază de tarif redus cu 75% pentru accesul la evenimentele organizate de către Centrul Cultural „Reduta” Brașov.

® (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru evenimentele organizate de către entităti private în spatii închiriate la Centrul Cultural „Reduta” Brașov.

CAPITOLUL VII DISPOZIȚII FINALE

Ari. 25

Centrul Cultural „Reduta" Brașov are arhivă proprie în care se păstrează conform prevederilor legale :

 • -  actul normativ de înființare ;

 • -  documentele financiar-contabile, planul și programul de activitate, dări de seamă și situații statistice ;

 • - corespondența ;

 • -  alte documente, potrivit legii.

Alt 26

 • (1) Toți salariații din cadrul Centrului Cultural „Reduta" Brașov sunt obligați să cunoască, să respecte și să aplice prevederile prezentului F jlament.

 • (2) Prezentul Regulament se completează cu legislația specifică în vigoare.

Art. 27

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural „Reduta" Brașov poate fi modificat numai cu aprobarea Consiliului Județean Brașov.

MANAGER,

Marius - Cristia

fVntxo- Io.             or

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

APROBAT


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV PREȘEDINTE, Adrian - Itobn VEȘTEA


CENTRUL CULTURAL "REDUTA" BRAȘOV

MEXA           /*            tb d’ie.cftve

SECRETAR,

STAT DE FUNCȚII

Funcția

Studii

Gradul / Treapta

Nr. posturi cu norma întreagă

Nr.posturi cu timp parțial

MANAGER

S

II

1

CONTABIL ȘEF

S

II

1

ȘEF SERVICIU

S

II

3

ȘEF BIROU - RESURSE UMANE, RELAȚII CU PUBLICUL, SECURITATE Șl SĂNĂTATE IN MUNCĂ

S

II

1

CONSILIER

S

1

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

1

2

ECONOMIST

s

IA

2

ECONOMIST

s

1

1

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC

s

1

SUBINGINER

SSD

1

1

SECRETAR

M

1

REFERENT DE SPECIALITATE

S

II

1

REFERENT

S

IA

2

CONSULTANT ARTISTIC

S

II

1

REFERENT

M

IA

1

REFERENT

M

IA

1

ANALIST AJUTOR

M

IA

1

MAESTRU DE STUDII BALET

S

1

1

COREGRAF (4 ore/zi)

S

II

0,5

REFERENT (4 ore/zi)

S

IA

0,5

DIRIJOR COR (2 ore/zi)

S

II

0,25

COREPETITOR

S

II

1

DANSATOR

1

1

MAESTRU LUMINI SUNET

1

1

OPERATOR SUNET

S

III

1

MAGAZINER

1

MUNCITOR CALIFICAT

1

3

ȘOFER

1

1

ÎNGRIJITOR

4

POMPIER

4

42

1,25

TOTAL POSTURI CU NORMĂ DE 8 ore/zi

43,25

Pompierii beneficiază de un spor pentru munca prestată în timpul nopții de 25% din salariul de bază, potrivit turelor de lucru.

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.MANAGER,

Marius - Cristian CISARExecuția bugetară a perioadei 2016-2018 (mii lei)

WLYPr w.2 k C'M'du/


Denumire indicator

Planificat

2016

Realizat

2016

Planificat 2017

Realizat

2017

Planificat

2018

Realizat

2018

BUGETUL DE

VENITURI

1935,000

1810,466

2187,500

2014,683

2677,290

2585,807

Subvenție

1755,000

1592,547

1987,500

1792,250

2477,290

2365,988

Venituri proprii

180,000

217,919

200,000

222,433

200,000

219,819

BUGETUL DE CHELTUIELI

1935,000

1810,466

2187,500

2014,683

2677,290

2585,807

Personal

1120,000

1035,571

1300,000

1194,531

1436,000

1377,043

Bunuri și servicii

775,000

734,895

875,500

809,024

1159,290

1126,764

Cheltuieli de capital

40,000

40,000

12,000

11,128

82,000

82,000

Planul de venituri proprii (mii lei)

Denumire indicator

Planificat

2016

Realizat

2016

Planificat

2017

Realizat

2017

Planificat

2018

Realizat

2018

Venituri proprii din activitatea de bază

75,000

77,719

70,000

86,543

70,000

65,170

Venituri din prestări servicii

65,000

69,675

60,000

60,975

55,000

75,974

rVenituri din concesiuni și închirieri

40,000

70,525

70,000

74,915

75,000

78,675

Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituției

9,30%

12,04%

9,14%

11,04%

7,47%

8,50%

•jV

? CENTRUL'^ CULTURAL * "REDUTA"