Hotărârea nr. 15/2019

Hotărârea nr.15 – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Braşov în comisia de examen/concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor la examenul/concursul pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Dr.I.A.Sbârcea Braşov precum şi avizarea componenței comisiei de examen/concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ii

ROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.15

din data de 29 ianuarie 2019

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor la examenul/concursul pentru ocuparea funcției de director fmanciar-contabil din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Dr.I.A.Sbârcea Brașov precum și avizarea componenței comisiei de examen/concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 ianuarie 2019;

Analizând Raportul de Specialitate și Expunerea de motive înregistrate cu nr.ad. 1194/23.01.2019 întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală, prin care se propune desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor la examenul/concursul pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Dr.I.A.Sbârcea Brașov precum și avizarea componenței comisiei de examen/concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor;

Văzând adresa Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Dr.I.A.Sbârcea Brașov nr.606/22.01.2019 prin care se solicită desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor la examenul/concursul pentru ocuparea funcției de director fmanciar-contabil din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Dr.I.A.Sbârcea Brașov precum și avizarea componenței comisiei de examen/concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor;

Ținând cont de propunerea domnului Noaghea Nelu-Petru, consilier județean, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor la examenul/concursul pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Dr.I.A.Sbârcea Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 181 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, precum și prevederile art. 2 alin. (2) și (4) din Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 284/2007, actualizat, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l..- Se desemnează următorii reprezentanți ai Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de de Obstetrică Ginecologie Dr.I.A.Sbârcea Brașov:

Agafiței Gabriela

Văsioiu Adelina-Mihaela

Duicu Claudia-Elena

Art.2..- Se desemnează următorii reprezentanți ai Consiliului Județean Brașov în comisia de soluționare a contestațiilor la concursul/examenul pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de de Obstetrică Ginecologie Dr.I.A.Sbârcea Brașov:

Olteanu Viorica

Săndor Ildiko

Ciubotaru Mariana-Mihaela

Art.3.- Se avizează Comisia de examen/concurs a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de de Obstetrică Ginecologie Dr.I.A.Sbârcea Brașov, după cum urmează:

Președinte:


Agafiței Gabriela


- Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov


Membru:


Văsioiu Adelina-Mihaela


- Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov


Membru:


Duicu Claudia-Elena


- Reprezentant Consiliul Județean Brașov


Secretar:


Ec.Beldean Maria


- Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Dr.I.A.Sbârcea Brașov


Observator:


Dr. Blăjan Nicolae


- Reprezentant C.E.C.C.A.R. Filiala Brașov


Bâlint Paraschiva


- Reprezentant sindicat Medisan-Sanitas

Art.4- Se avizează Comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de conducere vacante de director fmanciar-contabil din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de de Obstetrică Ginecologie Dr.I.A.Sbârcea Brașov, după cum urmează:

Președinte:


Olteanu Viorica


- Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov


Membru:

Săndor Ildiko                             - Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

Membru:

Ciubotaru Mariana-Mihaela               - Reprezentant Consiliul Județean Brașov

Secretar:

Ec.Bădilă Raluca                         - Spitalul Clinic de de Obstetrică Ginecologie Dr.I.A.Sbârcea Brașov

Observator:

Deleanu Cornelia                         - Reprezentant C.E.C.C.A.R. Filiala Brașov

Itco Ligia                                - Reprezentant sindicat Medisan-Sanitas

Art.5.- Comisiile prevăzute la art. 3 si art.4 își vor desfășura activitatea în baza Metodologiei de organizare și


desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor specifice comitetului director aprobat la nivelul unității sanitare publice, Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Dr.I.A.Sbârcea Brașov, în conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 284/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4._ Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală, managerul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Dr.I.A.Sbârcea Brașov și membrii comisiilor prevăzute la art. 3 și art.4.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumfrt


ăveanu